68 Me Onderg'eteekende Marktberigten. WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 31 Maart des middags tot op den middag van 7 April 1860. IN DE KINGVAAKT WATERHOOGTE -i- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. Mrt.31 Apr. 1 2 3 4 5 6 7 0.42 0.72 0.70 0.65 0.48 0.50 0.52 0.54 bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS 4.59 4.63 4. 75 4.70 4.55 4.45 4.53 4.54 4.52 4.57 4.57 4.59 4.57 4.64 4.70 4.73 bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. 4.56 4.45 4.47 4.51 4.57 4.75 4.70 4. 74 454 4.58 4.59 4. GO 4.61 4.56 4.58 4.62 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut maakt bij' deze aan alle Belanghebbenden bekend dat hijmet toestemming van het Edel Achtbaar Bestuur van Alkemadeeen VEER van VRACHT- GOEDEREN heeft opgerigt, van de Oude Wetering over Leiden en Delft naar Rotterdamgeregeld e 1 k e week, beginnende op Vrijdag 13 April e. k.des voormiddags ten 11 ure, en van Rotterdam Dingsdags namiddags ten 3 ure. Namens de Schipper, G. C. P. BOMMEZIJN. Amsterdam, 10 April. Vee. Runderen Isle kwal. 160 a 200, 2de kwal. /140 a 180, 3de kwal. 120 a 140. Melk- en Kalf-Koeijen 110 a 1G0. Schapen 24 a 30. Varkens 54 a 60 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe stil; 130 ffi bonte Poolsche /340. Rogge bij kleinigheden tot vorige prijzen; 128 ffi nieuwe Pruissisctie 232; 120 ffi 0dessa/203; 122 ffi nieuwe Petersb. 203 117 ffi dito 193; 116, 117, 118 ffi jarige dito f 189, t91, 193. Op levering per 2100 kilo onveran- derd. Garst in een doen100 ffi Friescbe Winter/199; per 1950 kilo: Fransche 206; fijne Zweedsche 178. Boekweit prijshoudendmet weinig omgang; 120 ffi Amersfoort 247; 118 ffi Nijkerk 241117 ffi Inl. Veen 220; per 2100 kilo: Rijn 235. -Koolzaad op het Voorjaar 1 op het Najaar 1* liooger; als op 9 v. Oiie in April 67in Sept. en Oct. 70 en in Nov. 71. Lijnzaad in een doen; 106, 107 ffi Riga 230; 107, 108 ffi dito 245 109 ffi Galculta 315; 107 ffi Catania 332*. Olie. Raap- dadelijk en op levering met geretireerde ver- koopers booger betaald; op 6/w. 39*; Vliegend 38*. Lijn- dadelijk onveranderd, op levering flaauw; op 6/w./31*; Vliegend 30*. Hennep- op 6/w. 37*; Vliegend 36. Koeken. Itaapkoeken per 1040 st. 70 a 74. Lijnkoeken per 104 st /11a 15. Horn en Stroo. Langstraats Hooi 16* a 19, Kamper- Eilands dito 14* a 17JKoe dito 11* a 15; P<ogge Stroo 12* a 14, Tarwe dito 11* a 13*. Alkmaar, 6 April. Granen. Tarwe 10,50; Rogge 8. Garst 7; Chevat. dito 8,25. Haver 5,75. Boonen 8. Bruine dito 12,50. Witte dito 11,50. Groene Erwten 16. Wilte dito 12. Kanariezaad 10,75. Kaas. 1e kwal. niet ter markt. Delft, 5 April. Granen met onbeduidenden omzet; Tarwe van het eiland Rozenburg /9a 9,25, westl. f 9,50 a 10. Eil. Rogge 7 a 7,25, Westl. 7,25 a 7,40. Eil. Zomer Garst/5,40 a 5,80, Westl. 5,60 a 6. korte Haver 4,50 a 5. Paardenboonen 6,50 a 7. Bruine Boonen/11 a 12.50. Groene Erwten 9,50 a 11. Wilte dito 9. Vee zeer ruirn aangevoerd; vet Vee duur verkocbt. Boter genoegzaam in een doen; le kwal. 60 a 62, 2e kwal f 54 a 59. Dordrecht, 5 April. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. minder voorzien dan vorige week en werd aan benoodigden tot genoteerde prijzen geplaatst; jarige/10,50 a 11, nieuwe dito 9,10 a 9,50, dito geringe en WERKING der STOOMTUIGEN I.EEGH WATER. Aantal Uren Pomp. Ketels 104 42251 6.770 CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels 168 47470 4.709 LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 12 24 24 24 24 18 11 142*| 51140 5.981 Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco) terug genomen. Talnjke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappijen bij den Heer N. van DONSELAARDepothouder te Bennelroek. J. J. KORTMAN, Directeur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. afwijkende 7,60 a 8,60. Zomer niet ter markt, 8,50 a 9,20. Rogge. Zeeuwscbe, Vlaamsche en Overm schaarsch ler veil en 10 cents duurder betaald, 6,80 a 7,40; 117 ffi jarige Archangel van het zoldcr is tot 192 vcrkocht. Garst in de pinko bianke soorten goed te verkoopen, afwijkende en geringe daarentegen moeijelijk te plaalsen; Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter /5a 6,30; dito Zomer 5 a 6,10. Spelt schaarsch en tot vorigen prijs3,20 a 3,40, grif te ver koopen. Inl. Haver vond tot genoteerde prijzen genegen koopers; Zeeuwscbe en In!.. Voer 2,80 a 3,40; dito Dikke /4 a 4,70 Boekweit prijshoudend met kleinen omzet; voor Bredasche is 232 besteed. Boonen. Paardenb. onveran derd Overm. zakgoed is tot 6.60 a 7 en mooije gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche tot7,40 a 7,50 verhandeid. Duivenb. moeijelijk te vinden, /8a 8,50 nominaal genoteerd. Witte Boonen werden weinig getoond en waren tot 10,50 a 11.50 grif te verkoopen. Bruine dito vonden tot vorige prijzen,/II a 12, mode genegen koopers. Erwten. Blaauwe waren weder gezocht; de aangevoerde goed kokende Zeeuwscbe en Flakk. golden 10 a 10,30 en mindere 8,40 a 9; mooije Deensche waren van het zolder tot 8,75 te koop. Inl. Witte zijn tot /9a 9,50 naar kwal. verhandeid. Koolzaad vond weinig kooplust en is later afgegeven; extra puik gestort Overm. 64*, dito zakgoed 62, mindere soorten 58 a 60; voor jarig Fransch is mede 58 ingewilligd. Op 9 v. Olie tot verlaagde prijzen aangeboden; in dezo maand 65*; Okt. 68*. Lijnzaad met goeden handel tot genoteerde prijzen ter binnen- landsche verzending en aan onze olieslagers; 116 ffi Berdianski 340; 111 ffi Odessa 317; 111 ffi extra zuiver Catania 350. Inl, Zaai- was tot onveranderde prijzen goed to plaatsen le soort 3,80 a 4, 2e soort 3,40 a 3,60 per Dordtsch achtendeel; zeer puik Riga Tonnen-Zaai tot25 verhandeid. Kanariezaad traag; de aangevoerde partijtjes waren tot iets lager prijs, 9,30 a 10, moeijelijk te plaatsen. Raapolie vindt weinig vraag en was 1 lager; Vliegend tot 37*, 1°. Mei tot 37 en Najaar tot f 39 aangeboden. Lijnolie zonder omgang en lager te koopen, Vliegend tot 29*; 1°. Mei 30. Raap- en Lijnkoeken worden wekelijks tot genoteerde prijzen met graagte genomen; harde Raapk. 