- 104 - Broek in Waterland, 31 Mei. WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 26 Mei des middags tot op den middag van 2 Junij 1860. d WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN z IN DE IN DEN POLDER LEEGIIWATER. CRUQUIUS. JjIJNDEN. W a RINGVAART Aantal Aantal Aantal H O bij den bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het a CRUQUIUS. LEEGHWA- TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Mei 26 0.65 4.76 4.69 4.69 4.74 n 8 27 0.80 4.80 4.72 4.70 4.74 t n s 28 0.82 4.85 4.80 4.64 4.68 i 8 8 7 5 29 0.67 4.75 4.76 4.90 4.75 s D U 7 5 30 0.67 4.71 4.75 4.90 4.72 8 i 12 7 5 31 0.65 4.70 4.71 4.71 4.71 8 a Junij 1 0.63 4.71 4.67 4.65 4.70 2 0.62 4.64 4.65 4.68 4.69 8 a Te zamen 44 7 5 Aantal slagen 1 13294 Alzoo per minuut 5.035 117 ffi jarige dito 191 a 195; 111 ffi dito f 188. Op levering per 2100 kilo iets vaster. Boekweit prijshoudendFransche per 2100 kilo 190. Koolzaad X lager; Calcutta X^6; op 9 v. Olie in Oct. en Nov. X 71£. Lijnzaad in een doen; 110 Finsch 292£. Olie. Raapolie dadelijk en op levering flaauw; op 6/w./41 Vliegend 39J. Lijnolie dadelijk in een doen, op levering iets trager; op 6/\v. 31£; Vliegend 30. Hennepolie op 6/w. 37J; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 st. 66 a 72. Lijn- per 104 st. 11 a 13£. Alkmaar, 1 Junij. GnANEN en Zaden. Oude Tarwe 10,75. Rogge/7,50. Garst 7. Cheval. dito 8,25. Haver 5,25. Bruine Boonen /14. Graauwe Erwten 22. Vale dito/19. Groene dito 14. Door den laatsten storm lieeft het te veld staand Karweizaad veel geleden. Hooi-KAAS. Kleine 28, kommissie 26,75, middelbare /25,50; laagste prijs 19. Aangevoerd 567 stapels of 123,723 Ned. te. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 32 stapels2520 stuks of 5063 Ned. ffi; prijs 27. 1300 Eijeren, 2.70. Delft, 31 Mei. GnANEN vonden zeer weinig aftrekalleen wcrden Haver en Boonen meer gevraagd; Tarwe van het eiland Rozenburg/10,25 a 11 Westl. 10,20 all; Eil. Rogge /7,20 a 7,40; Westl. 7,30 a 7,50; Eil. Zomer Garst 6,20 a 6,40, Westl. /6a 6,20; korte Haver 5,20 a 5,40, Iange/4 a 4,20; Duivenb. 8,50 a 9; Paardenb. 7,50 a 8; Bruine Boonen II a 12; Groene Erwten 10 a 11. Vee minder gevraagd. Boter weder merkelijk hooger; le kwal. 57 a 58, 2e kvval. 52 a 56. Dordrecht, 31 Mei. Granen en Zaden. Tarwe. Nicltegenstaande onze markt van jarige en nieuwe Zeeuwschc, Vlaamsche en Overm. zeer ma- tig voorzien was, ging de verkoop tot 10 cents lager aan ge- hruikers langzaam; jarige 10,40 a/ll, nieuwe 9,50 a 10,90; dito gcringe en afwijkende 8,30 a 8,80. Zomer genoegzaam niet ter markt, /7,60 a 8. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. door schaarschte prijshoudend, 7,50 a 8; jarige Archangel op 140/2 ffi naarkwal. tot/192 a 195 verhandeld. Garst. Winter onveranderd; Zomer hoogerbe- taald; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter/5,20 a 6,40, dito Zomer 5,20 a 6,50. Spelt traag en 20 cents lager, 3,10 a 3,40 te noteren. Haver wordt scbaarsch en on- derstaandc prijzen waren grif te bedingen: Zeeuwsche en Inl. Voer 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit als volgt vcrkocht: Bosscher tot 223 en mooije Fransche tot 188. Boonen. Paardenb. worden weinig meer getoond; Overm. zakgoed /7a 7,20 en gestorte Zeeuwsche en Vlaam sche 7,50 a 7,60 waardig genoteerd. Duivenb. niet ter veil. Witte boonen flaauw; bij gerijven tot/10 a 11,30 verkocht. Bruine dito slap en 50 cents