- 76 Marktberigten. Broek in Waterland, 19 April. Haarlem, 23 April. Leiden, 20 cn 21 April. Schagen, 19 April. Drukkerij van Bonga C°, Amsterdam. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 14 April des middags tot op den middag van 21 April 1860. WATERHOOGTE u i5 -f- A. P. in Ellen. Id X Id Id IN DE RINGVAART IN DEN FOLDER h U -< Q bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Apr.14 0.50 5.25 5.27 4.89 4.94 15 0.52 5.35 4.79 4.86 4.95 16 0.53 4.96 4.73 4.85 4.94 17 0.55 4.80 4.75 4.82 4.86 18 0.56 4.71 4.75 4.78 4.79 19 0.60 4.60 4.73 4.82 4.76 20 0.52 4.68 4.72 4.74 4.72 21 0.49 4.69 4.G8 4.71 4.72 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN IEEGHWATER. Aantal Urcn Pomp. Ketels 12 18*| 6801 6.119 CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels Amsterdam25 April. Vee. Kalveren le kwal. 60 a 80, 2e kwal. 50 a 70, 3e kwal. 40 a 60. Schapen 24 a 30. Varkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend133 ffi jarige bonte Poolsche 355; 129 IP nieuwe dito /330. Roode met goe- den handel; ongedroogde en jarige gedroogde onveranderd, nieuwe iets lager; 128 ffi nieuwe Pruiss. 232 bij partij 124 ffi jarige Deensche 212; 122 ffi Galalz 200; 117 It jarige Riga 184 bij partij; 118, 119 ffi nieuwe Pctersburger /193, 195; 118 fit dito 194; 117, 119 fi.* jarige dito 190 a194; 116, 118 ffi dito/186 a 190; 116 dito /187, 116 ffi oude dito/185 bij partij. Op levering per 2100 kilo 1 en 2 lager. Garst prijshoudend; 114 ffi Deensche 213. Boekweit in een doen; 117 jarige Holsteinsche 200. Koolzaad bij voorgaanden marktdag 14 hooger, Eider 67op 9 vaten in April 69*; Oct 73; Nov.' X 73*. Lijnzaad in een doen; 106, 107 Riga 11 per mud; 103, 104 Archangel 280; 114, 115 Fricsche /325; Sesamezaad 400. Olie. Raapolie dadelijk en op levering op nieuw hooger betaald; op 6/w. /40|; Vlicgend 39. Lijnolie dadelijk cn op levering weder iets vaster; op 6/w. 314; Vliegend 30. Hennepolie op 6/w. 37*; Yliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 st. /70 a 74. Lijn- per 104 st. 11 a 15. Alkmaar, 20 April. Granen. Tarwe 10,50. Rogge/8,25. Garst/7,25 Chev. dito 8,25. Haver/6. Paardenb./8,50. Bruine dito/13. Groene Erwteu f 16. Kanariezaad/10.75. Kaas. Aanvoer 260 stapels of 51.825 Ned. ffi; kleine 28,50; kommissie 24,25middelbare 25; laagste prijs 17,75. Kaas. Heden zijn ter markt gewcest 9 stapels, 645 stuks of 1302 Ned. ffi; prijs 26.50. Delft, 19 April. Granen met minder aanvoer, zonder belangrijken handel; Tanve van het eiland Rozenhurg9,60 a 10. Westl./lO a 10,50; Eil. Rogge 7,20 a 7,40, West!. 7,30 a 7,60. Eil. Zomer Garst/5,80 a 6,20, Westl./8 a 6,20. korte Haver/4,60 a 5,20, lange 3,20 a 4,20 Paardenb. 7 a 8. Bruine Boonen /II a 12. Groene Erwten 9 a 12 Witte dito 9 a 9,50. Vee Willig bij grooleu aanvoer. Boter was heden merke- lyk hooger; le kwal. 58 a 60, 2e kwal. 52 a 57. Dordrecht, 19 April. Granen cn Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Ylaamsche en Overm. schraal voor- zien; jarige werd tot onveranderde prijzen en nieuwe tot 20 a 30 cents hooger door gebruikers genomenjarige f 10,50 a 11 nieuwe/9,70 a 10,10, dito geringe cn afwijkende/8,30 a 9 Zomer weinig getoond en duurder betaald,/9 a 10. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weder weinig geveild en 10 cents hooger verkocht,/6,80 a 7,50; 140/2 ©jarige Archangel van het zolder tot/195 verhandeld. Garst. Winter was tot 10 cent hooger en Zomer tot vorige prijzen flink te plaatsen; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5 a 6,40, dito Zomer /5a 6,30. Spelt prijshoudend en/3,20 a 3,40 naar kwal. waardig genotecrd. Inl. Haver weinig aangevoerd en grif te verkoopen Zeeuwsche en Inl. Voer/ 2,80 a 3,50, dito Dikke 4.20 a 4,70. Boekweit prijshoudend, doch met weinig handel; Bosscher tot 234 gedaan. Boonen. Paardenb. wei nig getoond; Overm. zakgoed tot 6,30 a 6,50 en gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche tot 6.80 a 7 verkocht. Duivenb. tot hooger prijs gezocht, de weinige aangevoerde zijn tot/ 8,50 a 9 met graagte genomen. Witte boonen prijshoudend, tot 10,50 a 11,50 naar kwal. geplaatst. Bruine dito willig en 1 duurder, 11,50 a 13, betaald. Erwten. Blaauwe vonden tot 20 cents hooger genegen koopers, goed kokende Zeeuwsche en Flakkeesche tot 9,80 a 10,20 en mindere tot 8,50 a 9. .Witte weinig begeerd en lager, 8,30 a 8,80, afgegeven. Koolzaad vond bij onze olieslagers meer vraag en is iets hooger verkochtzeer puik Overm. gestort van het zolder X 66, Zeeuwsch en Overm. X 64* en zakgoed X 61 a 63 naar kwal. Op 9 v. Olie zonder handel; in deze maand tot X 67 en Okt. lot 69* aangeboden. Lijnzaad met eenigen handel; 116 puik Berdianski tot 338 gedaan en geveild; 111 ffi Catania 350; 111 ffi Odessa 315. Inl. Zaai- tot genoteerde prijzen begeerd; le soort/3,80a4, 2e soort/3,40 a 3,60 per Dordtsch achtendeel. Kanariezaad prijshoudend; de aangevoerde partijtjes werden met graagte tot 9,20 a 10 naar kwal. genomen. Raapolie flaauw; Vlieg. tot 37* en 1°. Mei tot/36* verhandeld; Najaar tot 39* a 40 aangeboden, Lijnolie slap; Vlieg. tot 29 gedaan; 1°. Mei tot dien prijs te koopen. Raap- en Lijnkoeken met kleinen voorraad, tot ge noteerde grijzen grif te verkoopen; harde Raapk. 70 a 72, dito Lijnk.120 a 125, zachte dito 130 a 145. Groningen 24 April. Granen en Zaden. Na ons vorig berigt is het drooge weder, waarvan wij toen melding maakten, alweder door regen, hagel on nachtvorsten vervangen, zoodat de veldarbeid weder is moeten gestaakt worden. Tarwe, zeer weinig aangevoerd zijnde en goede vraag vindende, werd tot ruim vorige prijzen verkocht. Van eerie lading Inlandsche roode, min of moer door zeewaler beschadigd, werd het gezonde gedeelte in veiling verkocht tot 9,30 a 9,45; de wigt was circa 127 ffi. Rogge bedong Vrijdag eene verhooging van 5 cents; heden werd daartoe een en ander voor consumtie en ter verzending naar Friesland ge- kocht. Boekweit met eenigen aanvoer van Oost-Friesland onveranderd in prijs, maar moeijelijk te plaatsen. Garst bij geringen aanvoer 10 cents hooger betaald, maar geene vraag voor verzending vindendekon de aanvoer daartoe niet opge- ruimd worden. Haver. Dikke, Vrijdag levendig gevraagd, werd toen vooral in de ligte gewigten duurder betaald; heden kon men geene nieuwe verhooging bedingen, maar was alles, wat werd aangeboden, gemakkelijk tot die verhooging te plaat sen. Zwarte 10 cents hooger. Witte Voer onveranderd. Paardenboonen komen in goede kwaliteit bijna niet meer voor. Gort zeer weinig gevraagd en iets lager afgegeven. Koolzaad door gebrek aan aanvoer genoegzaam zonder handel Raap olie zeer vast op vorige weeks prijzen. Lijnolie daaren- tegen flaauwer. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 10 a/ 10,20; 127 ffi dito witte/9,60 a 9,95127130 ffi nieuwe roode/9,40 a 10,05; 127 ffi dito witte/9,40 a 9,70. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,90 a 7,20. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,45 a 6,85; 113, 116 ffi zwarte 6,25 a 6,65. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,60 a 6,35. Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,30 a 4,85; 65, 68 ffi witte Voer 3,30 a/3,60; 68, 72 ffi zwarte dito 3,60 a 3,85. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,25 a 13. Gort. Grove 9 a 9,25; puike 9,50 a 10, Parel- 12,75 a 25. Olie. Raap- 37 a 371. Lijn-/28*. Granen. Roode Tarwe 10 a 10,30. Rogge 6,40 a 7,20. Zomer Garst 5,25 a 6.25. Paardenb. 7,25. Hoorn, 19 en 21 April. Kaas. Ter waag gewogen 103 stapels of 23,737 Nederl. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi 28,25. Granen. Ter markt gebragt 141 mud, als: 2 mud Rogge 8,50, 1 mud Tarwe10,50, 25 mud Garst 7 a 6, 50 mud Haver 5,60 a 5 6 mud Graauwe en 3 mud vale Erwten 20 —40 mud Bruine Boonen 12,50 a 12. 14 mud Witte dito 12 a 11. Boter per stuk 48 a 52 cents. Eijeren 2,50. Vee. 174 Kalfkoeijen 114 a 180; 8 Vette dito 156 a 198; 66 Vare dito 68 a 157; 63 vette Kalveren 19 56; 16 nuchtere dito /2a 3,25; 158 magere Hamels12,75 a 21,50; 26 vette Ooijen 14 a 22; 72 magere Varkens 14 a 23; 90 Biggen 6 a 12. Boter 10,440 Ned. ffi. le kwal. 48 a 53, 2e kwal. 42 a/47, per Vat;/ 1,20 a 1,32* en1,05 a 1,17* per Ned. ffi. Granen. 24 mud Wintertarwe 10 a 10,50. 16 mud Zomertarwe 8,75 a 9,25. 66 mud Winterrogge /7a 7,50. 17 mud Garst /5 a 5,50; 12 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 47 mud zware Haver 4,50 a 5; 37 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 7 mud Duivenboonen /8a 8,50. 8 mud Paardenboonen /7a 7,50. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. April. UREN. I Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp. Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 15 8 ono. 2,5 767,96 43,9 4,5 0,85 0 Zw. bewolkt. 2 10 ono. 4,0 67,71 53,2 - 1,1 0,71 0 Idem. ono. 0,5 68,57 47,5 1,8 0,81 0 Helder. 16 8 0. 1,5 70,03 49,5 1,1 0,56 0 Idem. 2 ono. 13,0 69,39 54,1 0,2 0,34 0 Idem. 10 ono. 3,0 70,10 40,8 - 4,7 0,62 0 Idem. 17 8 no. 2,5 67,47 44,6 - 4,5 0,72 0 Ligt bewolkt. 2 no. 2,0 64,80 46,8 8,1 0,64 0,5 Zw. bewolkt. 10 \v. 0,0 60,36 41,2 5,0 0,95 4,6 Idem. 18 8 no. 2,0 59,03 43,0 6,3 0,82 1,0 Bewolkt. 2 nno. 4,5 58,37 50,7 - 2,9 0,61 0 Ligt bewolkt. 10 n. 22,0 58,89 38,7 - 7,7 0,93 1,6 Zw. bewolkt. 19 8 nno. 13,0 57,86 38,3 11,2 0,60 2,6* Idem. 2 n. 19,0 58,17 37,8 -17,6 0,52 0,1s Idem. 10 n. 7,0 58,30 35,6 11,0 0,64 0 Ligt bewolkt. 20 8 nnw. 3,0 54,06 43,3 - 6,7 0,66 0,5 s Zw. bewolkt. 2 nnw. 6,0 53,18 44,2 11,9 0,65 0,1 h Ligt bewolkt. 10 nw. 0,0 53,32 37,8 9,7 0,89 0 Bewolkt. 21 8 zw. 2,0 51,88 41,0 10,6 0,84 1,7s Idem. 2 w. 2,0 51,86 46,8 10,6(0,62 0,4 Zw. bewolkt. 10 w. 0,0 54,05 34,2 14,4 j 0,69 0 Helder. Sneeuw en hagel. Middelburg, 19 April. Granen en Zaden. Bij kleinen aanvoer van Granenbestond er voor Tarwe eenige vraag, doch niet dan tot verlaagde prij zen houders waren veelal ongezind om af te zettenpuike nieuwe Walchersche werd naar deugd en kwal. tot 9,25 a 10,25 verhandeld jarige dito met/10,60 betaald. Zeeuwsche Rogge 7,25 a 7,50. Garst. Voor Winter vergeefs 5,75 gehoden, men iiield op 6, tot welken-prijs kleinigheden zijn verkocht; Zomer/6. Boonen. Walcheische Witte11,25. dito bruine niet ter veil. Walchersche Greene Erwten komen zelden meer voor. - Koolzaad