- 00 - Marktberigten. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 17 Maart des middags tot op den middag van 24 Maart 1860. o WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN K cn IN DE LEEGIIWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. as u w RINGVA-ART IN DEN POLDER i— o a bij den bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantal CRUQTJIUS. LEEGHWA- TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Mrt:17 0.46 4.64 4.62 4.57 4.65 12 8 5 12 7 5 9 0 18 0.60 4.70 4.66 4.46 4.71 24 8 5 24 7 5 9 s n 19 0.43 4.75 4.69 4.58 4.72 24 8 5 24 7 5 9 0 20 0.71 5.09 4.74 4.59 4.81 24 8 5 24 7 5 9 0 21 0.80 5.31 4.76 4.73 4.92 24 8 5 24 7 5 d 22 0.56 5.12 4.80 4.76 4.88 24 8 5 24 7 5 23 0.54 5.16 4.72 4.64 4.86 24 8 5 6 7 5 0 24 0.60 5.12 4.66 4.60 4.86 12 8 5 1 9 9 0 Te zamen 168 8 5 138 7 5 9 0 Aantal slagen 60548 41574 9 Alzoo per rninuut 6.006 5.021 Amsterdam, 28 Maart. Vee. Kalveren tste kwal. /60 a 80, 2de kwal. 50 a 70, 3dc kwal. 40 a 60. Schapen 22 a 28. Varkens 52 a 56 cents per Ned. ft. Granen en Zaden, Tarvve ruim prijshoudend; 132 ft oude witb. Poolsche 354132 ft bonte dito 345; 133 W oude roode Zwecdsche 335; 130 ft Friesche 300. Rogge prijshoudend; 125 ft oude Pruissische 240; 122 ft oude Belgische 228124 ft Deensche 215118 fit jarige Archan gel 196 bij partij; 118 ft jarige Petersburger/196 bij partij. Op levering onveranderd. Boekweit in een doengrove Fransche 185 per 2100 kilo. Koolzaad onveranderd op 9 v. Olie in April X 67£; Oct. 701. Lijnzaad in een doen; 107, 108 ft Riga 2571. Olie. Raap- dadelijk en op levering niet williger; op 6/w. 40JVlieg. 391- Lijn- dadelijk en op het Voorjaar flaauw, op het Najaar ruim prijshoudendop 6/w./3ll; Vlieg. 301. llennep- op 6/w. 371; Vliegend 36. Koeken. Raapkoeken per 1040 st. /70 a 74. Lijnkoeken per 104 st. 11 a 15. Delft, 22 Maart. Granen waren ruim aangevoerd zonder grooten aftrekalleen pculvruchten meer gewild; Tarwe van het Eiland Rozcnburg/9 a 9,75; Westl. 9,25 a 10. Eil. Rogge 7,25 a 7,50; Westl. 7,10 a 7,30. Eil Zomer Garst 5,80 a 6, Westl. 5,60 a 5,80. korteHaver/ 4,20 a 4,30, lange dito/2,80 a 3,40.Duivenboonen 8. Paardenhooncn 7.Bruine Boonen /12. Groene Erwten 9,50 a 12; Witte dito/9. Boter blijft onveranderd; le kwal. 62 a 64; 2de kwal. 56 a 61. Dordrecht, 22 Maart. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van Zeeuwsehe, Vlaamsehe cn Overm. ruimer voorzien dan vorige week, de beste soorten zijn door gebruikers tot onveranderde prijzen genomen, mindere en afwijkende vonden weinig koop- lust en zijn iets lager afgegeven; jarige 10,50 all, nieuwe 9,10 a 9,50, dito geringe en afwijkende 7,60 a 8,60. Zomer niet getoond, f 8,50 a 9,20. Rogge. Zeeuwsehe, Vlaamsehe en Overm. tot genoteerde prijzen, 6,60 a 7,30, geplaalst; jarige Archangel is op 140/2 ft' tot 190 verhan deld. Garst. Winter en Zomer weinig aangevoerd en in de beste soorten ttit vorige prijzen met graagte genomen; Zeeuw sehe, Flakkeesche en Overm. Winter /5a 6,30 dito Zomer/5 a 6,10. Spelt weinig aangevoerd cn tot/3,20 a 3,40 grif te verkoopen. Haver. Inlandsche Voer en Dikke vond tot 20 cents hooger weder genegen koopers; Zeeuwsehe en Inl. Voer 2,80 a 3,40, dito Dikke /4a 4,70. Boekweit weder iets duurder aan benoodigden vcrkocht, Bosscher tot 227 en puike Rozendaalschc tot 231. Boonen. Paar- denb. weinig getoond en tot onveranderde prijzenOverm. Zak- goed tot 