iiEttiiai m Landbouw. IIAARLEMMERMEER-POLDER. 50jarige Huwelijks-Vcreeniging OOGST-IS1DDAG. Marktberigten. PRIJSVRAAG •/dljSJlJAiajifilJSd DE HENGST Donkerbruin Engelsch zwaar Koetspaard Het dekgeld is f 6. tot plaalsvervangers de Leden van Yuuren en Knaap. 5°. Wordt besloten om van den Heer G. Visser van Hazerswoude, gedurende 95 jaren in erf- pacht te nemen, 35 roeden grond, van Sectie DD, Kavel 1om daarop eene school en onderwijzers- woning te bouwen. 6°. Mededeeling der missive van II. IT. Gedeput. Staten, waarbij liet raadsbesluittot bepaling van bet aantal scholen op zes, wordt goedgekeurdaan- genomen voor notificatie. 7°. Wordt besloten, om onder de daarbij bepaalde voorwaarden en tot liet aangegeven doelgedurende zes jaren, in huur te nemen het loeaal, thans gebruikt wordende voor Eaadkamer en Secretarie, tegen100 per jaar. 8°. Mededeeling der missive van H. H. Gedeput. Statenhoudende verdaging der goedkeuring van de begrooting, dienst 1860. Idem missive van H. H. Gedepnteerde Staten, houdende toezending der goedgekeurde begrooting over 1860. 9°. Worden afgewezen de adressen van J. Pater, en G. Bunt, houdende reclames tegen hunne aan- slagen in de hondenbelasting en hoofdelijken omslag over 1859 zijnde te laat ingediend. 10. Eervol ontslag verleend aan J. H. Danens, als onbezoldigd ambtenaar ter Secretarie. 11°. Mededeeling van eenige Staats- en Provinciale bladen van 1860. 12°. Besloten te onderzoeken of de betrekking van Rijks-Commies, tegelijk kan worden waargenomen met de betrekking van Commies bij de plaatselijke belas- tingen en of de Rijks-Veldwachters daartoe ook kun- nen worden aangesteld. 13°. Besloten om het weekblad de Gemeentestem uitsluitend te houden ter Secretarie. 21 Pebkuakij. Is eervol ontslag verleend aan C. Lewis, als Hoofd-Commies bij de plaatselijke belastingen, en 1°. Medegedeeld a. missive van H. H. Gedep. Statenhoudende berigt van de ontvang der verordening, tot wijziging van dieregelende de verdeeling der Gemeente in afdee- lingenhet nummeren der huizenenz. b. eenige staats- en provinciale bladen van 1860. 2°. Wordt besloten, nit hoofde der vele bezwaren daaraan verbondendit jaar geene collecte te houden ten behoeve van het fonds voor de gewapende dienst. OVER DE WISSELBOUWERIJ. Deze Prijsvraag (zie Weekblad pag. 29), werd door de Koninklijke Landbouw-Vereeniging voor de eerste maal in den zomer van 1857 uitgeschreven. Er boden zich toen terstond vier mededingers aan, en wel de heerenBaron van der Borch, genaamd van Rouwenoort, op Roville te Zevenbergen (Noord- Braband), J. van der Breggen Az.te Noord- Waddivgsveen11. J. van Gennep, in den Zuidplas- Polder onder Zevenhuizen (Zuid-Holl.)en C. Geert- s e m a te Zuidbroek (Groningen). Gedurende den zomer van 1858 en in den winter van 183*^59 wer- den de boerderijen herhaalde malen door eene Com- missiebestaande uit de heeren J. A. van H a r- denbroek van Hardenbroek en A. Geluk J.Az., bezocht, ten einde ze onderling te vergelijken en te beslissen aan wien der mededingers de uitge- loofde vereeringen in goudter waarde van 300 en 200, moesten worden toegekend. De uitslag wasdat de eerste prijs toegewezen werd aan den heer Baron van der Borch; en, daar de Commissie van beoordeeling achtte dat de drie overige mededin gers gelijke verdiensten haddenwerd de tweede prijs bij loting toegekend aan den heer J. van der Breg gen Az.le Noord-lVaddingsveen. Volgens het Programma der Prijsvraag zijn de mededingers verpligt eene uitvoerige beschrijving van hunne boerderij en hunne wijze van handelen te geven. Deze mededeelingen en het verslag, dat door heeren beoordeelaars is opgemaakt, zijn door de Koninklijke Landbouw-Vereeniging in druk uitgegeven en thans voor een ieder