62 - Tentoonstelling van Vee, Lamlbouw-Proeftuin te Pevcnter. CIRCULAIRE Waard en Groet uit. Er is van (lit gewas in 1859 reeds gedolven 38 /2 blinders en op nieuw geplant 73 bunders, waarvan dit jaar zeer zeker het dubbel getal bunders zal worden uitgeplant. Men berekent de gemiddelde opbrengst op 3500 kilo racijn uit bet bunder; dit is van 2jarige. De beer Jhr. Mr. H. Hoeufft van V els en heeft zelfs van 3 bunders 13500 kilo racijn verkregen; ineer anderen boven de 4000 kilo uit bet bunder. Zijdie eene mindere opbrengst bebben gehad waren over bet algemeen niet zoo gelukkig met het verkrijgen van kiemen of planten aangezien dezelve uit den vreemde moesten worden aangevoerd, of dat zij het overschot van anderen ontvingen zoodat de zelve om een goed beschot op te leverente laat in den tijd geplant zijn en bovendien veel van de droogte en worm te lijden bebben gebad. Er zijn in den polder reeds twee mee-droog-torens gebouwdalseen in eigendom toebehoorende aan de heeren Bischoffsheim Com p. en een aan den beer K. B r e e b a a r t. Het laat zich aanzien dat er in weinige jaren nog 3 a 4 stuks bijgebouwd zullen worden. Men bebandelt het land, waarop men meekrap wil plantenover bet algemeen op de navolgende ivijze Nadat men in bet najaar het land twee of driemaal geploegd heeft, winterlaagt, of liever gezegd ploegt men hetzelve voor de laatste maal met drie paarden, zoo diep mogelijk. De heeren J. Breebaart Kzn. en H. Kossem zijn er bovendien achteraan gegaan met twee paarden voor den ondergronds- of woelploeg, zoodat dit land tusschen de 4 en 5 palmen is losgemaakt. De heeren Hoeufft van V e 1 s e nK. Bree baart en meer anderen hebben hiervoor gebruikt den llocanje-ploegmet grondwoelder daaraan verbon- den zoodat men op deze wijze met 3 paarden voor den ploeg de grond 4 palmen losmaakt; dit werktuig verdient mijns inziens alle aanbeveling. Als bet land in het voorjaar goed droog en be- kwaam is egt men hetzelve eens of tweemaalnaar gelang bet vuil of zuiver land is. Daarna worden de bedden er in geploegd, in dier voegedat er op iedere Ned. el een komt te liggen. Voor dat men bierop de kiemen plant, worden de bedden afgeegdzoodat mennadat de kluiten er zijn afgeklaauwd niet meer dan ongeveer 5 Nederl. duimen verbevenbeid behoudt. Hierop plant men 5 kiemen of planten, op onge veer 8 Ned. duimen in de breedte van elkanderen doet deze beplanting op 32 duim afstand in de lengte. De tusscbenruimten in de lengte houdt men zui ver van onkruid met de rij-egge en schoifelploeg en tusschen de planten met de Zeeuwsche korte schrepeldoor handen-arbeid. Als de planten goed aan den groei zijndan gaat men door de voren met den aan-aardploeg die de grond op den kant der bedden schuift; vandaar wordt de grond met de band om de planten gewerkt. In het najaarals bet loof der meekrap dood is dekt men dezelve met ongeveer een palm gronddit gescbiedt met bepaaldelijk daartoe gemaakte ploegen. In het voorjaarals bet begint te droogenrijft of klaauwt men de bedden zachtjes openhierdoor bevordert men den groei der kiemen sterk. De meekrap-planter moet boven en voor alles in bet oog bouden dat dit gewas zoo veel mogelijk bevrijd moet blijven van onkruid. Waard en Groet, April 1860. D. Bheeraakt Klz. Rocanje-ploegen met Grondwoelder, alsmede Mee- dekploegenSchoifelploeg en Rij-Eg, worden op de cerste aanvrage vervaardigd bij A r i s S m i tmr. smid te Winkel, en de Wed. M. Wissekerken, idem te Kolhorn. GEHOUDEN te SCHIEDAM, den 29stei> Maart 1860. Tot deze Tentoonstelling, waarvan ivij het Pro- gramma in bet Bijvoegsel van 24 Febr. j.l. mede- deelden was bet navolgende vette vee ingezonden 1 vierjarigen os, met bard voeder gemest27 dito drie- en vierjarige, met spooling4 koeijen, met hard voeder gemest; 15 dito, met spoeliug; 1 schot, met hard voeder gemest; 11 dito, met spoeling; 8 vette schapen; 9 gemeste weivarkens; 6 dito spoelingvar- kens. Het rnelk- en fokvee was vertegenwoordigd door 4 varekoeijen4 melkkoeijen, 12 guiste vaar- zen, 6 pink-kuis-kalveren1 driejarigen rijstier; 6 tweejarige dito, 1 eenjarige dito20 ooischapen met huune lammeren3 springrammen1 