88 - HAARLEMMERMEER-POLDER. Haarlemmermeer. Openbare Verfeooping1, Uit de hand te koop LAMMERENMARKT te LEIJDEN. Marktberigten. VEE TE KOOP. Alkmaar, 4 Mei. - WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-BOLDER, waargenomen van 28 April des middags tot op den middag van 5 Mei I860. IN DE RINGVAAKT WATERHOOGTE -i- A. P. in Ellen. IN BEN TOLBEK bij den CRUQUIUS. Apr.28 29 30 Mei 1 2 3 4 0.57 0.55 0.57 0.60 0.64 0.68 0.67 0.67 bij den LEEGHWA- TER. 4.59 4.59 4.58 4.54 4.52 4.57 4.02 4.63 bij den CRUQUIUS 4.90 4.86 4.79 4.72 4.73 4.74 4.73 4.73 Te zamen bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- BORP. 5.32 5.00 4.88 4.91 4.86 4.84 4.79 4.80 4.64 4.65 4.06 4.67 4.68 4.68 4.08 4.69 Aanlal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIIWATER. Aantal Uren Pomp. Kctcls CRUQUIUS. Aantal Dren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp Ketels DIJKGRAAE en JIEEMRADEN van den Haarlem- mermeer-Polderzullen op Zaturdag den 19den Mei aanstaande, overgaan tot de Openbare Aanbe s t e d i n g van het volgende Des namiddags ten 1 ure, in liet Hotel de KROON, te Haarlem, 1°. Het lever en der voor de Stoomtuigen van 1 Julij 1860 tot 1 Julij 1861, benoodigde Engelsche Belgische en Westfaalsche STEENKOLEN, uit de Mijnen van New-CastleMariemont en Hibernia; 2°. Het maken van TWEE AANLEG PL A ATSEN langs de Ringvaart. Des namiddags ten 2 /2 ureaan het Stoomtuig den Cruquius 3°. Het tweemaal opkroozen of van Planten en Yuil zuiveren van de YAARTEN en TOGTEN in den Polder; 4°. Idem van de SLOOTEN,langs de dwarswegen; 5°. Tot de Openbare Verpachtin g van het GRASGEWAS van de Dwarswegen in den Polder, en van de STROOKEN GROND langs de Kruisvaart, nabij den Cruquius. De Bestekken en Voorwaarden zijn, op franco aanvrage, aan de Secretarie van den Polder, te Haarlem, verkrij'gbaar, en liggen aldaar, bij de verschillende Opzigters, aan de Stoomtuigen en op de verder gebruikelijke Plaatsenter lezing van belanghebbenden. Haarlem, 7 Mei 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN DER BURCHVooniller. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris wegens Ziekteop Zaturdag den 19 Jen Mei 1860, des middags ten 12 ure, in het Bruine Paard, te Aalsmeerten overstaan van den aldaar residerenden Notaris J. H. LICIITENBELT Jr., van: een WOONHUISSCHUUR en eenige Perceelen uitmun- t.end best BO UW- en WEILANDte zamen uitmakende Kavel 24 van Sectie DD, aan den Sloterweg te Haarlemmermeer, groot 20 Bunders 15 Roeden; kunnende alles dadelijk worden aanvaard. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris LICIITEN BELT, te Aalsmeer. 10 Bunders allerbest WEI- en BOUWLAND, gelegen in eene der beste gedeelten van de Haarlemmermeer met of zonder het daarop staande GEBOUW. Adres met franco brieven aan den Notaris BANKER SCPIUT, te Haarlemmermeer. Op de Boerderij op Sectie EE, N°. 30, in den Ilaarlemmermeer-Bolderstaan tekoop en zijn dagelijks te bezigtigenKalf- en Guste YAARZEN, Vare KOEIJEN en tweejarige OSSEN. De ondergeteekende berigt aan belanghebbenden, dat hijgelijk het vorige jaar, op de drie voornaamste Marktdagen te Leijden zal zijnom Lammeren te vervoeren naar Haarlemmermeeren beveelt hij zich daartoe beleefdelijk in ieders gunst aan. Bij hem is ook verkrijgbaar Best MAAG-ELIXER a f 0,50 deKan, vrij van Lands- en Gemeente-Lasten. P. YAN WAYEREN Jzn. Haarlemmermeer, Ringdijk, bij Aalsmeer. Granen en Zaden. Tarwe 10,25, oude dito 10,75. Rogge 8. Garst /7. dito Chev./8,25. Haver/6. Paardenboonen 7,25. Zaden. Kanariezaad 10,50. Kaas. kleine 28,75, middelbare 25,50; aangevocrd 320 stapels of 63,100 Ned. ffi. Beverwijk, 5 Mei. Vee. Ileden werden alliier aangevoerd ruim 100 stuks IJoorn- vee. Door het schrale weder was de handel ecbtcr stug. Delft, 3 Mei. Boter blijft achtcruitgaandcle kwal. 52 a 54, 2c kwal. /48 a 51. Dordrecht, 3 Mei. