i 64 - n Marktberiglen. w ■-■ %&->. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDEB, waargenomen van 24 Maart des middags tot op den middag van 31 Maart 1860. IN DE RINGVAABT WATEEHOOGTE -j- A. P. io Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. Mrt.24 25 26 27 28 29 30 31 0.60 0.61 0.58 0.56 0.44 0.37 0.40 0.42 5.12 4.80 4.75 4.57 4.58 4.58 4.51 4.59 bij den CRUQUIUS 4.66 4.62 4.62 4.60 4.60 4.55 4.50 4.52 Te zamen bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. 4.60 4.56 4.55 4.58 4.57 4.52 4.50 4.51 4.86 4.76 4.62 4.59 4.58 4.54 4.52 4.54 Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATEB. CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Aantal Aantal Uren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels 2 8 5 9 9 9 9 9 D 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 7 7 6 9 9 24 7 6 1 9 9 9 24 7 6 8 5 9 9 9 24 7 6 24 8 5 10 7 5 23 7 6 12 8 5 12 7 5 12 7 6 40 J 8 5 22 7 5 114 7 6 14642 5995 40730 5.988 4.541 5.954 Amsterdam2 en 4 April. Vee. Runderen 1 ste kwal. 180 a 220, 2de kwal /160 a /200, 3de kwal. f 140 a 180. Melk- en Kalf-Koeijen /120 a 170. Schapen 24 a 30. Varkens 54 a 60 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijsboudcnd132 ffi oude bonte Poolsclie/357 132 ffi jarige dito/345.Rnggo onvcrandcrd; 123 ffi Pruissische 220; 123 ffi Galatz /2I5; 118 ffi nieuwe Archangel 196 bij parlij122 ffi dito Petersb. 203 bij parlij; 116 ffi jarige dito 189 bij partij; 116 ffi dito 190. Op levering iets lager. Haver in een doen; fijne Friesche /9,80 per 100 kilo. Koolzaad lager gedaan, op 9 v. Olie in April X 66 en in Oct. X 69. Lijnzaad traag; 108 ffi Catania 332$. Raapolie dadelijk en op levering lager af- gegeven; op 0/w. 39$; Vliegend 38$. Lijnolie dadelijk en op levering flaauw; op 6/w. /31$; Vliegend 30$. llcnnepolie op 6/w./37$; Vliegend 36. Koeken. Ilaapkoekcn per 1040 st. /70 a 74. Lijnkoeken per 104 st. /11a 15. Alkmaar, 30 Maart. Granen. Tarwe 10,50. Rogge 8,25. Garst 7,25. Ctiev. dito 8,25. Haver 5,50, voor de zaai 5,75. Paardenboonen 8, een partijtje mooije 10 Bruine Boonen 13. Witle dito f 11,50. Groene Erwten 16. Graauwe dilo 22. Kanariezaad 10,75. Kaas. Klcine 30,50. Delft, 29 Maart. Granen verkeerden heden in luslelooze stemming. Tarwe van het Eiland Rozenburg/9 a 9,25; Westl. 9,30 a 9,80. Kit. Rogge f 7 a 7,25; Wesll 7,25 a 7,50. Eil Zomer Garst 5,80 a 6, Westl./ 5,60 a 6,10. korle Haver/ 4 50 a 4,60, lange dito 2,80 a 3,50 Paardenboonen 7 a 7,50. Bruine Boonen /II a 12. Groene Erwten/9,50 a f 12Witle dito/ 9. Boter iets lager; 1e kwal 61 a 62; 2dc kwal./56 a 60. Dordrecht, 29 Maart. Cranen en Zaden. Tarwe. Do aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overin. was heden iets groutcr dan vorige week en werd aan gebruikcrs tot genoteerde prijzcn langzaam geplaatst; jarige 10,50 a 11, nieuwe 9,10 a 9.50, dilo geringe en afwijkende 7,60 a 8,60. Zomer niet aangevoerd, 8,50 a 9,20. