WEEKBLAD van 1860. Vrijdag, 6 April. Nk 14. Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Landbouw. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. MEDEDEELINGEN HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den ITeer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in liet Jaar. E!ke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Yolgens onze belofte doen wij thans uitvoeriger mededeeling van ketgeen in de Yergadering van Hoof'd- Ingelanden, van 28 Maart 1860, behandeld is: Bij het openen der Yergadering deelde de Dijkgraaf mede dat er een schriftelijk voorstel door de lleeren A. van Stralen, Mr. J. P. Amersfoordt, G. A. van Houweninge, A. H. van Tien- hove n en J. A. Pol was ingediend, strekkende als nmendement op de voorstellen van het Dagelijkseh Bestuur. 11ij stelde thans aan de leden van het Dagelijkseh Bestuur voorof zij wilde besluiten het voorstel in te trekken of dat zulks eerst aan de ovenveging der Yergadering zou blijven aangeboden. De Heemraden achten dat aan het amendement de prioriteit der be- handeling moest worden toegekend. Het voorstel werd daarop gelezen. De hoofd-inhoud was: 1°. het aannemen van een vast waterpeil en wel op 4.70 A.P. Iliermede werd bedoeld, dat, als men gedurende den winter het polderwater op dit peil kon houdenmen zoude achten dat de bemalins; krachtig genoeg was en aan de vereischten eener behoorlijke drooghouding ook van de laagste landen voldaan werd. 2°. De machines te verbeteren; door de voorstellers van het amendement werd in bedenking gegeven dit jaar slechts twee nieuwe ketels aan den Lynden aan te brengen en die van den Leeghcater te verbeteren of te vernieuwen. Na eenige discussie hierover werd echter besloten hiervoor de verbeteringen der machi nes zoo als die in de voorstellen van het Bestuur waren omschreven, in de plaats te stellen. 3°. Het achterwege laten van het plaatsen van vij- zelmolens en de afsluiting van de sectien J en M daar het onvoldoende der bemalingsmiddelen niet genoegzaam gebleken was om tot eenen dergelijken maatregel over te gaan. Het aldus gewijzigde voorstel werd in stemming gebragt en met algemeene stemmenuitgenomen die van den Dijkgraaf, aangenomen. De Dijkgraaf motiveerde zijn stem tegen het voorstel als volgtdat hij gewenscht had dat door de verga- dering een bepaald stelsel ware aangenomenwaarop men had kunnen voortwerken met de bevoegdheid, om, wanneer zulks blijken mogt onnoodig te zijn, voorgestelde verbeteringen achterwege te kunnen laten. Zijdie van meening bleven dat de toekomst leeren zoudat de bemalingsmiddelen onvoldoende zijn begrepen echter, dat daar alles toch niet op eenmaal konde geschiedenhet beter was die verbeteringen welke de algemeene goedkeuring wegdroegenhet eerst uit te voeren. Men wenschte aanvankelijk twee jaren te bepalen tot het daarstellen der verbeteringen aan de machines doch Dijkgraaf en Heemraden verzochten dat aan hen de faculteit zoude worden overgelaten deze verbe teringen zou spoedig mogelijk tot stand te brengen. In eene volgende Yergadering, te houden op 11 April zullen de geldelijke aangelegenheden van het voorstel behandeld worden. Het bouw- en veenlandin eigendom toebehooren- de aan den Haarlemmermeer-Polderdat op 31 Maart 1860 te Iloutrijk en Polanen in veiling is gebragt, heeft kunnen gelden als volgt Perceel N°. 1. Yeenland 2.43 bunders 1320. 2. id. 2.82 2000.— 3. id. 0.76 1600.— 4. id. 0.79 1830. 6. id. 1.06 1660. 6. Bouwland 2.3740 1940.— 7. id. 5.5620 6650.— Totaal. 17000.— Yan de perceelen N°. 15 wordt alleen de veen- of bovengrond verkockt. Iloofd-Ingelanden hebben zich het al of niet gun- nen van het geveilde voorbehouden binnen den ter- mijn van 14 dagen zullen zij zich echter daaromtrent verklaren. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer brengen ter kennis van belanghebbenden 1°. dat de wekelijksche voorjaars-veemarkt zal worden geopend op den eersten Woensdag in April, op het marktplein achter de school, staande aan de Hoofd- en Kruisvaart, Sectie J J, Kavel 1. 