99 J'liblleke Verkoop Hollaudschc Maatschappij van Landbouw. HARDDRAVEHIJ Bui'gemeester en Wethoudcrs PAARHJEHTMAItliT. OER£ED§CHAPF£:ir gronden te doen droogleggenen dit niet alleen toe te passen op de grondenhem in eigendom toebe- hoorende, maar ook nog op 16 a 18 bunders, die hij in pacht heeft, waarvoor hij met den eigenaar van die gronden reeds schikkingen getroffen heeft. Wij noemden hier den naam van den heer van den Bosch en wenschen er op te wijzendat hij de eerste geweest is, die in Zeeland met het droog leggen is aangevangen, en door zijn voorbeeld en de gunstige uitkomsten door hem verkregen, zijn vele landbouwers in zijnen omtrek aangemoedigd gewor- denom deze gewigtige landbouw - verbetering ook op hunne gronden in praktijk te brengen. Zie hier eene opgave van de voordeelendoor deze bevverking in den Wilhelmina-Polder bij den heer van den Bosch verkregenvermeld in de Handelingen der Kon. landbouw-Vereenigingpag. 134. Het voor- deel is in de meeste gevallen tvveeledig, zoowel door vermeerderde vruchtbaarheidals door grootere be- bouwbare oppervlakte. De vermeerdering van den bebouwbaren gronddoor het verdwijnen der grep- penbedraagt in Zeeland een twaalfde tot een tiende. Van 25 bunders ploegensvelddie na het droogleg gen door het vervallen der greppen 27 J/2 bunders bedroegenen met tarwepaardenboonenmeekrap wintergarst en koolzaad bezet warenwerd in den oogst van 1856 eene meerdere bruto opbrengst ver kregen van 2350.— terwijl de kosten van het droogleggen 3897.bedroegen. Van deze 2350.was door de meerdere opper vlakte verkregen: 1309.zijnde 33 ten 100 en door meerdere vruchtbaarheid. 1041.26% 100, te zamen 60% ten 100 in een jaarvan het uitgeschoten kapitaal. Tegenover zulke voordeelige gevolgen is het wel onbegrijpelijk dat het droogleggen in Nederland nog zulke geringe vorderingen maakt. De heer Staring heeft voorleden jaar getracht eene staat te maken van het droogleggendat hier te lande geschied is. zie Landbouw-Courant 1859 N°. 23 en N°. 25.) Hij er- kent dat er waarschijnlijk vele leemten in zijnmaar wij vreezendat zelfs al waren die alle aangevuld het eindcijfer niet zoo heel veel grooter zou worden. Het totaal daarvan bedraagt nog geen 1000 bunders; de heer van den Bosch komt daarin voor met 350 bunders. Na Zeeland is in Groningen het meest drooggelegd; in de overige provincien is het van zeer geringe beteekenis. Wij zijn hierin bij Belgii: zeer ten achteren, waar in 1856 reeds 28.000 bun ders waren drooggelegd. In 1859 telde men aldaar 123 fabrieken voor het vervaardigen van droogbuizen welke met 154 machines werkten. De verbreiding van deze verbetering, werd in dit land zeer in de hand gewerktdoordien de Regering Ingenieurs voor het droogleggen aanstelde, die, na deze zaak meestal in Engeland grondig te hebben leeren kennen, de land bomvers kosteloos behulpzaam waren in het aanleggen dezer werken, of hun daartoe de plannen leverden. Men heeft ook hier te landedoch vruchteloosbij de Regering aangedrongen om de zaak op deze wijze te bevorderen. Met Engeland en Schotlandwaar het droogleggen zijnen oorsprong nam, zullen wij maar geene vergelijking aanstellen, daar waren in 1860 reeds 1.300.000 bunders van droogduikers voorzien. In Haarlemmermeer is de heer Amersfoordt ook sints verscheidene jaren aan het droogleggennaar wij meenen, is deze bevverking reeds op een zestigtal bunders door hem toegepast. In de polderswaar men reeds zooveel land tot water moet makenis het voordeel, dat door het vervallen der greppen verkregen wordtdie verzamelplaatsen van onkruid welke zoo veel kosten van onderhoud vereischen, reeds meer dan genoegzaam om de renten van het kapitaal, daartoe benoodigd, ruimschoots te dekken. Maar