■f - 100 - TE KOOP: Marktberigten. Broek in Waterland, 24 Mei. ll ~t~ to Middeltourg, 24 Mei. Purmerende29 Mei. Zierikzee, 24 Mei. WATERHOOGTE on WKRKING der STOGMTUIGEN in Sen HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 19 Mei des middags tot op den middag van 26 Mei 1860. IN DE RING V A ART WATERHOOGTE A. P. in Ellen. IN BEN (POLDER bij lien CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- dorp. Mei 19 20 21 22 23 24 25 26 0.68 0.69 0.68 0.68 0.68 0 68 0.66 0.65 4.70 4.67 4.67 4.68 4.70 4.70 4.74 4. 76 4.72 4.72 4.72 4.72 4.71 4.71 4.70 4.69 4 85 4.78 4.76 4.74 4.73 4.72 4.71 4.69 4.71 4.71 4.71 4.72 4.72 4.72 4.73 4.74 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels Zes zoo goed als nieuwe KOOLZAAD-SLEDEN Eene uitmuntende STROO-SNIJBANK, Een VOREN- JAGER voor Erwten en BoonenEen PLOEGEen van BrakelVs PLOEGJEEene Groninger KOOLZAAD- DORSCHROLTwee HUISTRAPPEN en Een KAR- LIGT. A lies te zien en ie bevragen bij D. BRAAK, op Sectie EF, N°. 20, te Haarlemmermeer. Brieven franco. Amsterdam, 29 en 30 Mei. Hooi en Stiioo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Kamper- Eilands dito f 14£ a 17£, Koe dito f 11£ a 15; Rogge Stroo 12£ a 14, Tarwe dito11£ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe stil132 ft? bonte Poolsehe 335; 128 ft? jarige bonte dito 340; 129® nieuwe dito f 338; 124 ft? oude roode dito 310; 125 geringe Friesche 285; per 2400 kilo, 79 kilo oude witbonte Poolsehe/364. llogge onveranderd; 131 ft? nieuwe Pruissische 240; 120 ft? Zweedsche f 198 bij parlij; 118 ft? nieuwe Archangel 198 119 ft' nieuwe Petersburger f 199; 120 ft? jarige dito/ 200; 115, 118 ft dito 189, 196; 119 ft dito 196. Op leve ring iets vaster; Mei 189; Junij/190; Julij/ 192, 193; Aug. 193, 194; Oct. 194, 195 Pruissische per Mei/196; per Junij/196. Garst in een doen 112 ft? Deensche/200. Koolzaad 1 hooger; op 9 v. Olie in Oct. 73. Lijnzaad zondcr handel. Olie. Raapolie dadelijk en op levering williger; op 6/w. 40J; Vliegend 39£; 1°. Sept. 42£, Oct./42|, 43; Nov. 43; Dec. 43, Lijnolie onveranderd; op 6/w. 3l|; Vliegend 30; Najaar 33£, f. Hennepolie op 6/w. 37|; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1010 stuks 60 a 72. Lijn- per 104 stuks /II a 13£. Vee. Kalveren le kwal. 50 a 70, 2e kwal. 40 a 60, 3e kwal. 30 a 50. Schapen 24 a 30. Varkens 40 a 44 cents per Ned. ft?. Alkmaar, 25 Mei. Granen en Zaden. Tarwe/10,75. Rogge/8,25. Garst 7. Cheval. dito 8. Haver 5,50. Paardenboonen 7,50. Bruinc Boonen 13. Witte dito 12,50. Kanariezaad 10,50. Kaas. Klcine f 27,75; middelbare 26,50; kommissie 26; laagste prijs 15. Aangevoerd 430 stapels of 85,935 Ned. ft?. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 29 stapels2492 stuks of 5005 Ned. ID; prijs 27,50. 550 Eijeren, 2.70. Delft, 24 Mei. Granen met weinig handel door de hoogere prijzen die ge- vraagd werden; Tarwe van bet eiland Rozenburg /10,40a 11, Westl. 