AroviEiTiiralE, Haarlemmermeer. VERKIEZIN GEN Haarleminermecr-Polder. MaarSemmermeer. f fiSSf Haarlemmermeer. Iljgjg Haarlemmermeer. MAATSCHAPPIJ t ©t V\ el V nlivl c er e n an Guanine Wat echter aan de Congressen nog inzonderheid tilijft ontbreken is wel dit, dat de eigenlijke landbou wers ze niet trouw genoeg bezoeken. En dit is zeer te betreuren niet alleen omdat daardoor de bijeen- komsten veel belangrijker zouden wordenmaar voor- namelijk omdat daardoor alleen bet voorname doel van "de oprigting kan bereikt worden. Onderlinge kennis- making der landbouwers van versckillende provincien en strekenbet bekend worden der landbouwers met de onderscheidene wijzen van landbouwen in ons vaderland zijn juist wat deze vereenigingen het kracbtigst kunnen bevorderen. Daar was een tijd, toen iedere provincie zich van zijne buren zoo goed mogelijk afslootop hare grenzen in- en uitvoerregten hief, den doorvoer belette, van wat in andere pro vincien voorviel of gebruikelijk was niets wist, of wat men er van vernam veroordeelde en wat men zelf wist, zoo veel mogelijk geheim hield. Zoo denkt men er thans wel niet meer over, maar toeb zijn de talrijke gevolgen van dien vroegeren toestand nog overal waar te nemen. Men kan het b. v. aan de teelt van verschillende gewassen ziendie voor sommige streken eene bron van welvaart zijn geworden en elders geheel onbekend bleven. Nog niet langen tijd geleden beperkte zich de teelt der meekrap uitsluitend tot Zeeland, de cicborij-teelt tot een gedeelte van Groningenslechts in een kleine hoek van Noord- Ilolland verstond men het verbouwen van karwei, van mostaard. Hetzelfde is van toepassing op de werk- tuigendie in de verschillende streken gebruikt worden, op de wijze van verpachting van het land en op vele andere zaken. Het provincialismehet kleingeestig hangen aan de gewoonten en gebruiken zijner streek begint meer en meer te verdwijnenhoe meer nu ook de landbouwers van verschillende oorden met elkander in aanraking kornen, des te meer zal alies, wat waar- lijk goed en doelmatig isalgemeen wordenen wat niet deugt eu verouderd isworden nagelaten. Daarom is het reizen voor iederen landbouwer zoo nuttig, men wordt wat minder gehecht aan de oude gebruiken en leert om alles te onderzoeken en het goede te behouden. Een jaarlijksch bezoek van het Congres is daartoe eene zeer gereede aanleiding; men heeft het juist gesteld op den tijd dat huis en hof het oog van den meester het best eens voor een of twee weken kunnen ontberen, telken jare wordt het in eene andere provincie gehoudenmen maakt daar keunissen, bezoekt de omstreken en vindt veelal gelegenheid op den been of terugweg nog eens wat nieuws en nuttigs te zien. Het is voorzeker waar dat, ook ten opzigte hiervanbij de Congressen vooruitgang zigtbaar is en de landbouwers van den omtrek telkens in grooter getale zich daarbij aansluiten. Maar uit de andere provincien dan die, waar het Congres gehouden wordt, komen zelden vele andere dan de trouwe Congres- bezoekers, sints vele jaren, opdagen en juist vandaar moesten ook vele landbouwers opkomen om de onder linge vereeniging en de wrijving van gedaehten en zienswijzen tusschen de landbouwers van noord en zuid, van oost en west, in ons Vaderland te bevor deren. Wij hopen dat vele zich dit jaar daartoe zullen voelen opgewekt. De kultuur der zandgronden in de omgeving van Amersfoortmogen velen minder belangrijk toeschijnen een naauwlettend opmerker zal niettemin eene wijze les kunnen putten uit de vergelijking van den Utrechtschen landbouw op zand en klei en kunnen ontwaren hoe, door ijver en vlijt -en met zware bemestingvan dien schralen zandbodem dikwerf betere oogsten verkregen worden, dar. van zeer goede kleigrondenmaar die zorgeloos en nalatig en volgens een verkeerd stelsel behandeld worden. Voorts verdient de tabakskultuur in die strekenzeer