zoover wij weten, heeft het voorbeeld van den heer Amersfoordt, althans in Haarlemmermeer, nog geen navolger gevonden. De voorname reden waarom in Nederland nog zoo weinig is drooggelegd is wel onkunde van de wijze van uitvoering en ongeloof aan de voordeelige uit komsten ook reeds hier te lande op vele plaatsen verkregen. Alle aanvang is moeijelijk, maar thans zijn in verschillende streken bewijzen van het nut en voorbeelden van de vvijze van uitvoering voorhanden, en gaan wij ook in dit opzigt voorzeker eene be- tere toekomst te gemoet. De Koninklijke Landbouw- Vereeniging heeft alzoo zeer goed gehandeld door hare prijsvraag de zaak nog meerdere bekendheid te geven; het verslag daarvan zal weder zeker menigeen overhalen om daarmede eene proef te nemen, en zon- der twijfel zal men dan even als de heer Arenthals zich verwonderen over den ongelooflijken invloed van het droogleggen met gebakken buizen op den toestand der gronden, en weldra zal men dan algemeen kunnen spreken van dien tijd toen men het droogleggen nog eene proefneming noemde. In N°. 20 van het Weekllad van Haarlemmermeer wordt, onder het opschrift: „Wat is Waarheid eene vraag gevonden betreffende DORSCHWERKTUIGEN welke het mij voorkomt, niet moeijelijk te zijn te be- antwoorden. Sedert tien jaren toch in den Waard- en Groetpolder dorschwerktuigen gebruikt hebbendezoo zoude ik gaarne mijne ondervinding daarvan en inge- nomenheid daarmede doen strekken tot algemeene aan- beveling en tot wegneming van verzinde bezwaren die alles behalve op waarheid gegrond zijn. Eerst had ik een dorschwerktuig naar Ransomes, daarna schafte ik mij een Barrett en nu laatstelijk een hekel- dorschwerktuig aanhetwelk gebruikt wordt bij de ros- molen van Ransomes, en strooschudder van Moffit. Nimmer heb ik mij te beklagen gehad over het minder smakelijk zijn van het strooterwijl ik jaarlijks voor het vee, bijna uitsluitend daarmede gevoed, goede prijzen bedong. Met geene vlegels is het mogelijk op den duur zoo zuiver uit te dorschenals met goede werk- tuigen, die door welwillende en hun oordeel gebrui- kende lieden worden gebezigd. In zoo verre alleen is het stroo minder strekzaam voor het vee, omdat er minder graan in overblijft. Overigens beaam ik ten voile hetgeen in de derde alinea van het artikel door anderen wordt aangevoerd. Wil men een een- voudig niet kostbaar dorschwerktuig zien voor een bedrijf van geen grooten omvang geschiktzoo ga men in de Haarlemmergneerkavel 10, sectie A A, afd. Rijk. Het werd vervaardigd bij den smid van der Kloot, aan het Kruisdorp, in dien Polder. En nu ten slotte nog een enkel woord over een bezwaar tegen dorschwerktuigen, waarachter dikwijls veel aangevoerde tegenkanting schuilt; het is: dat er menschen door buiten werk zouden gerakenmen ontneemt die armen het brood; dit is waarlijk meer in schijn dan in waarheid; men geve aan die dor- sehers dezelfde hoeveelheid geld uit om slooten en greppels te gravenmeerdere malen te ploegen en te eggenkweek op te zoekenhet gedorschte graan beter te zuiverenzaaizaad te kalkenhet land te wiedenvee beter te voederen mesthoopen met andere specie van hier en daar verzameldom te zettende rijenteelt in te voerenenz.en men zal zelfs, meer menschen bezigendc, vooruitgang vinden in den landbouwtot voordeel voor zich zelven en het algemeen. HOEUFFT van VELSEN. Woensdag 6 Junij, Paardenmarkt te Delft, waarbij verschillende premien voor ter markt gebragte paar- den zijn uitgeloofd. Vrijdag 8 Junij Paardenmarkt te Medemblik. Op den Hoeve Wildenhorst overleed tot mijne diepe droefheid, mijn hartelijk geliefde Zoon GERHARD, in den ouderdom van bijna 16 jaren. Haarlemmermeer, Wed. J. H. SCHONE, 29 Mei 1860. Schepers. van 180 Bunders best WEI- en BOUW- LAND, gelegen te Haarlemmermeerten overstaan van den Notaris BARKER SCHUT, op Woensdag den 6 Jen Junij 1860, 's middags ten 12 urein het Logement DE KROON", te Haarlem. Afdeeling RIJK, (aan den Sloterweg) Sectie HI1, Kavel 6, Sectie GG, Kavel 21. Afdeeling BURGERVEEN, (aan de Hoofdvaart) Sectie J JKavels 345 en 6 en Sectie GG, Kavels 10 en 11. Afdeeling BEINSDORP, (aan den Spieringweg) Sectie J, Kavel 15, met de daarop staandeHUIS- MANSWONING en STALLING. Dit Perceel is verhuurd aan J. HAGENAAR, voor/760.