6,60 a 7 en mooije gestorte Zeeuwsehe en Vlaamsehe tot 7,40 a 7,50, met graagte genomen. Duivenb. niet aan gevoerd; nominaal /8a 8,50 naar kwal. waardig. Witte Boonen vooral in de mooije soorten tot 10,50 a 11,50 goed te verkoopen. Bruine dito willig cn waren de aangevoerde tot/II a/12 aan benoodigden vlug te plaatsen. Erwten. Blaauwe waren uit Zeeland en Flakkee in de goed kookende soorten weinig aangevoerd en vonden tot verhoogde prijzen, de beste tot 10 a 10,50 en de mindere tot 8,60 a 9,30 naar kwal., goede vraag; mooije Deensche waren van het zolder tot 8,75 te bekomen. Enkele partijtjes Witte, uit het Overmaassche aangebragt, golden /9a 9,50 naar kwal. Koolzaad flaauw; verscheideue aangevoerde partijtjes uit Zeeland en het Overm. waren tot X 2 lager, tot 60 a 64 naar kwal., moeijclijk te plaatsen; bij gerijven is voor zeer mooi gestort van het zolder pog X 66 ingewilligd. Op 9 v. zonder omgang; April werd tot X 66 en Najaar tot X 70 dooreen aangeboden. Lijnzaad tot vorige prijzen te koopen; 116 VP puike Berdianski tot 345, 111 ft' Odessa tot 325, 111 zeer mooi Ca tania tot 3G5 en werd voor helzelve iets minder geboden. Jul. Zaai- begeerd le soort is tot 3,80 a 4 en 2e soort tot 3,40 a 4,60 per Dordtsch aehttendeel, zeer puik Riga Ton- nen-Zaai- tot 25 verhandeld. Kanariezaad weinig aange voerd, maar vond tot 9,30 a 10 naar kwaliteit genegen koopers. Olie. Raap- met meer voorraad lager te koopen; Vliegend 39, Mei /38£, Sept. en Oct./40£ en Nov. en Dec./41. Lijn- flaauw; vliegend tot 31 te koop. Koeken. Raap- en Lijn- tot genoteerde prijzen verhandeld. harde Raapk. 68 a 70. dito Lijnk. 120 a 125, zachte dito 130 a 145. Groningen, 27 Maart. Granen en Zaden. Het weder was gedurende de vorige week guur en koud met veel regen en sneeuw; de ontwikke- ling der gewassen wordt daardoor tegengehouden en de veld- arbeid belet. Over den stand der Koolzaadvelden valt nog wei nig meer bepaalds te zeggen; men zegt, dat er veel zal omge- ploegd worden, maar het tegenwoordige weder, geen veldarbeid toelatende, is het nog zeer onzeker of zulks al dan niet het geval zal worden. Tarwe. De aanvoer was heden weder klein en het schijnt meer en meer te blijken, dat door do groote aanvoeren gedurende den geheelen winter de voorraad bij de landbouwcrs slechts zeer klein is. Door de hoogere Engelsche en Belgische berigten was de stemming willig en werd eene verhooging van 25 cents gemakkelijk bedongen, waartoe de aanvoer werd opgeruimd. Rogge werd Vrijdag 10 cents lager afgegeven, maar herstelde zich heden van dien achteruitgang, zoodat onze notering onveranderd blijft. Voor Boekweit was 11. Vrijdag bij vermeerderde aanbiedingen de vraag zeer beperkt en de prijs daardoor 10 cents lager; door het uitblijven van nieuwe aanvoeren was de markt heden weder vaster en kon men 5 cents meer dan Vrijdag bedingen. Van Garst was de markt vrij goed voorzien, maar door den velen wind der laatste dagen was de vraag voor pellerij levendig ge- noeg, om bij het ontbrcken van vraag voor verzending, anders dan tot lagere prijzen, eene verlaging van meer dan 5 cents tegen te houden; puike partijen werden zelfs duurder betaald. Haver. De aanvoer van Dikke was zeer groot en de prijs had aanvankelijk neiging tot daling, maar later werd de geheele aanvoer weder ter verzending naar Engeland gekocht tot onver anderde prijzen. Zwarte Voer flaauw en 10 cents lager; witte bijna niet aan cn de markt goed prijshoudend. Paardenboonen onveranderd. Van Koolzaad werd heden meer aangeboden en de prjjzen der vorige week waren moeijelijk te bedingen. Raapolie kontant/ 36,75 a 37; op Maart of April 37. Noteringen. Tarwe 130 ft oude en jarige roode f 9,60 a 9,80; 127 ft dito witte 9,20 a 9,40; 127 130 ft nieuwe roode /9a 9,65; 127 ft dito witte /9 a 9,30. Nieuwe Rogge. 