84 - to WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 21 April des middags tot op den middag van 28 April 1860. Dacteekening. WATERHOOGTE -I- A. P. in Ellen. IN DE UINGVAAKT IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Apr.21 0.49 4.69 4.68 4 71 4.72 22 0.50 4.70 466 4.70 4.70 23 0.50 4.66 4.65 4.68 4.68 24 0.50 4.62 4.66 4.87 4. 66 25 0.54 4.56 4.71 4.94 4.65 26 0.54 4.55 4.78 505 4.64 27 0.55 4.58 4.87 5.15 4.64 28 0.57 4.59 4.90 5.32 4.64 Te zamen Aantal siagen Alzoo per minuut WERKIHG der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp ICetols 13 24 21 24 24 12 121 41767 5.752 Broek in Waterland, 26 April. Kaas. Heden zijn ter markt gewecst 11 stapels, 848 sluks of 1 742 Ned. ffi; prijs 26. Delft, 26 April. Gbanf.n lusteloos bij redelijken aanvoer; Tarwe van het oiland Rozenburg 9,80 a 10,20, Wcstl. 10 a 10,30 Eil. Rogge 7 a 7,20. Eil. Zomer Garst 6,20 a 6,40, West!. /6,40 a 6,60. korle Haver/4,60 a 5, lange 3,20 a 4. Duivenb. /8a 8,50. Paardenb. 7,50 a 8. ISruine Boonen f 12 a 12,50. Groene Erwten 11 a 12 Vee minder willig. Boter mot minder kooplusl; le kvval. 56 a 58, 2e kwal. 52 a 55. Dordrecht, 26 April. Granen cn Zaden. Tarwe. Be aangevoerde jarige en nieuwe 'Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. ging tot vorige prijzen aan gebruikers langzaam van de band,/10,50 a 11; nieuwe dito /9,70 a 10,10; dito geringe en afwijkende 8,50 a 9. Zomer niet ter markt, 9 a 10. Rogge. Zeeuwsche, Vlaam sche en Overm. weinig ter veil en tot veilioogde prijzen met graagle genomcn 7,20 a 7,70; 140/2 ffi jarige Archangel lot 192 bij partij verkocht. Garst. Winter schaarsch en prijs— iioudcnd, Zomer 10 cents dunrder betaald Zeeuwsche, Flak- keesche cn Overm. Winter 4,80 a 6,40; dito Zomer/5 a 6,40. Spelt weinig getoond en 20 cents hooger lot3,20 a 3,60 n. kwal. vorkoelit. Haver. Inl.Voer en Dikke schaarscb, en grif te plaatsenZeeuwsche en Inl. Voer 2,80 a 3,50; dito Uikko 4,20 a 4,70. Boekwcit onverandcrd; voor Bos- scher is 234 bestccd. Boonen. Paardenb. warcn mccr ge- zocht en werden iets duurder verkocht; Overm. Zakgoed tot 6,40 a 6.80; geslorto Zeeuwsche en Vlaamsche niet aan gevoerd Duivenb. niet ter veil, /8,50 a 9 naar kwal. waar- dig. Witte Boonen onverandcrddo weinige aangevoerde Zeeuwsche en Vlaamsche partijljes hebben10,50 a 11,50 naar kwal. opgebragt. Bruine weinig tor veil; bij gerijven tot '/ll,50 a 13 verkocht. Erwten. Blaauwe waren minder begeerd en 20 cents lager, als goed kookende Zeeuwsche cn 'Flakkccsche tot 9,60 a 10 cn minderc tot 8,50 a 9 afgegeven. Witte als voren, tot/8,30 a 8.80 verhandeld. Koolzaad door benoodigden 2 duurder betaald; zeer puik gestort Overm. tot X 68 verhandeld, Fransch tot 60 te koop. Op 9 v. zonder omgang, in April werd 68 gevraagd en 66 geboden; Okt. tot 72 gelaten Lijnzaad weinig ler veil en hooger; 111® Catania lot 350 cn 111 ffi Odessa tot 320 gebouden. Inl Zaai- genoegzaam opgcruimd cn tot genoteerde prijzen begeerd le soort/3,80 a 4, 2e soort/3,40 a 3,60 per Dordiscb aclit- tendcel. Kanariezaad fiaauw en 20 cents lager; de aange voerde partijljes waren lot 9 a 9,80 naar kwal, gemakkclijk te koopen Olie. Raapolie merkelijk liooger gelioudenVlieg. en 1° Mei