95 ADfEETIITlilf. Haarlemmermeer. Landbouw. Publicke Verkoop Publleke Verkoop HARDDRAVERIJ van den Hoofd-Opzigterwordt besloten, aan dien ambtenaar voor 1860 eene toelage van 500.voor buitengewone werkzaamheden te verleenen 3°. op voorstel van het Dagelijksch Bestuurwordt bet besluit van 28 Maart, tot verbetering van het ketelvermogenin zooverre gewijzigd, dat de ketels voor den Leeghwater naar het bouilloir systeem ten spoedigste zullen worden beateld en ingemetseld en dat de werken aan den Lijnden zullen blijven rusten tot men ondervinding van het voldoen der ketels aan den Leeghwater zal hebben opgedaanom later te besluiten welk systeem van ketels men voor den Lijnden zal aannemen 4°. vervolgens worden de voorwaarden voor de geldleening van 200,000.tot uitvoering der verbeteringen aan de stoomtuigenvastgestelden bepaalddat die leening, met toekenning van prefe- rentie aan de Ingelandenslechts tot een bedrag van 120,000.a 4/2 pCt. zal worden opengesteld daar door de vergadering een aanbod van een harer leden, om in die leening eene som van f 80,000. te nemen, wordt aangenomen. 6°. de geloofsbrieven van den herkozen Hoofd-In- geland, den beer H. vanWickevoort Cromme- 1 i nworden in orde bevonden en tot zijne toelating als zoodanig besloten. 6°. aan het bestuur van den Lisservoorbroekpolder wordt eene toelage van 25.gedurende 10 jaren verleendvoor het verbeteren van den weg welke van den Haarlemmermeer-Polder naar de gemeente Lisse leidt. 7°. eenige af- en overschrijvingen, tot de dienst van 1859 behoorende, worden goedgekeurd. 8°. aan den heer Mr. J. P. Amersfoordt wor den eenige strooken grondsvoor zijne woning gelegen en door hem voor 3 jaren openbaar gehuurd, tegen circa 15.per bunder, onder de hand voor 20 jaren, na expiratie van den openbaren huur, in pacht gegeven, tegen 30.per bunder. 9°. een adres van M. Offer mans te Mijdrecht en een schrijven van H. A. Hanedoes, in betrek- king tot het daarstellen van een pont bij den Schin- kelpolderworden aangehouden tot eene volgende vergadering. 10°. voor kennisgeving wordt aangenomen de mede- deeling, dat de gewone begrooting voor 1860 door het collegie van Rijnland is goedgekeurd. 11°. de vergadering besluit het rapport der eom- missiebetreffende de schuldpligtigheid van den Haarlemmermeer-Polder in den omslag van andere polders in eene volgende vergadering af te doenen gaat daarna uiteen. E. W. van BREDERODESecretaris. Van 15 tot 22 Mei zijn bij den Burgerlijken Stand aangegeven geboren 2 mann. 5 vrouw. geslacht te zamen 7overleden 4 mann. 3 vrouw. ge slacht, te zamen 7; levenloos aangegeven 1; onder- trouwd 1 paar; gehuwd 2 paren. In het Tijdschrift van Nijverheid 1860 eerste stuk komt eene beschrijving voor van de beste wijze van boterbereiding in de omstreken van Hillegomdoor den heer P. Stijnman. Deze verhandeling was in- gezonden ter beantwoording der prijsvraag van de Maatschappij van Nijverheid„Welke is de beste wijze van boterbereiding". Directeuren waren echter van oor- deel, dat de prijs niet kon worden toegekendwijl er wel eene goede wijze van boterbereiding in werd be- schrevenmaar deze niet met andere wijzen van boter bereiding genoegzaam werd vergeleken en niet behoor- lijk was gelet op bijomstandigheden, welke de boter- vorming zouden kunnen beletten. Men keurde het antwoord echter ten voile eene eervolle vermelding waard, en wenschte het, zoo de schrijver zulks toe- stond, in het Tijdschrift te plaatsen. De verhandeling geeft eene zeer duidelijke, naauwkeurige en uitvoerige beschrijving van de wijze van botermaken in genoemde streek. Juist de kleine bijzonderhedendie dikwerf ver- geten worden, wanneer de schrijver geene grondige, praktische kennis heeft van de zaak, die hij beschrijft, zijn hier zorgvuldig behandeld. En bij de zuivelbe- reiding zijn juist de