10,50 a 11,25. Eil. Rogge 7,60 a 7,70, Westlandsc.be 7,30 a 7,50. Eil. Zomer Garst 5,90 a 6,40, West!. 6,40 a 6,70. Korte Haver 5,20 a 5,30, lange /4a 4,40. Duivenboonen 8 a 9. Paardenboo nen 7 a 8. Bruine Boonen/II a 12,50. Groenc Erwten 10 a 12. Boter was heden zeer willig en prijzen merkelijk hooger; le kwal. 54 a 56, 2e kwal. 50 a 53. Dordrecht, 24 Mei. Granen en Zaden. Tarwe. Onze maikt was heden van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. redelijk wel voorzien' en ging tot genoteerde prijzen aan benoodigden langzaam van de hand; jarige 10,40 a 11, nieuwe 9,60 a/ 10, dito geringe en afwijkendc 8,50 a 9. Zomer weinig getoond, 8,40 a 9,40. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig aangevoerd en tot/7,50 a 8 verkocht; 140/2 ft? jarige Archangel gold f 192 a 195 naar kwal. Carst. Win ter tot verhoogde prijzen begeerd, Zomer schaarsch en prijs- houdend; Zeeuwsche Flakkeesche, en Overin. Winter/5,20 a 6,40, dito Zomer /5a 6,20. Spelt meer ter markt en tot 3,30 a 3,60 naar kwal. te bekomen, Haver wordt weinig meer aangevoerd en blijft goed le verkoopen; Zeeuw sche en Inl. Voor 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit met meer handelOosterhoutsche tot 236Breda- scbe tot 238 en Fransche naar kwal. tot 183 a 196 te koopen. Boonen. Paardenb. schaarsch en duurder betaald; Overm. zakgoed gold /7a 7,20 en gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7,50 a 7,60 naar deugd. Duivenh. niet ter markt Witte Boonen traag en 50 cents lager, lot/10,50 a 11,50 bij gerijven verhandeld. Bruine dito vonden weinig vraag; de aangevoerde golden /ll a 12 naar kwal. Erwten. Blaauwe onveranderd; voor goed kookende Zeouwsche en Flakkeesche werd 9,50 a 9,80, voor mindere 8,30 a 8,60 en voor mooije Deensche 8,50 ingewilligd. Witte stil; puik kookende Dantziger waren tot 8,50 en mindere voor de mesting tot 8,20 a 8,40 te koopen. Koolzaad met weinig omgang; puik gestort Overm. werd tot 68£ en jarig Fransch tot 62 geveild. Op 9 v. Olie op hot Najaar tot 71 aange- boden Lijnzaad als voren te koopen; 112 ID Odessa/325; 111 ft? puik Catania 350; 114, 115 ft' jarig Riga Zaai- zuivere kwal. 345. Kanariezaad onveranderd; de weinig aangevoerde partijtjes hebben /9a 9,80 opgebragt Olie. Raapolio vond weinig vraag; Vliegend tot 39 en Najaar tot 40£ te bekomen. Lijnolie zonder omgang; Vliegend tot 30£ en Najaar tot 32£ aangeboden. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot genoteerde prijzen gela- ten; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 114 a 120, zachte dito 130 a 140. Groningen, 29 Mei. Granen en Zaden. Het schoone en vruchtbare weder der vorige week is gevolgd geworden door eenen zwarcn storm uit het Westen en Noordwesten, die twee dagen heeft aangebouden, vergezeld van stortregens. Heden is het weder bedaarder, maar het is koud en guur. De aanvoer van roode Tarwe was heden zeer klein, maar ook de vraag heperkt, waardoor de prijzen iets lager kunnen aangenomen worden. Witte was daarentegen meer gevraagd voor Friesland en bedong eene kleine verhoo- ging. Rogge ruim ter veil en door zeer heperkte vraag 20 cents lager afgegeven met zeer weinig handel. Boekweit is vervvaarloosd en 20 cents lager dan heden vdor 8 dagen; tot deze verlaging werd echter iets meer voor konsumtie gekocht. Garst werd voor verzending