tot 39 le koopen en Najaar tot /4I^ aangeboden. Lijnolie insgelijks liooger gebouden; voor Vlieg. cn 1° Alei werd 30 gevraagd. Raap- en Lijnkoeken vonden tot liooger prijs weder gerecdcn aftrck; barde Raapk. /72 a 74, dito Lijnk. f 120 a 125, zachte dito 130 a 145. Gouda, 26 April. Hooi-Kaas 18 a 25 per 50 kilo naar kwaiiteit. Groningen 1 Mei. Granen en Zaden. Het weder is de laatste dagen droog gewecst met ooslewind, zoodat de waterstarid merkelijk is ver- beterd en men meerdere gclegenbeid- heeft gehad de wintcrgc- wassen van onkruid te zuiveren. De voor de wintcrgewassen in hot algemcen, maar in bet bijzonder voor het Koolzaad, zoo noodige warmle blijft nog steeds uit, waaraan bet moet worden toegeschrevendat het uilerlijk aanzien van dit laatste gewas ■nog volstrekt niet verbeterd en ook Rogge cn Winter Garst niet vooruit gaan Aan onze markt van heden waren de aan- voeren van nicest alio arlikclen zeer onbeduidend. Tarwe tot eene verhooging van 15 a 20 cents gcmakkelijk te plaatsen. liogge met weinig vraag, tot eene verlaging van 5 cents bepaalde de liandei zicii hoofdzakclijk tot plaalselijke konsumlie en die van den omlrek. Doekweit 10 cents liooger met redelijken liandei. Garst zeer weinig aangeboden, was Vrijdag 10 cents lager, maar hersteldc zicii heden weder van die verlaging en werd aan provinciaie pellerij vlug opgeruimd. Haver. Dikke onveranderd in prijs en nog steeds uitsluilcnd gckocht ter vcr- zending naar Engeland. Witte Voer was Vrijdag 5 cents en heden op nieuw zoovocl liooger. Zwarle weinig ter markt cn onverandcrd in prijs. Gort tot vorige prijzen met cenigen meerdereri liandei. Koolzaad met cenigen vraag ter verzending naar Ovcrijsscien 30 a 40 cents liooger dan heden voor acht dagen. Olie. Raapolie als genoteerd bij partij gedaanom in den loop dezcr maand to ievercn naar koopers keus is 36J be taald. Lijnolie iets duurder verkocht. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude cn jarige roode f 10,20 a/10,40; 127 ffi dito witle/T,90 a 10,05; 127,130 ffi nieuwe roode/9,55 a 10,20; 127 dito witte/9,55 a 9,85. Nieuwe Rogge. 120, 123 Inlandsclie /6,85 a 7,15. Nieuwe Boekweit. 113, 116 grijze 6,55 a 6,95; 113, 116 zwarte 6,35 a 6,75. Nieuwe Garst. 96, 103 Winter 5,00 a 6,35. Nieuwe Haver. 7885 Dikke/4,30 a 4,85 65, 68 witte Voer/3,40 a/3,70; 68, 72 zwarte dito 3,60 a 3,85. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,40. Gort. Grove 9 a 9,25; puike 9,50 a 10, Parel- 12,75 a 25. Olie. Raap-/38 Lijn-/29 Haarlem, 30 April. Granen. Witte Tarwe /9a 9,50. Garst 6. Haver 3,70 a 4,50. Op 25 dezer zijn aan de Boter- cn KAAsmarkt alhier aan- gevoerd: 305 stuks ZoetemelkSche Kaas; verkocht: 278 sluks Zoetemclksche Kaas a 18 de 50 Ned. ffi. Hoorn, 26, 28 cn 30 April. Kaas. Ter waag gewogen 174 stapels of 40,566 Nederl. ffi. Iloogsle prijs per 50 Ned. ffi /29. Granen. Ter markt gebragt 114 mud, als: 4 mud liogge 7,25. 1 mud Tarwe 10,50. 26 mud Garst 7,25 a 6,50. 11 mud Haver 5,50 a 5. 3 mud Groene Erw ten 14. 1 mud Graauwc dito 22. 2 mud Vale dito 18. 60 mud Bruine Boonen 14 a 13. 