&©VEMMTI[m - 75 Haarlemmermeer. Rijnland. Landbouw. HAARLEMMERMEER-POLDER. KENNISGEVING. MAATSCHAPPIJ tot ket V akricer en an Guanine Openbare Verkooplng', ggglgfp te Halfweg Haarlem en Amsterdam, Openbare Verhuring van 10 Bunders 87 Roeden WEILAND Meekrap-kfemen te Hoop. Land te Bliiiir en te Hoop, de negotiate is aangegaan; derwijze, dat, a Is tot de intrekking mogt worden beslotende aandeelhouders hunne inschrijvingen zouden terugnemen. De Heer Huet heeft betoogd, dat het zijne be- doeling niet is om het daarstellen van een goeden weg te belemmeren, maar om te doen onderzoeken, of de ontworpen weg niet te kostbaar iszoo in aan- legals in onderhoudom te kunnen opwegen tegen de voor 't minst onzekere voordeelenwelke men daarvan verwacht; dat men in elk geval eene brug over de Eingvaart zal behoeven, en de nego tiate voor de daarstelling van die brug zal kunnen in stand houden. Verscheidene leden hebben het wenschelijke van de handhaving van het genomen besluit betoogd. Daarbij is opgeraerkt, dat, onder de wegen ter verbetering, alleen in aanmerking zouden kunnen komen de Rotte- weg en de Liewegdat de eerste ligt binnen den verboden kring van het fort aan de Liedat het leggen eener brug daar ter plaatse niet zou worden veroorloofden de Lieweg geenzins het voordeel van mindere kostbaarheid zou opleveren't welk opper- vlakkig wordt vermoed. Wat betreft de verbindtenis jegens de aandeelhou ders, is aangemerkt, dat de gemeente zedelijk ver- pligt moet worden geacht, om den weg, zoodanig als die is ontworpente doen makenmits de kosten het bedrag van 16,000 niet te boven gaan; dat de kosten van onderhoud niet te zwaar kunnen worden gerekendmet het oog op de te verkrijgen voordeelen voor den klein-handel en het vertier, en dat het ook tegenover de aannemers, die welligt reeds kosten hebben gemaakt voor de aanbesteding, niet wenschelijk zou zijn, dat deze werden teleurge- steld, vermits dit, bij volgende aanbestedingengeene gunstige gevolgen zoude hebben. De Heer Tutein Nolthenius heeft gewezen op de welvaart van Purmerendals het gevolg van de uitbreiding van het marktwezen. Hij betreurde het, dat niet reeds dadelijk, na de droogmaking van het Haarlemmermeereen weg derwaarts was aange- legden meendedat de aanteleggen weg slechts als een begin moest worden beschouwd van hetgeen verder voor het marktwezenbij de voordeelige ruimte welke men daarvoordoor het dempen der grachten zoude verkrijgenzou behooren te worden gedaan ten einde het bijeenbrengen van de verschillende han- dels-artikelen zooveel mogelijk te bevorderen. Andere leden hebben het voorstel van den Heer Huet verdedigt. Zij achten de kosten van den weg te hoog tegenover de te verwachten voordeelen ook uit hoofde van den op dien weg te heffen tol, en meende te kunnen wijzen op de weinig voldoende uitkomsten van al hetgeen reeds voor het marktwezen was gedaanen wel bepaaldelijk met betrekking tot de veemarkt en de kaasmarkt. De voorzitter, verzocht om ook van zijn gevoelen te doen blijken, heeft gemeend, dat men zedelijk verpligt was het besluit te handhaven. Bij stemming is het voorstel tot intrekking van het besluit van Mei 1859 met 9 tegen 8 stemmen, verworpen. Voor hebben gestemd de Heeren de Breuk, Quarles, Fontein, Travaglino, Brink, Kruseman, Gerlings en Huet; tegen de Heeren v. d. Br oek v. d. Breggen, Delcourt, v. d. Poll, v. A. v. d. Velde, Dyserinck, v. Breda, Jmans en Tutein Nolthenius. De Huismanswoning met 40 bunders Wei- en Bouw- land, in den Eaarlemmermeer-Polderaan de Hoofd- vaart, Sectie MM, n°. 