70 a 72, dito Lijnk 120 a 125, zachte dito 130 a 145. Groningen, 10 April. Granen en Zaden. In bet laatst der vorige week is het weder droog geweest mot Oostewind en zachtcre luclitgestcld- lieid, hctwelk bereids aanleiding gcgeven heeft tot een begin van den veldarbeid. Sedert gisteren is echter weder veel regen gevallen. Gelijk gewoonlijk na de feestdagen, was ook heden de aanvoer uiterst beperkt en de handel daardoor van weinig omvang. Voor Tarwe betaalde men de voile prijzen der vorige week en zelfs nog iets liooger; door den kleinen aanvoer konden echter de orders ler verzending niet uitgevoerd worden. Rogge onveranderd in prijs, maar iets nicer gevraagd, ook voor verzending naar Friesland. Boekweit, waarvan de aanvoer iels grooter was, bedong de prijzen der vorige week, waartoe ter verzending een en ander werd gekocht. Garst onveran derd in prijs, maar daartoe alleen aan pellerij te plaatsen, waardoor de handel beperkt bieef. Haver. De vraag voor Dikke ter verzending naar Engeland liicld aan en men bedong zelfs eene kleine verhooging; witte Voer 5 cents hooger; zwarte dito onveranderd, maar daartoe aangeboden. Paardenboonen flaauw. Gort met zeer weinig vraag, eerder iets lager. Koolzaad bijna zonder handel. Raapolie weinig gevraagd, maar door kleinen voorraad bij de molens vast gchouden. Notcringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 9,80 a 10; 127 ffi dito witte 9,50 a 9,60; 127, 130 ffi nieuwe roode 9,20 a 9,85; 127 ffi dito witte/9,20 a 9,50. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,80 a 7,10. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,60 a 7; 113, 116 ffi zwarte 6,40 a 6,80. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,60 a 6,45. Nieuwe Haver. 7885 ffi Dikke/4,10 a 4,60 65, 68 ffi witte Voer 3,25 a 3,55; 68, 72 ffi zwarte dito 3,45 a 3,70. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,25 a 13. Gort. Grove 9,50 a 9,75; puike /10 a 10,25, Parel- 13,25 a 22. Olie: Raap- 36 a 36,25. Lijn- 28,50. Hoorn, 5 en 7 April. Kaas. Ter waag gewogen 14 stapels of 2811 Nederl. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi: /28. Granen. Ter markt gebragt 91 mud, als: 4 mud Rogge /7 a 6 2 mud Tarwe 10,50. 38 mud Garst 7,25 WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. WlND- rigting kr. N.ffi Barom. bij 0°. 10 zw. wzw. zw. zw. zw. zw. wzw. w. zw. zw. z. ono. ono. o. ono. ozo. zzo zo. n. n. nnw. 17,0 18,0 8,0 7,0 15,0 18,0 11,0 10,0 4,0 0, 0,0 4,0 2,5 12,0 12,0 0,5 0,5 0,0 0,5 5,0 0,0 736,75 41.55 45,17 42,13 42.56 40,89 46,85 50,22 54,44 54,41 57,81 58,55 58,96 58,62 59,46 59,53 58,55 58,00 57,39 58,00 59,28 Til Fall. 46,0 50,9 43,9 44,4 48,6 43,0 43.2 47.3 42.4 Afwijk. der Temp Opmerkin- gen. 2,3 0,9 2,2 0,0 2,2 0,5 1,6 3,8 0,4 46,4 54,0 44,4 47,7 56,1|-j- 49,6 60,3 49,6 51,3 50.2 43.3 1,6 1,9 2.6 2.7 4,9 5,0 4.3 8.8 6,7 0,91 0,68 0,82 0,89 0,90 0,82 0,78 0,60 0,88 0,80 0,51 0,79 0,65 0,37 0,69 0,73 0,57 0,78 5,6 0,81 7,4 0,63 0,0.0,98 0,5 1,0 0 3,2 0,8 1,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Betrokken. Zw. bewolkt. Bijna helder. Zw. bewolkt. Idem. Idem. Idem. Idem. Bewolkt. Ligt bewolkt. Idem. Bijna helder. Ligt bewolkt. Bewolkt. Zw. bewolkt. Idem. Ligt bewolkt. Helder. Ligt bewolkt. Idem. Helder. a 6,25. 22 mud Haver/6 a 5,75. 2 mud Witte Erwten 11,25, 4 mud Vale dito 19. 9 mud Bruine dito/12,50 a 12. 