ABVIKTEiram 103 llnrgemcester en Wethouders n Marktberigten. RONDDRAAIJENDE EGGE. Stoomboot- Dienst AMSTERDAM 0UDSH00RN en ALPHEN, 1 Hi liUUr koolzaad-sleden TEHHOOPOO van ONGEZAAGDE HOUT WAR EN TERKOOP van UITMUNTEND GRASGEWAS Het Grasgewas van ongeveer 12 Bunders 64 Roeden Weiland, en gezift, aan den hoop wordt gebragt, en na nog eens gewand te zijnmarktschoon is. Het stroo wordt in bossen gebonden, en is even ongeschonden als dat, hetwelk met den vlegel ge- dorscht wordt. Bij de berekening van de kosten van dorschen is voor den volwassen arbeider 8 cents per uur aange- nomen; het eigenlijke dagloon is des winters, per dag van 10 uren0,75 en alzoo slechts 7 /2 cents per uurmaar omdat er bij het dorschen altijd eenig verzuim van tijd plaats heeft, is dit op 8 cents gesteld. Yoor de paarden is tot maatstaf genomen het voe- der dat zij behoeven, om in denzelfden staat te blijven als vroeger toen niet met de machine werd gedorscht. Om in dien staat te blijven heeft elk paard, gedu- rende den dorschtijd, daags 2 /2 kop haver boven het gewone rantsoen gehad; voor 90 dagen (van December tot Maart), de tijd waarin het dorschen plaats heeft, en voor 12 paarden, bedraagt dit 27 mud of 102.6 0. Hierbij zien de paarden er beter uit en zijn krachtiger dan vroeger zonder de haver en zonder het dorschwerk. Voor rente en herstellings- kosten der machine wordt 10 pCt, berekend. De prijs van het dorschen met den vlegel is genomen naar den hier algemeen gebruikelijken. Om met de machine te dorschen zijn noodig 7 man en 3 jongens of vrouwen. Tien mud haver, vier mud tarwe, vier tot zes mud rogge, of garst, of boonen kunnen er in liet uur mede gedorscht worden. Met deze menschen wordt het koren uit den berg gehaald, gedorscht, gewandgezift en het stroo weder weggeruimdalles gelijktijdig. De rekening over den dorsch van den oogst van 1857 stelt zich nu als volgt: Gedorscht Per mud Per mud Winst aantal met de met de door de mudden. vlegel. machine. machine. Tarwe 499.25 0.80 0.38 188.21 Rogge 117.75 0.50 0.43s 7.49s Wintergarst. 122.75 o.35 0.30s 5.55 Chevaliergarst. 280.0.45 0.34s 29.52 Boonen. 119.50 0.40 0.39 72s Haver 364.25 ,,0.25 „0.197S 19.13 Zoodat behalve het schooner dorschenin een jaar met de machine eene winst is verkregen van/ 250,63. Over dit schooner uitdorschen hebben wij eene belangrijke opgave van den heer D. C. Loman, te Mjerland op Tex elmedegedeeld in de Landbouw- Courant van 1 Sept. 1859. Daarin zegt hijIk heb mij het tweepaards werktuig van Barrett, Ex all en Andrewes aangeschaft. Ik dorschte daarmede tarwe, garst, erwten en haver, en bevond dat het voor iedere graansoort even geschikt was, en dat het graan volkomen werd uitgedorscht. Ten bewijze van de voortreffelijkheid van het werk tuig in dit opzigt kan de opgave eener vergelijkende proeve dienendie ik met tarwe genomen heb; ver- mits ik een gedeelte stroo verlangde, dat tot dekken geschikt was, zoo liet ik cenige honderde sclioven met den dorschvlegel dorschen. Nu leverden 1800 schoven met den vlegel gedorscht, gemiddeld 1.87 mud per 100 schoven, en 29,675 schoven met liet dorsch- werktuig gedorscht, gemiddeld 2.07 mud per hon- derd schoven. Ik had dus een verschil van 20 kop per 100 schovenhebbende eene waarde (bij eenen gemiddel- den tarweprijs van 8.) van 1,60. Had ik het dorschwerktuig niet gehaddan zou ik waarschijnlijk niet meer dan 421 mud hebben gedorscht, en nu verkreeg ik 463 dus 42 mud meer. Die 42 mud zouden nu wel niet geheel te loor zijn gegaanmaar toch zou het vee mij geenzins de voile waarde daar- van hebben vergoed. Dit is dunkt ons eene zeer praktische opheldering van hetgeen in ons vorig nommer reeds door den heer IToeufft van Velsen werd aangevoerd ter verklaringwaarom landbouwers in de Nieuwkoopsche droogmakerijzoo als de heer van H u 1 s t ons in N°. 