- 91 ABTOtraiTiim Wat Is waarlieid? HARDDRAVERIJ. Marktberigten. TOUWWERK TE HOOF: <lat zulke eenvoudige proeven nog zoo zelden in ons land gedaan en openbaar gemaakt worden. Deze weinige cijfers zeggen meer dan een lang betoog maar zonder wegen en meten en aanteekening hou- denkan men lang in het wilde spreken en alles beproeven zonder zich zelf en anderen van het al of niet voordeelige eener veranderde handelwijze te overtuigen. In den winter van 1858/59 zijn op eenen stal, in Baarlemmermeerals ik mij wel herinner, 180 stuks rundvee met stroohaksel en met moesvoeder gevoed. Andere landbouwers keurden het zeer af. Later is men op dien stal teruggekomen tot het gewone sys- teem van gesneden mangelwortelen. Of deze terug- keer tot het oude geschiedde op grond van cijfers die tot eene tegenovergestelde uitkomst leidden dan de door Mr. Sadler medegedeeldeacht ik eene belangrijke vraag. Een ander Engelseh blad, de Agricultural Gazette bevat in N°. 6, 1860, opgaven van een groot aan- tal gunstig bekende landbouwers, over hunne onder- vinding van het voederen als moes van alle wortel- gewassenwaarvan de hoofd-inhoud isDe wortels tot moes gemaakt en vermengd met stroohaksel maken dit laatste zoo ligt verieerbaar en voedzaam dat men het hooi geheel kan missen. De koeijen eten dit mengsel het liefst, wanneer het eenigen tijd (12 uren) in groote hoopen gelegen heeftwaardoor eene sterke gisting ontstaat. Paarden eten het liever versch gemengd en waar men opziet tegen de zorg die het broeijen vereischt, geven anderen het haksel altijden aan alle vee versch gemengd met de wortelbrei. Allen zijn het hierover eens, dat zij een veel grooter aantal vee met dezelfden wortel-oogst vet ma ken nu, deze als moes gevoederd wordendan vroe- ger, toen zij op de gewone wijze gesneden werden. Wanneer ik nog in mijne vorige betrekking was zou ik u nu welligt eenige inlichting kunnen geven op de in N°. 3 van het Weekblad voorkomende vraag over Ran some's knollensnijder met ronddraaijenden bak (zie Landbouw-Courant 1859, N°. 11). Nadat ik dezelve te Zanndam had zien werkenheb ik mijnen opvolger in November 11. aangeraden, zulk eenen te bestellen voor de hoeve Onvermoeid Vooruitsectie NN°. 1dewijl ik toen nog niet met zulke sterk sprekende cijfersals de boven medegedeeldebekend wasen juist het verlaten der moesvoedering op den straks vermelden stal in Haarlemmermeer vernomen had. Misschien wil ZEd. u in dit blad wel eens berig- ten, of dezelve ontvangen is en goed voldoet. Jb. BOEKE. In de Nieuwkoopsche Droogmakerijwaar dezen winter voor het eerst een drietal paarden-dorschma- chines van onderscheidene konstructie gebruikt werden heeft men niet alleen de opmerking gemaakt dat het vee het dus gedorschte stroo minder gaarne eet, maar ookdat het bij overigens gelijke voeding en oppassing, er veel minder welgedaan uitziet dan andere wintersterwijl ook de meststoffen veel harder en drooger zouden zijn dan gewoonlijk. Sommigen nu, wijten de schuld daarvan geheel en alleen aan de wijze waarop het stroo gedorschen werdvoeren het aan als een bezwaar te meer tegen de dorschmachines en blyven meer dan ooit aan den kneppel de voorkeur geven. Anderen daarentegen, ontkennen de zaak wel niet, maar zeggendat dezen winter in al het stroo hoe ook gedorscht, veel minder voedende kracht schijnt te zitten dan gewoonlijken zoeken de oor- zaak daarvan in de langdurige droogte en het over- vloedig stroogewas ook met het hooi zou dit volgens hun het geval geweest zijn; immers, hoe overtollig ook gewonnen, kwam er toch bijna nog te kort; behalve aan droogte en overvloed, schrijven ze dit laatste ook nog toe aan gebrek aan handen in den maaitijd, waardoor het gras te lang vast gestaan heeft en doorgeschoten is." Ziedaar het feitmijns bedunkens belangrijk genoeg om nader besproken en kon het zijn, beslist te worden. Het is daarom dan ook dat ik de vrijheid neem de aandacht er op te vestigen en heeren land bouwers in Baarlemmermeer of eldersdie reeds lang dorschwerktuigen gebruikten vriendelijk