- 90 - Uit de Hand te Koop: Marktberigten. 10 Bunders uitmuntend i WEI- en BOUWLAND, to o,o - - WATEKHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, tvaargenomen van 13 Mei des middags tot op den middag van 19 Mei 1860, o WATEEHOOGTE -r- A. P. in Ellen. WEEKING der STOOMTUIGEN X X u M IN DE IN DEN POLDER J.EEGHVVATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. S3 RINGVAART H O bij den b'j den bij den bij den aan het CRUQUIUS. LEterWA" cruquius lijnden. VENj^LRPjfR" Aanlal Aantal Aantal Q Uren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Mei 12 0.68 4.70 4.68 4.72 4.73 9 9 9 9 a 13 0.69 4.77 4.67 4.72 4.71 B 9 9 9 9 14 0.71 4.70 4.66 4.70 4.72 I 9 9 9 9 15 0.71 4.65 4.66 4.72 4.71 S 9 1 9 9 9 a 16 0.68 4.69 4.65 4.70 4.70 9 9 9 9 9 17 0.68 4.70 4.66 4.68 4.70 I 1) 9 9 9 7 7 5 18 0.68 4.70 4.69 4.83 4.71 9 9 9 24 7 5 19 0.68 4.70 4.72 4.85 4.71 0 9 9 9 3 7 5 Te zamen 9 34 7 5 Aantal slagen 9 9105 Alzoo per minuut 9 4.512 met de daarop staande HU1SMANS-WONING, staande en gelegen te HaarlemmermeerSectie MM, 29, aan den Slolericeg en Venneperweg. Het Perceel kandes verkiezende, dadelijk worden aanvaard. Adres aan den Notaris BAKKER SCHUT, of nan den Eigenaar T. ERKELENS. Amsterdam, 21 en 23 Mei. Vee. Runderen le kwal 140 a 180, 2e kwal. 120 a 160, 3e kwal 110 a 140 Melk- en Kalf-Koeijen 140 a 200. Schapen 24 a 30. Varkens 42 a 46 eents per Ned. ID. IIooi en Stboo. Langslraats Mooi I6£ a 19, Kamper- Eilands dito 14£ a 17£, Koe dilo 11£ a 15; Rogge Stroo 12| a 14, Tarwe dilo11£ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe stil; 129 ffi bonte Poolsche 338. Rogge bij gerijf onveranderd; 118 ffi jarige Petersb. 196. Op levering per 2100 kilo, nagenoeg onveranderd; Mei 188 a 189; Junij 187, 188, 189; Pruissische/196, Julij 190, 191192; Pruissische f 197; October 192. Boekweit prijshoudcnd; per 2100 kilo grove Fransche/188. Koolzaad I hooger; op 9 v. Olie in Oct. <£72. Lijnzaad zonder liandel. Olie. Raapolie dadelijk onveranderd, op levering hooger betaald: op 6/w. 40+ Vliegend 39; 1°. Sept. /40+ 414; Oct. 41 Nov. f 41 42; Dec./42, Lijnolie onveranderd; op 6/w. 31 Vliegend /30; Nsjaar/32+ Hennepolie op 6/w. 37+ Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 stuks 66 a 72. Lijn- per 104 stuks /II a 13+ Alkmaar, 18 Mei. Granen en Zaden. Tarwe 10,50. Rogge/8. Garst 7. Cheval. dito 8,25. Haver 6. Paardenboonen 8. Bruinc Boonen 14. Geel Mosterdzaad 20,25. Kaas. Klcine 28,50, koramissie 25.5(jmiddelbare 26,75; laagste prijs 15. Aangevoerd 235 stapels of 46,143 Ned. ffi. Broek in Waterland, 18 Mei. Kaas. Ileden zijn ter niarkt geweest 16 stapels, 1272 stuks of 2529 Ned. ffi; prijs 27,75. 1400 Eijeren, 2.70. Delft, 16 Mei. Granen zeer weinig aangevoerd met iets meervraag; Tarwe van het eiland Itozenburg f 10,40 a 11, Westl. 