kleine zorgen, de voornaamste. Wij kunnen dus de lezing van dit opstel zeer aan- bevelenen welligt zal menige boerindie tot nil toe nimmer de hoogste markprijs voor haar boter kon maken, daardoor de fout ontdekkendie daarvan de oorzaak was. Aan het verslag van den Handel der stad Rotterdam gedurende 1859, opgemaakt door de Kamer van Koop- handel en Fabrieken aldaar, ontleenen wij de volgende bijzonderheden nopens den uitvoer uit die stad van eenige voorname landbouw-produktengedurende ge- noemd jaar. Kaas en Boter werden tot zeer hooge prijzen en in zeer groote hoeveelheden verscheept, niettegenstaande er veel op de qualiteit was aan te merken. Het vervalscben der Boter nam in den laatsten tijd af; het kwaad schijnt zich zelf gestraft te hebben. De uitvoer van Fee was ongeveer gelijk aan de laatste jaren. Rundercn. Kalveren. Schapen. Varkens. in 1859 14,296 16,445 74,760 265 tegen 1858 15,296 16,382 55,182 91 1857 12,753 13,857 42,150 207 1856 25,990 22,076 95,231 806. Van Zaden ging weer een zeer groot deel van het gewas van Hennepzaad naar Engeland; zoo ook van Kanariezaad en Karweizaad\ Mosterdzaad werd meest door de voortbrengers in Noord-Holland direct ver- kocht, en alleen over hier verzonden. De uitvoer van Maiden en Fellen naar Engeland blijft afnemen, door de slordige behandeling onzer slagers die ten dezen opzigte zeer onverschillig zijn zoolang het artikel, hoe dan ook, in Italie en Frank- rijk gewild is. In den laatsten tijd is ook veel Hooi, in vaste pakken geperst, naar Engeland gegaan; de hoeveelheid daar van wordt wel op 5 a 51/2 millioen Ned. Pond, begroot. Meekrap vond voor het BuitenlandRusland en Amerika, minder vraag dan gewoonlijk, doch daar- eniegen veel voor de binnenlandsche garancine-fabrie- ken, welke het geheele jaar druk werkten. Toen bij dit debietin het najaar ook meer vraag voor ver- zending naar buitenslands kwam, steeg de prijs circa 4.boven dien bij den aanvang van het jaar. De oude voorraad werd genoegzaam geheelen van den nieuwen oogst ook een deel door de producenten afgezet. De opbrengst van dezen, was weinig min der dan in 1858, en de qualiteit goed. Uit den Beemster schrijft men aan de Landbouw- Courant. De schaapsteelt en vetweiderij hebben hier in 1859 goede uitkomsten opgeleverdde kruising met ver- edelde rassen is hier algemeenwerden vroeger de minste schapen goed genoeg geacht om voor ooi- schapen te dienenthans kunnen zij niet te goed zijn; van daar vindt men scliier overal ooijen en springrammendie bezienswaardig zijn. Engelsche springrammendie 150 en meer kosten, zijn geene zeldzaamheid meer. De gemeenteraad van Kampenheeft in zijne ver gadering van 24 April 11. besloten, dat van nu aan, en zulks voorloopig tot ultimo December 1861, ten einde zooveel mogelijk te trachten de besmettelijke longziekte tegen te gaande vergoeding voor een derde gedeelte der waarde van het aan de longziekte te sterven rundvee, zoo als zulks bij de voorwaarden van verpachting van stads erven aan de meijers is toegezegd, voortaan zal worden verdubbeld en alzoo gebragt op twee derden van die waarde, en wel ten aanzien van al de aan de longziekte bezweken run- deren, die, blijkens over te leggen certificaat van den stads-veearts Eckhardt, met een goeden uit- slag de kunstbewerking der inenting zullen hebben ondergaan en welke inenting, op hunne aanvrage door gezegden veearts gratis en alzoo voor stads re- kening zal worden bewerkstelligd. In dato 24 Februarij 1860, is voor den tijd van vijf jaren octrooi verleend aan de Maatschappij de Landbouw-Nijverheid te Culemborgop de uitvinding van eene verbeterde droogstoof. Bij Kon. Besluit van 21 Februarij 1860, is voor vijf jaren verlengd het vijfjarig octrooi, den 27sten Maart 1855 verlengd aan G. Stout, te Tiel, op de uitvinding van een door hem verbeterd Amerikaansch draagbaar dorschwerktuig met zeef. Men schrijft uit Finsterwoldedd. 