I J 90 ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD. I860. Haarlemmermeer-Polder. Landbouw. PABST. D. EGGINK. VOORDEELIGE UITKOMST Het aantal stoomwerktuigenin deze gemeente in gebruik, is 9, zijnde: 3 stoommachineselk van 500 paardenkrachtentot drooghouding van den Haarlemmermeer-Polderzijnde de Cruquiusde Leegh- loater en de Lijnden2 kleine stoomwerktuigen het eene tot drooghouding van de funderingplaat aan den Cruquiusvan 8 paardenkrachtenhet andere ten dienste van het atelier bij den Leeghwatervan 4 paardenkrachten5 stoommachines tot het in werking brengen van dorschwerktuigenbij de heeren B. A. baron van Yerschuer, mr. J. P. Amer s- foordt, M. Spaans en J. W. Wilson. En een bij den heer S. de Clercq Wzn. Het aantal arbeiders op te gevenis zeer moeije- lijkvelen daarvan worden ook tot ander werk gebruikt. 1IOOEDSTUK XV. Ilandel en Scheepvaart. Bij Baadsbesluit dd. 3 Augustus 1859, goedge- keurd door HH. Gedeputeerde Staten van N.-Holland bij resolutie van den lsten September 1859 n°. 28, is besloten tot de instelling van de navolgende mark- ten 1°. eene wekelijksche voorjaars-veemarktaan- vangende den eersten woensdag in April; 2°. eene paardenmarktop den derden woensdag in Junij; 3°. eene vee- en paardenmarkt, op den eersten woens dag na de Alkmaarder veemarkt in November alsraede op de vier daarop volgende woensdagen. Op de vee- en paardenmarkt, gehouden in Novem ber 1859 werd nog al eenig vee aangevoerd. Men hoopt dat de landbouwende stand in deze gemeente het zijne zal bij brengen, om de markten, boven omschreven, in bloei te doen toenemen, opdat de Baad in zijne verwachtingengegrond op den aandrang van eenige ingezetenen om tot de instelling van markten over te gaan niet zal beschaamd worden. Buitenlandsche handel bestaat in deze gemeente niet. Het aantal vaartuigenin 1859 in deze gemeente aanwezigen waarvoor patent werd aangevraagd bestaat uit 1 vaartuigen van 2 ton. 1 vaartuigen van 9 ton. d 99 99 8 2 ,,12 8 5 1 ,,25 99 99 6 1 16 7 99 99 7 99 1 33 8 Te zamen 24 vaartuigen, gezamenlijk metende 210 tonnen. Scheepstimmerwervendie althans van eenig aan- belang zijnvindt men hier niet. Buitenlandsche scheepvaart bestaat hier niet. HOOEDSTUK XVI. Inrigtingenin verband met de wiloefening van Handel en andere Bedrijven. In 1859 is op twee plaatsen in de gemeente ge- durende enkele uren gevaceerd tot het doen herijken van maten en gewigten. Wenschelijk ware het zoo de gelegenheid tot herijk nog tot enkele meer- dere dagen kon worden uitgebreid. De stoombootdienst van Amsterdam langs Haarlem - mermeer naar Alphen en Leidenen vice versawordt vrij geregeld waargenomen. De ingezetenen van de oostzijde der gemeente maken daarvan veel gebruik. De overige middelen van vervoerwaardoor in de gemeenschap met naburige gemeenten te water wordt voorzien, moeten nog als van tijdelijken aard worden beschouwd; voor men tot eene regeling kan over- gaan, is het wenschelijk op te merken wat de on- dervinding dienaangaande als nuttig leert kennen. Bij dispositie van HII. Gedeputeerde Staten van Noord-Hollanddd. 8 December 1858 n°. 6, werd aan de heeren J. B u ij n C°.te Haarlemmermeer, vergund het in werking brengen eener wagendienst of diligence-onderneming tusschen Haarlemmermeer en Haarlemen vice versaterwijl bij dispositie van HH. Gedeputeerde Staten, dd. 9 Junij 1859 n°. 27, werd vergund om eenige veranderingen te brengen in de uren van vertrek en aankomst dier diligence. Voor velen der ingezetenen is deze onderneming tot gemaken er wordt veel gebruik van gemaakt. Men hoopt dat de inkomsten voor de concessiona- rissen van dien aard zullen zijndat hunne onder neming duurzaam zij en worde uitgebreid. Verordeningen op de broodzetting bestaan in deze gemeente niet. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, den 19 April 1860. De Secretaris, 13 Maakt. Tegenwoordig de burgemeester en 6 leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Het lid 't Ho oft vraagt of de deurwaarder J. K n o 1met voorkennis en goedkeuring van C.Lewis tot deurwaarder der plaatselijke belastingen is benoemd. De voorzitter deelt mede, dat de heer Lewis zelf zijne onbekendheid met de aan deze betrekking ver bonden weikzaamheden erkennende, deze benoeming als zeer wenschelijk heeft beschouwd, vooral ook omdat het tijdelijk zou zijn. De acte van borgtogt, met de daarbij behoorende bescheidenvan den benoemden gemeente-ontvanger worden onderzocht en in orde bevonden. De aanmerkingendoor Gedep. Staten gemaakt op het bestek voor de 3<le openbare school voor lager onderwijsworden medegedeelden nadat de voor zitter het oordeel van den ontwerper van dat bestek had kenbaar gemaaktbeslotenbestek en teekening te wijzigen overeenkomstig het verlangen van Gedep. Statenen de daarvoor benoodigde gelden andermaal aan het Rijk en de Provincie te vragen. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten zoo daartoe gelegenheid iseen locaal voor school op Abenes te huren, en het onderwijs aldaar zoo spoedig mogelijk te doen aanvangen. Wordt besloten het verslag van den toestand van het lager onderwijs over 1859 door de schoolcom- missie opgemaakt ter secretarie neder te leggenter inzage van de leden. Tot hoofdcommies bij de plaatselijke belastingen wordt benoemd de heer G. W. Luttenberg. Ingekomen eene missieve van den voorzitter van Gedep. Staten, waarbij het gevoelen van den Baad wordt gevraagdover het door den burgemeester aan den Koning gedaan verzoekomtot daaromtrent nader zal zijn beslist, zijne woonplaats te mdgen houden in de gemeente Heemstedemet 5 tegen 1 stem (de heer P. Knaap) wordt besloten, dat de Raad als zijn gevoelen zal te kennen gevendat op grond van de in het request aangevoerde redenen, het verzoek behoort te worden toegestaan. De ingekomene Staats- en Provinciaal-bladen worden voor kennisgeving aangenomen. De nieuw benoemde gemeente-ontvangerJhr. H. A. van Eoreest, ter vergadering binnen geleid legt in handen van den voorzitter de bij de Gemeentewet voorgeschreven eeden af. Met 5 tegen 1 stem (de heer van Vuuren) wordt besloten om den heer D. E g g i n k die tij delijk met de waarneming der betrekking van gemeente- ontvanger is belast geweesten als zoodanig vele buitengewone werkzaamheden heeft moeten verrigten, eene extra belooning te geven ter waarde van 50. Op de vraagdoor den heer P. Knaap gedaan of het Dagelijksch Bestuur wel mag handelen, nu er maar een wethouder isen of tijdelijk daaraan geen lid van den Baad behoorde te worden toegevoegd zegt de voorzitter, dat art. 84 der Gemeentewet in het gegeven geval verbiedt om een wethouder te kie- zen voor dat de Baad is aangevuld en dat art. 7 7 dier wet niet behoort te worden toegepast, daar slechts een wethouder is afgetreden, en de goede gang der zaken daardoor niet mag worden belemmerd. Nadat aan den heer 't Hooft de gevraagde in- lichtingen van de werking der brandspuiten bij den brand in sectie J, kavel 20, waren gegeven, is de zitting gesloten. 25 April. 1°. Mededeeling van het jaarlijksch uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente over 1859. 2°. Afwijzend advies op een adres van Haer- m o o t e nin zake van zijn aanslag in den hoofde- lijken omslag over 1859. 3°. Mededeeling proces-verbaal van kasopneming, dd. 15 Maart 1860. 4°. Idem proces-verbaal van stemopneming, dd. 21 Maart 1860. 