de aandacht en de uit Holland komende reiziger kan in Utrecht nog het Kabinet van Landbouw en de Vee-artsenijschool gaan bezoeken, waar hij veel zien zal, dat hem voor zijn uitstapje beloonen zal. Wij vestigen de aandacht van onze paardenfokkers op een Koninklijk besluit van 19 Januarij 1860 waarbij bepaald wordt, dat een zeker aantal remonte- paarden, van zuiver inlandsch of zoogenaamd ge- croiseerd rasvoor de regementen dragonders veld- en rijdende artillerie, onmiddellijk van de eigenaren zelven zal kunnen worden aangekocht door eene com- missie van den chef van het korpsmet twee officieren en geadsisteerd door een paardenarts. De eigenaren kunnen hunne paarden, op daartoe vastgestelde dagen en uren, aan deze commissie ten verkoop aanbieden en tot dat einde laten keuren. De maat der aan te bieden paarden zal moeten zijn voor de regementen dragonders 1 el 500 strepen tot 1 el 535 strepen; voor de regementen veld- en rijdende rutillerie van 1 el 520 strepen tot 1 el 560 strepen, gemeten onder eene galg, van den onderkant van het ijzer van den voorhoef tot op het midden van den schoft. De paarden zullen voor of op den eersten Mei van het loopend jaar eenen ouderdom van acht en veertig maanden moeten hebben bereikt, doch niet ouder dan twee en zeventig maanden mogen wezen. Zij zullen moeten zijn ruinen of merrien, langstaarten, bruinen, vossen, zwarten, isabellen, valen of stekel- harigen, doch geene bonten of witten; voorts welge- evenredigd in hunne deelen en sterk, met eene uit- gebouwde schoft, breede borst, vier goede beenen vrij van spatten en gallen hooge en harde hoeven kort gekoot, goed van gezigt en zonder eenig gebrek aan de oogen; hebbende vooral een goeden adem en geschikt zijnde voor den zadel en voor het tuig, en naar gelang van de dienst, waartoe zij bestemd zijn. Nadat men omtrent de koopsom is overeen geko- men, die zich behoort te regelen naarmate van de meerdere of mindere uitstekende hoedanigheden der paardenzullen zijtegen contante betalingzonder eenige kortingworden overgenomen. De verkoopers blijven aansprakelijk voor alle koopvernietigende ge- breken, welke zich binnen acht dagen na den dag van aankoop, mogten openbaren als kwade droes, damp, kribbenbijtenworm, snuiven, stille kolder kramp, maandblindheidpadgezwel, fijt en vijg- wrattenslepende longontstekingenoogkwetsingenz. Meer uitvoerig vindt men de voorschriftenhiertoe betrekkelijkvermeld in de Landbouw-Courant van dit jaar, n°. 12. Op de Palmpaardenmarkt te Utrecht (Maandag den 2den April) waren 953 paarden aangebragt. Het aan tal was dus vrij groot; de handel was echter niet buitengemeen levendig en de prijzen over het geheel iets lager maar men wilde daarom de paarden ook minder goed van de hand laten gaan. De voorjaarsmarkten te Velsen zullen worden ge houden op Zaturdag 14 April en Zaturdag 5 Mei. Vrijdag 20 April, voorjaars-veemarkt in de Beemster. Op 19 en 20 Maart heeft het jaarlijksch examen aan de Landhuishoudkundige School plaats gehad. Van de 11 jongelieden, die zich in December 1.1. daartoe aangegeven hadden, zijn 3 afgewezen, doch de 8 overigen, zijnde de heeren W. P. Calkoen, P. L. J. van Pinxteren, W. Buurman, E. de Bruin, E. Kohler, A ug. J. V i n t cen tD. J. Crol, en A. B. Lucardie, hebben het diploma als landhuishoudkundige ontvangen, en, onder deze, de heeren van Pinxteren, Buurman, de Bruin en Kohler met lof, de heeren Crol, Calkoen en Vint cent, als uitstekend voldaan hebbende. Drie van deze heeren hebben tevens het examen in den kolonialen landbouw afgelegdnamelijk de hee ren Crol, Calkoen en Lucardie. GronCourant.) Het Genootschap ier bevordering van Nijverheidge- vestigd te Onderdendam (prov. Ch-oningen)heeft in zijne laatste vergadering met eenparigheid van stem- men besloten, om eene som van duizend gulden be- schikbaar te stellen tot het aankoopen van eene Engelsche koe van het beroemde Durham- of Kort- hoorn-ras. Ook zijn nog twee andere landbouw- vereenigingen voornemensom eene stier en eene koe van dit ras hier in te voerenen te beproeven in hoeverre deze rundvee-soort aan onze veehouders voldoet. Gron. Cour. BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van Haar- lemmermeer brengen ter kennis van Belanghebbenden 1°. dat de WEKELIJKSCHE VOORJAARS-VEE- MAKKT zal worden geopend op den eersten Woens- dag in April, op het Marktplein achter de School, staande aan de Hoofd- en Kruisvaart, Sectie J J, Kavel 1. 