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. matig voorzicn en word tot vorige prijzen door gebruikers genomen jarige10,50 a 11, nieuwe 9,70 a 10,10, dito geringe en afwijkende 8,50 a 9. Zomer niet ter veil, 9 a 10. Rogge. Zeeuw sche, Vlaamsche en Overm. was weinig getoond en tot 20 cepts hooger, f 7,30 a 7,90, flink te plaatsen; 140/2 IP jarige Archangel werd tot hooger prijs,/ 195 a 198, verhandeld. Garst vond tot genoteerde prijzen gencgen koopers; Zeeuwsche, Flakkeesclie en Overm. Winter en Zomer /5a 6,40 Spelt onveranderdde weinige ter veil zijnde partijtjes werden naar kwal. tot 3.20 a 3,60 genomen. Haver willig en tot ver- hoogdc prijzen moeijelijk hij eenige kwantiteit te vinden; Zeeuw sche en Inl. Voer 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,50 a 5. Boekweit onveranderd; voor Bosscher is 234 besteed. Boonen. Paardenb. scbaarsch en mede hooger verkocht; mooi Overm. zakgoed /7a 7,20 on gestorte Zeeuwsche en Vlaam sche 7,40 a 7,50 naar kwal. Duivenb. niet aangevoerd. Witte Boonen worden schaarsch on de weinige aangevoerde Zeeuwsche en Vlaamsche partijtjes tot hooger prijs,/10,50 a 12 naar kwal., geplaatst. Bruine dito minder getoond en naar kwal. tot 11,50 a 13 grif te verkoopon. Erwlen. Blaauwe traag en weder 20 cents lager; goed kookende Zeeuw sche en Flakkeesclie tot 9,50 a 9,80 en mindere tot 8,20 3,70 verkocht; mooije Deensche werden bij eenige kwantiteit tot 8,50 verhandeld. Witte zonder omgang; koningsb. bleven tot 252 aangeboden. Koolzaad tot 1 hooger met gocden handel aan onze olieslagers; extra puik gestort Overm. f_ 69, Zeeuwsch 66 en jarig Fransch 60. Op 9 v. Olie zonder handel; Najaar lot JL 72 gelaten. Lijnzaad wordt schaarsch en hooger gehouden; 111 ffi Catania niet onder/350 en 112 IP Odessa niet onder 315 le bekomen. Inl. Zaai- wordt weinig mecr aangeboden en kan als opgeruimd beschouwd worden. Kanariezaad met kleinen omzet tot vorige prijzen, /9a 9,80 naar kwal. verkocht. Gouda, 3 Mei. IIooi-KAAS 20 a 25£ per 50 Ned. IPweinig aanvocr. Haarlem, 2 en 7 Mei. Boter en Kaas. Op de Boter- en Kaasmarkt zijn aangevoerd en verkocht 204 stuks Zoetemelksche Kaas a 20 per 50 Ned. ffi. Granen. Garst 5,80 a 6,40. Haver 3,90 a 4,10. Duivenboonen 8. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. tc Utrecht. y m a u: W Z Win rigting D- kr. N.ffi Barom. hij 0°. Tii. Fah. Afwijk der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerlcin- gen. 29 S zo. 0,5 772,15 48,4 4,9 0,81 0 Bewolkt. 2 10 nnw. 3,5 72,13 55,0 3,8 0,42 0 Ligt bewolkt. no. 1,0 72,55 47,5 2,3 0,87 0 Helder. 30 8 ono. 1,0 72,50 55,0 1,8 0,59 0 Bijna helder. M. 8 in no. 6,0 71,60 60,4 1,6 0,48 0 Ligt bewolkt. no. 7,0 72,02 51,1 1,3 0,80 0 Helder. 1 8 ono. 7,0 70,98 54,0 LI 0,62 0 Idem. 2 ono. 28,0 67,70 64,8 5,2 0,30 0 Idem. 10 no. 11,0 67,02 50,7 0,4 0,45 0 Idem. 2 8 ono. 7,0 65,13 56,8 1,6 0,39 0 Idem. 2 no. 18,0 62,85 60,3 0,5 0,45 0 Bijna helder. 10 r.no. 5,5 62,63 47,8 2,7 0,78 0 Helder. 3 8 no. 5,0 63,66 53,6 2,2 0,66 0 Ligt bewolkt. 2 nno. 14,0 64,23 60,1 0,2 0,40 0 Helder. 10 no. 1,0 66,51 47,5 3,6 0,86 0 Idem. 4 8 n. 1,0 66,90 51,8 4,3 0,78 0 Ligt bewolkt. 2 nnw. 2,5 65,81 58,5 2,2 0,37 0 Helder. 10 nnw. 0,5 64,49 47,1 4^3 0,81 0 Bewolkt. 5 8 no. 4,0 64,84 46,2 10,3 0,66 0 Zw. bewolkt. 2 n. 7,5 64,82 51,3 9,7 0,43 0 Bewolkt. 10 nnw. 4,5 65,05 42,4 9,4|0,61 0 Zw. bewolkt. Hoorn, 3 en 5 Mei. Kaas. Ter waag gewogen 132 stapels of 29,684 Nederl. ffi. Hoogstc prijs per 50 Ned. IP 29,25. Granen. Ter markt gehragt 58 mud, als: 3 mud Ro»ge 7,25 8 mud Tarwe 10,50. 