niet gevraagd, en daar ook pellers niet meer kochten dan voor dadelijke behoefte, moesten ver- koopers zich eene verlaging van 20 cents getroosten. Haver. Dikke met levendige vraag voor Engeland 20 cents hooger. Witte Voer 10 en Zwarte dito 5 cents hooger. Paarden boonen zonder handel. Gort vond zeer weinig vraag maar was niet lager te koop. Koolzaad zonder handel Olie. Raap- en Lijnolie onveranderd. Noteringen. Tarwe 130 ft? oude en jarige roode 10,40 a 10,60; 127 ft? dito witte/9,90 a 10,05; 127,130 ft? nieuwe roode/9,70 a 10,35; 127 ft? dito witte/10 a 10,25. Nieuwe Rogge. 120, 123 ft? Inlandsche /6,60 a 6,90. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ft? grijze 6,35 a 6,75; 113, 116 ID zwarte 6,15 a 6,55. Nieuwe Garst. 96, 103 ft? Winter 5,60 a 6,40. Nieuwe Haver. 78,85 ft' Dikke/ 4,50 a 4,95 65, G8 ft? witte Voer 3,50 a 3,75; 68, 72 ft? zwarte dito 3,65 a 3,85. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,25. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a 10,25, Parel- 13,50 a 25. Olie. Raap- /38 Lijn-/29£. Haarlem, 23 en 29 Mei. Kaas. Aangevoerd en verkocht 1682 stuks zoetcmelksche Kaas. Prijs 20 de 50 Ned. ft?. Granen. Rogge 7,40 Zomer Garst 6,30. Hoorn, 24 Mei. Kaas. Ter waag gewogen 331 stapels of 70,816 Nederl. Hoogste prijs per 50 Ned. ft? 27,50. Langstraat, 24 Mei. Hop tot vorige Hooi, Vlas en Hop tot vorige prijzen met geanimeerden handel. De voorraad wordt klein van alle artikelen. Het nieuw gewas laat in edn woord niets te wenschen over en zal op den handel grooten invloed hebben, dewijl allerwege gunstige berigten worden ingewonnen. Leiden, 25 en 26 Mei. Vee. 17 Stieren 78 a 114; 286 Kalfkoeijen128 a 192: 23 Vette dito 146 a 210; 144 Vare dito 78 a 165; 118 vette Kalveren 19 a 58; 20 nuchtere dito 2,75 a 7; 223 rnagere Hamels 15 a 26; 86 vette dito 19 a 27; 18 vette Ooijen 16 a 24; 10.980 Lammeren /7a 12; 40 magere Varkens 16 a 32; 114 Biggen 8 a 14. Boter. le kwal. 47 a 52, 2e kwal /40a 46, per Vat; 117£ a 1,30 en 1 a 1,15 per Ned. ft?. WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. 2 M c v H Win rigting D- kr. N.ffi Bahom. bij 0°. Th Fah. Afwijk. der Temp. sTs. o r1 CD CD <1 P CD P Opmerkin- gen. 20 8 nnw. 0,5 762,99 57,7 2,7 0,79 0 Zw. hewolkt. 2 n. 7,0 64,65 64,4 0,4 0,62 0 Ligt hewolkt. 10 n. 2,5 •66,73 54,3 0,2 0,86 0 Bijna helder. 21 8 nno. 2,0 68,85 62,6 2,2 0,56 0 Idem. 2 nno. S,0 69,68 64,8 0,0 0,43 0 Idem. 111 n. 0,5 70,15 51,8 2,3 0,81 0 Helder. 22 8 zo. 0,0 69,82 64,2 3,2 0,55 0 Idem. 2 10 w. 0,5 68,47 68,4 3,1 0,48 0 Bijna helder. n. 0,0 66,62 56,5 1,8 0,82 0 Helder. 23 8 zzo. 0,0 62,69 67,6 6,3 0,58 0 Bewoikt. 2 W2W. 2,5 60,86 71,6 5,9 0,49 0 Bijna helder. wzw. 0,0 58,81 57,2 2,2 0,90 0 Helder. 24 8 w. 2,5 58,77 57,0 4,7 0,86 0 Bewoikt. 2 wnw. 5,0 60,93 61,7 4,3 0,72 0,4 Zw. hewolkt. 1(1 wnw. 0,0 62,73 55,0 0,4 0,90 0 Idem. 25 8 zzw. 1,0 61,84 64,8 2,7 0,64 0 Bewoikt. 2 zw. 5,5 59,54 67,6 1,3 0,49 0 Zw. bewoikt. 10 w. 0,0 55,81 52,5 3,2 0,90 0 Bewoikt. 26 8 wzw. 4,0 50,72 55,6 6,5 0,91 2,9 Zw. hewolkt. 2 zw. 3,0 47,87 63,0 3,4 0,72 4,5 Idem. 10 wzw. 1,5 45,43 53,8 2,0 0,93 6,5 Betr. regen. Granen. 