- 72 - m Leiden, 13 en 14 April. b WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 7 April des middags tot op den middag van 14 April 1860. u WATEEHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN z w IN DE RINGVAART LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. IN DEN POLDER w H O bij den bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aanta! a CRUQUIUS. LEEGHWA- TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Apr. 7 0.54 4.54 4.73 4 74 4.62 12 8 5 12 7 5 4 7 6 8 0.53 4.98 4.70 4.65 4.69 24 8 5 7 5 8 8 i 9 0.64 5.00 4.68 4.63 4.79 24 8 5 8 10 0.54 4.90 4.65 4.62 4.81 19 8 5 12 7 5 c 8 8 11 0.52 5.00 4.81 4.70 4.86 24 8 5 24 7 5 8 12 0 50 5.40 4.90 4.79 4.90 19 8 5 22J 7 5 s 8 8 13 0.52 5.13 5.00 4.83 4.92 8 5 24 7 5 D 8 14 0.50 5.25 5.27 4.89 4.94 8 5 12 7 5 Te zamen 140|| 8 5 111 n i 5 4 7 6 Aanlal slagen 52289 30102 1500 Alzoo per minuut 6.214 4.519 6.25 voorgaanden marktdag lager; op 9 v. Olie in April 67 en in Sept. 70. Lijnzaad in eon doen; 103, 104 ffi Ar changel f 280. Olie. Raap- dadelijk slap, op levering flaauw; op 6/vv. 39^; Vliegend/38. Lijn- dadelijk en op levering lager afgegeven; op 6/w. 30f; Vlieg. f 29i. Hennep- op 6/w. f 37^; Vliegend 36. Koeken. Raapkoeken per 1040 st. /70 a 74. Lijnkoeken per 104 st. 11 a 15. Alkmaar, 13 en 16 April. Granen. Tarwe 10,75. Rogge 8,25. Garsl/7. Cheval. dito f 8,25. Haver f 6. Bruine Boonen f 13. Witte dilo 12. Paardenb. f 8,25. Erwten onveranderd. Kanariezaad f 10,75 Vee. Op de groote voorjaarsmarkt, heden gehouden, was eene voldoende hoeveelheid aangevoerd; Kalf-Koeijen waren redelijk te plaatsen, doch gelde Vee was minder gezocht. Over het algemeen gingen de prijzen torug. Delft, 12 April. Roter lager; le kwal./57 a 58, 2e kwal. 52 a 56. Dordrecht, 12 April. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden aan onze markt zeer klein, de nieuwe vond tot 30 cents hooger aan gebruikers en ter verzending genegen koopersjarige/10,50 a 11nieuwe/9,50 a/9,80, dito geringe en afwijkende /8 a 8,50. Zomer zeer schaarsch en mede tot hooger prijs verkocht,/9 a 9,50. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig ter markt en goed te verkoopen6,80 a 7,40; 117 ffi Jarige Archangel van het zolder tot 192 geveild. Garst. Winter goed prijs- houdend, Zomer met graagte tot 20 cents hooger genomen Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter en Zomer 5 a 6,30. Spelt niet aangevoerd en vorige prijs, 3,20 a 3,40, waar- dig. Inl. Haver weinig ter markt en tot genoteerde prijzen vlug te verkoopen; Zeeuwsche en Inl. Voer/2,80 a 3,50, dito Dikke/ 4 a 4,70. Boekweit in puike soorten weinig getoond en weder hooger verhandeld, als Rijn tot 235 enYransche tot 186. Boonen. Paardenb. flaauw en lager afgegeven; Overm. zakgoed tot 6,30 a 6,50, gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche tot 7 a 7,10 aangeboden. Duivenb. niet tor markt en 8, a 8,50 nominaal genoteerd. Witte Boonen onveranderd, bij gerijven 10,50 a 11,50 naar kwal. verkocbt. Bruine dito schaarsch; de weinige ter veil zijnde hehben /II a 12 naar deugd opgehragt. Erwten. Blaauwe vonden minder vraag en zijn lager afgegevengoed kookende Zeeuwsche en Flakk. golden slechts 9,50 a 10 en mindere 8,20 a 8,70; mooije Deensche van het zolder tot 8,75 aangeboden. Inl. Witte tot /9a 9,50 te koopen. Koolzaad prijshoudend met kleinen handel; puik Overm. zakgoed 63 en zeer mooi gestort 6i en 65 naar