Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD. In de Vergadering van Hoofd-Ingelandenden 24™ Mei te Haarlem gehoudenis de Suppletoire Begroo- ting aangenomenvervolgens is besloten voor het jaar I860 aan den Hoofd - Opzigter eene tractements- verhooging van 500.toe te staan het stelsel der ketels aan den Leeghwater te vervangen door nieuwe van eene andcre constructieen in verband met deze proeve, in dit jaar slechts nog 2 ketels aan den Cruquius aan te brengen, om in een volgend jaar de ketels aan den Lijnden te verbeteren of te vermeerderen. (In uns volgend Nommer doen wij van het verhan- delde uitvoeriger verslag.) De afloop der veiling van 19 perceelenruim 295 bunders Land, gelegen in den Haarlemmermeer-Polder den 28 April, ten overstaan van den Notaris J. W. Roeloffs Va 1 kin het Regthuis te Stolen gehouden is als volgt Afdeeling Vijfiiuizen. N°. 1. Sectie D, Kavel 3, 16 bund. 33 roed. 50 ellen (zonder het gebouw) en met inbegrip van/1100 schadeloosstelling voor te verveenen grond. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik 5700, afgemijnd met 1000, door denzelfden. N°. 2. Sectie D, Kavel 14, 20 bund. 24 roed. 50 ellen, mitsgaders een der daarop staande gebou- wen. Hoogste bieder de Heer J. A. Pol 7250 afgemijnd met 1800, door den Heer Ja. van Eik. N°. 3. Sectie D, Kavel 15, 26 bund. 13 roed. i 0 ellenmitsgaders een der daarop staande gebou- vven. Hoogste bieder de Heer J. J. Beerekamp 9350, afgemijnd met 3500, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 4. Sectie D, Kavel 16, zuid. ged. 12 bund. 7 roed. Hoogste bieder de Heer J. J. B eerekamp 4350, afgemijnd met 1200, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 5. Sectie D, Kavel 16, noord. ged. 12 bund. 18 roed. 30 ellen. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik 5800, niet gemijnd. De combinatie der perceelen N°. 4 en 5 te zamen 11350, afgemijnd met 120, door den Heer J. J. Bee re k a m p. Afdeeling Beinsdorp. N°. 6. Sectie L, Kavel 1, 19 bund. 88 roed. 70 ellenmitsgaders 2 der daarop staande gefjouwen. Hoogste bieder de Heer J. J. Beerekamp/ 4300 afgemijnd met 3000, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 7. Sectie L, Kavel 29, 20 bund. 9 roed. 20 ■ellen. Hoogste bieder de Heer J. J. Beerekamp 2750 afgemijnd met 1000, door den Heer Rutgers van Rozenburg. Afdeeling Rijk. N°. 8. Sectie HH, de noord-westel. helft van de Kavels 28, 29 en 30, 29 bund. 90 roed. 50 ellen, mitsgaders een der daarop staande gebouvven. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik /7100, afgemijnd met 1200, door den Heer Rutgers van Ro zenburg. N°. 9. Sectie IIH, de zuid-oostel. helft van Ka vel 30, 10 bund. 35 roed. Hoogste bieder de Heer van Zoelen 4700, afgemijnd met/ 900, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 10. Sectie HII, de zuid-oostel. helft van de Kavels 28 en 29, 19 bund. 91 roed. 50 ellen, mits gaders het daarop staande gebouw. Hoogste bieder de Heer J a. va n E i k/ 6000 afgemijnd met1800, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 11. Sectie 11noord-oostel. ged. van Kavel 2 7 9 bund. 64 roed. 64 ellen. Hoogste bieder de Heer J a. v an E ik 7950, afgemijnd met/30, door denzelfden. N°. 12. Sectie II, midd. ged. van Kavel 27, 8 bund. 34 roed. 60 ellen. Hoogste bieder de Heer J. J. Beerekamp, 6050, afgemijnd met 100, door denzelfden. N°. 13. Sectie II, zuid-westel. ged. van Kavel 27 5 bund. 59 roed. 47 ellen. Hoogste bieder de Heer Rutgers van Rozenburg 5500, afgemijnd met 50, door denzelfden. De combinatie der perceelen N°. 11, 12 en 13 te zamen 19680, afgemijnd met 200 door den Heer J a. van Eik. Afdeeling Beinsdorp. N°. 14. Sectie R, Kavel 1, 12 bund_ 19 roed, 70 ellen. Hoogste bieder de Heer J. A. P o 1 5100 afgemijnd met 1200, door den Heer C. de Graaf. N°. 15. Sectie R, Kavel 2, 17 bund. 43 roed. 90 ellen. