AB¥IlTi3ram - 71 Haarlemmermeer-Polder. Rijnland. Landbouw. Haarlemmermeer. KENNISGEVING. Land te Huur en te Hoop. Openbare Verhuring Best gewonnen HOOI. Texelsche Schapen met Lammeren te Koop. Marktberigten. r Jugczonbcu. MAATSCHAPPIJ tot Het F afovicer en mv Guanine. van 10 Bunders 87 Roeden WEILAND, Dingsdag 17 April heeft te Haarlem.in de Con- certzaal, de verkiezing plaats gehad van twee Hoofd- Ingelanden, in de plaats van de Heeren C. E. D u ij t s Cz. en H. van Wickevoort Crommelin, welke, volgens rooster, dit jaar moeten aftreden, doch weder herkiesbaar zijn. Er kwamen 173 stembrieven in, waarvan op de Heeren: II. van AVickevoort Crommelin 144 stemmen, C. E. Duijts Cz. 60, J. A. Beijerinck 29, W. F. Heshuijsen 26, H. A. llanedoes 10, E. K n i b b e 10, H. F. B u 11- man 8, A. van Yalkenburg 6, B. Buijs 3, II. Blom 4, J. C. van der Berg 3. Alzoo ver- kozen met volstrekte meerderheid van stemmen de Heer H. van Wickevoort Crommelin, terwijl eene herstemming moet plaats hebben tusschen de Heeren C. E. D u ij t s Cz. en J. A. B e ij e r i n c k. Bij de op 5 April gehouden verkiezing van twee Hoofd-Ingelanden en 2 Hoofd-Ingelanden-Plaatsvervan- gers zijnmet volstrekte meerderheid van stemmen herkozen, de volgende Heeren: als Hoofd-Ingelanden in bet 6de Distrikt H. Yerdegaal. 14de L. Grave van Li m b u rg S tirum. als Hoofd-Ingeland-Plaatsvervanger in bet 14de Distrikt Mr. H. P. A. Tijken. Ter benoeming van een Hoofd-Ingeland-Plaatsver- vanger voor bet zesde Distrikt (hoofdplaats Lisse), zal op Donderdag 19 April eene herstemming plaats hebbentusschen de Heeren H. Pennings en Mr. G. J. de Martini. Zaturdag 21 April, des middags ten 12 ure, Yereenigde Yergadering in bet Gemeenelandhuis te Leiden. BEEMSTEB. -Onlangs is hier eene Vereeniging ter bevordering der Paardenfokkerij tot stand gekomen. Zij heeft ten doel omdoor het aankoopen en be- schikbaar stellen van Dekhengsten van Inlandsch ras het fokken van goede paarden te bevorderen. Om deelnemer te zijn, moet men lid wezen der Afdeeling Beemster van de Hollandsche Maatschappij van Land- bonw. Ieder deelnemer stort de som van/BO in de maatschappelijke kas. Het bestuur wordt uitgeoefend door vijf commissarissenzijnde de heeren: C. II a r- tog, M. de Wit, J oh. van Langeveld, C. Man en H. de Goede, de eerstgenoemde is voor- zitter. In de maand Januarij van elk jaar zal door commissarissen rekening worden gedaan; de deelheb- bers zullen beslissen omtrent het uitkeeren of in re serve houden der gemaakte winstenzoo er een te kort aanwezig is, zal dit hoofdelijk worden bijgepast. Jaarlijks treedt een der commissarissen af. Door de vereeniging werden te Bragten in Friesland twee dekhengsten aangekocht, een 4jarige zwarte en een 6jarige bruine. Zij zijn gestationneerd en voor elk beschikbaar gesteldtegen een dekgeld van 7 ten huize van J. E. Molenijzer, kastelein in het Bonte Paardte Middsn-Beemster. Het aantal leden der vereeniging bedraagt reeds 41. Met de eerste afdeelings-vergaderingte houden in Aprilwordt de deelneming gesloten. Ten gevolge van den voortdurenden hoogen stand der Maas, kan de boezem van Belfland zich niet genoegzaam van water ontlasten, waardoor ook de polders belet worden het overtollige winterwater uit te malen, zoodat het vooruitzigt, vooral der laag