verkrijgbaar gesteld. Wij bevelen den aan- koop en bet lezen van dit werk iederen landbouwer ten zeerste aan. Wij twijfelen niet of, zoo hij ge- meenlijk vindt, dat de boeken hem weinig nuttigs leeren hij hier althans zeer veel zal vindenwat hem waarlijk belang inboezemt. Men heeft hier toch eene uitvoerige beschrijving van vier boerderijen, die zich alien door goede inrigting en wijze van kultuur onderscheiden. Eene daarvan, die van den heer Baron van der Borch, ligt in eenen rijken zee- polder twee bevinden zich in droogmakerijenzoodat de wijze van landbouwen aldaar wel het meest over- een komt met die van Ilaarlemmermeer, en de vierde die van den heer Geertsema, is voor een deel eene ontginning van zoogenaamden dalgrondden ondergrond van hoog veen. De aard der gronden de wijze van bewerkingde vruchtomloopde wijze van veehoudingde werktuigen welke men gebruikt, eindelijk ook de verkregene uitkomsten worden alle naauwkeurig beschreven en daarin kouien zeer vele belangrijke bijzonderheden voor. Wij juichen het zeer toe, dat de Vereeniging deze mededeelingen voor een ieder verkrijgbaar heeft ge steld. Alleen is het voorzeker jammerdat het Be- stuur gemeend heeft den prijs nog al zeer hoog 1.60) te moeten stellen. De prijs van het werk is wel niet zoo duur, te rekenen naar den omvang en de uitslaande platen die het bevat, maar wij vreezen dat deze prijs menigen landbouwer, hoewel zeer ten onregte, zal afschrikken om het zich aan te sehaffen. Intussclien staat tot het verkrijgen van dit werk nog eenen anderen en veel beteren weg openen dit is om lid te worden der Kon. Landbouw-Vereeniging men betaalt dan eene jaarlijksche bijdrage van 5, en verkrijgt kosteloos de door haar uitgegeven wer- ken waaronder ook nu reeds de verslagen der ver- schillende zittingen behoorenmet bijlagen waarin veel belangrijks voorkomt. Wij komen echter later nog wel eens op de inrigting, het doel en de werk- zaamheden dezer Vereeniging terug, die ten zeerste de algemeene ondersteuning verdientmaar een nog veel te gering aantal leden telt. Ook dit jaar is, gelijk men weet, de prijsvraag weder op nieuw uitgeschreven. Wij hebben nog niet vernomen of er zich vele mededingers hebben aange- meld, doch wij twijfelen niet of de belangstelling in dezen wedstrijd zal eer toe- dan afgenomen zijn. Ilet was ook eene uitmuntende gedachte, om op deze wijze onzen landbouwersstand bekend te maken met de best ingerigte boerderijen in ons vaderland. Het zijn niet alleen de bekroonden die bij dezen wedstrijd winnen, neen, de ijver van alien die mededingen wordt aangevuurden zijaan wie eene eerste maal den voorrang betwist werd, zullen voorzeker al hunne krachten inspannen, om een ander maal zegevierend uit den strijd te komen. De overwinnaars zullen gevoelendat de Nederlandsche landbouwers thans de oogen op hen gevestigd houdenen zij zullen alzoo inziendat zij behooren te zorgen aan het hoofd van den vooruitgang te blijven en niet op hunne verkregen lauweren mogen gaan rusten. En de overige landbouwersdie den strijd aanschouwenzullen eveneens daarmede hun voordeel doendoor kennis te nemen van wat bewezen werd het beste te zijn en dit na te volgen en zich zoo doende voor te be- reiden ook eenmaal aan dien wedstrijd deel te nemen tenzij zij verkiezen de vruchten daarvan in stilte te plukken. In de La.ndbnuw-Coura.nt 1859, n°. 2831, komt een vrij uitvoerig Uittreksel uit dit Werk voor. Iloewel dit ook reeds veel belangrijks bevat, blijven wij toch de kennismaking met de Verslagen in hun geheel ten zeerste aanbevelen. Zaturdag 5 MeiVoorjaars-Veemarkt te Beverwijlc. