- 92 - WATERHOOGTE Broek in Waterland, 10 Mei. Dordrecht, 10 Mei. Purmerende, 15 Mei. H Rotterdam, 14 Mei. Schagen, 10 Mei. Zierikzee, 10 Mei. WATERHOOGTE en WERKING tier STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van B Mei des middags tot op den middag van 12 Mei 1860. -i- A. P. in Ellen. IN DE B.INGVAAKT bij den CKUQUIUS. IN DEN POLDER bij den LEEGIIWA- TER. bij den CUUQUIUS bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantnl Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Uren Pomp. Ketels Mei 5 0.67 4.63 6 0.67 4.65 7 0.67 4.64 8 0.67 4.70 9 0.67 4.68 10 0.68 4.67 11 0.68 4.74 12 0.68 4.70 4.73 4.73 4.70 4.71 4.70 4.70 4.68 4.68 Te zamen 4.80 4.78 4.78 4.71 4.74 4.72 4.71 4.72 4.69 4.69 4.70 4.70 4.70 4.71 4.74 4.73 10 10 Aantal slagen Alzoo per minuut 3094 5.015 Kaas. kleine 28,25 kommissie 25, middelbare 26. Aangevoerd 317 stuks of 63,872 Ned. ffi. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 22 stapcls, 1848 stuks of 3765 Ned. ffi; prijs/28,50.1100 Eenden-EiJEREN,/2.80. Delft, 10 Mei. Gbanen met zeer weinig aanvoer; Tarwe van bet eiland Rozenburg 10,40 a 10,60, Westl. 10,60 a 10,80. Eil. Rogge 7,50 a 7,80, Westl. 7,60 a 7,40. Eil. Zomer Garst/ 5,80 a 6, Westl. 5,70 a 6,10. Korte Haver/5,20 a 5,40, lange/ 3 a 3,40. Duivenboonen 7 75 a 8. Paardenboonen 7 a 7,50. Bruine Boonen /II a 12. Boteh. le kwal. 47 a 48, 2e kwal. 44 a 46; nieuwe Gras-, hoewel nog weinig aangebragt, gold 68 a 70. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm ging aan gebruikers tot vo- rige prijzen slepende van de band, jarige/10,50 a 11, nieuwe 9,70 a 10,10, dito geringe en afwijkende f 8,50 a 9; en- kcle partijtjes Zomer werden tot 8,70 a 9,50 verkocht. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. word! scbaarsch en weder 30 cents duurder betaald,/ 7,90 a 8,20; 140/2 ffi ja rige Archangel werd tot 195 a 197 verkocht. Garst vond minder kooplust en de geveild wordende partijtjes moesten 20 cents lager afgegeven wordenZeeuwsche Flakkeesche en Overm. Winter ^n Zomer /5 a 6,20. Spelt prijshoudendde wei- nige aangevoerde partijtjes zijn tot/3,20 a 3,70 naar kwal. geplaatst. Haver wordt schaarsch en was als volgt vlug te verkoopen: Zeeuwsche en Inl. Voer 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,50 a 5. Boekweit iets lager afgegeven; Bosscher tot 232 gedaan; Fransche tot 185 a 200 naar kwal. geveild. Boonen. Paardenboonen met minder handel; Overm. zakgoed tot 6,80 a 7,20 en geslorte Zeeuwsche en Vlaamsche tot 7,40 a 7,50 verhandeld. Duivenboonen niet aangevoerd. Witte Boonen prijshoudendde aangevoerde Vlaamsche en Zeeuw sche hebben weder/10,50 a 12 opgebragt. Bruine dito mecr aangevoerd en 50 cents lager,/II a 12,50 naar deugd, ver kocht. Erwten. Blaauwe prijshoudend; goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche golden 9,50 a 9,80, mindere 8,20 a 8,70 en mooije Deensche van het zolder 8,50. Witte traag, bij uitslijting hebben puik kookende Koningsb. 