14 Mei. Reeds vroeger is berigtdat het koolzaad reeds voor gedeelte was omgebouwdthans is onder deze gemeente waar gewoonlijk jaarlijks ongeveer 300 bunders van dat product wordt geteeld, geen 10 bunders te zien. Ook in naburige gemeenten is het koolzaad bijna geheel omgebouwd. De wintergarst aanvankelijk goed heeft van de strenge vorst in Maart te veel geleden waardoor een deel is vervangen door Maartegarst en Knobbegarst; echter belooft, wat is blijven" staan eene voldoende opbrengst. Zomergarst weinig uitge- zaaid. Tarwe blijft aan de verwachting beantwoordeu. Rogge heeft veel geleden door het aanhoudend gure en regenachtige weder, doch heeft zich in de laatste vruchtbare dagen iets hersteld. Haver iets meer dan gewoonlijk uitgezaaid, heeft, wat de vroeg gezaaide betreft, nog al van de late nachtvorst geleden; over het algemeen echter laat dit product zich goed aan zien. Veldboonen komen goed uit, zoodat de stand voldoende is. Geel mosterdzaadmeer dan gewoon lijk uitgezaaid heeftwat de vroeg gezaaide aangaat vrij wat door de koude en nachtvorst geledende later gezaaide komt glad en weelderig boven den grond. Aardappelen zijn later dan gewoonlijk. De ooftboomen beloven veel. Over het algemeen heeft de akker- landbouwer stof tot tevredenheiden hoewel de vee- houders klagen over slechte weide, twijfelt men niet, of reeds spoedig zal men zich over voldoende weide verheugen. Handelsblad op Donderdag den 31sten Mei 1860, des middags ten 12 lire, in het L oge m en t DE KROONte Haarlemvan: 1°. Een onlangs geheel nieuw gebouwd WOON- HUISTUIN en ERVEstaande in het Kruisdorp te Haarlemmermeer. Verhuurd in vier gedeelten te zamen voor 5,90 in de Week. 2°. Een dito WOONHUIS, TUIN, BLEEKVELD en ERVE, staande als voren. Verhuurd voor 4,7 5 in de Week. 3°. Een WOONHUIS, TUIN en ERVE, staande als voren, aan den IJweggroot 12 Roeden 25 Ellen. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris BARKER SCHUT. van 180 Bunders WEI-en BOUWLAND gelegen te Haarlemmermeerten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, op Woensdag den 64en Junij 1860, 's middags ten 12 ure, in het Logement DE KROON", te Haarlem. Afdeeling BIJK, (aan. den Sloterweg) Sectie IT ITKavel 6, Sectie GG, Kavel 21. Afdeeling BURGERVEEH, (aan de Hoofdvaart) Een stuk WEILANDter grootte van 4 Bunders 67 Roeden 70 Ellen, zijnde een gedeelte van Kavel 3 in Sectie J J. Drie stukken WEILANDter grootte van 13 Bun ders 94 Roeden 10 Ellen, zijnde een gedeelte van Kavel 3 in Sectie J J. Sectie J J, Kavels 4, 5 en 6. Afdeeling BEINSDORP, (aan den Spieringweg) Sectie J, Kavel 15, met de daarop staande HUIS- MANSWONING en STALLING. Dit Perceel is verhuurd tot Kerstijd 1861, voor 760.'sjaars, met 3 jaren optie. De Verkoop geschiedt in Perceelen en bij Combi nation. Behalve laatstgemelde Kavel kunnen de Per ceelen dadelijk aanvaard worden en een deel der kooppenningen daarop, tegen eene rente van 4/t pCt. 's jaarsgevestigd blijven. Nadere informatien ten Kantore van den Notaris BAKKER SCHUT. TE HAARLEMMERMEER, op Donderdag den 7den Junij 1860, des namiddags ten 1 ure, in het Dorp aan de Kruisvaart, door PAARDEN, die gedurende drie maanden in gebruik zijn geweest bij Inwoners der Gemeenteen nog nimmer een Prijs hebben gewonnen. De Prijs en de Eerste Premie bestaan in een fraai bewerkt STUK ZILVER; de Tweede Premie in eene ZWEEP. De Paarden moeten voor 12 ure op Stal zijn bij P. Brillemans, Kastelein in het Dorp aan de Kruisvaart Zij, die wenschen mede te rijden, moeten voor minstens 3.(voor elk Paard) ten behoeve der Harddraverij bijdragen; blijvende de inteekening voor een ieder nog opengesteld. PABSTCommissaris-President. D. EGGINKCommissarix-Secret.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3