WEEltlSLAD iM&MlIlMBBlL - '0- m van 1860. Vrijdag, 18 Mei. N°. 20. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. VEB8LAG van den Toestand der Gemeente; over den Jare 1859, If iff -**?* m HAARUMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGII. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. bekalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. UITVOERIG EN BEREDENEERD (art. 182 der Wet van 29 Junij 1851, Slaatsbl. N°. 85.) Vervolg van het Bijvoegsel tot het Weekblad van Haarlemmermeer, van Vrijdag 27 April 1860. HOOFDSTUK XI. Gemeente-I'olicie. De algemeene toestand der Polioie in deze gemeente is gunstig. Er hebben niet vele misdrijven van eenig nanbelang plaats gehad. De gemeente wordt bijna dagelijks door de gemeente-veldwachters in verschil- lende rigfingen bezocht. De ingezetenen kunnen dus, indien zij redenen tot klagen hebbendie telkens kenbaar makenin de zakboekjeswclke deze amb- tenaren steeds bij zich moeten hebben. De veldwachters kwijten zich naar behooren van hunne pligt. Het personeel bestaat uit 4 veld wachters, zijnde: H. G. Danens, G. van der Woude, P. Flip sen en J. de Vries. De overige policie-beambten in de gemeente zijn Dirk van Wieringen, buitengewoon gemeente- veldwachterA. Krijger, brigadier; K. Bouma en G. L. Kronen burg, Rijks-veldwachters. De Rijks-veldwachter H. J. Spies is in 1859 ontslagen. Er worden thans in de gemeente gevonden twee brandspuitenmet toebehooren. Hunne zamenstelling en werking beantwoorden aan de verwaehtingen doen de vervaardigersde heeren II. B e 1 d e r C°. Koninklijke brandspuit-fabriekanten te Amsterdam, eer aan. Deze twee brandspuiten voorzien niet in de behoefte, en men hoopt in 1860 tot de aanschaffing van een derde brandspuit over te gaan. Te gelijk zal alsdan eene verordening worden ontworpen ten einde de dienst bij de brandspuiten op eene meer voldoende wijze te regelen. Gedurende het jaar 1859 hadden in de gemeente plaats 4 brandenen welden 2den Februarijde houlen woning van F r a n s L i g h a r t en G. B r e g- man, aan den Ringdijk bij den Leeghwaterden 3den February de woning van G. M. Broens, op sectie B, kavel 26; den 8('cn Mei, de boeren- woning van K. Yeerman, op sectie HH, kavel 5; en den 7ien Mei, de woning en smederij van G. K r o o nin den Lisserbroekpolder. De huizen, zoowel als de inboedels, waren tegen brandscbade verzekerd. Verlichting bij nacht vindt hier nog geen plaats. In 1859 hebben geene bijzondere rampen of on- gelukken de gemeente getroffen. Ook daden van moed en zelfopoifering vallen niet te vermelden. Een huis van bewaring bestaat in deze gemeente niet. De gemeente betaalt jaarlijks eene bijdrage in de bezoldiging van den cipier in het Huis van Ar rest en Provoost te Haarlemingevolge resolutie van H. H. Gedeputeerde Staten van Noord-FIollandvan den 18den Februarij 1859, n°. 19. HOOFDSTUK XII. Landbouw. Het is ons aangenaam te kunnen melden, dat de landbouw, de hoofdbron van het bestaan onzer inge zetenen vooruit gaat. De lander. een ieder erkent het, worden vruchtbaarder, en beloonen hen, die zich op derzelver verbetering tocleggen. De hooge polderlasten en de groote kosten aan bet in orde brengen dier landen verbonden, drukken evenwel den landbouwer zwaar. De koop- en huurwaarde der landen is in koop: best land 800, minder goed 500 en slecht land 200 a 300, per bunder in liuurbest land 40 a 60minder goed 20 a 40, slecht land 10 a 20, per bunder. In kleine gedeelten 100 per bunder. Er bestaat in deze gemeente eene Afdeeling ge- naamd Haarlemmermeerder Hollandsche Maatschappij van Landbouw; zij telde op 31 December 1859 130 leden. Haar werkkring bepaalt zich alleen tot Haarlemmermeer. Het Bestuur dezer Afdeeling bestaat uit de heerenMr. J. P. Amersfoordt, voorzitter; A. 't Ho oft, onder-voorzitter; M. Tanis en P. K n a a pbestuursledenI). E g g i n ksecre- tarisJ. Bakker Schut, penningmeester. De afdeeling hield in 1859 vier vergaderingenen gaf blijken dat zij de belangen van den landbouw op krachtige en doelmatige wijze wil bevorderen. De afdeeling hield in 1859 eene tentoonstelling van hengsten; den 25sten Augustus eene dito van veulens, geboren in 1859, waarvoor door belangstel- lende leden eenige prijzen waren uitgeloofd. Er werden 4 veulens bekroond van de 25 die aangebragt waren. Er werden door deze afdeeling 31 voorwerpen of voortbrengselen ingezonden voor de algemeene ten toonstelling te Zaandamdaarvoor werden 9 inzenders bekroond. De