lager, 10,50 a 11,50, gemak- kelijk te koopen. Erwten. Blaauwe door kleinen aanvoer prijshoudend; goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche golden 9,50 a 9,80, mindere 8,30 a 8,60 en mooije Deensche/8,50 van zolder te ontvangen. Witte traag; puik kookende Dant- ziger waren tot 8,50 en mindere voor de mesting tot /8,20 a 8,40 aangeboden. Koolzaad iets hooger gedaan met bc- perkten handelalleen verkocht mooi gestort Overm. tot X 66£; op 9 vaten Olie op het Najaar tot X 72 aangeboden. -Lijn zaad medc met kleinen handel; 115 ffi jarig Riga Zaai- tot 342 verkocht; 112 ffi Odessa tot 325 geveild. Kanarie- zaad. Het ter veil zijnde is tot9,20 a 9,80 naar deugd geplaatst. Olie. Raapolie. Vliegend hooger, tot 39£ gedaan; op het Najaar zonder omgang; Sept. en Old. tot/41Nov. en Dee. tot aangeboden. Lijnolie duurder betaald; Vliegend tot 31 verhandeld. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot de volgende prijzen te koopen: harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120, zachte dito 130 a 140. Groningen, 5 Junij. Granen en Zaden. De storm, waarvan wij in ons vorig berigt melding maakten, schijnt in onze omstreken niet veel nadeel aan de te veld slaande gewassen gedaan te hebben; het vruclitbare weder, dat daarop is gevolgd, werkt gunstig, alleen voor Rogge begint men naar droogte le verlangen, waar- aan men tevens groote behoefte lieeft voor het branden der veenen. Tarwe. De aanvoer van roode was heden beperkt en de vraag voor mooije kwal. iets levendiger, zoodat men algemeen hooger prijzen heeft moeten aanleggon; ook witte vond meer vraag voor verzending en werd hooger verkocht. Op de verlaagde prijzen der vorige week is meer vraag voor Rogge opgekomen, zoowel voor verzending naar Friesland en Oost-Friesland als voor konsumtie; men heeft heden dan ook gemakkelijk 10 cents verhooging bedongen. Ook voor Boek weit was reeds Vrijdag de vraag iets levendiger, zoodat men toen 10 cents verhooging heeft bedongen; heden werd tot eene vernieuwde verhooging van 5 cents een en ander omgezet. Garst vindt geen vraag meer ter verzending, en daar de pel- lers, door het weinige debiet in Gort, niet meer kochten dan voor dadelijke behoefte, werd de prijs op nieuw 10 cents verlaagd. Haver. De aanvoer van alle soorten was heden grooter dan in langen tijd het geval geweest is; men heeft daardoor Dikke en witte Voer 10 cents en zwarte dito 15 cents lager kunnen koopen, maar daartoe is de aanvoer ook genoegzaam voor verzending opgeruimd. Paarden- boonen zonder handel. Gort flaauw en lager te koopen. Koolzaad. Een ladingje goed Oost-Friesch is Vrijdag nog tot 13,25 verkocht; heden was er weinig handel. Raap- en Lijnolie iets hooger gedaan. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 10,40 a 10,60; 127 ffi dito witte/10,20 a 10,40; 127, 130 ffi nieuwe roode 9,90 a 10,55; 127 ffi dito witte/10 a 10,25. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche /6,70 a 7. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,50 a 6,90; 113, 116 ffi zwarte 6,30 a 6,70. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter f 5,50 a 6,30. Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,40 a 4,85; 65, 68 ffi witte Voer340 a/3,60; 68, 72 ffi zwarte dito 3,50 a 3,70. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,25. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25, Parel-13,50 a 25.