6 mud Witte dito 12. Boter per stuk 48 a 52 cents. Eijeren/ 2,40. Vee. Op de voorjaars Koemarkt van heden zijn aangevoerd ruim 2500 stuks; de Kalf-Kooijcn werden duur verkocht, de zoogenaamde gelde Koeijen minder, beido soortcn gingen even- wel vlug van de band. Langstraat, 26 April. De liandei in IIooi is steeds levendig, vooral ler verzending van geperste kwaiiteit; de prijzen zijn tbans/9 a 12 naar deugd en kwal. Vlas met ruimen omzet tot gcvariecrdo prijzen, 12 a 13 per 50 kilo. Vee. De markten to Waalwijk, Oss en St. Michiels-Ge- stel zijn druk bezocbt gewecst, met geanimcerden liandei. Voor goed Vee werden ougekende prijzen besleed. Leiden, 27 en 28 April. Vf.e. 320 Kalfkoeijen 114 a 200; 22 Vette dito 154 a 192156 Vare dito 72 a 156; 77 vette Kalvercn 19 a 56; 11 nuchlere dito /2a 4,50; 187 Hamels/12 a 22; 12 vellc Ooijen 16,50 a 26; 80 magcre Varkcns 15 a 22; 124 Biggcn 6 a 12. Boter 14,000 Ned. ffi. le kwal. 47 a 52, 2e kwal. 42 a/46, per Vat;/ 1,17£ a 1,30 cn 1,05 a 1,15 per Nod. Granen. 36 mud Wintcrtarwe /10 a 10,50. 20 mud Zomertarwe 8,75 a 9,25. 76 mud Wintcrrogge 7 a 7,50. 26 mud Garst /5 a 5,50; 19 mud Chevalier dito 6,50 a.7. 37 mud zwarc Haver4,50 a 5; 32 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboorien /8a 8,50. 15 mud Paardenboonen /7a 7,50. Purmerende1 Mei. Kaas. Kleine 29; middelbarc 26, aan de stads waag zijn gewogen 137 stapels of 31,127 Ned. ffi. Boter 1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-2,20Eenden-2,65, Kievils- 5 Vee. 86 Rundercn; niet vlug in vet Vee; - 410 Schapen en Lammeren; flksehe prijzen; vlug; - 150 vetle Kalvercn vlug verkocht tot 60 a 80 cents per Ned. ffi; - 100 nuchlere dito 3 a 7ook 9 naar kwal.- 54 vette Varkens 36 a 44 cents per Ned. ffi; - 70 magcre dito cn 220 Biggcn; bijna allcs verkocht- 9 Paarden. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. II April. c ■x .-1 Win Pigling D- kr. N. ffi Baiiom. bij 0°. Th Fab. Afwijk der Temp Voclitig- heid. Gevallcn regen. Opmerkin- gen. 22 8 w. 0,0 755,74 42,0 9,5 0,73 0 Zav. hewolkt. 2 10 wnw. 5,5 50,43 48,2 9,7 0,65 0,7h Idem. vvnw. 0,0 57,19 35,8 13,3 0,94 0 Holder. 23 8 2 z. 0,0 55,87 34,3 18,2 0,94 0,9 Belrokken. wzw. 4,0 55,05 48,2 10,1 0,53 0,2li Bewolkt. zo. 0,0 56,21 38,5 11,0 0,88 0,2 Zav. hCAA-olkt. 24 8 2 ono. 1,0 54,98 38,3 14,2 0,91 2,7 Betr. regen. zo 0,0 55,28 42,8 15,5 0,88 2,5 Zw. hewolkt. 10 no. 6,5 55,07 41,5 ',9 0,89 0 Ligt bewolkl. 25 8 no. 12,0 57,27 45,9 6,5 0,54 0 Bijna lielder. 2 10 no. 22,0 58,05 52,0 6,1 0,69 0 Idem. nno. 7,5 60,31 42,4 6,8 0,82 0 Helder. 26 8 no. 12,0 62,32 43,0 9,9 0,74 0 Zav. bewolkt. 2 nno. 9,0 62,89 46,8 11,7 0,04 0 Idem. 10 njy. 7,0 63,08 42,1 - 7,4 0,69 0 Idem. 27 8 nno. 1,5 64,58 47,3 6,1 0,57 0 BoAA'olkt. 2 n. 6,5 64,86 49,5 9,5 0,54 0 Ligt hewolkt. 10 n. 2,5 65,49 40,5 9,5 0,89 2,8 BeAvolkt. 28 8 0. 1,5 67,25 43,51 9,7 0,88 0,1 Zav. hewolkt. 2 0. 