voornaamste der hier aanwezigemin of meer bekende werktuigen zijn reeds vermeld in het verslag van 1856, waarnaar bij deze wordt verwezen. Misgewas of verlies van oogstendoor onweder bagel, vorst, overstroomingen en dergelijke verschijn- selen zijn niet ondervonden. De zware droogte in 1859 was evenwel oorzaak, dat de oogst niet die uitkomst opleverde, welke men daarvan verwachtte. Van schadelijk gedierte heeft men geen noemens- waardig bezwaar ondervonden; over ziekte van gewassen is mede niet te klagen. Onder het vee hebben zich nog al vele gevallen van longziekte voorgedaan. Tuinbouw vindt men hier nietdan alleen voor eigen gebruik. Bloemisterijen bestaan bier niet; hier en daar vindt men enkele bedden met tulpen en hyacinthen, die redelijk groeiden. Er zijn door de ingezetenen nog al vele boomgaarden aangelegdde opbrengst was in 1859 niets beduidend. De vruchtboomen groeijen goed. Er zijn ongeveer 118 bunders met eiken en ander hak- en rijshout beplanthet meerendeel daarvan groeit voordeelig. Eene boomkweekerij wordt aan gelegd op sectie E, kavel 23. Op enkele plaatsen ondervondt men nog al veel schade van de rupsen. Marken en gemeentegronden zijn hier niet. De dorpsgronden behooren nog aan het Rijk. De afstand daarvan is herhaaldelijk gevraagd, maar geweigerd. Ontginningen tot bosch- of tot bouw- en weiland heb ben geen plaats gehad. De zandverstuivingendie hier op sommige plaat sen bestaan, waren niet van belang; door beplanting wordt zulks zoo veel mogelijk voorgekomen. Woeste gronden en ontginningen van afgeveende of dalgronden vindt men bier niet. De toestand van den veestapel is niet ongunstig de veeteeltscboon nog niet uitgebreid neemt toe. Het aantal hoornvee vermeerdert van tijd tot tijd door den meerderen aanleg van weiland. In 1859 waren in de gemeente aanwezig: 8 heng sten, 742 ruinen, 1024 merrien, 231 veulens, 97 stieren, 430 ossen 2872 koeijen 2387 kalveren 4 ezels, 7241 schapen2106 varkens31 bokken en 542 geiten. Het aanwezig pluimvee bestond uit 9233 kippen, 53 kalkoenen760 eenden, 580 ganzen en 90 duiven. De toestand is in het algemeen gunstig. Bijenteelt wordt hier nog zeer weinig gevonden. Op de vier najaars-veemarkten, in 1859 te Haar lemmermeer gehouden, werden aangebragt: den 9den November 177 koeijen, 13 paarden, 100 schapen en 19 varkens; den 16ieu November 84 koeijen, 5 paarden, 114 schapen en 12 konijnen; den 23sten November 30 koeijen en 22 schapen; en den 30sten November 12 koeijen; bedragende te zamen 303 koeijen, 18 paarden, 236 schapen, 19 varkens en 12 konijnen. HOOFDSTUK XIII. VerveeningJagt en Visscherij. De verveeningen bestaan meerendeels in het afstee- ken van veen van verkochte landenslechts enkele veenderijen zijn meer belangrijk. Yan het al of niet verleenen van nieuwe concession tot verveening is niets ter onzer kennis gekomen. Er werden ten kantore van den Rijks-ontvanger 111 consenten tot verveening afgegeven, waarop in 1859 zijn geveend 407'yioo vierk. veenstokken turf lste klasse; 51 223<>/|000 duizendtallen lste soort 36e klasse, en 1559 hoopen 2<le soort 36c klasse; waaruit werden getaxeerd 5790 tonnen turf lste soort lste klasse; 314205 tonnen turf lste soort 36e klasse en 26325 tonnen turf 26e soort 34e klasse; de middenprijs was 2,50 per 1000 steekturven. Het getal arbeiders in de veenderijen kan moeije- lijk worden opgegeven. Vele mingegoeden evenwel vinden in de veenderijen in meer of minder mate hun bestaan. Er wordt op de landen in de gemeente niet dan klein wild gevonden. De staat van het jagtveld is matig. Het getal eigen- en huurjaglen is niet op te gevenmen vindt hier eene eendvogelkooidie in gunstigen staat is. Yan schadelijk gedierte on- dervindt men geen buitengewonen last. Het is niet bekend, dat er schadelijk gedierte werd gedoodal- tbans daarvoor werden geene premien aangevraagd. Het toezigt op de jagt wordt uitgeoefend door de gemeente- en rijks-veldwachters en de buitengewone beambten der rijks-policie. De visscherij in de binnenwateren is van weinig belang; voor enkelen evenwel maakt het nog een gedeelte van bun bestaan uit. Het toezigt wordt uitgeoefend door bovengemelde ambtenaren. Visscherij buitengaats bestaat hier niet. HOOFDSTUK XIV. Ambachts- en Fabriek-Nijverheid. i- en pannenbakkern van lhr. A. t a tf d e De steen- en pannenbakkerij van jhr, Poll bestaat, zoover ons bekend is, Andere fabrieken bestaan hier niet. lie

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1