20 mededeeltklagen dat het vee, met het door de machine gedorschte stroo gevoederd, er zoo veel minder welvarend uitziet, dan in de vorige winters. Indien zij er nog aan twijfelen laten zij dan ook eene dergelijke proef als de heer Loman nemenen dan zullen zij waarschijnlijk bemerken dat hunne grief tegen het dorschwerktuig juist zijne deugd is. Dit doet ons denken aan hetgeen een Engelsch zadelmaker verhaalde. Deze gebruikte veel stroo tot het vullen der haamtuigen, en wijl er nog al een enkele korrel graan in zat, kon hij vroeger daarmede 200 kippen geregeld den kost geven. Maar toen men in zijne buurt den vlegel had afgeschaft en overal dorsclnverktuigen ingevoerd werden hield dit geheel op en was hij genoodzaakt al zijne kippen weg te doen. De heer Loman deelt voorts nog mede, dat bij het afdorschen van 60 bunders, het dorschwerktuig en de paardenmolen slechts 4 aan smeer en olie gekost hebbenen hij gedurende al dien tijd slechts eenmaal oponthoud gehad heeft en slechts 1,40 aan kosten van herstelling betaalde. De kosten van het dorschen der tarwe bedroegen (het dagwerk voor ieder paard berekend tegen 20 cents per uur) geheel sclioon in den zak 42 tot 44 cents per mud; voor andere graansoorten naar evenredigheid minder. Het dorschen met den vlegel kostte daar 50 cts. het mud. Wanneer het niet aan volk ontbrak om het werk tuig aan den gang te houden, dan leverde het per dag minstens 60 mud tarwe en 90 mud garst. Bij niet zeer uitgebreide boerderijen kan menmet minder volk werkende, toch nog 20 tot 30 mud tarwe daags afdorschen. Men heeft dan aan 2 man en 5 jongens voor het drijven van het werktuig genoeg. Klaverzaad dorschen en garst beuken ging er ook goed mede. De prijs van bet werktuig bedraagt, franco Amsterdam 515. In Haurlemmermeer zijn ook verscheidene van deze soort van dorschwerktuig in gebruik. Onder anderen een op de boerderij de Vennipvan den heer Previnaire. De daar verkregene resultaten deelen wij ook binnen kort eens mede. Zijdie voorleden najaar de tentoonstelling der Holl. Maatschappij van Landbouw te Zaandam bezoch- tenzullen zich welligt nog de ronddraaijende egge herinneren, tentoongesteld door de heeren Enklaar, ltiphagen C°. (thans J. Rip hag en C°.) te Haitem. Zij is afgebeeld in de Landbomo-Courant 1859, n°s. 40 a 45 en in de Vriend van den Landman 1859, n°. 11. Door een verschuifbaar gewigt aan een verzetbaren arm boven de ronde egge, brengt men het zwaarte- pniit naar de eene zijde over; hierdoor drukken de tanden van die zijde dieper in den grondzij hebben daardoor meer tegenstand te overwinnen en blijven bij het voorttrekken der egge in vergelijking der an dere tanden achter, en daardoor wordt eene rond draaijende beweging van de egge om haren spil ver kregen. Door gemis aan bouwland in den omtrek van de plaats der tentoonstelling, kon de egge aldaar niet beproefd wordenmaar de zinrijke inrigting trok toch veler aandacht, en men voorspelde er zich eene goede werking van. Naar wij meenen, werden er ook een paar dergelijke eggen aan de fabriekanten besteld of op proef genomen. In N°. 6 van de Vriend van den Landman vindt men thans een verslag van den heer C. Reinders, over eene beproeving van deze egge. Zij was door eene afdeeling van het Groninger GenootscJiap ter bevordering van Landbouw aaiigekocht en werd op eene vergadering te TJsquert in werking gebragt. Men bragt er haver mede onder op eenen zavelgrond, die met de paardenschoffel was bewerkt; zij werkte hierbij goed, wel wat langzamer dan de gewone egge, doch zij verkruimelde den grond beter en bragt de aanwezige onkruidwortels goed naar bo ven het zaad werd goed ondergebragtmaar de voetstappen der paarden niet goed aangevuld. Op een akker, daags te voren ondiep omgeploegd en sterk met kweek bezet, werkte zij boven verwachting goed; de tanden doorwroetten als 't ware den grond van onderen naar boven aan de werkende zijde en ont- lastten het onkruid boven den grond aan de andere zijde, waar zij zich ligten. De ronddraaijende be weging was zeer geregeld en kon naar wensch meer of minder snel gemaakt worden; naarmate men ech- ter de snelheid daarvan laat toenemenwordt ook de schuinsche