120, 123 ft Inlandsche /6,90 a 7,20. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ft grijze 6,30 a 6,70; 113, 116 ft zwarte 6,10 a 6,50. Nieuwe Garst. 96, 103 ft Winter 5,65 a 6,50. Nieuwe Haver. 7885 ft'Dikke/4,05 a 4,60 65, 68 ft witte Voer 3,20 a 3,50; 68, 72 ft zwarte dito 3,50 a 3,75. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,25 a 13. Gort. Grove 9,50 a 9,75; puike 10,25 a f 10,50, Parel- 13,50 a 22. Olie: Raap- 36,75a 37. Lijn- 30. Haarlem, 26 Maart. Granen. Witte Tarvve 8,50. Rogge /7,10. Winter Garst 6,15. Haver 3,50 a 4. Paardenb 7,30. Groene Erwten 11,50. Hoorn, 22 Maart. Kaas. Ter waag gewogen 14 stapels of 2997 Nederl. ffi. Hoogsle prijs per 50 Ned. ft; 31. Leiden, 23 cn 24 Maart. Granen. 20 mud Winterlarwe 9,75 a 10,25. 33 mud Zomertarwe 8,50 a 9. 40 mud Winterrogge 6,75 a 7,25. 33 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 39 mud zware Haver 4,50 a 530 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 14 mud Paardenboonen 7 a 7,50. Vee. 40 Kalfkoeijen 140 a 180; 40 vare dito 80 a 150; 40 vette Kalveren 25 a 60; 10 nuchtere dito 2 a 5; 40 magere Hamels /12 a 2125 vette dito /18 a 24; 50 magere Ooijen 12 a 20 30 vette dito 17 a 25; 38 magere Varkens/18 a 28; 58 Biggen 5 a 13. Boter 4220 Ned. ft', le kwal. 50 a 56, 2e kwal. 43 a 49 per vat,/ 1,25 a 1,04 en 1,07£ a 1,22% per Ned. ft. Purmerende27 Maart. Kaas. Kleine 00,00 Middelbare 00,00. Aangevoerd 21 stapels kleine en 1 middelbare. Boter 0,97£ per Ned. ft. WAARNEMINGEN getlaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. tg S3 H c S3 P3 3Z Win rigting D- kr. N.ffi Barom. bij 0°. Til Fall. Afivijk der Temp. O P-c? 1 m 1 n ft) <j CJQ ja p p Opmerkin- gen. 18 8 wzw. 6,0 762,67 44,6 b 4.9 0,94 0 Betrokken. 2 10 wzw. 7,5 61,92 46,4 0,0 0,95 1,2 Betr. regen. wzw. 0,5 61,83 37,8 - 2,0 0,97 7,1 Ilelder. 19 8 w. 1,0 64,44 42,8 - 3,4 0,85 0,4 Idem. 2 w. 7,0 65,57 50,5 - 4,5 0,65 0 Bewolkt. 10 wzw. 7,0 65,91 43,5 - 4,9 0,86 0 Zw. bewolkt. 20 8 zw. 12,0 64,01 44,6 - 4,5 0,95 0 Bewolkt. 2 zw. 28,0 61,92 48,4 - 1,6 0,58 0 Zw. bewolkt. 10 wzw. 16,0 59,71 44,6 - 5,2 0,70 0 Idem. 21 8 2 zw. 15,0 54,33 43,9 3,6 0,73 0 Idem. zw. 26,0 50,61 45,3 - 1,6 0,80 0,2 Idem. 10 w. 14,0 48,64 38,8 - 0,7 0,83 6,3 Ilelder. 22 8 w. 1,0 53,18 39,9 - 0,7 0,83 0 Zw. bewolkt. 2 w. 10,0 55,37 45,5 - 1,6 0,71 0,3 Idem. 10 w. 1,0 58,34 34,5 - 5,0 1,00 0 Holder. 23 8 zw. 2,0 57,70 39,0 - 1,4 0,85 0 Ligt bewolkt. 2 zw. 17,0 53,70 46,8 - 0,2 0,56 0 Zw. bewolkt. 10 z. 16,0 43,69 42,8 - 3,4 0,70 0 Betrokken. 24 8 wzw. 8,0 36,36 38,8 - 1,4 0,93 7,0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 17,0 37,80 44,6 - 2,2 0,60 2,2s Idem. 10 zw. 15,0 37,07 39,2 - 0,2 j 0,80 0,1 h Idem. Kippen-EuEREN /2,40, en Eenden-dito 2,55 per lOOstuks. Vee. Ter markt aangevoerd: 96 Koeijen, matige handel; - 68 vette Kalveren, minder levendig, 60 lot 80 cents per Ned. ft; - 166 nuchtere Kalveren - 354 Schapen en Lamme- ren, levendigc handel; - 34 vette Varkens, van 46 tot 54 cents per Ned. ft; - 61 magere Varkens; - 140 Biggen;-5 Paarden. 