gelegen landenop dit oogenblik niet zeer gunstig is. Met belangstelling verneemt men, dat Heeren Dijkgraaf en Hoogheemraden van Belfland er ernstig op bedacht zijnin de middelen ter ontlasting van Belflands boezem duurzame verbetering te brengen, en dat daartoe eene commissie is benoemd, uit het collegie van Dijkgraaf en Hoogheemraden en Hoofd- ingelanden van Belfland. (Z). C.) Jhr. W. Boreel van Hogelanden, tiendhef- fer te Velzen en Schoten, heeft de landeigenaars aldaar in de gelegenheid gesteld om hunne eigen- dommen door afkoop tegen eene kleine som van dien last te bevrijden. Yele hebben daarvan met dank- baarheid gebruik gemaakt. Een gedeelte van den verkoopprijs der tienden is door den Heer Boreel aangewend, om aan behoeftigen levensmiddelen te doen uitreiken. (H. C.) Bij besluit van 8 Februarij j. 1.heeft Z. M. beschikkende op het ingediend rekwest van J. C. d e Leeuw te ZijpeL. P. Zocher te Haarlem, A. Mendel te AmsterdamM. P. T. P r e v i n a i r e te Haarlem en A. Jz. Kaan te Wieringerwaardin hoedanigheid de twee eersten van directeurende drie laatsten als commissarissen eener, onder den titel van Noord-Hollandsche Maatschappij tot cultiveren en berei- den van Meekrap f binnen de gemeente Schoten c. a., op te rigten naamlooze vennootschapbewilliging verleend tot het oprigten van die vennootschapop den voet en onder de voorwaardenbij het overgelegde ontwerp der acte van oprigting omschreven. H. C. Gedurende de maand Maart zijn in de Provincie Friesland 120 runderen aan de longziekte gestorven en 129, door die ziekte aangetast, voor rekening der eigenaars afgemaaktbedragende daardoor het totaal der gevallen sedert 1°. Januarij 796. Woensdag 25 April, voorjaars-koemarkt te Mon- nickendam. Zaturdag 5 Mei, voorjaars-veemarkt te Beverwijk. Mijnheer de Redacleur In het vorig Nommer van uw geacht Weekblad komt een berigt voor, waarin ik genoemd word, en waarbijhetzij dan met of zonder opzet van den in- zenderslechts de helft van een arrest van het Hof van Noord-Holland meegedeeld en de wederhelft ver- zwegen wordt. Ter aanvulling en verbetering van dat berigt diene dat ik, in appel gekomen van een vonnis der Begt- bank te Haarlem, waarbij ik wegens overtreding der verordening op het gedestilleerd tot 50,en we gens overtreding van de gemeentevvet tot 10,of 5 dagen subsidiaire gevangenisstraf was verwezen door het Hof, met betrekking tot de eerste of hoofd- zaak vrijgesprokenen alleen veroordeeld ben tot 10,boete, of, bij niet-betaling van deze som, tot 5 dagen gevangenisstraf. Vertrouwende op uwe onpartijdigheidtwijfel ik geenszins of UEd. zult aan deze weinige regelen wel een plaatsje gunnen in uw eerstvolgend Nommer. UEd. onderdanige Dienaar, Haarlemmermeer 17,April 1860. Z. BESTMAN. Winkel, 17 April I860. Wel-Edele Heer! Ik heb verzuimd in het door mij ingezonden stuk, aangaande de Meekrap-kultuur in Waard en Groet te zeggenDatna men de bedden voor de te plan- ten Meekrap er heeft in geploegd, dezelve worden gewenteld met een zwaren wentel (rolblok) dienende voor de juiste rigting, tegen het te sterke uitdroogen en tot het breken der groote kluiten. Ik heb gemeend UEd. hiervan kennis te moeten geven, en te verzoeken dit bij gelegenheid in uw geacht blad op te nemen. UEd. Dw. Dienaar, D. BBEEBAABT IClz. BUBGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Haar lemmermeer brengen ter kennis van Belanghebbenden 1°. dat de WEKELIJKSCHE YOOBJAABS-VEE- MABKT zal worden geopend op den eersten Woens dag in April, op het Marktplein achter de School, staande aan de Hoofd- en Kruisvaart, Sectie J J, Kavel 1. 