8,60 en mindere 8,20 a 8,30 opgebragt. Koolzaad traag met kleinen omzet; extra puik gestort Overm. is tot 69, dito zakgoed tot 62 a 66 verkocht; jarig Fransch kon 61 opbrengen. Op 9 v. Olie zonder vraag, werd op het Najaar tot X 72 gelaten. Lijnzaad zonder handel, was tot vorige prijzen le bekomen; 112 ffi Odessa 325; 111 ft,' puik Catania 350. KanariezaaiF minder aangevoerd en lot vorige prijzen /9 a 9,80 naar kwal., geplaatst. Olie. Raapolic tot verlaagde prijzen aangeboden; Vliegend tot38| gedaan; Najaar tot 41met genegen verkoopers. Lijnolic stil; Vliegend tot 30 en Najaar tot/32 aangeboden, Koeken. Raap- en Lijnkoeken met kleinen voorraad, tot vorige prijzen genomen; harde Raapkoeken 72 a 74, dito Lijnkoeken 120 a 125, zachte dito 130 a 145. Gouda, 10 Mei. Kaas. 26 per 50 Ned. IB. Groningen 8 Mei. Granen en Zaden. Door hot aanhoudend koude weder gaan de gewassen te velde weinig of niets vooruit, en is men ge- noodzaakt geweest op bet Hoogeland hier on daar met omploe- gen van Koolzaad door te gaan. Onze markt was weder schraal voorzien en de handel daardoor beperkt. Tarwe vond weder zeer goede vraag voor verzending naar Belgie en rnoest op nieuw 10 cents hooger betaald worden, daar zoo weinig ter verkoop werd aangeboden. Do handel in Rogge bleef ook heden nog zeer beperkt; voor dadelijke behoefte werd een en ander aan konsumtie verkocht, maar bij parlij was weinig of geen vraag. Boekweit onveranderd in prijs met zeer weinig handel. Garst vond wat meer vraag voor pellerij, en werd daardoor 10 cents hooger verkocht. Haver. De vraag voor Dikke bleef ook heden aanhouden tot eene prijsverhooging van 10 cents sedert heden voor 8 dagen; witte Voer bedong 5 cents meer; zwarte dito bleef onveranderd. Gort onveranderd in prijs met weinig handel. Koolzaad op de verhoogde prijzen der vorige week goed gevraagd. Olie. Raapolie zeer vast gehoudenmaar weinig hooger ver kocht. Lijnolie onveranderd. Noteringen. Tarwe 130 IB oude en jarige ronde f 10,40 a 10,60127 IB dito witte9,90 a 10,05127130 IB nieuwe roode 9,80 a 10,45127 IB dito witte/9,80 a 10,05. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,85 a 7,15. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,55 a 6,95; 113, 116 ffi zwarte 6,35 a 6,75. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,70 a 6,50. Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,40 a 4,90; 65, 68 ffi witte Voer/3,50 a /3,75; 68, 72 ffi zwarte dito 3,60 a 3,85. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,40. Gort. Grove 9 a 9,25; puike 9,50 a 10, Parel-12,75 a 25. Olie. Raap-/38£ Lijn-/28|. Haarlem, 9 en 14 Mei. Kaas. Heden zijn alhier ter Kaasmarkt aangevoerd en ver kocht: 541 stuks Zoetemelksche Kaas a 19,75 de 50 Ned. ffi. Granen. Roode Tarwe 10,30. Rogge 7,20. Haver 3,80. Hoorn, 10 en 12 Mei. Granen. Ter markt gebragt 88 mud, als: 6 mud Rogge 7. 6 mud Garst /7a 6,50. 18 mud Haver 4,75. a/4 50 mud Bruine Boonen 13,50 a 12. Boter per stuk 48 a 52 cents Eijeren 2,40 per 100 st. Kaas. Ter waag gewogen 151 stapels of 35,088 Nederl. ffi. Iioogsle prijs per 50 Ned. ffi 28,50. Langstraat, 10 Mei. Hooi bij geanimeerden handel 10 a 12, met ruime verzen ding naar het buitcnlandvooral in geperste kwaliteit. Vlas met minder handel tot oude prijzen. Hop vlugger; Belgische 84 a 95 fr.inlandsche p.m. 15 de 50 kilo. Iieiden, 11 en 12 Mei. Vee. 276 Kalfkoeijen 132 a 194; 18 Vette dito 142 a 189340 Vare dito 78 a 166; 89 vette Kalveren 19 a 54; 20 nuchlere dito /2 a 4,50; 186 Hamels 14 a /24; 22 Ooijen 17 a 25; 77 Varkens 14 a 29; 110 Biggen 6 a 13. Boter 15,900 Ned. ffi. le kwal. 38 a 42, 2e kwal. 30 a 37, per Vat;/0,95 a 1,05 en /0,95 a 0,92| per Ned. ffi. Granen. 