zeug en 3 bee- ren. Het pluimgedierte bestond uit 12 toomen kip- pen, 3 dito kalkoenen2 dito ganzen, 6 dito eenden, 32 paar duiven en eenig vreemd gevogelte. Ilet meeste vette vee was uit Schiedamvoorts uit DelftDelfshaven en Kethel afkomstig. De Commissie van Beoordeeling was zamengesteld uit de navolgende heeren. Voor het gemeste vee G. Groot, J. Barendregt Gz. en J. Bekker. Voor het niet gemeste en het melkveeC. van der E ij k J. Ham en II. Ui td enb o gert. Voor het fokveeN. R. Barendregt, H. van Gent en Fas Eenhoorn. Voor het pluimgedierte II. W. Wachter, S. B. Criellaert en J. van Wag- ten d o n k. Eerste prijzen zijn bebaaldvoor de onderstaande nummers van het Programma, door de navolgende heeren N°. 1. H. Wessels,te Edam. N°. 2. S. P o o t, te Overschie. N°. 4. P. Poot, te Overschie. N°. 5. H. W ess els, te Edam. N°. 6. L. van Pelt Kz.te Delft. N°. 8. W. Jan sen, te Schiedam. N°. 10. A. van der Burg, te Kou- dekerk.N°. 11. J. C. Hamel, te Rotterdam. N°. 12. W. Jan sen, te Schiedam. N°. 20. C. van W ij n g a a r d e nte Molenaarsgraaff. N°. 22. Jhr. Mr. D. R. Gevers Deijnoot. -N°. 24. C. van Wijngaarden, te Molenaarsgraaif. N°. 25 idem. N°. 26. D. Hoogenboezem, te Kethel. N°. 27. J. L. van der Laan, te Overschie. N°. 29. A. Baars, te Sehiebroek. N°. 30. F. P. Kamphuizen en J. de Bruin, te Gouda. N°. 31. J. van der Aa Criellaert, te Rotter dam. N°. 32. Jhr. Mr. D. R. Gevers Deijnoot. N°. 33. J. P. Pol v lie t, te Rotterdam. N°. 34. Hugo en E. Bunge, te Rotterdam.N°. 35. J. P. P o 1 v 1 i e tte Rotterdam. Voor 8 afdeelingen van het Programmazijude de N°. 3, 9, 13, 15, 17, 18, 19 en 21, waren geene inzendingen geschied 5 eerste prijzen zijn niettoegekend. Uit llaarlemmermeer was ingezonden door den beer H. Meijer een gemest wei-varken, met een prijs van het Bestuur bekroonden een Leicester spring-ram. De heer B. M. Bo disco, te Bleiszcijkheeft den prijs van het Bestuur, uitgeloofd voor het inzenden van het grootst aantal rundvee tot den aanfok be- stemd ontvangen. In het geheel is voor eene waarde van /993 aan prijzen uitgekeerd. De stad Schiedam had hiervoor f 300de leden van het Bestuur der Afdeeling 100 en verschillende particulierenmeerendeels uit Schie dam345 bijgedragen. AAN ALLE Landbouvcrs en Warmoezlers IN NEDERLAND. Voor eenigen tijd werd te Beventer het plan opge- vatom een Landboww-Vroefiuin tot stand te brengen zooals er sints geruimen tijd vooral in Duitschlanrl be- staan en in Nederland nog steeds ontbreken. Men wenschte daarin allerlei proeven te nemen met nieuwe zaden uit den land- en tuinbouw, met allerlei mest- stoffen, verschillende bewerkingen van grond te ver- gelijken kortom men wilde door ordelij/ee en goede proeven, welke niet onder het bereik van den land- bouwer vallenfeiten trachten te vindenwaarbij elk landbouwer, die het met zich zelven wel meent, in hooge mate belang heeft. Kort na de opvatting van dit plan werd eene oproe- ping verspreidwaarin ieder tot deelneming tegen eene jaarlijksche contributie van 2.50 als lid werd uit- genoodigdof tot geven van eene grootere jaarlijksche bijdrage, of van eene zekere som in eens. Van alle zijden bleek belangstellingniet slechts in wo.ordenmaar ook met de daadaan jaarlijksche bijdtragen werd ingeschre- ven voor437.50aangesclienken in eens voor/731.50. Er werd eene voorloopige vergadering van deelnemers belegddaarop werd bet opgevatte plan in de hoofd- zaken goedgekeurd en werd het van het uiterste belang geacht, dat daaraan hoe eer hoe liever gevolg zou gegeven worden. Er werd daarna naar een geschikt terrein rondgezienen dezer dagen nam de Gemeen- teraad van Deventer een besluit, waarbij aan den ont- worpen Landbouic-Proeftuin het kosteloos gebruik is toegestaan van drie bunder stads grond. De commissie uit de deelnemers doet nu een algemeen beroep op alle landbouwers, leden van in Nederland gevestigde maatschappijen, genootschappen en veree- nigingen van landbouw enz.en noodigt hen alien dringend uit zich aan te sluiten aan een plandat nu binnen kort in het leven treden zal, en waartoe zij dus nu nog kunnen medewerken. Op Zaturdag den 5 Mei 1860 aanst. zal des