lurtwiiixn, 65 Hollamlsche Maatschappij van Landbouw. AANZIENLIJKE VERKOOPING Puike Zomertarwe Volbloed Durham Stier Berigt aan Veehouders en Boomkweekers. Mo Hennisgeving. MAATSCHAPPIJ tot Viet uVvvlceveu an Guanine J. BUIJN COMP, ongeveer 300 Bunders metEENIGE daarop staande GEBOUWEN, Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. DE HENGST Bruin, echt Vlaamsch, zwaar Werkpaarcl, Het dekgeld is 5. Spinnat of Carotten-Saus, aanmerking nemende het groot aantal rupsennesten thans in 1860 aamvezigheeft zijne onderhoorigen bij publicatie aan die wet met nadruk herinnerd. Een onzer Vrienden vestigt de aandacht op de bij Koninklijke Boodschap van 28 Maart 1860, door den Minister van Staat en van Financien VAN HALL aan de Tvveede Kamer ingediende wets-voordragt tot tijdelijke uitgifte, tegen onderpand, van in 's Eijks kas aanwezige geldenen meent dat dien ten gevolge de Minister misschien bereid zal worden bevonden omtegen lage rentehet vereischte kapitaal tot ver- betering der stoomtuigen aan den Polder te verstrek- kenten einde die uit de opbrengst van te verkoopen veengronden terug te betalen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lem, brengen ter kennis van Belanghebbenden 1°. dat de WEKELIJKSC1JE YEEMARKT zal worden geopend op Dingsdag 10 April aanstaande, en dat alsdan tevens de VOORJAARS-VEEMARKT zal worden gehouden 2°. dat de WEKELIJKSCHE KAAS- en BOTER- MARKT op Woensdag 25 April aanstaande wederom zal worden geopend. Haarlem, 31 Maart 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd FOCKVoorutter. J. TILENIUS KBUIJTHOFF, Secrelaris. Afdeeling Sloten. VERGADERING op Donderdag den 3<Ln Mei e.k. des namiddags ten 2 urein het Regthuis te Sloten. Belanghebbenden worden herinnerddat de YOOR- JAARS-VEEMARKT alhier d i t j a a r zal gehouden worden op Donderdag den 3<Ln Mei. SlotenL. CAMERLING, 1 April 1860. Secretaris. Geoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOE, waarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, Wol, BloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent hetgehalte aan Slikstof, Chloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860,N°. 1Pag. 22, door Professor Dr. L. Mulder.) Yoor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Eust wordt in goeden staat (mits franco terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappij, en bij den Heer N. van DONSELAARDepothouder te Bennebroek. J. J. KORTMAN, Directeur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. YAN Kruisdorp te Haarlemmermeer. HOUTKOOPERIJYERW- en IJZERWAREN. MAGAZIJN van alle Soorten van Kaas- en Boeren- GereedschappenSchoppenTouiewerkLijnen, Strengen, LeidselsWagensmeerbeste LebbenSpinnatenz. enz. DEPOT van echte ANNATTO of KAASKLEURSEL van Fullwood 8p Bland te Londen, en van DOC- CUMENSIS tegen SCHAPEN - SCHURFTvan den Heer A. Jorritsma, te Dockum. VOOB DE ZAAI, is te bekomen bij P. IN T VELDHaarlemmer meer IJweg Sectie O, N°. 7. in den HAABLEMMEBMEEE-POLDEE. Op Zaturdag den 28sten April 1860, des voormid- dags ten 10 ure, zal in de Herberg genaamd „IIET REGTHUISbewoond door S. VAN DIJK in het Dorp Sloten, Arrondissement Amsterdamten over- staan van den Notaris J. W. IiOELOFFS VALK residerende te Nieuwer-Amstelin Publieke Vei ling ter Verkoop worden gepresenteerd: de navolgende PERCEELEN uitmuntend best en zeer weltoegemaakt gelegen in den Haarlemmermeer - PolderGemeente Haarlemmermeerals AFDEELING VIJFHUIZEN. N°. 