7 en 8, den 24stcu April geveildis in bod gebragt Kavel 8, met de Woningf 5,850. 74,000. 9,850. Verhoogd door B. Buijs met150. 10,000. Gecombineerd verhoogd met1,500. 11,500. Voor welke som kooper is geworden de Heer Gerrit Visser van Hazerswoude, Van 17 tot 24 April zijn bij den Burgerlijken Stand aangegeven geboren 5 mann.3 vrouw. geslachtte zartien 8; overleden 3 mann.1 vrouw. geslachtte zamen 4; levenloos aangegeven geene; ondertrouwd 2 paren; gehuwd geene. Het Provinciaal Geregtshof van Noord-Iiolland heeft den Heer H., gewezen Ontvanger der Gemeente Haar lemmermeer, schuldig verklaard aan verduistering van gelden, in genoemde betrekking, en veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf en eene geldboete van/295,503. Bij de op 19 April gehoudene herstemming, tus- schen de Heeren H. Pennings en Mr. G. J. de Martini, is eerstgenoemde tot Hoofd-Ingeland-Plaats- vervanger van het zesde district (hoofdplaats Lisse) verkozen. Tot Hoogheemraad is door Z. M. den Koning be- noemd Mr. A. H. v. Wickevoort Crommelin, eersten kandidaat van het drietaldaartoe aangeboden. Zaturdag 28 April, des voormiddags ten half elf ure, zal eene Vereenigde Vergadering in het Gemeene- landshuis te Leidengehouden worden. In deze Vergadering zal de behandeling van de rekening van 1859 plaats hebben. De bezwaarschrif- ten van Ingelanden tegen deze rekening, moeten voor 28 April aan de Vereenigde Vergadering zijn ingezonden. De Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereenigingzal hare jaarlijksche Vergadering houden te 's Hagein het Paleis van wijlen Z. M. Will em II, op Dingsdag 22 Mei 1860, ten 11 ure, en, zoo noodig, een of twee volgende dagen. De onderwerpenwelke ter behandeling zijn gesteld, zijnAanneming van nieuwe Ledendie tegenvooordig zijndedadelijk zitling kunnen nemen. Berigten omtrent de uitgesclirevene prijsvragen. Voorstel om die prijsvragen, in het jaar 1861, niet uit te schrijven. Voorstel tot het houden van een wedstrijd van graan-maai-werktuigen en van de werk- tuigen, bij de stoomcultuur in gebruik. Over het zamenleggen van versnipperde landerijen. Het bevor deren eener betere en spoediger waterlossing van laag gelegene landerijen. De vergelijking tusschen de Noord-Hollandsche en de Zuid-Hollandsche boerenwo- ning. De graanbewaarders of beweegbare korenzol- ders van Emile Pavij. Het verminderen van het aantal geexamineerde Kijks -Veeartsen in sommige streken des Kijks. Door het Provinciaal Geregtshof van Zuid-Holland is den 16den dezer uitspraak gedaan in de belang- rijke zaakwaarover gedurende verscheidene jaren is geprocedeerd tusschen Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, als gedaagdenen thans de erven van wijlen den Heer A. F o c kPresident van de Nedl. Bank. Het betrof de vraag of het Hoogheemraadschap van Delfland, gehouden is, voor eene geldleening van 70,000, door Dijkgraaf en Hoogheemraden in 1826 aangegaanzonder toestemming van Hoofd-Ingelanden. De Eegtbank te 's Hage had die vraag bevestigend beantwoord; doch het hof heeft thans het vonnis ver- nietigd en bevolen, dat het op de gelden van Delf land, onder handen van derden, gelegd beslag behoort te worden opgeheven. Het Bijvoegsel wordt met liet volgend Nommer verzonden. DIJKGKAAF en HEEMEADEN van den Haarlem- mermeer-Polder