2°. dat tot Marhtmeester voorloopig is aangesteld den Heer P. BKILLEMANS. Haarlemmermeer1 April 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PABSTVoorutter. D. EGG-INK, Secrelaris. IN DEN DTJKGEAAF en HEEMEADEN van den Haarlem- mermcer-Polder Brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden van dien Polder, dat de STEMMING, ter verkiezing van TWEE 1TOOFD-INGELANDENin de plaats van de Heeren C. E. DUIJTS Cz. en H. VAN WICKEVOORT CROMMELIN, die moeten aftreden doch weder verkiesbaar zijn, zal plaats hebben in de Concertzaal, in de Kruisstraat te Haarlem, op Dingsdag den 17<len April aanstaande, van's voormid- dags ten 10 tot 's namiddags ten 3 ureen dat onmiddelijk daarna tot de Opening der Stembriefjes zal worden overgegaan. Haarlem, 7 April 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. L. VAN DER BUECH, Voorzitter. E. W. VAN BREDERODE, Secretarix. De Notaris J. BAKKEE SCHUTresiderende te Haarlemmermeer, zal op Woensdag den 184en April 1860, voormiddags 10 ure, aan de Hoafdvaart, Sectie D DN°. 7op de Hofstede „JDe Beemster" p u- bliek verkoopen: 7 GELDE KOEIJEN, 2 KALF- VAARZEN, 2 KALFKOEI.JEN1 Zwart MERRIE- PAARD (8 jarig), 1 Bruin EUINPAAED (2 jaris:) 4 BOEREN-VVAGENS, KARREN, PLOEGEN, EG- GEN, TUIGEN en eenige BOEREN- en BOUW- GEREEDSCHAPPEN. tisHafcSS De te Haarlemmermeer gevestigde No taris J. BAKKER SCHUT zal, aan de Hoofdvaartten Woonhuize van N. POS, op Sectie MM, N°. 8, Publiek Verkoopen: Op Donderdag den 19'len April 1860, des voormid dags ten 10 ure, eenig LEVEND VEE, BOEREN- cn BOUW-GEREEDSCHAPPEN, waaronder verschillende EggenPloegenWindmolenPloeg- en Wagentuigen voorts een Boerenwagen, Tentwagen, Mest, Stroo, Haver, Riet, een Bootje, enz. MEn op Vrijdag den 20slen April 1860, ten 10 ure, eenen netten en zindelijken INBOE- BBL, bestaande uit: MEUBELEN en H0IS- RAAD, waaronder Kabinet, Chiffonniere. een fraai Kabinet-Orgelenz., Bedden en toebehooren, Vloer- kleeden en Karpetten, Glas-, Koper-, Tin- en Aardewerk, Porcelein, Kleederen en Linnengoed, enz. Alles zeer geschikt tot transport. Deze Verkoop geschiedt om kontant Geld. .JSbHSjB Openbare Verkoop ing, ten over scan van den Notaris J. BAKKER SCHUT, op Dingsdag 24 April 1860, des middags ten 12 ure, in het Logement J)E KROON, te Haarlem, van Eene HU1SMANS-WONING met ruim 40 BUN DERS zoo WEI- als BOUWLANDstaande en ge- legen aan de Hoofdvaart, tusschen het Kruisdorp en het Vmneperdorp in den Haarlemmermeer-PolderSectie M M, N°. 7 en 8, en Kadaster Sectie M, N°. 43 tot en met 47, 489 tot en met 497, 546, 676 en 677. In twee Perceelen, als: N°. 1 de HUISMANS- WONING met kavel N°. 8, en N°. 2 kavel N°. 7, daarna beiden gecombineerd. De Perceelen zijn dadelijk te aanvaarden. Nadere information ten Kantore van genoemden Notaris, aan het Kruisdorp. Geoclroijeerd bij Besluit van Z. H. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOF, waarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, Wol, Bloed, Afval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent het gehalte aan Slikstof, CJhloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860,N°. 1, Pag. 22, door Professor Dr. L. Muldeb.) Voor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned, P.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3