27 mud Wintertarwe 10 a 10,50. 16 mud Zomertarwe 8,75 a 9,25; 56 mud Winterrogge /7a 7,50; 24 mud Garst /5a 5,5020 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 40 mud zware Haver4,50 a 5; 33 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 20 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 10 Mei. Granen en Zaden. Het verhandelde bepaalde zich grootcn- deels tot dadelijke behoefte. De handel was zeer gering. Tarwe. Nieuwe Walchcrsche 9,25 a 9,75; uitgelezen par- tijtjes 10 a 10,25. Jarige Walchersche niet aangeboden. Nieuwe Zeeuwsche /9a 9,25; men hield op 9,50, zonder koopers le vinden. Zeeuwsche Rogge bragt willig 8 a 8,25 op. Garst. Voor puike Winter werd/6,20 a 6,50 betaald; Zomer 6,25. Boonen. Walchersche Witte en Bruine niets in omgegaan en prijzen nominaal; Witte 11,25, Bruine 13,50. Walchersche Paardenboonen voor uitvoer gevraagd, doch met zeer weinig voorraad; vergeefs werd 7,50 geboden. .Zeeuwsche dito tot f 7,25 afgedaan. Walchersche Groene Erwten niet gctoond; prijs als voorgaande week,/ 10,25. Koolzaad van het zolder werd te hoog gehouden. De berigten over deze te veld staande plant luiden voortdurend ongunstig; verscheidene stukken zijn reeds omgeploegd. Olie. Patentolie 43,75, Raapolie 41,50, Lijnolie 34. Kaas. Kleine 9, aangevoerd 122 stapels kleine en mid delbare. Boter Hooi en Schei 87£, Gras 97£ cent per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,10, Eenden-/2,70 per 100 stuks. Vee. Ter markt aangevoerd: 824 Koeijen, vlugge markt; 82 vette Kalveren, vlugge markt, van 65 tot 85 cents per Ned. ffi; 150 nuchtere Kalveren; 725 Schapen en Lammeren goede kooplust; 51 vette Varkens, van 38 tot 46 cents per Ned. ffi; 81 magere Varkens; 369 Biggen; 4 Paarden. 7 Mei. Aangevoerd 1560 Ned, ffi. Boter. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. 2 m UREN. Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp. Voclitig- lieid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 6 8 n. 3,0 765,57 47,1 - 9,7 0,51 0 Zw. bewolkt. 2 n. 1,0 65,09 50,4 -11,0 0,49 0 Bewolkt. 10 n. 0,5 63,76 40,6 -11,5 0,81 0 Holder. 7 8 zo. 0,5 61,30 50,7 - 6,5 0,49 0 Ligt bewolkt. 2 zzo. 0,5 58,39 55,9 - 5,8 0,38 0 Holder. 10 0. 1,0 54,28 45,9 - 6,7 0,65 0 Idem. 8 8 wzw. 7,0 51,67 50,7 - 6,5 0,95 1,1 Betr. regen. 2 w. 21,0 52,79 61,0 - 0,7 0,55 0 Bewolkt. 10 w. 0,5 53,39 50,9 - 1,6 0,93 0,7 Bijna bolder. 9 8 zzw. 2,0 53,56 54,9 - 2,3 0,84 0 Zw. bewolkt. 2 zzw. 0,5 58,11 59,4 - 2,3 0,82 1,9 Idem. 10 w. 2,0 57,64 49,8 - 2,7 0,86 0 Ligt bewolkt. 10 8 zzw. 0,5 60,44 57,9 b 0,9 0,73 0 Zw. bewolkt. 2 zw. 6,0 59,95 65,5 - 4,0 0,64 0 Idem. 10 zzw. 0,5 59,44 55,9 b 3,6 0,98 1,3 Bewolkt. 11 8 z. 0,5 57,14 64,2 6,3 0,77 0 Zw. bewolkt. 2 w. 4,5 57,68 69,3 -+- 7,4 0,59 0 Idem. 10 zzw. 0,0 56,84 58,1 - - 6,1 0,98 4,0 Bewolkt.* 12 8 zw. 0,5 57,76 61,5 3,8 0,79 0,2 Zw. bewolkt. 2 z. 0,0 56,39 67,8 4- 5,8 0,65 0 Idem. 10 zzo. 1,5 52,68 59,7 - 1,6 0,93 0,8 Idem. 's Avonds van 7 u. 40 min. tot 9 u. onweder en ten 10 u. nog weerliciit. Granen .gn Zaden. Tarwe. Witte vorid bij iets ruimer toevoer beperkte vraag en daardoor 30 cents lager, slcehts voor een klein gcdeelle te plaalsen. Roode en Poolsche op ruim vorige prijzen gehouden, doch met matigen afzet. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat /II a 11,3,0; goede dito 10 a 10,75; puike 1859 dito9,30 a 10,50; goede dito 8,75 a 9,10; afwijkende /8 a 8,50; zomer dito 8 a 9,25; 158, 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 360 a 365; 160/2 ffi dito partij 355164/2 ffi Stralsunder 365; 129, 130 ffi Rbijn per 2400 K°. Netto/ 340; 131 132 ffi Jarige dito 345. Rogge. Zeeuwsche met redelijken aanvoer op vorige prijzen gehouden, doch alzoo in verhouding der zware Buitenlandsche met weinig afzet. Buitenlandsche soorten als voren met matigen omzet. Goede en puike Zeeuw sche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,70 a 8,10, Noordbrabandsche Overm. dito 7,40 a 7,60; afwijkende dito 6,75 a 7,25; 154, 155, 157/2 ffi Wolgast/ 248, 250 a 255 153/ 2 ffi Jarige.Koningsberger/243 152/2 ffi Deen sche/225; 144, 147/2 ffi Archangel 207 a 215; 144/2 ffi Oude Archangel 203; 144/2 ffi Petersburger 206. Garst. Zeeuwsche met kleinen aanvoer; witte minder begeerd doch zomer prijshoudend. Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat 4,50 a 6,20; dito Zomer 4,50 a 6,40. Haver als voren. Goede en puike korte 3,80 a 4,90, dito lange 3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boekweit met weinig prijsverandering. Noord-Brab. 230 a 235. Bel gische 225. Groninger zwarte zand 215. Per 2100 Klg. netto grove Fransche 185. Puike dito 193 Erwten bij kleinen aanvoer prijshoudend. Puike Schokkers f 10,50 a 11,25, andere puike groote 9,50 a 10,25, puike kleine 9,50 a 10, mindere/8 a 9, witte8,25 a 9,25. Gelder- sche graauwe 12,50 a 16, dito Zeeuwsche 8 a 10,25. Geldersche Capucijnen 16 a 20. Boonen. Witte en Brui- nen 25 cents lager. Puike Wittte Walchersche 10,90, dito Zeeuwsche 10,75 a 11,10 Puike Bruine Walchersche/12,50 a 12,75, dito Zeeuwsche/12 a 12.25, mindere/9 a 11. Paardenboonen ruim prijshoudend 6,75 a 7,75. Duiven boonen 7 a 9. Van Kool- en Hennepzaad zijn geene ver koopen opgegoven. Lijnzaad. 115, 116 ffi Berdianski 345. Kanariezaad als voren, 7,50 a 9,75. Meekrap. De aanbiedingen van Onberoofden 1859 waren go ring en de vraagprijzen van puike en goed verwende soorten weder hooger; het grootste gedeelte werd gekocht. Van Min dere kwal. kwam heden weinig voor. Rijp, 2 Mei. Kaas. Iloogste prijs 28,50aangevoerd 22 stapels2445 stuks of 5126 Ned. ffi. Boter 47| a 50 cent per Ned. ffi. Eijeren /2a 2,10. Vee. 3 Stieren 80 a 130; 65 gelde Koeijen /80 a 160. 52 Kalf-Koeijen 90 a 150. 40 Vaarzen 80 a 100. 30 Hokkelingen 16 a 35. 25 nuchtere Kalveren 2,50 a 4,50. 110 magere Schapen 14 a 20. 297 vette dito 16 a 24. 150 inlandsche Lammeren 4 a 7. 181 gekruiste dito 7 a 11. Bokken en Geiten 50 cents a/ 3. 9 Varkens /12 a 15. 100 Biggen 5 a 7. Konijnen 40 a 50 cents. Kippen 50 a 100 cents. Boter per kop 72£ a 74 cents of 96 a 99 cents per Ned. ffi. Kaas 30 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-Eijeren 1,80. Eenden-Eijeren 2,75. Granen. Tarwe 1858 10,75 a 11; dito 1859 10 a y 10,50. Rogge 7,75 a 8. Winter en Zomer Garst /6a 6,25. Haver/4 a 5. Paardenboonen 7,75 a 8. Witte Boonen 10,50 a 11. Bruine dito 11,50 a 12,50. Groene Erwten 10 a 10,50. Gele dito 9,25 a 9,50. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 26 a 30, 1/1 dito 26 a 28, Onberoofden 25 a 28, Mullen 5 a 7. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4