5°. Besloten om de derde brandspuit aan te schaffen, met inbegrip van een wagen tot vervoer en wel zoo in te rigtendat ook de brandmeesters daarmede kunnen gaan naar de plaats van den brand. 6°. Aangenomen eenige voorstellen tot het doen van af- en overschrijvingen in de begrootingen van 1859 en 1860. 7°. Benoeming van een stembureau, voor de ver- kiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal, op 12 Junij 1860, en zoo noodig, voor de herstemmingbenoemd tot stemopnemers de leden K o o t en Knaap en tot plaatsvervangers de leden Spaans en Verploegh. 8°. Wordt besloten om het huis van II. A. Groe- ne stein, op Abenes, onder de daarbij bepaalde voorwaarden voor een jaar te huren, voor school en onderwijzerswoning, voor 3.50 per week. 9°. Mededeeling van het inkomen van eenige Staats- en Provinciaal-bladen over 1860. 10°. De geloofsbrieven van het benoemde Raadslid Lewis, worden ter fine van onderzoekovereenkom stig het Reglement van orde, gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders.. 11°. Wordt besloten den Burgemeester te magtigen om met het polderbestunr in overleg te treden, no- pens de verbetering van het drinkwater in deze Ge meente, en daarna een voorstel in te dienen. 12°. Wordt benoemd tot hoofd-commies bij de plaat selijke belasting, in plaats van G. W. Luttenberg, die voor zijne benoeming heeft bedankt, Jan Broer P o s te Haarlem. Van 1 tot 15 Mei zijn bij den Burgerlijken Stand aangegeven geboren 8 mann.10 vrouw. geslacht te zamen 18; overleden 7 mann., 9 vrouw. ge slacht te zamen 16levenloos aangegeven geene ondertrouwd 2 paren; gehuwd 3 paren. Bij de Herstemming voor eenen Hoofd-Ingeland op Dingsdag 15 Mei 11.tusschen de heeren C. E. Duijts Czn. en J. A. Beijerinck, zijn uitgebragt 184 geldige stemmen, waarvan 86 op den heer Duijts en 98 op den heer Beijerinck, zoodat de beer J. A. Beijerinck tot Hoofd-Ingeland is gekozen. DER moes-Voederlng van YVortelgcwassen. Mijnheer de Redacteur Deze wijze van vee-voederen is nog maar weinig toegepast in ons landten minste de mededeelingen die wij daarvan ontvingen, zijn schaarsch. Ik meen u daarom geen ondienst te doendoor de toezending van het verslag eener proefneming van Mr. Sadler, van East-Lothian, door hem in de North British Agriculturist medegedeeld. Mr. Sadler is zoo voldaan over de voordeelen van deze voederwijze, welke bij hem reeds 50 pet. bedragendat niet alleen al het rundvee op zijne boerderij maar ook de schapen niet anders verkrij- gen dan een mengsel van tot moes gemaakte kool- rapen en mangelwortelengoed dooreen gewerkt met haksel van hooi en stroo. De proef werd op de volgende wijze genomen VIER STUKS RUNDVEE kregen, gedurende 72 dagen, ieder daags 84 pond tot moes gemaakte koolrapen met hakselen 4 pond oliezaadkoeken. o" 'A Levend Gewigt 2 Januarij 1860. Levend Gewigt 14 Maart 1860. Toename in Gewigt. Hoeveel Koolrapen tot moes gemaakt en vervoederd. 2 3 4 910 pond. 896 784 840 1148 pond. 1064 896 1050 238 pd. 168 112 210 24,192 pond. 3430 pond. 4158 pond. 728 pd. VIER STUKS RUNDVEE kregen, gedurende 72 dagen, ieder daags 4 pond koeken (als boven) en verder gesneden koolrapen en lang versch stroobeide ad libitum. o" A Levend Gewigt 2 Januarij 1860. Levend Gewigt 14 Maart 1860. Toename in Gewigt. Hoeveel Koolrapen gesneden en ver voederd. 1 2 8 4 896 pond. 868 924 840 1092 pond. 1008 1176 980 196 pd. 140 252 140 35,336 pond. 3528 pond. 4256 pond. 728 pd. Gemakshalve heb ik de gewigts-opgavendie in het Engelsch in tonnen en centenaars met gewone breuken waren uitgedrukttot Engelsche ponden her- leid (1 Eng. pond is gelijk 0,4536 kilo). Ik moet hier nog bijvoegendat ik het betreur If I ii

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2