10,50 a 10,80. Eil. Rogge 7,40 a 7,80, Westlandsche 7,50 a 8. Eil. Zomer Garst 5,90 a 6,40, West!. 6 a 6,30. Korte Haver 5,30 a 5,40lange /4a 4,20. Paardenboonen 7 a 7,60. Bruine Boonen /II a 12. Vee gewildmet veel omzet in Melkvee. Boter werd vlug opgeruimd; le kwal. 47 a 48, 2e kwal. 42 a 45, nieuwe gras- 54 a 56. Groningen, 22 Mei. Granen en Zaden. Het weder is sedert ons vorig berigt zeer gunstig geblevenalgemeen hoort men den stand der Graan- gewassen roemen, bijzonder de Tarwe, die buitengewoon goed staat. De vroegst gezaaide Rogge staat vrij gunstig, de later gezaaide laat algemeen veel te wenscben over. Garst scbijnt vrij goed te staan en Haver belooft op dit oogenblik een zeer goed gewas te zullen worden. Ook op Koolzaad heeft het weder gunstig gewerkt, tnaar algemeen staat het gewas toch zeer dun zoodat van de Uetrekkelijk kleine hoeveelheid, die men heeft lalcn staan, nog geen middelmatige opbrengst verwacbt kan worden. Tarwe weinig aangevoerdmaar daar oogenblikkeiijk alle vraag voor verzcnding ontbreekt, toch flaauw gcstemd en ferder iets lager. Rogge van het land weinig meer aange- boden; de aanvoer van Pruissische is echter vrij groot, waar- door de markt ruim voorzien is, en aan de konsumtievraag, die tamelijk uitgebreid is, gemakkelijk kon voldaan worden tot eene kloine prijsverlaging. Boekweit onveranderd in prijs, maar daartoe aangeboden gebleven. Garst werd bij iets groo- ter aanvoer tot 5 cents prijsverlaging aan pcllerij verkocht. Haver. De weder zeer mime aanvoer van Dikke vond goede vraag voor verzending naar Engeland en werd lot zeer vaste prijzen opgeruimd, witte Voer 5 cents hooger, zvvarte 5 cents lager. Paardenboonen zonder handel, door gebrek aan aan voer. Gort tot de verhoogde prijzen van Vrijdag aange boden gebleven. Koolzaad zonder handel. Raap- en Lijnolie onveranderd in prijs. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 10,40 a/ 10,60; 127 ffi dito witle/9,90 a 10,05127 130 ffi nieuwe roode 9,80 a 10,45127 ffi dito witte/9,80 a 10,05. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,80 a 7,10. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,55 a 6,95; 113, 116 ffi zwarte 6,35 a 6,75. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,80 a 6,60. Nieuwe Haver. 7885 ffi Dikke/4,30 a 4,80; 6568 ffi witte Voer 3,40 a 3,65; 68, 72 ffi zwarte dito 3,60 a 3,80. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,25. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a 10,25, Parel-13,50a 25. Olie. Raap-/38 Lijn-/29. Haarlem, 16 en 21 Mei. Ter KAAS-markt zijn aangevoerd 11 stapels (764 stuks) zoe- temelksclie Kaas. Prijs 22.50 de 50 Ned ffi. Ghanen. Witte Tarwe 9,50. Zomer Garst /6a 6,10. Paardenboonen 7,30. Hoorn, 16 en 19 Mei. Kaas. Ter waag gewogen 83 stapels of 20,852 Nederl. ffi. Hoogsle prijs per 50 Ned. ffi /29. Granen. Ter markt gebragt 55 mud, als: 6 mud Rogge 7- 13 mud Garst 7,50. 36 mud Bruine Boonen 13 a 12. Boter per stuk 50 a 53 cents Eijeren 2,40. Vee. Aangevoerd: 9 Paarden; 735 Koeijen; 2685 Schapen; 3790 Lammcren; 57 Kalveren; 187 Bokken en Geiten795 Varkens, Biggen en Zeugen. De handel was buitengewoon vlug en de prijzen zeer hoog. 21 Mei. Vee. Aangevoerd: 40 Kaiveren; 6 Schapen; 9 Varkens. Leiden, 18 en 19 Mei. Vee. 256 Kalfkoeijen 133 a 225: 26 Vette dito 145 a /194; 238 Vare dito 88 a 174; 88 vette Kalveren 19 a 57 16 nuchtere dito 2,75 a 5,50; 346 Hamcls /15 a /25; 31 Ooijen 17 a 28; 60 Varkens 14 a 34; 106 Biggen 7 a 13. Boter 12,000 Ned. ffi. le kwal. 40 a 45, 2e kwal. 33 a 39, per I Vat1 a 1,12| en /0,82£ a 0,97£ per Ned. ffi. Granen. 