kwal.; op 9 v. Olie in deze maand tot 66 gedaan; Najaar 69 norninaal genoleerd. Lijnzaad tot vorige prijzen te koopen; 116 puik Berdianski 340111 ffi Ca tania 350; 111 ffi Odessa 315. Inl. Zaai- prijshoudend; le soort lot /3,80 a 4, 2e soort tot/3,40 a 3,60 per Dordtsch achtendeel en zeer puik Riga Tonnen-Zaai- tot /25 aangebo den. Kanariezaad weinig aangevoerd en tot vorige prijzen /9,20 a f 10, verkocht. Olie. Raap- vindt voortdurend weinig vraag en is lager af gegeven; Vliegend 37|; 1°. Mei 37; Najaar tot 39£ a 40 aangeboden. Lijn- flaauw; Vlieg. 29^; 1°. Mei tot 30 te koopen. Koeken. Raap- en Lijnkoeken hlijven begeerd; harde Raapk. 70 a 72, dito Lijnk. 120 a 125, zachte dito/130 a 145. Groningen, 17 April. Granen en Zaden. Door het drooge weder is de veldarbeid overal in vollen gang en de aanvoer aan onze markt dienten- gevolge klein. Wij liopen aan het eind dezer of in het begin der volgende week een naauwkeurtg verslag aangaande den toestand der veldgewassen le geven; het al of niet omploegen van het Koolzaad, voor zoo verre nog niet geschiedmoet thans beslist worden Tarwe vond weder levendige vraag ter ver zending tot prijzen, die eene verhooging van circa 10 cents aanduiden; er was echter al zeer weinig en van puike kwal. bijna niet te koop; ook witte werd niet aangeboden. Rogge werd bij zeer geringe vraag 11. Vrijdag 10 cents lager afgegeven heden was er meer kooplust, ook voor Friesland, en men be- dong weder eene verhooging van 15 cents. Boekweit, hoewel niet ruim ter veil, vond zeer weinig vraag, waardoor men go- noodzaakt was 15 cents beneden de prijzen van heden voor 8 dagen af te geven, waartoe de aanvoer niet opgeruimd kon worden. Garst shipper; Vrijdag 11. waren de prijzen 5 cents en heden op nieuw 5 cents lager, met zeer weinig kooplust. Haver. Dikke bij tamelijk grooten aanvoer dringend voor inscheping naar Engeland gevraagd en 10 a 20 cents hooger verkocht; witte en zwarte Voer bedongen bij kleinen aanvoer eene verhoo ging van 5 cents. Paardenboonen onveranderd. Gort vcel aangeboden, maar tamelijk vast gehouden, waardoor koopers meest vorige prijzen moesten besteden en slechts enkele partijen wat lager zijn verkocht. Koolzaad bijna niet aangeboden en daardoor zonder handel. Raapolie was reeds Vrijdag f hooger; heden bedong men op nieuw eene verhooging van/ Noteringen. Tarwe 130 ID oude en jarige roode f 9,90 a/10,10; 127 ffi dito witte/9,60 a 9,95; 127 130 fD nieuwe roode 9,30 a 9,95; 127 ffi dito witte/9,30 a 9,60.Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,85 a 7,15. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,45 a 6,85; 113, 116 ffi zwarte 6,25 a 6,65. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,50 a 6,35. Nieuwe Haver. 7885 ffi Dikke4,20 a 4,80 65, 68 ffi'witte Voer 3,25 a/3,55; 68, 72 fD zwarte dito 3,50 a 3,75. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,25 a 13. Gort, Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a 10, Parel- 13 a 25. Olie. Raap- 37 a 374. Lijn- /28|. Haarlem, 10 en 16 April. Vee. Runderen 43 stuksschapen 10 stuks. Handel flaauw. Granen. Garst/5,70 a 6,35. Haver3,70. Bruine Boonen 12,50. Hoorn, 12 en 14 April. Kaas. Ter waag gewogen 54 stapels of 12,150 Nederl. ffi, Hoogste prijs per 50 Ned. fD 28,75. Granen. Ter markt gebragt 122 mud, als: 42 mud Garst 7,75 a 6. 41 mud Haver /5,75 a 5 6 mud Graauwe Erwten 17. 30 mud Bruine Boonen/12,50 a 11. 