ABVElTMTim - 107 Haar 1 em in er meer - Polder. Haarlemmer meer Uit (le Hand te Hoops ]\og 5 Bunders Land te Huur, Marktberigten. liltd ft PAARDEMMARRT. TE MWOP Puklieke Verkoop Grasgewas, enz. van 16 Bunders Land, 4 Bunders BOUWLAND, In de zitfing van den Gemeenteraad van Leiden van 24 Mei, is in behandeling geweest een adres van J. J. Brandhoff Isselman c. s.belang- hebbenden bij de instandhouding en den bloei van den boterhandeltot het vaststellen en uitvaardigen van een plaatselijk reglement op den ijk en de keuring van botervaten. Na langdurige beraadslaging is met 10 tegen 8 stemmen besloten, tot de vaststelling van zoodanig reglement niet over te gaan, en is alzoo het verzoek van adressanten gewezen van de hand. Den 6<len Junij had te Delft de gewone jaarlijksche paardenmarkt plaats. Er waren ongeveer 500 paar- den ter markt en de handel was over het geheel vrij levendiger werdenvooral voor paarden van eerste kwaliteit, goede prijzen besteed. De premienvan wege de gemeente uitgeloofd zijn uitgereikt aan den heer J. Qualm, te Rozen- burg, voor den besten dekhengst, 25.den heer M. Oli eman, te Pijnaeker, voor het beste en schoon- ste 5jarig merriepaard, aan den tand,/25.den heer C. Bz. Groenewegen, teVrijenban, voor de beste veulenmerrie, 20.den heer J. van der Wei, te Delft, voor het beste en schoonste 3jarig merriepaard 20.den heer C. van Eijk, te Kethel, voor het beste en schoonste 2jarig merrie paard, /15.den heer W. Mooyman, te Stomp- wijk, voor het beste en schoonste jaarling-veulen 10. De premie van /30.voor het schoonste en beste span trekpaardenis niet uitgereikt, daar er geen span, der bekrooning waardig, aanwezig was. De heer C. Reinders, lid der commissie van Landbouw in Groningen, waarschijnlijk in gezelschap van nog eencn anderen deskundigendenkt in Junij naar Engeland te gaan, om aldaar aan te koopen, een jongen stier van het korthoorn (Durham) ras, voor rekening der commissie van landbouw, eene jonge koe van hetzelfde ras, voor rekening van het genoot- schap voor Nijverheid te Onderdendameene dito voor gezamenlijke rekening van drie landbouwers in het Oldambt en een engelschen hengst van een krachtig werkras voor rekening der commissie voor de paar- denfokkerij in de prov. Groningen. Uit Noord-Braband komen klagten in over het uit- halen van vogelnesten door de kinderen. Er bestaat wel eene verordening daartegendoch deze wordt door de gemeentebesturen niet gehandhaafd. Door het weg- nemen der eijeren en jonge vogels wordt het ver- meerderen van de insekten natuurlijk zeer in de hand gewerkt. In het belang van het algemeen acht men het wenschelijk, dat de aandncht hierop meer geves- tigd worde. Bij de Eerste Knmer der Staten-Generaal is inge- komen een adres van J. Breed c. s.landbouwers en landeigenaren in de gemeenten van het lcanton Schagen, in Noord-IIollandwaarin zij hunne adhaesie te kennen geven aan het voorstel van den heer Sloet tot het afkoopbaar stellen der tienden. 17 Junijopening der algemeene nationale landbouw- tentoonstelling te Parijs. 19 Junij, aanvang van het 15Je Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres te Amersfoort; 21sten landbouw-tentoonstelling, 23sten sluiting. 18 Junij, Paardenmarkt te Schagen. Naar wij vernemenheeft de heer J. A. B e ij e- rinck zijne geloofsbrieven ingezonden en alzoo de benoeming tot Hoofd-Ingeland aangenomen. Van de op den 6<lea Junij te Haarlem, ten over- staan van den notaris Bakker Schut, aangebodene T80 bunders Land, in den Haarlemmermeer-Polder zijn verkocht: Kavels n°. 3 (gedeeltelijk)4, 5 en 6, in Sectie J Jte zamen groot circa 7 4 bundersaan Pieter Beers, voor 20,105.en Kavels n°. 