1Een Perceel Sectie DKav. 3Kadaster Sectie B, n°. 13, 15, 967 a 971, groot 16 bun ders, 33 roeden, 50 ellen. N°. 2. Een Peeceel, Sectie D, Kav. 14, Kad. Sectie B, n°. 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98 99, 823, 824, 825 en 826, groot 20 bunders, 24 roeden, 50 ellen, benevens het GE- BOUW, op n°. 823 staande. N°. 3. Een Pee ceel, Sectie D, Kavel 15, Kad. Sectie B, n°. 120 a 124, 133," 134, 171, 172, 199 772, 777, 801 a 812814, 816, 817,818, 820, 821, 82, 897, 898, 900, 901 903 a, 906, 926, 927, 928, 956 a 961, groot 26 bunders, 13 roeden, 10 ellen, mitsgaders het GEBOUVV, op n°. 172 staande. N°. 4. Een Peeceel, Sectie D, Kavel 16 zuidelijk gedeelte), Kad. Sectie B, n°. 177 a 194, 196, 197, 800, 923, 924 en 925 groot 12 bunders, 7 roe den. N°. 5. Een Peeceel, Sectie D, Kavel 16 noordelijk gedeelte), Kad. Sectie B, n°. 149 a 160, 163, 168, 169, 170, 780 a 794, groot 12 bun ders, 18 roeden, 30 ellen. Zullende de Perceeleti N°. 4 en 5 eerst ieder afzon- derlijk opgeveild en afgestagen, en daarna gecombineerd in slag gelegd warden. AFDEELING BEINSDOBP. N°. 6. Een Peeceel, Sectie L, Kavel 1, Kad. Sectie D, n°. 429 a 432, 435, 436, 438 a 442, 445 a 449, 452, 767 a 776, 778 779, 811 a 820, 838 a 842, groot 19 bunders, 88 roeden, 70 ellen, benevens de GEBOUWEN, op n°. 769 a 773 staan de. N°. 7. Een Peeceel, Sectie L, Kavel 29, Kad. Sectie D, n°. 661 a 666 668 a 675 881 a 882, groot 20 bunders, 9 roeden, 20 ellen. AFDEELING BIJK. N°. 8. Een Peeceel, Sectie HH, de noord-westelijke Tielft van Kav. 28 29 en 30 Kad. Sectie Ku°. 337, 339, 340, 341, 344, 673, 675 a 682, 812, 813, 816, 817 820, 821, 824. 825 826830831 832, 834 en 835 groot 29 bunders, 90 roeden, 50 ellen, benevens hetGEBOUW, op n°. 832 staan de. N°. 9. Een Peeceel, Sectie HII, de zuid- oostelijke helft van Kavel 30, Kad. Sectie K, n°. 352, 353, 665 666, 671 672, 867 a 870, 929 a 936, 944 a 947, groot 10 bunders, 35 roeden. N°. 10. Een Perceel, Sectie HH, de zuid-oostelijke helft van Kavels 28 en 29, Kad. Sectie K n°. 811814 815, 818, 819, 822, 823, 827 828 833, 948 en 949 groot 19 bunders91 roeden5 0 ellen mitsgaders het GEBOUW, op n°. 948 staande. N°. 11. Een Perceel, Sectie II, Kavel 27 (noord-oostelijk gedeelte) Kad. Sectie K, n°. 738 a 741 en 965, groot 1 roede, 64 ellen, en het noord-oostelijk gedeelte van n°. 967, ter grootte van 9 bunders en ruim 63 roeden. N°. 12. Een Perceel, Sectie II, Kavel 27 midden- ste gedeelte), Kad. Sectie K, n°. 737, 743 en 966, groot 60 ellen, en het middenste gedeelte van n°. 967 ter grootte van 8 bunders en ongeveer 34 roeden. N°. 13. Een Perceel, Sectie II, Kavel 27 [zuid- westelijk gedeelte), Kad. Sectie K,n°. 729, 730, 731, 733 a 736 en 840, groot 4 roeden, 47 ellen, en het zuid-icestelijk gedeelte van n°. 967, ter grootte van 5 bunders en ongeveer 55 roeden. Zullende de Berceelen N°. 11, 12 en 13 eerst ieder afzonderlijk opgeveild en afgeslagenen daarna gecom bineerd in slag gelegd worden. AFDEELING BEINSDOBP. N°. 