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche on Overm. minder aangevoerd en tot onveranderde prijzcn6,60 a 7,30, gcno- inen; 140/2 ffi jarige Archangel van het zolder tot 192 ver- kocht. Garst in de bcste blanke soortcn wel te verkoopen Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter/5 a 6,30; dito Zomer/5 a 6.10. Spelt weinig ter markt, met graagte tot 3,20 a 3,40 naar kwal. gcnoiuen. Inl. Haver weinig aan gevoerd en als volgt opgeruimd Zeeuwsche en Inl. Voer/2,80 a 3,40, dito Dikke 4 a 4,70. Roekweit iels hooger met kleincn bandel; Bredasche is tot 232 en Bosscher tot 230 verhandeld. Boonen. Paardenb. tot vorige prijzcn verkocht; Overm. zakgocd 6,60 a 7mooije gcstorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7 40 a 7,50, Duivenb. moeijelijk te vinden, zou- dcn tot 8 a 8,50 gemakkelijk te plaatscn zijn. Witle Boonen schaarsch aangevoerd en tot 10,50 a 11.50 wel te verkoopen. Bruine dito vinden wekelijks tot/11 a 12 gerecden aftrck.— Erwten. Blaauwe waren meer uit Zeeland en Flakkee aange voerd en zijn 20 cents lager, als goed kokende tot/10 a 10,50 en mindere tot 8,40 a 9, verkocht; mooije Deensche van het zolder waren tot 8,75 aangeboden. Inl. Witte zijn bij kleinig- Jieden tot 9 a 9,50 verhandeld. Koolzaad traagdo aan- gcvocrde partijtjes uit het Overmaasrhe en Zeeland waren tot X 1 lager slechts gedceltelijkals zakgocd tot X 60 a 63, te plaatsenvoor zeer mooi gestort Overin. van hot zolder werd X 65$ gevorderd. Op 9 v. Olie tot vorige prijzcn aangeboden April X 66; Okt. X 16 Lijnzaad tot vcrlangde prijzen met eenigen omzct aan onze olieslagers116 ffi puik Berdianski is tot 340, 111 ffi Odessa tot /320 en 111 ffi Catania tot/360 verkoch'. Inl. Zaai- tot onveranderde prijzen wel te plaatscn le soort 3.80 a 4, 2c soort 3,40 a 3,CO per Dordtsch achtendeel; zeer puik Riga Tonnen-Zaai- tot f 25 verkocht. Kanariezaad weinig aangevoerd, is door meer vraag 20 cent duurder, 9,50 a f 10,20 naar kwal., betaahl. Raapolie flaauwVliegend tot 38 J1° Mei tot/ 38, Najjar tot 40$ aangeboden. Lijnolie slap; Vliegend 1°. April tot /30 en Mei tot 30$ te koopen. Raap- en Lijnkoeken vonden tot ver- hoogde prijzen weder goede vraag; harde Raapk. 70 a 72, dito Lijnk. 120 a 135, zachte dito 130 a 145. Groningen, 3 April. Granen en Zadf.n. In het weder is geen verandering ge- komen, voorldurend storm en veel regeride veldarbeid blijft dus onmogelijk. Tarwe. De aanvoer was heden zeer klein de vraag daarentcgen zeer levendig en de prijzen 10 a 20 cents hooger dan heden voor 8 dagen. Roode werd voor Belgie ge- vraagd, witte ter verzending naar Engeland, hoewel onze legen- woordige prijzen daarheen volstrekt geene rekening maken. Rogge met vele aanhiedingen en uiterst beperkte kooplust; de prijzen zijn circa 10 cents lager, maar ook tot die verlaging werd er weinig orngezet. Boekweit was Vrijdag reeds 10 cents hooger, heden bedroeg de verhooging op nieuw 20 cents, maar op den verhoogden prijs ging niet veel om. Garst iets lager mot eenigen handel aan pellerijvoor verzending is op onze tegenwoordige prijzen geene vraag. Haver. Dikke tot onveranderde prijzen weder ter verzending naar Engeland ge- kocht; hoewel in de verhouding der prijzen nog geene verbe- tering is gekomen. Witte Voer door weinig aanhiedingen en goede vraag voor binnenlandsche verzending 5 cents hooger. Zwarte dringend aangeboden en 15 cents lager. Paardenboo nen onveranderd in prijs. Gort door aanhoudenden wind veel ter veil, waardoor men iets lager beeft kunnen koopen. Kool zaad flaauw; er werd nog al wat ter koop aangeboden, maar de kooplust was gering. Olie. Raap- kontant en per April 36$. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 9,70 .1/ 9,90; 127 ffi dito witte 9,30 a 9,50; 127 130 ffi nieuwe roode/9,10 a 9,75; 127 ffi dito witte/9,20 a 9,50. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,80 a 7,10. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,60 a 7; 113, 116 ffi zwarte 6,40 a 6,80. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,60 a 6,45. Nieuwe Haver. 7885 ffi Dikke/ 4,05 a 4,60 65, 68 ffi witte Voer 3 20 a 3,55; 68, 72 ffi zwarte dito 3,45 a 3,70. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,25 a 13. Gort. Grove 9,50 a 9,75; puike 10,25 f 10,50, Pare!-/13,50 a 22. Olie: Raap-/36,25. Lijn-/29. Haarlem, 2 April. Granen Roode Tarwe 10,50. ^Witte dito 8,65. Garst 6,25 a 7,30. Paardenboonen 7,30 a 7.60. Zaai dilo 9,50 Duivenboonen 9,25. Bruine Boonen 11,50. Haver 3,60. Hoorn, 29 en 31 Maart. Kaas. Ter waag gewogen 17 stapels of 3 275 Nederl. ffi. Hoogstc prijs per 50 Ned. ffi: 29,50. Granen. Ter markt gcbragt 154 mud, als: 6 mud Tarwe 10,50. 41 mud Garst 7,25 a 6,50. 58 mud Haver 5,75 a 5 3 mud Witte Erwten 11,75, 6 mud Vale ditoV 18 a 17. 16 mud Geele Boonen /II, 14 mud Bruine dilo 12,50 a 11. 9 mud Paardenb 9,25 a 9. 1 mud Duivenb. 9,75. Boteii per kop 48 a 53 cents. Eijeren 2,50. Langstraat29 Maart. Hoot met veel handel, 11 a 12,50. Vlas/1,90 a f 2,90 de ord. en 2,90 a 3,50 de hoogere soorten. Hoe 13 a 17. Deiden, 30 en 31 Maart. Vee. 84 Kalfkoeijen 124 a 193; 5 vette f 164 a 210; 40 varc dito 86 a 156; 66 vette Kalveren 26 a 66; 14 nuchtere dito 2,50 a 5; 56 Hamels 11 a 21; 62 vette Ooijen 14 a 28; 10 magere Varkens/13 a 28; 74 Biggen 7 a 14. Boter 6080 Ned. ffi. le kwal. 48 a 54, 2e kwal 41 a 47 per vat, 1,20 a 1,40 en 1,02 a 1,17$ per Ned. ffi. Granen. 21 mud Wintertarwe 9,75 a 10,25. 30 mud Zomertarwe 8,50 a 9. 50 mud Winterrogge 6,75 7,25. 30 mud Garst 5 a 5,5039 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 36 mud zware Haver 4,50 a 5; 34 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 7 mud Duivenboonen 8 a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. 2 G WlND- Barom. Th. Afwijk der Temp. -S T s o ►i n Opmerkin- H PJ Z rigting kr. N. ffi bij 0°. Fah. 03 1 CD P P gen. 25 8 zw. 11,0 736,10 38,1 2,7 0,89 4,9 Zw. bewolkL 2 wnw. 14,0 37,24 41,5 5,8 0,82 2,5 Idem. 10 nw. 10,0 43,59 38,8 0,9 0,88 1,3 Bewolkt. 26 8 nw. 10,0 47,40 37,2 3,6 0,89 4,3 Betrokken. 2 nw. 16,0 49,49 44,1 3,2 0,77 2,1 Zw. bewolkt. 10 nw. 1,5 52,62 36,5 3,8 0,91 0,2 Ligt bevvolkt. 27 8 wzw. 3,0 50,45 39,7 1,6 0,81 0,1 Zw. bewolkt. 2 wnw. 12,0 50,65 42,8 5,0 0,71 2,1 Bewolkt. 10 wzw. 0,5 53,07 35,4 4,3 0,94 0,2 Idem. 28 8 nw. 21,0 49,10 46,6 4,3 0,70 1,9 Ligt bewolkt. 2 nw. 18,0 53,05 48,2 0,5 0,64 0 Idem. 10 ono. 0,0 53,34 39,2 1,4 0,93 2,5 Betr. regen. 29 8 w. 7,5 51,09 45,1 2,2 0,97 4,0 Idem. 2 w. 8,0 48,54 47,1 2,3 0,95 6,2 Betrokken. 10 wnw. 6,0 46,45 43,9 2,5 0,94 2,1 Betr. regen. 30 8 n. 8,0 53,63 39,9 3,2 0,80 0,6 Zw. bewolkt. 2 n. 0,0 55,96 44,6 5,0 0,62 0 Idem. 10 zzo. 2,0 53,97 40,5 1,1 0,83 0 Idem. 31 8 zzw. 7,0 47,91 46,6 3,8 0,84 0,4 Idem. 2 zzw. 13,0 43,77 49,8 0,5 0,80 0,2 Idem. 10 zw. 14,0 36,99 48,6 7,4|0,87 4,4 Bevvolkt. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Purmerende, 3 April. Kaas. Kleine 30, dito nieuwe melks hooi 28,50; aan de stads waag zijn gewogen 34 stapels of 6971 Ned ffi. Boter per Ned. ffi 95 cents. Eijeren. Kippen- 2,30 Ecnden-/ 2,55, Kieft- 15 cents per stuk. Vee. 338 Schapen en Lammeren, stugge handel; aanvoer goede kwaliteit; - 96 vette Kalveren GO a 80 cents, vlug; - 210 nuchtere dito 3 a 8, vlugge handel- 36 vette Varkens 44 a 50 cents per Ned. ffi; - 50 magere dito 12 a 20; - 240 Biggen 4 a 7; hoewel de prijs hoog is, was de handel niet vlug; - 48 Runderen; over handel en prijs kan niets met zekerheid gemeld worden de aanvoer is ook gering. Rotterdam, 2 April. Meekrappen redelijk aangeboden tot geheel onveranderde prijzenmet iets meer kooplust. Vlas blijft tot onveranderde prijzen gevraagd. Granen en Zaden. Tarwe. Witte redelijk aangevoerdals voren vrij wel afgaande. Poolsche prijshoudend. Roode gedeeltelijk iets hooger verkocht. Puike Overm Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 8,60 a 9,75; goed dito 8,20 a 8,40; afwijkende dilo 7,70 a 8 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 370; 158/2 ffi Jarige dito 350; 162/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 328. Rogge. Zeeuwsche malig aange voerd in vorige coursen genomen. Buitenlandsche soorten on veranderd, doch met weinig omgang; goede en puike Zeeuw sche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7 a 7,40;Noord- brahandsche Overm. dito 6,80 a 7,10; afwijkende dito 6,25 a 6,60; 152/2 ffi Belgische 230: 145 146/2 ffi Archangel f 205. Garst. Zeeuwsche bij kleinen aanvoer als voren. Buitenlandsche soorten prijshoudend. Nieuwe Overm Zeeuw sche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4,25 a 6; Zomer dilo 4,25 a 5,90; 125/2 ffi Odessa 165; 129/2 ffi Coursche 220. Haver als voren. Nieuwe goede en puike korte 3,25 a 4,60, dilo lange /3a 3,75. Afwijkende soorten 1,60 a 2,50. Boekweit in de heste kwaliteiten iets hooger verkocht. Noord-Brabandscho 233 a 240. Belgische/2I5. Fransche per 2100 Klg. netto 178. Grove dito 186 a f ^88. Erwten langzaam als voren. Puike Schokkers/ 10,50 a/11,50, andere puike groote 9,75 a 10,50. puike kleine 9,75 a 10,25, mindere 8 a 9,25, witte 8,50 a 9,50. Geldersche graauwe 12,50 a 16, dito Zecuwsche/8 a 10,25 Geldcrsche Capucijnen 16 a 20. Van de in publieke veiling opgehoudene Deensche graauwe Erwten uit de hand a 10 ver kocht. Boonen. Witte en Bruine nagenoeg als voren. Puike witle Walchersche 11,60 a 12, dito Zeeuwsche/11 a 11,50, mindere 8,50 a 10 Puike Bruine Walchersche 12,50 a 13,25, dito Zeeuwsche/12 a 12,50, mindere /9,50 a 11.25. Paardenboonen 10 a 20 cents lager 6,25 a 6,70zeldzame voor de zaai iets hooger uitgezocht. Duivenboonen /7a 8,50. Koolzaad 1 lager. Zeeuwsche 59$. 62 zakmaat en 63 gestort. Lijnzaad. 116 ffi gezuiverde Odessa 342. Van Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanarie zaad 25 cents lager, 7,25 a 10. Rijp, 28 Maart. Kaas. Hoogste prijs 31. Aangevoerd 3 stap.250 st. of 536 ffi. Boter 50 a 52$ cent per Ned. ffi. Eue- hen 2,25 a 2,50. Schagen29 Maart. Vee. Paarden 100 a 200. Vette gelde Koeijen 240 a f 250, Vaarzen 65. Nuchtere Kalveren 2,50 a 4,50. Schapen (overhouders) 16 a 22. Magere Var kens 14 a 28. Biggen 3,50 a 6. Kippen 80 cents, a 1,25. Eenden 60 a 65 cents. Boter per kop 67$ a 70 cents per Ned. ffi/90 a 93. cents Kaas 36 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/2,10 a 2,20. Eenden- 2,40 a 2,50. Zierikzee, 29 Maart. Granf.n. Tarwe 1858 10,25 a 10,50; dilo 1859 9,25 a f 9 50. Rogge 6,75 a 7,10. Winter Garst 5,50 a f 5 75. Zomer dito f 5,10 a 5,25. Haver/3 a 3,25.— Paardenboonen6,50 a 7. Witte Boonen/11,25 a 11,50. Brvine dito/11,50 a 11,75. Groene Erwten/10 a 10,50. dito (Schokkers) 10 a 11. Meekrappen als voren. Prukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4