2 mud Witte dito 11,25. 1 mud wit Kanariezaad 10. Boter per stuk 53 a 56 cents. Eijeren 2,50. Vee. 9 0ssen/160 a 180; 130 Kalfkoeijen 180 a 185: 50 Vare dito 80 a 140; 50 vette Kalveren f 20 a 70; 8 nuchlere dito 2,50 a 4; 140 magere Hamels 13 a 20; 40 vette dito 18 a 23; 150 magere Ooijen 14 a 2140 vette dito 18 a 24; 42 magere Varkens 13 a 23; 70 Biggen 5 a 9. Boter 8400 Ned fD. le kwal. 47 a 52, 2e kwal 41 a 46, 1,17£ a 1,30 en /1,02£ a 1,15 per Ned. ffi. Granen. 17 mud Wintertarwe 9,75 a 10,25. 28 mud Zomertarwe 8,50 a 9. 55 mud W'interrogge 6,75 a 7,25. 19 mud Garst /5 a 5,50; 25 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 37 mud zware Haver 4,50 a 5; 24 mud ligte dilo 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 20 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 12 April. Granen. De aanvoer uit onze buiten-eilanden, alsmede die uit Walcheren, was weder zeer gering. Orders, die bestonden, waren tot zeer verlaagde prijzen, waaraan houders zich niet wilden onderwerpen. In de notering is geene verandering. Purmerende 17 April. Kaas. Middelbare /23, kleine 28,75aan de stads waag zijn gewogen 109 stapels of 23,628 Ned. ffi. Boter 97£ cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,20Eenden- /2,50, Kievits- 7 cents per stuk. Vee. 430 Schapen en Lammeren; handel vast; - 110 vette Kalveren 70 a 90 cents per Ned. ffi, vlug; - 180 nuchtere dito 2 a 7; vlug, met veel koopers; - 50 vette Varkens 38 a 44 cents per Ned. ffi; hierin minder vlugge handel; - 40 magere dito 10 a 20; - 210 Biggen /4 a 6; met meer lust tot handelen; alies verkocht; - 65 Runderen; de handel minder vlug; meest alles vet Vee; - 12 Paarden. WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. 53 1 UREN. Win rigting D- kr. N.ffi Barom. bij 0°. Til Fah. Afwijk der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 8 8 w. 0,5 757,88 51,1 b 5,2 0,74 0 Helder. 2 10 wzw. 6,0 55,70 56,8 - 4,7 0,65 0 Bewolkt. zw. 12,0 51,18 49,8 - 4,5 0,82 0,1 Betr. regen. 9 8 wnw. 7,0 49,23 49,1 0,64 1,2 Bewolkt. 2 w. 16,0 50,53 48,4 - 4,0 0,42 0,1 h Ligt bewolkt. 10 zw. 6,5 50,36 41,2 - 2,7 0,76 0,3h Zw. bewolkt. 10 8 w 6,5 51,09 43,9 - 2,5 0,61 3,Oh Ligt bewolkt. 2 w. 13,0 52,50 41,0 -11,3 0,77 0,9h Zw. bewolkt. 10 I1W. 0,5 58,09 38,1 - 5,9 0,89 0,1 Bijna helder. 11 8 nw. 2,0 62,94 44,8 - 2,0 0,63 0 Bewolkt. 2 nnw. 5,0 64,80 45,3 - 7,4 0,57 1,1 Idem. 10 nw. 0,0 66,30 34,5 - 9,5 0,96 0,1 Helder. 12 8 nw. 0,0 66,59 42,6 - 4,7 0,66 0 Bijna helder. 2 w. 1,0 65,84 48,0 - 5,0 0,48 0 Bewolkt. 10 0. 0,0 66,07 38,7 - 5,8 0,83 0 Ligt bewolkt. 13 8 zo. 0,0 64,99 42,8 - 4,7 0,75 0 Zw. bewolkt. 2 ono. 1,0 63,59 48,9 - 4,5 0,38 0 Idem. 10 no. 0,0 64,37 41,0 - 3,8 0,77 0 Idem. 14 8 no. 1,0 65,47 40,5 - 7,7 0,87 0,1 Betr. regen. 2 no. 0,5 65,16 51,6 - 2,5 0,63 2,8 Zw. bewolkt. 10 ono. 1,0 66,80 41,7 - 3,8 0,68 0,1 Helder. Rotterdam, 16 April. Granen en Zaden. Tarwe. Witte met kleinen aanvoer ruim 20 cents hooger wel afgaande. Poolsche prijshoudend. Roode meerendeels 5 hooger met tamelijken omzet. Puike Overm., Zeeuwsch en Vlaamsch 1859 zakmaat /9,10 a 10,25; goede dito 8,75 a 8,90; afwijkende dito 7,75 a 8,50; 164/2 ffi Witbonte Poolsche 370; 161/2 ffi Jarige Hoogl. Kleefsche 345162/2 ffi Jarige Rijn/ 345; 162/2 ffi Jarige Bovenl. His 330 156, 158/2 ffi Nieuwe dito318 a 310; 158/2 ffi Nieuwe Bovenl. f 303. Rogge. Zeeuwsche door kleinen toe- voer prijshoudend. Buitenlandsche soorten