— Olie. Raap-/38f Lijn-/29|. Haarlem, 30 Mei en 4 Junij. Kaas. Aangevoerd 1592 stuks zoetemelksche Kaas; daarvan verkocht 1308 stuks k 22 de 50 Ned. ffi. Granen. Witte Tarwe/9,75 a 10,25. Zomer Garst/6,20. Hoorn, 31 Mei en 2 Junij. Kaas. Ter waag gewogen 256 stapels of 63,158 Nederl. ffi. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi 27,50. Granen. Ter markt gebragt 31 mud, als: 4 mud Rogge 7,75 a 7. 3 mud Tarwe 10,75 a 9. .5 mud Garst /7a 6,50. 5 mud Haver 5. 2 mud Graauwe Erwten 19. 5 mud Vale dito 19 a 17. 7 mud Bruine Boo nen /13 a 11,50. Boter per stuk 52 a 55 cents. Eijeren f 2,50. Vee. Aangevoerd: 4 Paarden 60 a 260. 300 Koeijen 85 a 335. 53 Kalveren 2 a 12. 975 Schapen /8,50 a 27. 1050 Lammeren /5a 17,50. 215 Varkens 7 a 24. 53 Zeugen 19 a 50. 465 Biggen /4a 7. 165 Bokken 50 cents a/9,50.130 Geiten 60 cents a 13,75. 160 Kippen 60 cents a 2. 40 Eenden 50 cents a 1,10. 4 Junij. Vet Vee. Aangevoerd 14Kalveren, 4 Schapen, 6 Varkens. Leiden, 1 en 2 Junij. Vee. 19 Stioren /64 a 116; 187 Kalfkoeijen/116 a 212 18 Vette dito 140 a 208; 46 Vare dito 78 a 145; 114 vette Kalveren 18 a /56; 20 magere dito 2,75 a 7,50; 138 magere Hamels 18,50 a 25; 76 vette dito/19 a 27; 86 Ooijen 16 a 219738 Lammeren 6,25 a 14; 20 ma gere Varkens /18 a 34; 60 Biggen 9 a 15. Boter. 18,300 Ned. ffi. 1e kwal. 48 a 54, 2e kwal 42 a 47, per Vat; 1,20 a 1,35 en /1,05 a 1,17$ per Ned. ffi. Granen. 20 mud Winterlarwe /10 a 10,50. 12 mud Zomertarwe 8,75 a 9,25; 24 mud Winterrogge /7a 7,50; 20 mud Garst 5,50 a 6; 27 mud Chevalier dito 6,50 a j 7. 23 mud zware Haver4,50 a 5; 19 mud ligte dito f 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 18 mud Paardenboonen/7 a 7,50. Middelbnrg, 31 Mei. Granen en Zaden. Onze markt van heden leverde weinig bijzonders op. Naar Tarwe bestond eenige vraag, doch tot verlaagde prijzen, waaraan de meeste houders zich niet wilden WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. 2 c 53 PI a Win rigting D- kr. N. ffi Bahom. bij 0°. Til Fall. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 27 8 w. 23,0 748,96 49,1 13,0 0,73 3,6 Zw. bewolkt. 2 WIIW. 28,0 53,89 52,9 13,5 0,59 6,6 Idem. 10 wzw. 0,5 56,92 46,4 9,4 0,91 0 Bijna heider. 28 8 z. 14,0 46,71 48,0 13,1 0,93 3,1 Betr. regen. 2 w. 49,0 46,32 51,1 15,3 0,49 1,5 Zw. bewolkt. 10 WIIW. 80,5 49,68 41,7 14,0 0,87 5,6 Betr. regen. 29 8 nw. 14,0 58,32 50,0 12,1 0,67 9,8 Zw. bewolkt. 2 wnw. 8,0 59,81 50,4 16,0 0,69 0,4 Idem. 10 w. 1,0 59,63 47,8 7,9 0,84 0,1 Idem. 30 8 w. 0,5 58,62 50,5 11,7 0,85 0,2 Idem. 2 wnw. 4,0 58,13 53,1 6,3 0,60 0 Idem. 10 w. 0,5 58,17 43,5 12,4 0,95 0,1 Bijna heider. 31 8 zw. 0,5 58,48 55,8 6,7 0,63 0 Zw. bewolkt. 2 zzw. 0,0 57,20 61,5 - 5,2 0,57 0 Idem. J. 10 zzo. 0,0 54,88 51,8 - 4,3 0,93 0,8 Idem. 1 8 zw. 0,5 53,54 54,3 8,5 0,89 2,2 Idem. 2 zo. 5,0 50,14 64,6 2,9 0,71 0,2 Betr. regen. 10 zw. 4,0 49,80 55,9 0,4 0,75 2,6 Heider. 2 8 zzw. 12,0 52,36 61,5 1,8 0,62 0 Bewolkt. 2 zo. 5,0 50,14 64,6 2,9,0,71 0,2 Betr. regen. 10 zw. 4,0 49,80 55,9 0,4^0,75 2,6 Heider. N. ffi Den 27sten de slerkste windstoot ten 12 u. 59 m. drukking op 1 vierk. el. Den 28sten van 's morg. 11 uur tot 's nachts 1 uur meerdere stooten boven de 40, de sterkste ten 7 u. 20 m. van 110 N. ffi. onderwerpen; jarige Walchersche 10,75 a II; nieuwe dito 9 a 10; Zeeuwsche tot 9 verkocht. Zeeuwsche Rogge bragt/ 7,75 op. Garst. Winter /6a 6,50; Zomer/6 Boonen. Walchersche Witte tot 11 verhandeld. Dito Bruine opgeruimd. Groene Erwten niet ter veil. Koolzaad van het zolder op 13 gehouden. Olie. Raap- 41$, Patent- 43$. Rotterdam, 4 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Witte bij matigen aanvoer lang zaam als voren genomcn. Roode en Poolsche aan consumptie onveranderd, terwijl tot lagere coursen eenige vraag ter ver zending was. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat 11 a 11,30; goede dito 10 a 10,75; puike dito 1859 9,30 a 10,50; goede dito /9a 9,25; afwijkende dito /8a 8,75; zomer /8a 9,25; 159/2 ffi Oude Witbonte Pool sche 365; 159/2 ffi Jarige dito 360; 158/2 ffi Kleefsche 330 a 345; 160/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 340; 158/2 ffi Bovenlandsche 325. Rogge. Zeeuwsche niet ruim ter markt, gedeeltelijk 10 k 20 cents lager, doch alzoo vrij vvel afgaande. Buitenlandsche soorten met iets meerder han del aan verzending. Goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat/7,70 a 8,10; Noordbrabandsche Overm. dito 7,40 a 7,60; afwijkende dito 6,75 a 7,25, 154/2 ffi Wolgasler 245; 154/2 ffi Koningsherger 230; 154/2 ffi Zwcedsche228144, 145, 146/2 ffi Archangel/204, 210, 208, 210; 142, 143/2 ffi dito/197 a 196; 142/2 ffi dito bij partij 192; 148/2 ffi Nieuwe Petersburger 218. Garst. Zeeuwsche bij kleinen aanvoer prijshoudend. Buitenland sche soorten op de lagere coursen minder aangeboden. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4,50 a 6,20. Haver als voren. Goede en puike korte 3,80 a 4,90, dito lange 3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boekweit onveranderd. Noord-Brabandsche 232 a 236. Rhijn 230. Belgische 225 en per 2100 Klg. Fran sche 184 a 190. Erwten als voren. Puike Scbokkers 10,50 a 11,25, andere puike groote 9,50 a 10,25, puike kleine f 9,50 a 10, mindere /8 a 9, witte 8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe /8a 10,25, Oostzee dito 10 a 14. Boonen. Puike Witte Walchersche/10,90 a 11,25, dito Zeeuw sche 10,50 a 10,75, mindere /8a 9,50. Puike Bruine Walchersche 12,25 a 12,75, dito Zeeuwsche 12 a 12,25, mindere 8,50 a 10,50. Paardenboonen langzaam als voren 6,75 a 7,60. Duivenboonen 7 a 9. Van Kool-, Lijn- en Henncpzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad veelal 20 cents lager, 7,50 a 9,70. Rijp, 30 Mei. Kaas. Hoogste prijs 27,75 per 50 Ned. ffi. Aangevoerd 26 stapels, 2968 stuks of 6157 Ned. ffi. Boter 50 cents per Ned. ffi. Eijeren f 1,90. Sehagen, 31 Mei. Vee. Paarden 100 12 magere gelde Koeijen 90 a 120. 20 Kalf-Koeijen 80 a 140. 5 Hokkelingen 50 a 70. 18 nuchtere Kalveren 3 a 5. 200 ge- kruiste Overliouders 20 a 30. 172 Melk-Schapen 14 a 20. 744 inlandsche Lammeren 6,50 a 9. 1400 gekruiste dito /8a 13,50. Bokken en Geiten 50 cents a 4,50. 14 magere Varkens 10 a 16. 140 Biggen 6 a 8. Konijnen 25 a 50 cents. Kippen 40 a 50 cents. Eenden 25 a 50 cents. Duiven 15 a 25 cents. Boter per kop 70 a 72$ cents of 93 a 96J cents per Ned. ffi. Kaas 25 a 35 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-Eijercn 1,80. Eenden-Eijeren 2,50 a 2 60. Zaandam31 Mei. Zaden. Koolzaad willig; op 9 v. Olie in Junij X 72; Sept. X 74; Oct. en Nov. X 74$. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie merkelijk hooger gedaan; op 6/w. /41f; Vliegend en Junij 40$; Sept. 43, 43$; Oct. 43$, f; Nov. 43$, 44; Dec. 43$, 44$. Lijnolie vast; op 6/w. 31$; Vliegend 30; Najaar 32$. Koeken. Raapkoeken 68 a 72. Lijnkoeken/11a 13$. Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4