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik 8500, afgemijnd met 2200, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 16. Sectie R, Kavel 3, 19 bund. 6 roed. 30 ellen. Hoogste bieder de Heer J. A. Pol 8950, afgemijnd met 1200, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 17. Sectie R, zuid-westel. ged. van Kavel 4, 10 bund. 7 roed. 30 ellen. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik 5050, afgemijnd met 500, door den Heer Rutgers van Rozenburg. N°. 18. Sectie R, noord-oostel. ged. van Kavel 4 9 bund. 19 roed. 10 ellen. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik 5000, afgemijnd met 50, door denzelfden. No. 19. Sectie R, Kavel 5, 16 bund. 66 roed. 90 ellen. Hoogste bieder de Heer J a. van Eik 7800, afgemijnd met/2200, door den Heer Rut gers van Rozenburg. De talrijke gebouwde eigendommenwelke zich op de genoemde perceelen bevinden, waren niet onder den verkoop begrependan voor zoo ver zij aan de Verkoopers toebehoorden en bij elk perceel zijn opge- gevenalle overigen het eigendom der huurders door den kooper bij het eindigen der huur over te nemenvoor zoo ver de huurovereenkomsten daartoe de verpligting inhielden. De perceelen zijn niet gegund, met uitzondering van perceel N°. 14, hetwelk voor 6300 is toe- gewezen. In de bijeenkomst van den Gemeenteraad van Haar lem den 30sten April gehouden, is o. a. door Bur- gemeester en Wethouders medegedeeld, dat, bij de aanbesteding van den weg en brug ter verbetering van de gemeensehap met den Haarlemmermeer-Polder voorloopig is gegund, de daarstelling van het eerste perceelden weg, aan J. Blesgraaf, voor11,880, en van de brug aan J. Ne d erloff, voor/ 10,663 en dat alsuu een besluit zal dienen te worden genomen, ten aanzien der definitieve gunning. Daarbij is opgemerkt, dat de aanneming van den Weg als nu zou bedragen 11,880; de onteigening 4,576 de kosten van toezigt 500; te zamen 16,956, en alzoo 950 meer dan daarvoor is be- paaldtcrwijl de brug, waarvoor was gesteld10,000 is aangenomen voor 10,663, en alzoo voor een meerder bedrag van 663, en een en ander voor 1619 meer, dan daarvoor was begroot. Daarop is door den Heer Huet op nieuw voor- gesteld om 1° terug te komen op de beslniten ter daarstelling van den weg en geen verder gevolg daar- aan te geven; en 2° aan Burgemeester en Wethouders optedragen omter daarstelling eener zoo gewenschte gemeensehap van de Stad met den Polder, zich ten spoedigste onledig te houden met het onderzoek van de som, die zou worden vereischt ter verbetering van eenen anderen wegwelke op hetzelfde punt van overgang der ringvaart zoude uitkomenen wel bepaaldelijk van den lie-weg, en van de vraag, of op dat punt eene brug zou worden vereischt, dan of men met eene pont in dien overtogt zou kunnen voorzien. Tevens is kennis gegeven van een brief van den Heer van Stralen, namens eenige belangstellenden in den aanleg van den bedoelden weg en brug, eene vrijwillige gift aan de gemeente aanbiedende van 1000 ter gemoetkoming aan de meerdere kosten der aanbesteding. De Heer Huet heeft zijn voorstel nader toege- licht, en daarbij aangevoerd, dat met de verbetering van den Lie-weg in de behoeften zou kunnen wor den voorzien. Yerscheidene leden hebben dit voorstel bestreden en gemeenddat de verbetering van den Ate-weg 7000 zoude vorderen en dit middel van gemeen sehap, met inbegrip van de kosten van de brug, 17,663 ongerekend de kosten van onteigening ter zake van het verbreeden van den weg. Tevens is op nieuw aangemerkt, dat, indien aan den weg eene andere rigting werd gegevendan de beraamdede aandeelhouders hunne inschrijving niet gestand zouden doen, en dat in elk geval de geprojecteerde weg 2200 ellen korter zou zijn dan de Aie-weg. Een ander bezwaar tegen het aannemen van den Lie-weg zou hierin