WEEkfiLAD van 1860. Vrijdag, Mei. WK 18. Rijnland. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. ;.i- a-yy if# \jA4Rtf HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, tc Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEA ENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. T)e Prijs is J 6, in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 bescliikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. VEKEENIGBE VERGABERING van RIJNLANB, gehouden in het Gemeenelandsliuis te Leiden, den 21slen April 1860. lie Yoorzitter doet mededceling van de verpachting van de Gouwesluis voor den tijd van 13 maanden, ad 1850.waarvan Eijnland een derde te goed komtalsmede van die der Overtoomsclie sluisvoor den tijd van 2 jaren, ad 13,500 per jaar, waar van Eijnland de lie!ft geniet. Bit bedrag is f 500 hooger dan de vorige pachtsom. Aan de orde is 1°. Het onderzoek der geloofsbrieven van de ge- kozen Hoofd-Ingelanden en Iloofd-Ingelanden-Plaats- vervangers, voor het Gde en het 14<le district. He door de lieeren L. graaf van Limburg Stirum en II. Y e.r d e g a a 1 ingezonden stukken worden in orde bevondenen deze lieeren als Hoofd-Ingelanden toegelaten; zoo ook de heer P. A. Tijken, als Plaatsvervangerterwijl die van den heer H. Pen ning s nog met zijn ingekomen. 2°. Wordt door de Yergadering goedgekeurd eene kleine wijziging in het ontwerp-tarief voor de Zwam- merdamsche brug. 3°. Wordt aangehouden de vaststelling van een .tarief voor s Molenaarsbrugdoordien Gedeputeerde Staten aangaande cenige punten nog gehoord moeten worden. 4°. Wordt in beraadslaging genomen het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden, voor de helmbe- planting der binnenduinen. Hit voorstel heeft de strekking om terug te komeu op het besluit der Yergadering, genomen tijdens de vasUtelling der verordening ter verzekering van de goede gesteldheid der Duinenom tot eene meer beperkte bcplanting te geraken, door zich te bepalen tot de meer eigenlijk gezegde zeewering; en de binnendui nen voor zoo verre de eigenaars zich die niet mog- ten aantrekken, aan hun lot overtelaten; en verder Hijkgraaf en Hoogheemraden te magtigenom de voor de lielmbeplanting aangevraagde geldenzoowel voor dit jaar als voor het vcrvolg, zoodanig aan te wenden, als hun meest doelmatig zal voorkomen. Eenige leden der Vergadering kunnen zich met dit voorstel in geenen deele vereenigenzij deelen de vrees van Hijkgraaf en Hoogheemraden niet, dat de aangenomen beperking allernoodlottigste gevolgen zou kunnen hebben zij wenschen alleen de zeewerende duinen in denzelfden gunstigen toestand behouden te zien, waarin zij thans verkeeren, en de zorg voor de binnenduinen aan de eigenaren over te latendaar zij vermeenen dat het Besluur alleen gehouden is zorg te dragen voor alle die werken, welke als water- keerende of waterafleidende kunnen worden beschouwd. Op grond van een en ander, wordt door den heer B 1 u s s e een amendement voorgedragenwaarbij Hijkgraaf en Hoogheemraden uitgenoodigd worden, eene lijn voor te stellen op zekeren afstand uit het strand gemeten, welke zoude aanwijzen de duinen, die al of niet door Eijnland zouden behooren onder- liouden te worden. Dijkgraaf en Hoogheemraden bestrijden de moge- lijkheid van het trekken van eene dusdanige lijnzij ontkennendat men ten opzigte van het onderhoud der duinen verder zoude zijn gegaau als in het belang van het Iloogheemraadschap wenschelijk was en be- weren dat art. 113 van het reglement hun wel dege- lijk de zorg voor al de zeeduinen ojidraagt. Het amendement verworpen zijnde, wordt het voor stel van Hijkgraaf en Hoogheemraden met 16 tegen 5 stemmen aangenomen. 5°. Een voorstel van Hijkgraaf en Hoogheemraden om magtiging tot het onderhands aankoopen van steenkolenwanncer dit in het belang der finantien geschieden kanwordt door eenige leden bestreden doordien zij gelooven dat eene publieke aanbesteding op den duur de beste en gocdkoopste weg is voor het Iloogheemraadschap. In omvraag gebragt, wordt het voorstel met 16 tegen 5 stemmen verworpen. 6°. Adres van den Bode te Idaarlem, om meerdere schadeloosstelling voor gemis aan vroegere inkomsten. He Yergadering vereenigt zich met de door Hijkgraaf en Hoogheemraden voorgestelde afwijzende beschik- king, daar zij geene termen vindt om dezen ambte- naar bovcn anderen te bevoordeelen. In llijnlands dienst is hij alleen als bode werkzaam geweest, en lieeft eene sehadevergoeding ontvangen overeenkomstig zijn tractement als zoodanig. Een voorstel van den heer de Itaadt, om in dit gcval geheele schade loosstelling toe te kennenwordt niet aangenomen. 