uit te noodigen hunne meerdere ondervinding in dit opzigt, door middel van dit bladdaartoe zoo uitnemend geschikt eens mede te willen deelen en zoo doende het alge- meen belang te helpen bevorderen. Dat belang had de ondergeteekende met het stellen dezes ook, en alleen, op 't oog; al zijn land toch ligt in Utopia en daarmen weet hetbehoeft men noch te zaaijen noch te maaijenenz. Nieuwveen. VAN IIULST. Men leest in verschillende Dagbladen het volgend berigt. Men heeft voor Guano het volgende voortreffelijke surrogaat gevonden. Op eene dunne laag gewonen mest, strooit men een honderdste gedeelte poeder van gebranden gips en herhaalt dit zoo lang, tot dat de massa een tamelijken hoop vormt en nubinnen twee maanden Guano is geworden Dit berigt werd ontleend aan een Belgisch Blad de Precurseurof deze het weder elders opvissehte of het eerst deze fraaije ontdekking maakteis ons onbekend. Zeker is het, dat het daar vermelde de volkomen onkunde van den eersten berigtgever en van de getrouwe naschrijvers op het gebied der scheikunde toont. Het overstrooijen van den mest met gips, is iets dat volstrekt niet nieuw is, maar toch nog lang zoo algemeen niet in gebruikals zulks diende te zijn. Ieder landbouwer weet, dat de stalmest, als hij aan groote hoopen ligt, of lang in den stal blijft opgehoopt spoedig begint te broeijen en dat er zich dan eene gassoort ontwikkeltdie zeer prikkelend is en de oogen doet tranen. Dit gas is de ammo nia (eigenlijk koolzure ammonia) een der voor- naamste bestanddeelen van den mest. Waar nu eene zorgelooze bewaring van den mest plaats vindt, waar men dezelve lang laat rotten, zonder dien goed met aarde of stroo te dekkengaat het grootste ge deelte van de ammonia verloren. Bestrooit men echter den mest laagsgewijze met poedervormigen gips dan heeft er eene ontleding plaatswaardoor het eene bestanddeel van den gips, het zwavelzuur, (gips is eene verbinding van zwavelzuur met kalk) zich met die vlugtige stof, de ammonia, verbindt en een zout (zwavelzure ammonia) vormt, dat op die wijze be- waard blijft. Dit zout is echter in water zeer oplos- baar, men moet alzoo zorg dragen, dat de mest niet door het regenwater wordt uitgewasschenwijl het dan evenzoo verloren zou gaan. Van stalmest die op deze wijze behandeld iskan eene wagenvracht zoo veel waarde hebben als drie of vier wagenvrachten van mest, die men geheel heeft laten rotten en aan het, uitwasschen door den regen heeft blootgesteld. Maar dat men op die wijze van stalmest guano zou maken is volkomen onwaar. Ook van guano is de ammo nia een der voornaamste bestanddeelenmaar ter wijl in 100 ponden stalmest hoogtens /2 tot pond ammonia aanwezig is, heeft men in 100 pond beste peruviaansche guano 12 tot 15 pond ammonia, zoo- dat een pond guano de waarde heeft van 1530 pond stalmest, naarmate deze slechter of beter behandeld is en van karig of ruim gevoederd vee afkomstig is. Het is er dus verre van af, dat men door het be- strooijen met gips aan gewonen stalmest de waarde van guano zou kunnen geven, veel onjuister nog dat men er daardoor guano van maakt. Maar zeker is het, dat hij die zijnen mest niet zeer zorgvuldig be- handelten niet zorg draagt dat er geene vervlugti- ging van de ammonia kan plaats hebbenwaartoe het bestrooijen met gips, hoewel niet het eenige, toch wel het beste en meest goedkoope middel is, zeer dwaas handelt met die ammoniadie hij nutteloos verloren laat gaanweder in den vorm van guano tegen baar geld terug te koopen. Het Provinciaal genootschap van Kunsten en We- tenschappen in Noord-Brabandheeft eene gouden medaille ter waarde van 150 uitgeloofd, voor de beste verhandelingwaarin de uitkomsten worden medegedeeld der proeven, zoowel door commissien als door partieulieren tot heden in Nederland geno- menmet het middel van Dr. W i 11 e m s (de inenting van het rundvee tegen de longziekte). Men wenscht dat de schrijver niet slechts uit deze, maar ook uit eigeneop mime schaal te nemen proeven aantoone of en in hoeverre deze kunstbewerking tegen de