14. Een Peeceel, Sectie R, Kayel 1, Kad. Sectie G, n°. 307, 308, 309, 391 en 392 groot 12 bunders, 19 roeden, 70 ellen. N°. 15. Een Perceel, Sectie R, Kavel 2 Kad. Sectie G, n°. 317, 319, 320, 321, 323, 379 a 390, 414 en 415, groot 17 bunders, 43 roeden, 90 ellen. N°. 16. Een Perceel, Sectie R, Kavel 3 Kad. Sectie Gn°. 187, 188, 190 a 196, 412 en 413, groot 19 bunders, 6 roeden, 30 ellen. N°. 17. Een Perceel, Sec tie R, Kavel 4 zuid-westelijk gedeelte)Kad. Sectie G, nV 197 a 204, groot 10 bunders, 7 roeden, 30 el len. N°. 18. Een Perceel, Sectie R, Kavel 4 {noord-oostelijk gedeelte), Kad. Sectie G, n°. 205 a 215 en 396, groot 9 bunders, 19 roeden, 10 ellen. en N°. 19. Een Perceel, Sectie 11, n°. 5, Kad. Sectie G, n°. 217 a 227, 427 en 428, groot 16 bunders, 66 roeden, 90 ellen. Alles breeder bij Biljetten omschrevenen waarvan de Bewijzen van Eigendom, benevens de Veilcondi- tien en Estracten uit het Kadastrale Plangedurende acht dagen voor de Veiling, zullen ter visie liggen ten Kantore van genoemden Notaris ROELOEFS VALK, aan den Overtoomschen Wegbij wien inmiddels na dere inlichtingen zijn te bekomenen de Notitien met aanwijzende Ivaart der Perceelen in tijds voor de Gegadigden verkrijgbaar zullen zijn. De te Haarlemmermmeer gevestigde No taris J. BAKKER SCI1UT zal, op Woensdag den ll<len April I860, des voormiddags 10 ure, op Sectie K K, N°. 15aan den Bennebroekerweg bij den Sloterweg Publiek Verkoopen: 18 KALFDRAGENDE SCHOTTEN, 1 SCHOT, 1 TWEEJARIGE STIER, en 4 VETTE OSSEN. Alles uitmuntend Vee. De betaling kan des verkiezende, geschieden op 1 Augustus e. k., mits twee soliede en bekende Borgen stellende. Openbare Verkooping, ten over scan van den Notaris J. BAKKER SCHUT, op Dingsdag 24 April 1860, des middags ten 12 ure, in het Logement DE KROON, te Haarlem, van: Eene IIUISMANS-WONING met ruim 40 BUN DERS zoo MEI- als BOUWLAND, staande en ge legen aan de Hoofdvaart, tusschen het Kruisdorp en het Vtnneperdorp in den Haarlemmermeer-PolderSectie M M, N°. 7 en 8, en Kadaster Sectie M, N°. 43 tot en met 47, 489 tot en met 497, 546, 676 en 677. In twee Perceelen, als: N°. 1 de HUISMANS- WONING met kavel N°. 8, en N°. 2 kavel N°. 7, daarna beiden gecombineerd. De Perceelen zijn dadelijk te aunvaarden. Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris, aan het Kruisdorp. in Vlaanderen met den Eersten Prijs bekroond en voor de Springdienst goedgekeurd staat ter beschikking bij A. BOK, in den Ilaarlem- mermeer-polderhoek Spaarnwouderdwarsweg en Spie- ringweg, op Sectie E, N°. 1. Deze gelden moeten betaald zijn voor dat de HENGST mag worden voorgebragt. Met 1°. Mei is er gelegenheid, om de MERRIEN die van elders komen, aldaar te doen verblijven tegen 50 Cents daags. T E K O O P. Te bevragea bij JACOB KLAPWIJKBurgerveen RR, 13, bij den Leeghwaterte Haarlemmermeer. Aan de Kon. Snuif- en Carotteu-Fabriek van CAMOZZI 8c C°. is verkrijgbaar dienstig ter verdrijving van het SCHURFT bij de SCHAPEN en alle soorten van Ongedierte bij het Vee; zijnde tevens met sucees aangewend tot zuive- ring van BOOMGAARDEN. Adres Oude Teertuinen, M 147, te Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3