2°. dat tot marktmeester voorloopig is aangesteld den Heer P. B rill emans. Haarlemmermeer1 April 1860. Burgemeester en Wethouders voorn. Pabst Voorzitter. D. Eggixk Secretaris. Het Provinciaal Geregtskof van Noord-Holland heeft, in dato 19 Maart, het vonnis der Regtbank van Haarlem bekrachtigdvoor zoo veel het tweede punt betreft, en Zeger Bestman veroordeeld tot vijf dagen subsidiaire gevangenisstrafof tien gulden boete wegens weigering van visitatie, in zake der plaatse- lijke belasting. Door de Arrondissements-Regtbank te Haarlem zijn, in dato 29 Maartwegens ontduiking der plaat- selijke belasting, veroordeeld N. Weber, A. A. van Kekem en J. M. van Op sta 1elk tot eene boete van 50. De Protestantsche Zangvereeniging te Amsterdam aan godsdienstweldadigheid en eensgezindheid getcijd, zal op Maandag 9 April 1860 (tweede Paaschdag) des avonds ten 7 ure preciesin de Nieuwezijds Kapelkoor- en koraalgezangen uitvoerenwaarvan de geldelijke opbrengst zal strekken ten behoeve van den bouw eener tweede Protestantsche kerk in Haar lemmermeerde toegang-biljetten zijn, a vijftig cents perpersoon, verkrijgbaar bij de HeerenC. L. Brink- man, Hartenstraat; H. A. van Helden, Heili- genweg H T. L e e p e 1HeerenstraatW. W i 11 e m s Yijzelstraat; alsmede op den avond der uitvoering aan den ingang der Kerk. Wij juichen deze poging, om in de zoo groote behoefte te helpen voorzien, zeer toe, en vertrouwen dat velen door deelneming dit doel mede zullen bevorderen; het zal een nieuw bewijs zijn, dat Amsterdam den bloei van andere gemeenten krachtig wil helpen bevorderenwaarvan ook reeds de belang- rijke opbrengst van de onlangs gehoudene eolleete voor dit doel, zulk een opmerkelijk bewijs leverde. Wordt in alle landen van het beschaafd Europa (vooral in Belgie, Frankrijk, Engeland en Duitsch- land) het tot stand komen van belangrijke nationale ondernemingen van nijverheid steeds door het slaan van gedenkpenningen tot de nakomelingschap over- gebragt; zeer te bejammeren was het, dat de grootsche onderneming van het droogmaken der Haar lemmermeer tot dus verre nog niet door een der zaak waardigen gedenkpenning vereeuwigd werd. In deze leemte is dezer dagen voorzien terwijl de heer J. P. Menger, graveur bij 's Rijks munt te Utrecht, eene medaille op de droogmaking der Haarlemmermeer heeft voltooiddie den kundigen leerling van den beroemden R o y e r (beeldhouwer te Amsterdam) waar- dig is. De grootsche penning van aanzienlijke middellijn vertoont op de voorzijde het genieverbeeld door een schoonen gevleugelden jongeling met eene ster en schitterend licht boven het hoofd die de regter knie zet op een door hem bedwongen en gekelend monsterdat eene massa water uit den gorgel ont- last (zinnebeeld van den waterwolf, gelijk Leegh- water het meer noemde). Het monster is omringd door verschillende waterplanten. Op eenigen afstand ziet men een der drie stoomgemalenwelke het genie gebezigd heeft om de droogmaking van het meer te bewerkstelligenterwijl ploeg en graanschoof op den voorgrond een deel der gezegende uitwerkselen van de droogmaking aantoonen. Het omschrift luidt: „Land wit tcater." In de af- snede staat: Ilet Haarlemmermeer, groot 17514 bun ders, drooggemaakt 18391852)." Op de keerzijde bevindt zich een dusgenaamd kom- partiment door eene Koninklijke kroon gedekt en aan de zijden versierd met twee geniussen, waarvan de eene een zwaard benevens het wapenschild des Rijks en de andere een schepter, alsmede het wa- pen van de gemeente Haarlemmermeer vasthoudt. In het midden vertoont zich het borstbeeld van Koning W i 11 e m III en daaronder de zinspreuk der Nassaus Je mainiiendrai." Het kompartiment is van onder door een pijlbundel gesloten. Het omschrift luidt Aangevangenvoortgezet en voltooid onder de konin- gen Willem I, II en III." De penning (die men moet zien om de verdien- sten des graveurs naar waarde te kunnen schatten) is algemeen verkrijgbaar gesteld. LeidsCour.) Van 27 Maart tot 3 April zijn bij den Burger- lijken Stand aangegeven geboren 1 mann.3 vrouw. geslacht, te zameu 4; overleden 3 mann., 8 vrouw. geslachtte zamen 11levenloos aangegeven 1on- dertrouwd geene; gehuwd 1 paar. UIT DEN WAARD- en GROET-POLDER. '♦A. MEEKRAP - KULTUUR.\ De meekrap-kultuur breidt zich sterk' ltt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1