met redelijken han del doch gedeeltelijk iets lager verkocht. Goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859, zakmaat 7,10 a 7,50; Noorbrab. Overm. dito 6,80 a 7,20; afwijkende dilo 6,40 a 6,60; 154, 155/2 ffi Wolgast/230 a 240; 152/2 ffi Pruissische 228143, 145146/2 ffi Jarige Archangel/190, 191, 200, 202, 204; 143/2 ffi Jarige Petersburger bij partij 190. Garst. Zeeuwsche met kleinen aanvoer 10 c. hooger. Buitenl. soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4,25 a 6,10; Zo mer dito 4,25 a 6. Haver 10 cents hooger. Nieuwe goede en puike korte 3,25 a 3,70, dito lange/3,10 a 3,75. Afwijkende soorten 1,60 a 2,50. Boekweit met weinig prijsverandering Noord-Brab. 232 a 235. Belgische/225. Groninger zwarte zand 226. Grove Fransche per 2100 Klg. nelto 188 a 190 en onfrissche dito 170. Erwten 25 cents lager. Puike Schokkers 10,50 a 11,25, andere puike groote 9,75 a 10,25, puike kleine 9,60 a 10, mindere 8 a 9, witte 8,25 a 9,25. Geldersche graauwe 12.50 a/16, dito Zeeuwsche/ 8 a 10,25. Geldersche Capucijnen 16 a 20 Boonen. Witte en Bruine gedeeltelijk iets lager afgegeven. Puike Witte Walchersche 11,20 a 11,70, dito Zeeuwsche/II a 11,40, mindere 8,50 a 10. Puike Bruine Walchersche 12,50 a 13, dito Zeeuwsche/12 a 12,50, mindere 9,50 all. Paardenboonen bij kleinen aanvoer prijs houdend 6,25 a 6,90. Duivenboonen /7a 8,50. Kool zaad. Extra puik Zeeuwsch 64 zakmaat. Van Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad 25 cents lager, 7,25 a 9,75. Meekrappen redelijk veel aangeboden daar de vraagprijzen evenwel ruim f hooger waren dan vorige marktdagen, was de omzet niet groot. In de heden alhier plaats gehad hebbende veiling van 116 v. Meekrappen werden verkocht: 1 v. Onberoofde 1855 tot/22£, 3 v. dito 1856 tot 15, 55 v. dito 1857 tot f 26 a 29 en 6 v. Krap 1857 tot 33 a 36, te zamen 65 v., terwijl het restant, 51 v., opgehouden is. Rijp, 11 April. Kaas. Hoogste prijs/ 28,50, aangevoerd 2 stapels, 223 st. of 485 Ned. ffi. Boter per j Ned. ffi eerst 47£ centlater 42£ cent. Eijeren f 2,20. Schagen, 12 April. Vee. 90 Gelde magere Koeijen 80 a 140. 20 gelde vette dito 130 a 180. 50 Kalf-Koeijen 100 a 140. 20 nuchtere Kalveren 2,50 a 4,50. 336 Schapen (over- houders) 16 a 23. 9 magere Varkens 12 a 17. 50 Biggen 5 a 6,50. Kippen 90 cents a 1. Boter per kop 60 a 65 cents, per Ned. ffi 80 a 85| cent. Kaas 25 a 40 cents per Ned. ffi. Eijeren per 100 stuks: Kippen- 2,20 a 2,25, Eenden- 2,45 a 2,50; Kievit- per stuk 7 a 8 cents. Zaandam, 12 April. Granen en Zaden. Rogge op levering in deze maand/180 a 179, Mei 183, Junij 186, Julij 187. Koolzaad willig en op levering in het Najaar 3 hooger gedaanop 9 v. Olie in April 68 geboden, 68 J gelaten Oct. 71£. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie op 6/w. 40; Vlieg. 38|; Mei 38J, /39, 38f; Najaar dooreen 41. Lijnolie op 6/w./31£; Vlieg. 30^Mei/30J; Najaar/32%J. Koeken. Raap- 66 a 72. Lijn- 11 a 13J. Zierikzee, 12 April. Granen. Tarwe 1858 10,75 a 11; dito 1859 8,75 a 9,75. Rogge 7 a 7,10. Winter Garst/5,75 a 6. Zomer dito 5,50 a 5,80. Haver/3,10 a 3,50. Paardenboonen/ 6,75 a 7,25 Witte Boonen/11, a 11,25. Bruine dito/ 11,75 a 12,25. Groene Erwten/10 a 10,50. dito Schokkers f 10 a 10,75. Zaai-LuNZAAD 12 a 18. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 26 a 30, 1/1 dito/26 a 30, Onberoofden 25£ a 27, Mullen 3^ a 7. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4