longziekte van het vee is aan te bevelen. Aan den schrijver der bekroonde prijsvraag zalindien daartoe termen bestaan, 250 ter tegemoetkoming voor ge- maakte onkosten worden toegekend. Antwoorden in te zenden voor 1 Augustus 1861, met eene andere hand als die des schrijvers en met verzegeld naam- briefje met Zinspreuk, aan den Heer E. A. J. van Lanschot, Secretaris van het Genootschap. wordt met bijdragen van de Provincien Zuid-Holland en Utrecht, uitgevoerd voor rekening van den Staat. De bezwarenwelke de onteigening der gronden heeft ontmoet, hebben de uitvoering lang vertraagd; met de meeste eigenaren zijn thans schikkingen getroffen dochom verder tijdverlies te voorkomenwenscht de Regering de verbetering als eene van publiek be lang, door de Staten-Generaal te doen verklaren wijl dan de wet op de onteigening ten algemeenen nutte kan worden toegepast. De verbetering zal bestaan in de verdieping van den IJsselvan de Doorslags-sluis tot de Oude Sleen- plaatsbeneden Haastrecht; den aanleg van een Jaagpad van Oudeusater tot de Oude Steenplaatsde afdam- ming der rivier tusschen Gouda en Haastrecht, met eene schutsluis; het veranderen der vaste in beweeg- bare bruggen van den Doorslag tot Haastrecht; de uitdieping tusschen het punt van afdamming en Gouda en het maken van vloeddeuren in de Doorslag-sluis. De heeren D. J. Storm Buysing, hoofd- ingenieur van den Waterstaaten J. A. S c h o 11 e n fabriek van Schielandzijn uitgenoodigd om de commissie, benoemd ter beraming van middelen om Helflands waterboezem te verbeterenvan advies te dienen. Genoemde heeren hebben reeds voor eenige jaren over hetzelfde onderwerp een rapport uitgebragt. In de zitting van de Tweede Kamer op 8 Mei is, met 42 tegen 14 stemmenbeslotentot het in overweging nemen van het voorstelvan het lid Sloet tot Oldhuis, omtrent de afkoopbaarheid der tienden. Men weet, dat het oorspronkelijke voorstel, na eenigzins gewijzigd te zijn, in het vorige jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen, maar later door de Eerste Kamer verworpen werd. l van de LIJNBAAN „DE ZEEVAART", te Haarlem. STERN CO MP maken bekend, dat zij het Depot van hunne lijnbaan „DE ZEEVAART", verplaatst hebben van het Spaarnehoek Berkerosteeg, naar den Winkel in de Anegang N°. 34, vroeger van Eirma N. van der Waar den 8p Zoon, en bevelen zich voortdurend aan tot het 1 e v e r e n van alle soorten van GETEERD en ONGETEERDGROF en EIJN TOUWWERK, GARENS, KOORD, enz. voor alle neringen en bedrijven, PLATTINGTOUW voor Stoomwerktuigen en Gazbuizen, WRINGDOE- KEN, LOOPERS voor Trappen en Gangen, TAPIJT- GOEDhet BreijenTeerenTanen en Repareren van VISCH-, SNIPPEN-en andere NETTEN, enz. enz. Alles in het groot en klein verkrijgbaar aan het Magazijn van de Lijnbaan, bij de Raampoort, en aan genoemden Winkel in de Anegang, te Haarlem. ZES nieuwe EIKEN BARGROEDEN en ZES nieuwe GREENEN LAANEN, met het noodige IJzencerk voor een Barg. Te bevragen bij M. van I1EININGEN, Afdeeling Vijfhuizen, Sectie P, N°. 20, te Haarlemmermeer. Tot eene BIJEENKOMST op Zaturdag 20 Meides Middags om 12 ureten Huize van P. Brillemans worden uitgenoodigd ALLENdie wensclien deel te nemen of reeds hebben geteekendvoor het h o u d e n eener HARDDRAVERIJ in Haarlemmermeer. Men wordt verzocht de Bijdragen mede te brengen. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een Ontwerp van wet tot onteigening van perceelen, ten behoeve der verbetering van den Hollandschen IJssel. Deze verbetering, waartoe reeds in 1854 besloten was, Amsterdam14 Mei. Vee. Runderen le kwal./ 140 a 180, 2e kwal. 120 a f 160, 3e kwal. f 110 a 150. Melk- en Kalf-Koeijen 140 a 200. Schapen 24 a 30. Varkens 42 a 46 cents per Ned. ffi. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Kamper- Eilands dito 14£ a 17£, Koe dito 11£ a 15; Rogge Slroo 12£ a 14, Tarwe dito"/ 11£ a 13£. Alkmaar, 11 Mei. Granen en Zaden. Oude Tarwe/II nieuwe dito/10,50. Rogge 8,25. Garst 7,25. dito P.hev. 8. Haver 5,75. Kanariezaad 10,75.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3