4 mud Garst/ 7. 3 mud Haver/5,40. 40 mud Bruine Boonen 14 a 12. Boter per stuk 47 a 50 cents Eijeren2,40 per 100 st. Leiden, 4 en 5 Mei. Vee. 234 Kalfkoeijen 124 a 220; 26 Vette dito 146 a 195493 Vare dito 76 a 166; 48 vette Kalveren 19 a 52; 12 nuchlere dito 2,50 a 3,75; 216 magerc Hamels 17 a 22; 18 vette Ooijen 14,75 a 25; 90 magere Varkens 15 a 30; 116 Biggen 7 a 13. Boter 15,160 Nod. IP. le kwal. 42 a 47, 2e kwal. 37 a/41, per I Vat;/1,05 a 1,17£en/92£ a 1,02£ per Ned. tp. Granen. 30 mud Winterlarwe /10 a 10,50. 16 mud Zomcrtarwe 8,75 a 9,25; 71 mud Winterrogge /7a 7,50; 17 mud Garst/5 a 5,50; 20 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 60 mud zware Haver 4,50 a 5; 47 mud ligte dito f 3,50 a 3,75. 7 mud Duivenboonen 8 a 8,50. 8 mud Paardenboonen /7a 7,50. Rotterdam, 7 Mei. Meekoap. Voortdurend wordt weinig geveild en door do hooge vraagprijzen groole omzet belet. Granen en Zaden. Tarwe. Van Witte xvas de aanvoer klein, de kooplust cchler niet groot, waardoor op vorige prijzen slerlils langzaam opruimde. Boode en Poolsche met meerder handel en gcdccltelijk iets hooger verkocht. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat11 a 11,50; goedc dito/10 a 10,75; puike 1859 dito 9,30 a 10,75; goedc dito 9 a /9,25; afwijkende dito 8 a 8,75; 160/2 ffi oude Wilbonle Poolsche 370; 157/2 IP nieuwe Bovenlandsche Bis 325; 160/2 IP nieuwe Bovenlandsche 325; 134 Stralsunder per 2400 K°. Netto/345. Rogge. Zeeuwsche met kleinen aanvoer gedeeltelijk in de puiksle kwaliteiten 10 a 20 cents hooger, doeh overigens op de hoogere coursen minder algemeen begeerd. Buitenlandsche soortcn meerder gevraagd en veelal tot eenige prijsverhooging met rcdelijken omgang. Goede en puike Zeeuw sche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,75 a 8,25; Noordbrabandsche, Overm. dito 7,40 a 7,60; afwijkende dito 6,75 a 7,25; 157/2 Wolgast 250; 155/2 Pommer 243 a 245; 154'2 Dantziger 240. Garst. Zeeuwsche hoewcl niet ruim ter markt op vorige coursen allecn enkcle der zwaarste partijen te plaatsen, gewone en mindere onbegeerd. Buitenlandsche soorten als voren gehouden. Nieuwe Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche winter zakmaat 4,50 a 6,30dito zomer 4,50 a 6,30. Haver 10 cents hooger. Goede en puike korte f 3,80 a 4,90, dito lange 3,50 a 4,25; afwij kende soorten f 1,90 a 3. - Boekweit onveranderd Noord- Brabandsche 232 a 235; Belgische 225; Groninger zwarte zand 225. Erwten als voren. Puike Schokkers 10,50 a 11,25; andcre puike groote 9.50 a 10,25; puike kleine 9,50 a 10; mindere 8 a 9 witte 8,25 a 9,25. Gclder- sche graauwe 12,50 a 16; dito Zeeuwsche /8a 10,25. Goldcrsche Capucijnen /16 a 20. Boonen. Witte en Bruino zonder verandering. Puike witte Walchersche 11,20 a 11,70; dito Zeeuwsche 11 a 11,40; mindere 8,50 a 10, puike Bruine Walchersche 12,50 a 13, dito Zeeuwsche 12 a 12,50; mindere 9,50 a 11 Paardenboonen meer algemeen in de hoogere coursen van 11. week betaald, 30 a 40 cents hooger,/ 6,75 a 7.60; Duivenboonen 7 a 9. Van Kool-, Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Ka nariezaad prijshoudend, 7,50 a 9,75. Sloten, 3 Mei. Vee. Op de heden gehouden voorjaars Vee-markt was de aanvoer van vare koeijen niet zoo belangrijk als het vorige jaar. De handel, die aanvankelijk gering was, werd later op den dag meer geanimecrd, zoodat nog veel verkocht werd tot tamelijk goede prijzen; vare Koeijen golden 120 a 130. In klein Vee is niet veel omgegaan, enkele Stieren bragten veel geld op. Velsen, 5 Mei. Op de 2c voorjaarsmarkt was de aanvoer van Vee zeer go ring en de handel lustcloos. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4