van het zolder te hoog gehou- den, om zaken tot stand te kunnen lirengen. Purmerende24 April. Kaas. Middelbare /24, kleine 28,50; aan de stads waag zijn gewogen 117 stapels of 26,306 Ned. ffi. Boter 1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-2,20, Eenden- /2,35, Kievits- 6 Vee. 170 Runderen; vet Vee niet vlug; melk dito meer ter markt; - 150 vette Kalveren 60 a 80 cents per Ned. ffi; niet vlug; - 93 nuchtere dito 2 a 7; alles vlug verkocht; - 60 vette Varkens 36 a 44 cents per Ned. ffi*; - 90 magere dito 9 a 19; - 280 Biggen 3 a 5; slug; veien onverkocht gebleven; - 440 Schapen en Lammeren; vette Schapen hooge prijzen; overigens matig vlug; - 8 Paarden. Rotterdam, 23 April. Granen en Zaden. Tarwe. Witte matig aangevoerd 10 cents hooger langzaam verkocht. Roode soorten op nieuw iets hooger. Poolsche prijshoudend. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat /ll a 11,25; goede dito/10 a 10,75; puike 1859 dito 9,30 a 10,50; goede dito/8,90 a 9; afwijkende dito/8 a 8,75; 158/2 ffi Jarige Witbonte Poolsche/ 350 a /355; 160/2 ffi Oude dito/365; 158/2 ffi Nieuwe Kleefsche /330; 162/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 336. Rogge. inlandsche schaarsch aangevoerd en hooger betaald. Buiten- landsche soorten met rcdeiijken afzet en op vorige prijzen minder aangeboden. Goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859. zakmaat 7,50 a 7,75; Noordbrab. Overm. dito 7,10 a 7,25; afwijkende dito/6,50 a 6,75; 153/2 ffi Jarige Koningsberger 235; 152/2 ffi Pruissische/230; 156/2 ffi Deensche 225; 145/2 ffi Archangel 200; 144, 146/2 ffi Jarige dito 203 a 206. Garst. Zeeuwsche in puike kwa- liteiten 10 cents hooger gezocht. Duilenlandsche soorten op vorige prijzen aangeboden doch minder begeerd. Nieuwe Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat /4,50 a 6,40; Zomer dito 4,60 a 6,30. Haver 20 cents hooger. Nieuwe goede en puike korte 3,40 a 4,75, dito lange 3,20 a 3,75 Af wijkende soorten 1,75 a 2,75. Boekweit onveranderd. Noord-Brabandsche 230 a 235; Belgisclie 225Groninger Zwarte Zand 230; Grove Fransclie per 2100 klg. netto/190. Erwten als voren. Puike Schokkers 10,50 a 11,25, andere ke groote 9,75 a 10,25; puike kleine/9,60 a 10; mindere /8 a 9; witte 8,25 a 9,25; Geldersche graauwe 12,50 a 16; dito Zeeuwsche 8 a 10,25; Geldersche Capucijnen 16 a 20. Boonen. Witte en Bruine zonder verandering. Puike Witte Walchersche 11,20 a 11,70; dito Zeeuwsche 11 a 11,40; mindere 8,50 a 10; Puike Bruine Wal chersche 12,50 a 13; dito Zeeuwsche 12 a 12,50; mindere 9,50 all. Paardenboonen 10 a 20 cents hooger 6,25 a 7. Duivenboonen /7a 8,50. Koolzaad. Overmaasch gestort 66*. Lijnzaad. 116 ffi gezuiverd Odessa 337. In puhlieke veilling 24 Last 110, 111 ffi Taganrog312 terwijl de 47 Last 109, 110 ffi Catania a/ 344 werd opge- houden. Van Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad langzaam als voren, 7,50 a 9,75. Vee. Vette gelde Koeijen 60 a 65 cent per Nedl. ffi. 15 Kalf-Koeijen 120 a 140. Vaarzen 35 a 50 25 nuchtere Kalveren 2,50 a 4,50, 260 Schapen (overhouders) 16 a 23. 25 magere Varkens 12 a 25. 113 Biggen 5 a 7. Konijnen 60 cents. Kippen 90 cents a/1. Eenden 75 a 90 cents. Duiven 50 a 75 cents. Boter per kop 65 cents, per Ned. ffi 87 cents. Kaas 25 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen 2 a 2,10, Eenden- 2,40 a 2,50.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4