20 mud Wintertarwe /10 a 10,50. 12 mud Zomertarwe 8,75 a 9,25; 27 mud Winterrogge /7a 7,50; 20 mud Garst 5,50 a 6 26 mud Chevalier dito f 6,50 a 7. 30 mud zware Haver 4,50 a 5; 34 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 7 mud Duivenboonen /8a 8,50. 20 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 16 Mei. Granen en Zaden. Heden ging in den handel niets om. De aanvoer, zoowel uit onze buiten-eilanden als uit Walcheren, was zeer gering. Naar Tarwe bestond eenige vraag, doch tot zeer lage prijzen, waarloe houders niet wilden afzetten. Zeeuwsche Rogge 8,10. Garst. Winter naar deugd en kwal. 5,50 a 6,50; Zomer 6,25. Boonen. Walchersche Witle met /II betaald. Dilo Bruine 13,50. Dito Paardenb. hield men op 7,75, met weinig aanbieding; Zeeuwsche dito niet ter markt. Erwten. Walchersche Groene gevraagd, doch niet getoond en ook weinig meer voorradig; gaarne zou men 10,50 voor puik kookende betaald bebben. In Kool zaad is niets omgegaan. Purmerende22 Mei. Kaas. Middelbare 25, kleine/28,50. Aan de stads waag zijn gewogen 168 stapels of 41,991 Ned. ffi. Boter Hooi- 87+ cents, schei-90 cents, gras-1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/2, Eenden- /2,70 per 100 stuks. WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. 2 2 UREN. Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. o -i n n Ei P a Opmerkin- gen. 13 8 zzw. 17,0 750,74 55,6 - 2,3 0,88 1,4 Zw. hewoikt. 2 wzw. 25,0 51,69 53,2 - 9,0 0,93 0,1 Idem. 10 w. 6,0 56,66 51,8 - 0,5 0,96 2,2 Betr. regen. 14 8 w. 2,0 59,00 52,2 - 5,9 0,93 0,8 Betrokken. 2 wnw. 1,0 59,46 58,6 - 3,8 0,78 0 Zw. bewolkt. 10 0. 0,0 59,28 51,4 - 1,1 0,91 0,2 Ligt bewolkt. 15 8 ozo. 0,0 58,78 64,4 5,9 0,66 0 Idem. 2 wzw. 1,5 59,08 58,6 - 4,1 0,89 3,6 Zw.bew.reg n. 59,19 57,9 -f 5,2 0,82 0,5 Zw. bewolkt. 16 8 wzw. 4,0 59,80 54,9 - 4,0 0,84 6,2 Idem. 2 wzw. 12,0 60,85 60,6 - 2,5 0,63 0 Idem. 10 z. 0,0 60,10 52,9 - 0,4 0,94 0 Idem. 17 8 zzw. 2,5 57,31 62,1 h 2,9 0,72 0 Idem. 2 zw. 4,0 55,79 63,9 - 0,4 0,77 0,2 Idem. 10 z. 0,0 54,00 59,0 h 5,4 0,83 0 Ligt bewolkt. 18 8 z. 0,5 52,26 65.5 6,1 0,67 0 Idem. 2 z. 6,5 50,03 74,1 10,4 0,45 0 Idem. 10 zzo. 4,0 48,38 67,3 13,3 0,58 0 Bewolkt. 19 8 wzw. 0,5 52,76 68,0 8,5 0,66 0 Zw. bewolkt. 2 nnw. 1,0 55,87 61,7 - 2,7 0,77 0 Idem. 10 n. 0,5 59,72 55,4 1,4 0,91 0,1 Bewolkt. Van 1 u. 40 min. tot 2 u. 45 m. or.weder. Vee. 1302 Schapen en Lammeren; hooge prijzen, in bet bijzonder voor Lammeren; 103 vette Kalveren, tot 70 a 90 cents perNed. ffi; 76 nuchtere Kalveren; tot 3 a 9; 65 vette Varkens, tot 36 a 46 cents per Ned. ffi; 950 Runde ren; hougc prijzen; al het ter markt aangevoerde werd vlug verkocht; 10 Paarden. Eotterdam, 21 Mei. Granen en Zaden. Tarwe. Witte met tamelijken aanvoer vooral in de gewone en mindcre soorien 20 cents lager. Roode en Poolsche prijshoudend. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaam- sche 1858 zakmaat 11 a 11.30; goede dito 10 a 10,75; puike dito 1859/ 9,30 a 10,50; goede dilo/8,75 a 9,10; zomer dito /8 a 9,25; 156, 159, Poolsche 350 a 365; 164/2 ffi ffi Jarige Rostocker 355134, per 2100 K°, Netto 350; 131, 132 ffi Zeeuwsche redeiijk aangevoerd, in afwijkende dito 8 a 8,50 160/2 ffi Oude Witbonle Stralsunder 365; 1 135 ffi Rostocker Rhijn 345 dc heste kwaliteiten prijshoudend, gewone en mindere alzoo echler met beperkten afzet. Buitenlandsche soorten aan con- sumptie onveranderd, terwijl bij enkele houders bij partij onder do genoteerde prijzen onderhandeld werd. Goede en puiko Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,70 a 8,10 N'oordbrabandsche Overm. dito 7,40 a 7,60; afwijkende dito 6,75 a 7,25; 157/2 ffi Wolgastcr 255; 150/2 ffi Belgiselie 225; 148/2 ffi Nieuwe Pelersburger 220; 142, 147/2 ffi Archangel 200 a 212. Garst. Zeeuwsche minder begeerd allecn de allerpuikste prijshoudend. Buitenlandsche soorien als voren gcveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat 4,50 a 6,10; dito Zomer 4,50 a 6,25. Haver als voren Cocde en puike korte 3,80 a 4,90, dito lange 3,50 a 4,25. Afwijkende soorien 1,90 a 3 Boekweit met weinig prijsverandering. Noord-Brabandsche 230 a 235. Roosendaalsche 240. Belgische 225. Rhijn/225 Fransche per 2100 Klg. nelio 180 a 190. Erwten onveranderd. Puike schokkers 10,50 a 11,25, andere puike groote 9,50 a 10,25, puike kleine 9,50 a 10, mindere/8 a 9, witte 8,25 a 9,25. Geldersche graauwe/12,50 a 16. dito Zeeuw sche /8a 10,25. Geldersche Capucijnen16 a 20. Boonen. Wilte en Bruine 25 cents lager. Puike Witle Walchersche 10,70 a 11,10; dito Zeeuwsche 10,50 a 10,80; mindere /8a 9,50. Puike Bruine Walchersche 12,25 a 12,50, dito Zeeuwsche 11,60 a 12, mindere 8,50 a 10,50. Paar denboonen nagenoeg als voren 6,75 a 7,70 Duivenboonen 7 a 9. Koolzaad. Fransch 62. Van Lijn- en Hen- nepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad als voren, 7,50 a 9,75. Eijp, 16 Mei. Kaas. Hoogste prijs/ 28; aangevoerd 8 stapels, 1033 stuks of 2107 Ned. ffi. Boter 45 cent per Ned. ffi. nEN 2. Eije- Schagen 16 Mei. Vee. 18 vette gelde Koeijen /195 a 220. 20 magere dito 80 a 160, 20 Kalf-Koeijen 100 a 150. 20 Vaarzen 80 a 100.10 Hokkelingen 26 a 40. 15 nuchtere Kalveren /2a 4,50. 200 Ooi-Schapen /14 a 20. 400 vetle Schapen 16 a 28. 280 inlandsche Lammeren 4 a 9. 300 gekruiste dito /10 a 14. Bokken en Geiten 50 cents a/5. 4 magere Varkens 18 a 25. 113 Big gen 5 a 8. Konijnen 25 a 80 cents. Kippen 60 a 100 cents. Boter per kop 70 a 72£ cents of 93 a 96J cents per Ned. ffi. Kaas 30 a 40 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-Eijeren 1,80. Ecnden-Eijeren 2,50 a 2 75. Zierikzee, 16 Mei. Granen. Tarwe 1858 10,75 a 11,25; dito 1859 10 a 10,75. Rogge 7,75 a 8. Winter Garst 6,25 a 6,50; Zomer dito 5,75 a 6,25. Haver 4,50 a 5. Paardenboonen /7,75 a 8. Witle Boonen/ 10,50 a 10,75. Bruine dito 12,50 a 13 Groene Erwten/9.75 a 10. Gele dito 8,75 a 9. Meekrappen als voren. Drukkerij van Bonoa C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4