Gelet op Art. 96 van het Algemeen Eeglement van Bestuur, voor de Waterschappen in Noord-Holland. Brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden van dien Polder, dat het ONTWEEP, eener SUPPLE- TOIEE BEGKOOTING voor 1860, in Verbandmet de opname eener Som, van 200,000 lot uitvoering van Buitengewone Werlcen, van den 18<Ln dezer, ge durende 14 dagen, ter inzage zal worden gelegd, aan de Secretarie van genoemden Polder, in de Groote Houtstraat te Haarlem, van des morgens 10 tot des namiddags ten 2 ureaan de Stoommachines de Cruguiusde Lijnden en de Leeghwater en aan de Secretarie der Gemeente Haarlemmermeer. Haarlem, 17 April 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN" DER BURCH, Voorutter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. KEKKA OOGDEN der Nederd. Ilerv. Gemeente van Haarlemmermeer, brengen ter kennisse van de Belan'g- hebbenden, dat zij op Zondag den 29 April 1860, dadelijk na de Voormiddag-Godsdienst zullen overgaan tot het VEKHUEEN der ZITPLAATSEN in de Kerk voor zoo verre die onverhuurd zijn. Kerkvoogden voornoemd PABST. De Secretaris, D. EGGINK. Geoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOFwaarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, Wol, Bloed, Afval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent het gehalte aan Slikstof, Chloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860,N°. 1, Pag. 22, door Professor Dr. L. Muldee.) Voor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco) terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappijen bij den Heer N. van DONSELAAEDepothouder te Bennebroek. J. J. KOKTMAN, Directeur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. Zaturdag den 5'ten Mei 1860 ten 12 ure. C. J. G. DE BOOIJ, Notaris te Haarlem, zal ten dage en plaatse voormeld, in openbare veiling verkoo- penin een PerceelEene HUISMANS- of BOEKEN- WONING, met EEF, WEEF, TUIN, BOOMGAAED, LANDEKIJEN enz.staande en gelegen te Haarlem mermeer Afdeeling Vijfhuizenaan de Hoofdvaart tusschen de Spaarnwouder en de Vijfhuizer-Dwarsweg Kadastraal bekend Sectie B, N°. 489 tot en met 494, ter groote van 9 Bunders 98 Eoeden 10 Ellen; bewoond door C. VEEN DE KUITEK. Te aanvaar- den na de betaling van den koopprijs. De kooper kan, des verkiezende, een gedeelte van den koopprijs a 4 pCt. op het verkochte gevestigd houden. De veilconditien liggen bij tijds ter lezing ten kan- tore van den genoemden Notaris te Haarlem, bij wieneven als bij den Heer C. MULLEK Cz. te Barsingerhornnadere informatien zijn te bekomen. om te beweiden, gelegen in Sectie D, Kavel N°. 10, aan den Spieringwegbij den Spaarnwouder- dtcarsicegte Haarlemmermeer, in Vier Perceelen, ten overstaan van den Notaris BAKKEE SCHUT, op Dingsdag 1 Mei 1860, des voormiddags ten 10 ureten Huize van A. WAGENAAEnabij de Rol- brugaan de Vijfhuizen. Aanwijzing kan geschie- den door JAN VEEBUEGwonende op gemelde Kavel. Te bevragen bij C. VEKSLUISop Sectie E, Kavel N°. 13, te Haarlemmermeer. GEOND voor HUIS-EKVEN te hoop of te liuur.. BOUW-, HOOI- en WEILAND te huur. Inlichtingen bij C. VAN DEE SPKUYTte Burgerveen, waar be- hoefte is aan eenen bekwamen WAGENMAKEE en gelegenheid zich te vestigenallernaast den Smid. D. VAN WIEKINGEN en J. LAI1S, nabij den SloterwegA A 9. JEREMIAS SCHAAP, nabij het Stoomtuig den Lijnden. En JAN WEZELENBUEGVijfhuizen, G 1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3