mor- gens ten 11 ure te Beventer eene vergadering plaats hebben (bij W. Roukens in de Watersfraat) van alien die zich op eenigerlei wijze aan het plan hebben aan- gesloten of zich voor dien tijd als leden zullen lafen insehrijven. Op die vergadering zal de Landbouw- Proeftuin worden gevestigd en zal een concept van wet ter tafel worden gebragt, waarvan u hierbij een exem- plaar wordt aangebodenen waaruit door u meer in bijzonderheden zal blijkenwat men van die inrigting maken wil. Inzonderheid wijst de Commissie u op hetgeen in art. 1, 2, 3, 4, 33 c. voorkomt. Wat nu de Landbouw-Proeftuin te Beventer doen kan en doen zal het hangt vooral van uwe medewerking, van uwe ondersteuning af, landbouwers in Neder land Gij hebt het in uwe hand of die tuin zich krachtig zal kunnen ontwikkelen en invloed zal uit- oefeneu op den vaderlandschen landbouw. En daarom sluit u aan tegen de geringe contributie van 2.50 per jaar, helpt zoo eene inrigting tot stand brengen en op den duur sehragenwaaraan Nederland werkelijk behoefte heeft en waarvan ieder, die daartoe bijdraagt, zeker wel in de eerste en voornaamste plaats partij zal kunnen trekken ter bevordering van zijn eigeubelang door vermeerdering zijner kennis, die hij verkrijgen zal door lezing van de verslagen van alle proevenom het even of de uitslag daarvan gunstig of ongunstig was. De Commissie verwacht ruime ondersteuning en krachtige hulp van de praktische landbouwersen zij ziet met belangstelling het hierbij gevoegde billet, ge- teekend ingevulden voor zooveel noodig doorgehaald voor den 20sten April aanst .franco aan het adres van haren Secretaris (te Beventerte gemoetdie, zoo zulks mogt verlangd worden, per omgaande den beschrijvings- brief voor bovengenoemde vergadering zal opzenden. De Commissie uit de Deelhebbers in den ontworpen Landbouw-Proeftuin te Beventer J. Wttewaall Voorzitter. Beventer, Mr. J. P. G. Moorrees. Maart 1860. A. IJssel de Schepper. Dr. M. J. Cop, Thesaurier. Dr. L. Mulder, Secretaris. Aan het bovengemelde Concept ontleenen wij nog het volgende Het doel van den Proeftuin zal voornamelijk zijn Het kweeken van gewassen in al die verscheiden- hedenwelke op landbouw en moezerij betrekking hebben en bij voorkeur van die, welke hier of elders in het groot geteeld wordenhet beproeven van verschillende soorten van mest en het vergelijken van hare werkinghet vergelijken van onderscheidene wijzen van zaaijen pootenenz.onderzoekingen te doen betrekkelijk de ziekten die men bij gekweekte planten opmerkthet nemen van proeven over de betrekking der planten tot de lucht en den grond over voeding en ontwikkelingenz. enz.het verza- melen van gedroogde planten vruchten en zaden die in den Proeftuin gekweekt worden. Van alle proeven zal, zooveel mogelijk, in druk verslag worden gegeven. Aan de leden en begunsti- gers wordt jaarlijks eene prijslijst gezonden van zaden en vruchten, welke te verkrijgen zijn. Voor zoover de voorraad strekt, kan ieder lid of begunstiger hiervan tot eene waarde van '/5 van zijne jaarlijk sche bijdrageof van /s van zijne bijdrage in eens ontbieden. De gewone leden betalen eene jaarlijksche bijdrage van f 2.50. Afdeelingen van Maatschappijen kunnen zich als lid doen insehrijven, tegen betaling van/10 per jaar. Begunstiger is hij, die 10 jaarlijks of f 50 in eens betaalt. Wij hopes zeerdat de Commissie niet in hare verwachting zal worden teleurgesteld en velen nog tot de vereeniging zullen toetreden. De bijdrage toch is zeer gering gesteld en men zal nog voor een goed deel daarvande waarde in zaden terug kunnen ont vangen. Zal echter de Proeftuin aan hare roeping beantwoordendan behoort ook de ondersteunins: veel ruimer te zijn, dan aanvankelijk het geval was; doch wij twijfelen er geenszins aandat als de vereeniging zich eenmaal geconstitueerd heeftzij nog op eene aanzienlijke vermeerdering harer leden zal kunnen rekenen. Er is eene wet van den 164crt Maart 1796, ge- lastende de boomen van rupsen te zuiveren. Deze wet is van kracht verklaard bij besluit van den 2 9stem Maart 1854. De burgemeester van Slotenira

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2