2°. dat tot Marktmeester voorloopig is aangesteld den Heer P. BBILLEMANS. Haarlemmermeer, 1 April 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PABST, Voonitter. D. EGGINK, Secretaris. BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS van Haar lem, brengen ter kennis van Belanghebbenden: dat de WEKELIJKSCHE KAAS- en BOTEB- MABKT op Woensdag den 25sten dezer weder zal worden geopend. Haarlem, 16 April 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd POCK, Voorutler. J. TIELENIUS KBUIJTHOFF, Secretaris. Geoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOF, waarvan de Bestanddeelen zijn Beer, TJrine, WolBloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent hetgehalte aan Slikslof, Chloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860, N°. 1, Pag. 22, door Professor Dr. L. Mulder.) Yoor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco) terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappijen bij den Heer N. van DONSELAABDepothouder te Bennebroeh. J. J. KOBTMAN, Birecteur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. GBOND voor HUIS-EKVEN te koop of te huur. BOUW-, HOOI- en WEIL AND te huur. Inlichtingen bij C. YAN DEB SPBUYT, te Burgerveen, waar be- hoefte is aan eenen bekwamen WAGENMAKEB en gelegenheid zich te vestigenallernaast den Smid. D. YAN WIEBINGEN en J. LAHS, nabij den SlotenoegA A 9. JEBEMIAS SCHAAP, nabij het Stoomtuig den Lijnden. En JAN WEZELENBUBG, Vijfhuizen, G 1. om te beweiden, gelegen in Sectie D, Kavel N°. 10, aan den Spieringweg, bij den Spaarnwouder- dwarswegte Haarlemmermeer, in Vier Perceelen, ten overstaan van den Notaris BAKKEB SCHUT, op Bingsdag 1 Mei 1860, des voormiddags ten 10 ureten Huize van A. WAGENAABnabij de Rol- brugaan de Vijfhuizen. Aanwijzing kan geschie- den door JAN VEBBUBGwonende op gemelde Kavel. Te bekomen bij Z. BESTMANLogement- en Stalhouder, aan het Kruisdorp te Haarlemmermeer. Te bevragen bij AABT TANIS Dzn. aan den Kruis- en SpieringwegSectie IIN°. 15, te Haar lemmermeer. Amsterdam, 14 en 16 April. Vee. Runderen lste kwal. /160 a 200, 2de kwal. /140 a /180, 3de kwal, f 120 a 160. Melk- en Kalf-Koeijcn f 100 a 150. Schapen 24 a 30. Varkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Horn en Stboo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Kamper- Eilands dito 14£ a 17£, Koe dito 11^ a 15; Roggo Slroo 12^ a 14, Tarwe dito f 11£ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend133 ffi oude bonte Poolscbe f 350; 133 ffi oude Zweedsche/345; 132 ffi nieuwe dito/ 318; 130 ffi oude Geldersche 330 129 ffi jarige Nor- der/ 315. Rogge. Ongedroogde bij gerijf onveranderd, ge- droogde bij partij iets hooger verkocht; 130 ffi Pruissisclie 240; 118 ffi jarige Archangel 192; 118 ffi dito Petersbur- ger 192 bij partij; 119 ffi dito194; 118 ffi jarige Riga 186 bij partij. Op levering per 2100 kilo iets vaster. Garst in een doen; 113 ffi Deensche 208. Kooizaad bij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3