7°. Een adres van de Wed. Poelgeest te Iloul- rij/c en Polanenom schadeloosstelling als boven wordt insgelijks van de hand gewezen. 8°. Op een adres van L. Hooftman, verzoe- kende teruggave van gestorte waarborggelden voor laudenwelker concessie voor afveening vervallen is, wordt toestemmend beschikten Hijkgraaf en Hoog heemraden tevens gemagtigdook omtrent andere in denzelfden toestand verkeerende waarborggelden eene gelijke beschikking te nemen. 9°. Het voorstel van den Hoofd-Ingeland van Lennep wordt, uithoofde van afwezigheid van den voorstelleraangehouden. YEREENIGBE YERGAHERING van RIJNLANH gehouden in het Gemeenelandsliuis te Leiden, den 28sten April 1860. He geloofsbrieven van den heer Pennings, ver- kozen lloofd-Ingeland-Plaatsvervanger voor het 6 de districtworden onderzockt en in orde bevonden. llet Proees-Yerbaal van de opname van de kas bij den Rentmeester, en van de gelden onder berus- ting van Hijkgraaf en Hoogheemraden geeft een bedrag aan van 74,347.07. Be Hijkgraaf doet mededeeling dat, ten gevolge van ongesteldheid van den Hoofd-Opzigterhet jaar- lijksch verslag nog niet kan worden overgelegd, maar verzoekt magtiging om hetzelve, zoodra het gereed iste doen drukken en rondzenden aan de leden der Yergadering. Aldus wordt besloten. Thans is aan de orde 1°. Be rekening over het jaar 1859, sluitende met een voordeelig saldo van 95982.87s. Be Commis- sie voor het onderzoek van begrooting en rekening brengtbij monde van den heer Hoeufft, haar verslag uit. Zij verklaart, de rekening met al hare bijlagen enz. in de beste orde bevonden te hebben en bovendien het kenmerk te dragen van een rigtig en zuinig beheer. Zij stelt alzoo voor, Hijkgraaf en Hoogheemraden voor hunne bemoeijingen in deze dank te zeggen en de rekening over het jaar 1859 goed te keuren. Baartoe wordt met algemeene stemmen besloten. 2°. Komt ter tafel een voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden omtrent de verordening op de Gouwe. Bij dit voorstel ontvouwen Hijkgraaf en Hoogheem raden de motieven, welke hen aanleiding hebben ge- geven zich met het ontwerpen van deze verordening bezig te houden, niettegenstaande zij liever hadden gezien, dat Gedeput. Staten zich met dezen arbeid belast haddenals zijnde daartoe beler bevoegd. Zij geven vervolgens te kennen, dat door de meeste der belanghebbende polders bezwaarschriften tegen het ontwerp zijn ingediend; dat zij tot nog toe te ver- geefsch getracht hebben om bij minnelijke schikking de bezwaren van sommige belanghebbenden uit den weg te ruimenen uiten eindelijk den wenschdat de vergadering raogt goedvindenuit haar midden eene Commissie te benoemen, welke zich zoude belasten met het onderzoek van het ontwerp en de bezwaar schriften, en tevens, indien noodig, gemagtigd tot het treffen van. schikkingen met de hoefslagpligtigen aan de Gouwe. Be Vergadering vermeent eehter, dat de zaak nog niet rijp isom door eene Commissie uit haar midden beoordeeld te wordente meer daar Hijkgraaf en Hoogheemraden erkenncn dat het ontwerpzoo als het ter tafel gebragt isniet wel voor vaststelling vatbaar is. Na wisseling van gevoelen besluit zij het ontwerp aan Hijkgraaf en Hoogheemraden terug te zendenmet verzoekeerlang een gewijzigd ont werp aan hare overwegingen te willen onderwerpen. 3°. Op een adres van E. Kwakeraak, verzoe- kende teruggave van waarborggelden, wordt, op voorstel van Hijkgraaf en Hoogheemraden, besloten den adressant te kennen te gevendat de door hem bedoelde gelden behooren tot de uitkleijingsfondsen welke zaak nog niet geregeld is geworden. 4°. Eene aanvrage van J. N a c h t e g a a 1om schadeloosstelling van vroeger inkomsten wordt van de hand gewezen daar adressant nimmer eene aan- stelling als ambtenaar van Eijnland gehad heeft. 5°. Een voorstel van Hijkgraaf en Hoogheemraden, om goedgunstig te beschikken op de aanvrage van eenige gaarders van Rijnlands bundergelden tot bil- lijke verhooging van het jaarloon over 1860, aange- zien de omslag slechts ongeveer de helft van den gewonen omslag bedraagt, en het gaarloon percents- gewijze berekend wordt. Bit voorstel wordt aange nomen. 6°. Wordt aan Hijkgraaf en Hoogheemraden eene doorloopende magtiging verleend tot publieke verkoop van de zoogenaamde afval der werkplaatsenenz. 7°. Ten opzigte van de beeediging der op nieuw verkozen Hoofd-Ingelanden, merkt de Hijkgraaf aan, dat hij meent te kunnen volstaan met aan die heeren af te vragen, of zij bereid zijn te volharden bij den vroeger afgelegden eed. Be heeren van Stirum en Verdegaal leggen daarop zoodanige verklawn afwaarna de zitting .door den Yoorzitter' wftfdt1 .r-f,. "2 gesloten. r-s

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1