— 'sjaars, tot Kerstijd 1861met 3 jaren optie. Breeder bij Biljetten. Nadere information ten Kan- tore van den Notaris BAKKER SCHUT. AFDEELING HAARLEMMERMEER. VERGADERING, op Donderdag den 7l,ea Junij 1860, des voormiddags ten 10 ure, in de School in het Dorp, aan de Kruisvaart. WERKZAAMHEDEN: 1°. Voorstel tot het aanuemen van nieuwe Leden. 2°. Mededeeling van Stukkeningekomen van het Hoofdbestuur. 3°. Yerkiezing van nieuwe Bestuursledenin plaats van de met 1°. January 1861 aftredende Heeren Mr, J. P. Amersfoordt, en P. Knaap, waarvan de eerstgemelde niet wenscht te worden herkozen. 4°. Benoeming van Afgevaardigden voor de Alge meene Vergadering van het Hoofdbestuur, te Gouda. 5°. Bepaling der Plaats, waar de volgende Ver gadering zal worden gehouden. De Secretaris der Afdeeling, D. EGGINK. N.B. De Leden worden verzocht, precies ten tien ure, ter Vergadering tegenwoordig te zijn, ten einde de Harddraverijna afloop der Vergadering geene vertraging ondervinde. TE HAARLEMMERMEER, op Donderdag den 7den Junjj i860, des namiddags ten 1 ure, in het Dorp aan de Kruisvaart, door PAARDEN, die gedurende drie maanden in gebruik zijn geweest bij Inwoners der Gemeenteen nog nimmer een Trigs De Prijs en de Eerste Premie bestaan in een fraai bewerkt STUK ZILVER; de Tweede Premie in eene ZWEEP. De Paarden moeten voor 12 ure op Stal zijn bij P. Brillemans, Kastelein in het Dorp aan de Kruisvaart. Zij, die wenschen mede te rijden, moeten voor minstens 3.— (voor elk Paard) ten behoeve der Harddraverij bijdragen; blijvende de inteekening voor een ieder nog opengesteld. PABSTCommissaris-President. D. EGGINKCommissaris-Secrct. van HAARLEMMERMEER brengen ter kennisse van de Belanghebbendendat tot de gewone Jaarlijksche HER-IJK der MATEN en GEWIGTEN door den Arrondissements-IJker ZITTING zal worden gehouden op Maandag den lllen Junij, ten Huize van Paulus de Boer, Sectie I, Kavel 30, en des Dingsdags den 12 Jen Junijten Huize van L. Jacobie Sectie MM, Kavel 13, en wel van des voormiddags tien tot des namiddags drie ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd PABST. De Secretaris, D. EGGINK. - BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HAARLEMMERMEER brengen ter kennisse van de Belanghebbenden dat de GROOTE JAARLIJK SCHE PAARDENMARKT dit jaar op IVoensdag den 2Osten Junij zal worden gehouden, in het Dorp aan de Kruisvaart, en wel op het daartoe ingc- rigte Marktplein achter de Openbare School. WTanneer wij in aanmerking nemen de uitgestrekt- heid der Gemeentehet aantal zich daarin bevindende Paarden, de aanzienlijke aanfokking en de behoefte aan meerdere Paarden, dan gelooven wij met grond te kunnen veronderstellendat deze Markt eene der aanzienlijkste belooft te zullen wordenhet is daarom ook dat wij inzonderheid de Ingezetenen tot deelne- ming uitnoodigen en Vreemde Kooplieden op deze Markt in hun voordeel opmerkzaam maken. Haarlemmermeer, 1 Junij 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd PABST. De Secretaris, D. EGGINK. om BAGGERTURF te maken als MENGBAKKEN POMPEN, enz., uit de hand te koop. Te be. vragen bij A. BOK, Sectie E, N°. 1, te Haarlemmermeer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3