20 Maart. Kaas hoogste markt Kleine 30; Middelbare 30,50. Ter waag gewogen 40 stapels, wegende 9140 Ned. ft. Boter. Aangevoerd 1017A Ned. Rotterdam, 26 Maart. Meekrap. Door bet ruwe weder waren er weinig schippcrs aan de markt. Op de iets verhoogde vraagprijzen was er geen lust tot koopen. Granen en Zaden. Tarwe. Witte matig aangevoerd en Iang- zaam als voren opgeruimd. Roode en Poolsche prijshoudend. Puike Overm., Zeeuwsch en Vlaamsch 1859 zakmaat 8,50 a 9,50; goede dito /8a 8,20; afwijkende dito 7,50 a 7,75; 160/2 ft nieuwe Kleefsche 328162/2 ft Jarige Bovenlandsche Ris 328; 158/2 ft nieuwe dito/310156/2 nieuwe Bovenlandsche 300. Rogge. Zeeuwsehe met rede- lijken aanvoer onveranderd. Buitenlansche soorten als voren gehouden; goede en puike Zeeuwsehe en Vlaamsehe 1858 en 1859 zakmaat f 7 a 7,40; dito Noordbrabandsche Overm./6,80 a 7,10; afwijkende dito 6,25 a 6,60; 152/2 ft Pruissische 230, 143. 144. 145/2 ft Archangel196 a 205; 146/2 ft Coursche 216 a 218. Garst. Zeeuwsehe niet ruim ter markt als voren verkocht Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsehe en Vlaamsehe Winter Zakmaat 4,25 5,90; dito Zomer 4,25 a 5,90; 125/2 ft Odessa 165129/2 ft Nieuwe Coursche Schiedam/216. Haver 10 cents hooger. Nieuwe goede en puike korte 3,25 a 4,60, dito lange /3a 3,75. Afwijkende soorte/ 1,60 a 2,50. Boekweit in de mindere kwaliteiten meerder aan geboden. Noord-Brabandtsche 228. 232. 234. Rhijn 232. Belgische 210. Grove Fransche per 2100 Klg. netlo/180 a 188. Erwten als voren vrij wel te plaatsen. Puike Schokkers 10,50 a 11,50, andere puike groote 9,75 a 10,50, puike kleine f 9,75 a 10,25, mindere 8 a 9,25, witte 8,50 a 9,50. Geldersche graauwe 12,50 a 16, dito Zeeuwsehe /8 a 10,25. Geldersche Capucijnen 14 a 17. Boonen. Witte en Bruine 25 cents hooger. Puike Witte Wal- chersche 11,60 a 12, dito Zeeuwsehe/11 a 11,50, mindere 8,50 a 10. Puike Bruine Walchersche f 12,50 a 13,25, dito Zeeuwsehe/ 12 a 12,50, mindere 9,50 a 11,25. Paar denboonen langzaam als voren 6,25 a 6,80 bij uilzoeking voor puike partijtjes voor de zaai tot iets boven do notering, was de vraag minder algemeen. Duivenboonen /7a/ 8,50. Koolzaad meerder gevraagd. Puik Zeeuwsch 64£ gest.64 zakmaat. Van Lijnzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Hennepzaad. Nieuw Inlandsch 255. Kanariezaad als vo ren,/7,25 a 10,25. Rijp, 22 Maart. Kaas. Hoogste prijs 28,50. Aangevoerd 5 stap.444 st. of 955 ft. Boter 52£ cent per Ned. ft. Eijeren 2,25 a 2,50. Schagen22 Maart. Vee. Vette gelde Koeijen 140 a 160. Vaarzen 85 a 90. Nuchtere Kalveren 2,50 a 4,50. Schapen (overhouders) 16 a 22. Ooi-Schapen 16 a 20. Ma gere Varkens 10 a 18. Biggen /5 a 6,50. Kippen 75 a 80 cents. Konijnen 70 a 75 cents. Eenden 70 a 75 cents. Boter per kop 75 a 77£ cents of per N. ft/I a 1,03. Kaas 30 a 40 cents per Ned. ft. Eijeren. Kippen- 2 a 2,10. Eenden- 2,40 a 250. Zaandam, 22 Maart. Granen en Zaden. Rogge op levering in April 188; Junij en Julij 191. Koolzaad op 9 v. Olie in April X 67 Sept. 70, geboden, X 70£ gelaten; Oct. en Nov. X 70£ ge boden, X 71 gelaten. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- op 6/w. /40£; Vliegend en Mei 39£; Sept. 40f a 41; Oct. en Nov. 41 a Dec 41£ a Lijn- op 6/w. 32£; Vliegend 31April/ 31 a Mei 31£ a fNajaar 33. Koeken. Raap-70 a 75. Lijn-/U a 15. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4