stand der egge sterker; zij werkt dan wel krachtiger, maar bewerkt ook maar eene smallere strook gronds. Slechts op eene digte, natte winter- voor faalde hare werking, maar de berigtgever voegt er bijdat de meeste andere eggen hier ook niet veel zouden hebben uitgerigt. Het oordeel der aanwezige landbouwers was gunstigen dit bleek ook daaruit dat, toen na den afloop der proef de egge onder de leden verkocht werdzij de voile som opbragtdie zij aan de afdeeling kostte. De eggealhier beproefdwas ook afkomstig uit de fabriek van landbouwwerktuigen te Hattem; zij heeft een diameter van 1.30 Ned. el, bevat 20 tan den en kost 30. Op de Zaandamsche tentoonstelling deelde de fabrie- kant mededat zij naar de teekening van een Duitsch model vervaardigd was het is echter later gebleken dat zij oorspronkelijk van Amerikaansche vinding is. Mogten er onder onze lezers zijndie de egge beproefdenof daarvan iets meer weten mede te dee len, zoo houden wij ons daarvoor zeer aanbevolen. Zij schijnt toch bijzonder geschikt om den grond van wortel-onkruid te zniverenen daarmede zijn velc gronden in Raarlemmermeer sterk bezet, zoodat zij welligt ook hier goede diensten zou kunnen bewijzen. van HAARLEMMERMEER brengen ter kennisse van de Belanghebbendendat tot de gewone Jaarlijksche HEB-IJK der MATEN en G-EWIGTEN door den Arrondissements-IJker ZITTING zal worden gehouden op Maandag den llden Junij, ten Huize van Paultjs de Boer, Sectie I, Kavel 30, en des Dingsdags den 12den Junij, ten Huize van L. Jacobie Sectie MM, Kavel 13, en wel van des voormiddags tien tot des namiddags drie ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PABST. De Seeretaris, D. EGGINK. TUSSCIIEN langs de ringvaart van den haarlemmermeer. Ter g elegenheid van HET FEEST TE LEIDEN, op MAANDAG den 11 den JUNIJ 1860. Van OudsJioorn naar Amsterdam's morg. 5 u. ii Oude Wetering. it Idem a 6 I* ii Aalsmeer ii Idem it 7 a a Overtoomsclie sluis Leiden it 8* a 's nam. 4£ a a u Idem 's morg. 10 w 's avonds 6 tt a Oude Wetering. Idem. 's morg. 11 a 's avonds 7 it Idem 's morg. 11* 's avnds a Des naclits om 2 uur van Leiden terug tot Aalsmeer. F. M. CARSJENS, Ondernemer. rwvwri "bt" /wyi| Zes zoo goed als nieuwe Eene uitmuntende STROO-SNIJBANK, Een VOREN- JAGER voor Erwten en Boonen, Een PLOEG, Een van Bra/cell's PLOEGJE Eene Groninger KOOLZAAD- DORSCHROLTwee HUISTRAPPEN en Een KAR- LIGT. Alles te zien en te bevragen bij D. BRAAK, op Sectie FE, N°. 20, te Haarlemmermeer. franco. alsEiken Heining- of Schoeijingpalen Ileipalen SparrenSlieten Boonenstaken Brandhoutenz. door den Notaris BAKKER SCHUT, op Woensdag den 13den Junij 1860, ten 12 ure, aan het Kruis- dorp, en op Bonderdag 14 Junij 1860, ten 12 ure, aan den Ringdijk nabij Halfweg. Kontant Geld. ten Huize van ZEEGER BESTMANaan het Kruis- dorp, op Vrijdag den 15den Junij 1860 des voor middags 11 ure, door den Notaris BAKKER SCHUT: gelegen te HaarlemmermeerKavels 20 en 21 in Sectie FF, in Zes Perceelen. Bijzonder geschikt voor transport. Betaling met Kerstijd 1860, mits twee soliede Borgen stellende. Amsterdam, 4 en 6 Junij. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi f 6£ a 19, Kamper- Eilands dito 14| a 17£, Koe dito a 15; Rogge Stroo f 12£ a 14, Tarwe dito f a 13£. Vee. Runderen le kwal. f 160 a 180, 2e kwal 140 a 180, 3e kwal 120 a 160; Melk- en Kalf-Koeijen 120 a 180. Schapen /24 a 30. Varkens 40 a 44 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe iets hooger verkocht; 131 ffi nieuwe bonte Poolsche f 350 bij partij; 129 dito f 350; 128 ffi dito 342; 128 ffi roodbonte dito f 335 bij partij; 124 ffi oude dito/315; 132 ffi oude roode Zweedsche/350; per 2400 kilo; 78 kilo nieuwe bonte Poolscbe/355 bij partij. Rogge met redelijken handel, ongedroogde tot iets hooger en gedroogdo ruim vorige prijzen; 126, 127 ffi nieuwe Pruissische 225 a 228; 127, 131 ffi dito 226 a 240; 125 ffi Gaiatz 218118, 119 ffi nieuwe Petersburger 198 a 200; 115,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3