24 mud Wintcrtarwe /10 a 10,50. 10 mud1 Zomertarwe 8,75 a 9,25; 32 mud Winterrogge 7 a 7,50;. 26 mud Garst 5,50 a 6 20 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 28 mud zware Haver 4,50 a 524 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 14 mud Paardenboonen 7 a 7,50. Granen en Zaden. Heden was de aanvoer, zoowel uit W'al- cheren als uit onze huiten-eilanden zeer klein; veel vraag was niet te hespeuren en het verhandelde bepaalde zich grootendeels tot dadelijke behoefte. Tarwe. Nieuwe Walchersche met 9 a 10 naar deugd betaald; dito Zeeuwsche in puike soort 9. Zeeuwsche Rogge bragt 7,9D a 7,75 op. Garst. Winter tot 5,60 a 6,50 gedaan; Zomer tot 6,20 verkocht. Boonen. In Walchersche Witte ging niets om; tot/11 zou men hebben kunnen koopen. Bruine niet geveild. De weinige Walchersche Paardenboonen, die voorkwamen, vonden tot 7,50 a 7,75 gretige koopers; Zeeuwsche niet ter markt. Walchersche Groene Erwten tot 10,25 bij kleinighedon ge kocht. Koolzaad van het zolder tot 13 geveild, zonder koopers te vinden. De sinds eenigo dagen ingekomen gunsligec berigten over deze plant doen koopers zich retireren. Olie. Patent- 43, Raap- 40£, Lijn- 34£. Kaas. Middelbare gras/ 25, dito hooi/20, kIeine/27,75. Aan de stads waag zijn gewogen 111 stapels of 28,694 Ned. ft?. Boter 97£ cent per Ned. ft?. Eijeren. Kippen-/2; Een- den-2,70. Vee. 480 Runderen; stug; - 60 vette Kalveren; vlugge handel tot 70 a 90 cents per Ned. ft?; - nuchtere dito tot 11,50, ook van/3 en 4; --- 810 Schapen en Lammeren; hooge prijzen; - 12 vette Varkens tot 36 a 46 cents per Ned. ft? vlug verkocht; - 6 mage-re dito tot12 a 20; - 198 Big gen tot 7,50; vluggen handel. Door het ongunstig weder weinig aanvoer. Rijp, 23 Mei. Kaas. Hoogste prijs 28; aangevoerd 22 stapels, 2839 stuks of 5857 Ned. ft?. -Boter. Hooi- 50 cents, gras- 55 cents per Ned. ft?. Eijeren 1,90 a 2. Sehagen, 24 Mei. Vee. Paarden 40 a 80. 40 magere gelde Koeijen/90 a/140. 30 Kalf-Koeijen 100 a 170. 26 Hokkelingen 26 a 50. 22 nuchtere Kalveren 2,50 a 4. 1100 Overhouders 16 a 30. 770 magere Schapen/ 11 a 18. 1062 inlandsche Lammeren 4 a 9. 1400 gekruiste dito /8a 14. Bokken en Geiten 50 cents a 4. 6 magere Varkens 12 a 20. 110 Biggen 6 a 9. Kouijnen 60 a 70 cents. Kippen 50 a 60 cents. Boter per kop 65 a 72£ cents of 88 a 96£ cents per Ned. ft?. Kaas 30 a 40 cents per Ned. ft?. Eijeren. Kippen-Eijeren 1,80 a 1,90. Eenden-Eijeren 2,50 a 2 60. Zaandam, 24 Mei. Granen en Zaden. Rogge op levering in Junij 190; Julij 193; October 194. Garst lager afgegeven; 112 ft? Deensche 200. Koolzaad dadelijk zonder handelop 9 v. Olie in Oct. en Nov. 72. Olie. Raapolie op 6/w. 40|; Vliegend 39£; Najaar 41f a 42. Lijnolie op 6/w. 31|; Vliegend/30; Na- j aar 38J. Koeken. Raap- 66 a 72. Lijn 10 a 13. Granen. Tarwe 1858 11; dito 1859 9,75 a 10,25. Rogge 7,50 a 7,75. Winter Garst 6 a 6,75; Zomer dito /6a 6,50. Haver /4a 4,50. Paardenboonen 7,75 a 8. Witte Boonen 10,75 a 11. Bruine dito 12,50 a 13 Groene Erwten 10 a 10.50. Gele dito 8,50 a 9. Meekrappen als voren. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4