0.5 68,74 50,4' 8,3 0,50 0 Idem. 10 nno. 0,5 70,31 42,6' 7,2j 0,91 0 Helder. Den 23sten 's morgens 11 u. 31 m. onwcer, een slag met cenigen hagel. Rotterdam, 30 April. Granen on Zaoen. Tarwe, Van Witte was de aanvoer niet ruim, docli vond als voren sleclils langzaam koopers. Roode en Pooisebe prijshoudend. Puike Overm.Zeeuwsche en Vlaam sche 1858 zakmaat 11 a 11,25; good dito 10 a 10,75- puike 1859 dito 9,30 a 10,50; gocdo dito 8,90 a 9; af wijkende dito 8 a 8,75; 160/2 ffi Jarige Bovenlandschc His 330; 158/2 ffi Nieuwe dito 323164/2 ffi Straisunder 355; per 2400 kilo Netto (13'2, 133 ff) Roslocker f 345. Rogge. Zeeuwsche zeer weinig ler markt en daardoor 20 a 25 cents liooger vlug te plaatsen. Buitenlandsclie soortcn gc- deeitelijk iets liooger verkocht. Gocde en puike Zeeuwsche'en Vlaamsche 1858 cn 1859 zakmaat 7,75 a 8; Noordbrab. Overm. dito 7,40 a 7,60; afwijkende dito 6,75 a 7,25- 154/2 ffi Wolgast f 235; 153/2 ffi jarige Koningsherger/240; 152, 156/2 ffi Deensclie/ 220 a 225; 146, 147/2 jarige Archangel 205 a 210; 148/2 ffi Nieuwe dito 214. Garst. Zeeuwsche malig aangevoerd doch als voren minder be geerd Buitenlandsclie soortcn als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat/4,50 a 6,40; Zomer dito 4,50 a 6,30. Haver 10 cents liooger. Nieuwe goede en puike korte f 3,75 a 4,80, dilo lange 3,25 a 3,80. Af wijkende soorlen 1,75 a 2,90. Boekweit als voren. Noord- Brabandsclie/232 a 235. Vlaamsche 235. Belgische/225. Erwten in gewone soorten 25 cents lager. Puike Schokkers 10,50 a 11,25, andere puike grootc 9,50 a 10.25, puike kleine 9,50 a 10, minderc 8 a 9, witlc 8,25 a 9,25. Geldersche graauwc 12,50 a 16, diio Zeeuwsche/8 a 10,25. Geldersche Capucijncn 10 a 20 Boonen. Witte cn Bruine als voren. Puike Witte Walcliersche 11,20 a 11,70, dito Zeeuwsche/11 a 11,40, mindere 8,50 a 10. Puike Bruine Walchersebe 12,50 a 13, dilo Zeeuwsche/12 a 12,50, min dere 9,50 a 11. Paardenboonen 20 cents liooger/6,50 a 7,30. Duivenboonen /7a 8,60. Van Kool-, Lijo- en Honnopzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad als voren7,50 a 9,75. Vlas. De aanvoer ter markt van heden vond tot onveran- derdo prijzen koopers. Ook op het land was het arlikel gevraagd. Meekrap werd weinig geveildde vraagprijzen waren lioog en daardoor had weinig omzet plaats. Rijp, 25 April. Kaas. Iloogstc prijs/28,50aangevoerd 20 stapels, 2246 St. of 4737 Ned. ffi. Boter 45 a 47^ cent per Ned. ffi. Eijeren f 2. Schagen, 26 April. Vee. Paarden f 30 a 70. 62 magcre gelde Koeijen/80 a 130. 9 Vette dito 150 a 200. 54 Kalf-Koeijeu 100 a 150. 20 Vaarzen .60 a 90. 15 gras Kalveren 30 a 45. 20 nuchterc dito 2,50 a 4,50. 330 Scha pen (overhoudeis) 14 a 23. 20 Lammeren 7 a 10. 20 magere Varkens 10 a 18. 70 Biggen 4 a 7. Kippen 60 a 70 cents. Eenden 40 a 45 cents. Boteii per kop 60 a 61 cents of per Nod. ffi 80 a 81 cents. Kaas 25 a 45 cents per Nod. ffi. Eijeren. Kippen 2 Eenden- 2,45 a 2,50. Zaandam, 26 April. Cn.ANEN en Zaden. Rogge op levering in Mei/188; Juiij 191. Koolzaad willig; op 9 v. Olio in deze maand 69J hieden, 70 laten; Sept. 73; Oct en Nov. 73£. Lijnzaad. 108 ffi Calcutta 320. Olie. Raapolie op 6/w /40£; Vliegend /39£Mei/39£; Najaar Lijnolie op 6/w 31j, Vliegend en Mei 30 Najaar 32£ a 3 2 J. Koeken. Raapkoeken 60 a 72. Lijnkoeken 11 a 14. Zierikzee, 26 April. Granen. Tanve 1859 10 a 10,50. Rogge 7,25 a ,50. Winter Garst /6a 6,25; Zomer dito 5,75 a 6. Haver 3,50 a 3,75. Paardenboonen /7a 7,25. Witte Boonen /11a 11,50. Bruine dito /12 a 12,50. Groene Erwten /10 a 10,25. Gelc dito 9,50 a 9,60. Meekrappen onverandord. Drukkerij - van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4