moeten worden gezocht, dat het Rijk ligtelijk een slagboom voor dien weg in de nabij- heid van het tolhek aan de Lie zou kunnen plaatsen even als dit reeds te Hillegom en te Lisse is gebeurd. Wat aangaat de voor tien jaren verleende bijdrage van 7 5 van het polderbestuur voor den wegis aan gemerkt, dat daaruit geenszins zou kunnen voortvloeijen dat, na yerloop van deze tien jaren, de bedoelde bijdrage niet verder zou worden verleend. Andere leden hebben gemeenddat het verschil van afstand van beide de wegen niet zoo groot isdat daarom aan den geprojecteerden weg, die toch altijd meer zou kosten dan de verbetering van den Lie-weg, de voor- keur zou moeten gegeven worden. Na nog eenige woordewisseling, ook ten aanzien van de vraag, of onder de geraamde kosten van 16,000, de vereischte som ter onteigening der be- noodigde gronden begrepen zoude zijn, is de vraag door den Voorzitter aldus gesteld: „zal het daar- stellen van den weg worden gegundjaof neen", en is deze vraag, met 10 tegen 7 stemmen, ontken- nend beantwoord. Tegen hebben gestemd de heeren v. Breda, de Breuk, Huet, Kruseman, Eontein, Brink, Travaglino, v.A. v. d. Vel- de, Quarles en Gerlings. Voor hebben gestemd de heeren v. d. Aa, Huurkamp, Tutein N o 1- thenius, Dyserinck, v. d. Poll, Delcourt en d e M. I m a n s. Na dien uitslag is het tweede gedeelte van het voor stel van den heer Huet met algemeene stemmen aan genomen. HaarlCourant.) Aanstaanden Zondagden 64™ Meizal er eenen Biddag voor den Oogst worden gehouden. Yarn 24 April tot 1 Mei zijn bij den Burgerlijken Stand aangegeven geboren 3 mann. 3 vrouw. ge- slacht, te zamen 6; overleden 8 mann., 3 vrouw. geslacht, te zamen 9; levenloos aangegeven 2; on- dertrouwd 1 paar; gehuwd 4 paren. 12 Januarij. 1°. Werd benoemd tot Ambtenaar, belast met de invordering van en de surveillance op de plaatselijke belastingenop het gedestilleerdenz.aan het kantoor nabij den Lijnden, Jan Jacob van der Leden en tot Commies Wiard Oltmans. 2°. Is benoemd tot Taxateur der goederen, to verbinden als borgtogt voor den benoemden Gemeente- Ontvanger, den Heer Burgemeester. 3°. Is, na eene kleine wijziging, goedgekeurd het ontworpen bestek en teekening, voor de te bou- wen derde school en onderwijzerswoning. 4°. Is benoemd als Bode, zonder belooningden persoon van Jan K n o 1om daarna door Burge meester en Wethouders te kunnen worden aangewezen als Deurwaarder der plaatselijke belastingen. 5°. Wordt besloten om de algemeene begraafplaats tot algemeen gebruik open te stellen.' 6°. Worden medegedeeld a. missive van II. H. Gedeputeerde StateDgeleidende een Kon. besluit, houdende goedkeuring van het tarief van begrafenisregten voor de algemeene begraafplaats. b. missive van H. H. Gedeputeerde Statenterug- zending van het goedgekeurde suppletoirs-kohier van omslag, dienst 1859. c. missive van als voren, houdende berigt van ont- vang der verordening omtrent het sluiten der tapperijen, enz. d. eenige staats- en provinciale bladen. 7°. Het lid 't Ho oft betoogt de wenschelijkheid van het afgeven van geleibillettenook door de Amb- tenaren aan de grenskantorenwelk punt wordt aangehouden. 7 Eebruarij. 1°. Goedkeuring der stukken, betreffende de door den Gemeente-Ontvanger te stellen borgtogt, als: a. extract uit den kadastralen legger. b. acte van waardering. c. bewijzen van eigendom. d. verklaring van onbezwaardheid. 2°. Worden eenige wijzigingen goedgekeurd in de verordeningregelende de Gemeente in afdeelingen het nummeren der huizen, en de bijhouding der bevolking-registers. 3°. Mededeeling van het proces-verbaal van kas- opneming, dd. 26 Januarij 1860. 4°. Benoemd het bureau van stemopneming voor de verkiezing van een lid van den Raad, op 6 Maart 1850, tot stemopnemers de Leden Yerploegh en Spaans,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2