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlem- mermeer-Polder maken bekend: datten gevolge van VERBOUWINGEN aan het Stoomtuig DEN CRUQUIUS, in den loop van dezen Zomer, de PASSAGE met RIJ- en VOERTUIGEN langs den Cruquius van tijd tot tijd zal moeten worden gestremd en dat, ter voorkoming van oponthoud, van nu tot nadere aankondigingde Spieringweg dient gereden te wordenom van de Vijfhuizer Rolbrug naar de Pont te Heemstede of omgekeerd te gaan. Om echter dat ongerief zoo gering mogelijk te doen zijn, zal op het Machinegebouw van den Cru quius eene VLAG gesteld worden op die dagen, op welke de Passage langs het Jaagpad voor Rij- en Voertuigen open is. Haarlem, 26 April 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. L. VAN DER BURCH VooniUer. E. W. VAN" BREDERODE, Secretaris. IN DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlem- mermeer-Polder Brengen bij deze ter kennis van de Ingelar.den dat uit de op den dezer plaats gehad hebbende opening van Stembriefjes, ter benoeming van twee Iloofd-Ingelandea van den Ilaarlemmermeer- Polder, is gebleken dat de Heer II. VAN WICKEVOORT CROMMELIN bij volstrekte meerderheid van stemmen tot Hoofd- Ingeland is benoemden dat eene Herstemming moet plaats hebben tusschen de Heeren C. E. DUIJTS Czn. en J. A. BEIJERINCK welke Herstemming is bepaald op Dingsdag den 15den Mei 1860, van des morgens ten 10 tot des namiddags ten 3 ure, in de Concertzaal, in de Kruisstraatte Haarlem. Haarlem, 26 April 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN DER BURCH, Voonitter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. VAN W. HOOGERAAD EN A. HOOGERAAD, Geb. Stuaveu ITaarlemmermeer29 April 1860. Sectie FF, aan den Vijfhuizerweg De Kerkenraad der Ilervormde Gemeente alliier brengt ter kennis dier Gemeente, dat de Jaar lijksche BEDEDAG VOOR DEN OOGST dit jaar zal gehouden worden op aanstaanden Zondag den 6 den Mei. De Kerkenraad voornoemd Ilaarlemmermeer, L. TINHOLT, Predikant. 30 April 1860. M. TANI3Ouderling. E (clevelander) Staat ter beschikking bij J. DIRKEN, in de Ilaar lemmermeerachter den Cruquius, op Sectie GN 6. Een ieder, die meest geldswaardige VEULENS wil fokken, make van dezen HENGST gebruik. Amsterdam 30 April en 2 Mei. Vee. Runderen le kwal. 160 a 200, 2e kwal./140 a 180, 3e kwal. f 120 a 160 Schapen 22 a 30. Varkens 42 a 48 cents per Ned. IS. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Kamper- Eilands dito 14£ a 17J, Koe dito 11£ a 15; Rogge Stroo /12£ a 14, Tarwe dito/11^ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd; 127 IS jarige bonte Poolsche 330; 129 ffi dilo f 338; 133 IS nieuwe Meck- lenb. 334. Rogge met goeden handel, ongedroogde prijs- lioudend, gedroogde tot ruim vorige prijzen; 128 ffi nieuwe Pruissische 232 120 1S oude Belgische/210; 118 IS nieuwo Archangel 196; 118 ffi jarige dito/190 a 192; 118 ffi nieuwe Petersb. 196; 118 ffi jarige dito 190; 117, 118, 120 ffi dito 190, a 192, a 196; 120 ffi Odessa f 198. Op levering per 2100 kilo iets vaster. Boekweit als voren; 118 ffi Gor- dijker 240. koolzaad onveranderd; op 9 vaten Olie in Junij X 71, Oct, 73 en Nov. X 73£. Lijnzaad in een doen; 107, 108 ffi Riga/ 275; 103, 194 ffi Archangel/280; 112 ffi Odessa f 325; 108, 109 ffi Calcutta 320. Olie. Raapolie dadelijk en op 1°. Mei iels aangenamer, on het Najaar onveranderd; op 6/w. 41Vliegend 39J. Lijnolie flaauw; op 6/w. f 37£ Vliegend/29|.Hennepolio op 6/w. 37£Vliegend 36. Koeken. Raapkoeken per 1040 st. 70 a 74. Lijnkoe- ken per 104 st. 11 a 15. Alkmaar, 27 April. Granen. Oude Tarwe 11 nieuwe dito 10,50. Rogge 8. Garst/ 7. Chev. dito8,25. Haver6. Paardenboonen 8,25. Bruine boonen 12,50. Witto dito 12,25. Zaden Kanariezaad f 10,25. geel Mostcrd- zaad f 18. Kaas. klcine 29; middcibare 24,75; aange- vocrd 324 stapels of 64,000 Ned. ffi.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3