10 mud Paardenb /9,25, Leiden, 5 en 7 April. Vee. 31 Kalfkocijen 124 a 176: 4 vette dito 156 a 200; 31 vette Kalveren 20 a 64; 9 nuchlere dito 2,75 a 5,50; 28 vette Ooijen 16 a 28; 32 magere Varkens 15a 22; 34 Biggen 7 a 12. Boter 6980 Ned. ffi. le kwal. 47 a 52, 2e kwal. 42 a 46 per vat, 1,17* a 1,30 en /1,05 a 1,15 per Ned. ffi. Granen. 24 mud Wintertarwe 9,75 a 10,25. 19 mud Zomertarwe 8,50 a 9. 25 mud Winterrogge 6,75 a 7,25. 20 mud Garst 5 a 5,5027 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 23 mud zware Haver 4,50 a 5; 29 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 12 mud Duivenboonen /8a 8,50. 13 mud Paardenboonen 7 a 7,50. Middelburg, 5 April. Aan onze markt van heden ging zeer weinig omaanvoeren goring, houders hoog gestemd en koopers geretireerd. Tarwe. Nieuwe Walchersehe vruchteloos van het zolder aageboden, daar er geene orders voor uitvoer bestonden en de komsumtie ook niet kocht. Voor Rogge scbeen eenige vraag te bestaan, althans met 7,25 gaarne betaald. Boonen. Witte en Bruine ondergingen geene veranderiug. Walchersehe Paardenb. tot/7 flink gekocht. Groene Erwten waren tot10,50 te koop, maar met weinig aanbieding. Koolzaad tot 12,60 van het zonder koopers te vinden; tot 12 waren zolder aangeboden, er koopers. Purmerende10 April. Kaas. Kleine 28,50; aan de slads waag zijn gewogen 32 stapels of 7249 Ned. ffi. Boter 95 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,40 Eenden- 2,25. Vee. Aanvoer; 540 Schapen en Lammeren; minder koop lust, prijs als voorgaande week - 46 vette Kalveren 70 a 90 cents per Ned. ffi, vlug; - 180 nucbtere dito 2 a 7, naar kwal.; - 31 vette Varkens 44 a 52 cents per Ned. ffi; - 30 magere dito 14 a 18; - 219 Biggen 3,50 a 6; minder gunsligo handel; - 38 Runderen; markt flaauw met weinig koopers, ook was heden markt te Amsterdam - 9 Paarden. Rotterdam, 10 April. Granen. Tarwe. 158/2 ffi jarige with. Poolsche f 350 a 355 162/2 ffi jarige Rijn 340; 162/2 ffi nieuwe Rostoc- ker f 340; 144/2 ffi nieuwe Zeeuwsche 274,50. Rogge 147/2 ffi nieuwe Potersburger/210; Belgische Boekweit/225. Boter, le kwal. 50, 2e kwal. 48, 3e kwal. 46. Sehagen, 5 April. Vee. Paarden 40 a 60. Vette gelde Koeijen 130 a 180. Vaarzen 90. Nuchtere Kalveren /3a 5,50. Schapen (overhouders) 16 a 23. Magere Var kens 14 a 24. Biggen 4 a 6,50. Kippen 80 a 90 cents. Konijnen 50 cents. Eenden 60 a 65 cents. Boter per kop 65 a 67* cents, per Ned. ffi/90 a 93 cents Kaas 30 a 40 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/2,30 a/2,40. Eenden-/2,40 a 2,50. Zaandam, 5 April. Granen en Zaden. Rogge op levering in deze maand/183 Mei 187, Julij 189. - Koolzaad slap; op 9 v. Olie in deze maand a 66 en in Oct. a 68* aangeboden en minder te bedingen. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie op 6/vv 39*; Vlieg. 38; Mei/38. 37*, Sept. 39*, Oct. 39*, Nov. 39*Dec. /40, 39*. Lijnolie op 6/w. 31Vlieg./30Mei/30*, Koeken. Raap- 66 a 72. Lijn- 11 a 13*. Zierikzee, 5 April. Granen. Tarwe 1858 10,75 a 11; dito 1859 8,75 a 10. Rogge /7a 7,10. Winter Garst/5,75 a 6. Zomer dito f 5,25 a 5,75. Haver/3,25 a 3,50.— Paardenboonen/ 6,75 a 7. Witte Boonen/11,25 a 11,50. Bruine dito/11,75 a 12,25. Groene Erwten/10 a 10,50. Geele dito /9a 9,25. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4