10 en 11, in Sectie GG, te zamen groot circa 40 bun ders, aan C. Leeflang, voor 14,225. Op den 7den Junij heeft in het Dorp aan de Kruis- vaart de aangekondigde Harddraverij van Paarden minstens drie maanden bij inwoners dezer gemeente in gebruikplaats gehadtien Ingelanden hadden zich daartoe aangegeven van deze heeft de heer A. J. G. Timmermans, met zijn paard Leonoraden persten prijsde heer M. van Tol, met zijn paard genaamd de Bruine Merriede eerste premie en de heer P. Enthoven, met zijn paard genaamd Remkert, de tweede premie behaaldook de overige paarden voldeden aan de verwachting. De prijsbestaande in eene zeer fraaije pendule en de eerste premie, zijnde een zilveren tafelbel waren bekostigd uit vrijwillige bijdragen de tweede premie, zijnde eene zweep, was een geschenk van den heer Amersfoordt. Alhoewel het overigens guustige weder door eenige regenbuijen werd afgewisseld, zoo voldeed dit echt Nederlandsch vermaak aan de verwachting van de talrijke toeschouwers. De deelnemers in het algemeen en de commissa- rissen in het bijzonder mogen dan ook de voldoening smaken eene nuttige en aangename uitspanning aan velen te hebben verschaft, en het verstrekt de inge- zetenen tot eer, dat op deze zoo vrolijk doorgebragte dag en in de daarop volgende nacht, geen enkel ongeval of twist van ernstigen aard voorviel. De onheilen door den Pinksterstorm van 28 Mei in deze gemeente veroorzaaktzijn nog al zeer aan- zienlijk geweest. Van sehade aan gebouwen te weeg gebragt, is het volgende ter onzer kennis gekomen. Op BR 13 is eene veeschuur ingestort; idem op B B 1 de gewezene sleenfabriekidem eene schuur op Abenes; op den Bingdijk bij de Oude Wetering zijn twee gevels van kleine woningen uitgeslagenop G G 3 en J J 6 daken van de huizen gewaaidop J J 1 een in aanbouw zijnd huis ingestort; op MM 12, JJ 2, NN 13 de daken zwaar beschadigd; op E 26 eene woning en op E 11 eene dito gedeeltelijk inge stort; op P 12 een hooiberg oragewaaidop het rietland de woning van Kamperman zwaar bescha digd op den Bingdijk bij den Vijfhuizerweg eene wo ning gedeeltelijk ingestort; op L 6 een huis ingestort; op K 5 H 12 en H 8 drie tasgebouwen ingestort. De schade aan de gewassen toegebragt is minder aanzienlijk geweest dan zich eerst liet vermoeden. Karvveizaad schijnt nog al geleden te hebben. Het koolzaad, dat door den wind vlak gestreken washeeft daardoor weinig geleden. De ligte rogge heeft nog al schade ondervonden door het doorslaan van enkele arenof de zware wind het doodbloeijen heeft bevorderdzal nu eerst goed gezien kunnen worden; de klaver heeft veel geleden, veel van het blad is geheel verdroogd. Ook van de jarige meekrap was het blad ten deele zwart gewordendoch de plant heeft zich spoedig hersteld. Het gure weder, dat echter op den storm gevolgd is, heeft zeer ongunstig gewerkt en den groei sterk tegen gehouden. Het vlasdat algemeen goed staat, heeft evenmin geleden. Enkele runderen en schapen zijn in het wa ter geraakt en verdronken. Ten geschenke ontvangen voor de Landbouw-Biblio- tlieelc voor Haarlemmermeer van Dr. C. E. II.te A. Dr. W. HammDe landhuishoudkundige Gereed- schappen en Werkluigen van Engeland", bewerkt door E. C. Enklaar, 2 deelen; Dr. E. Wolff, „De na- tuurkundige grondslagen van den Akkerbouw", 2 din. Dr. C. G. HaubnerDe Gezondheidsleer der land- huishoudelijke huisdieren", 2 din.en het Jaarboekje der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 1848 1860". Van den heer C. E. de C.J. A. Dilkens, Handboek van Vaderlandsche Landhuishoudkunde"; M. le LocteOver het aankweeken der Wortelplan- ten"; M, le Dade, Beknopte verhandeling over de Landbouw-Werktuigen"; M. FouquetGrond verhan deling over de Meststolfen en Vetten"; J. LI. Magne, „Keus der Melkkoeijen"; E. Peers, De overdekte Mesthoopen"; M. le DocteOver het kweeken der Olieplanten"; SovetHandboek voor openbare en bijzoudere gezondheidsleer; Gebruik van den kalk in den landbonw"; Verslag over den veehandel en het verbruik van vleesch in de hoofdstad" en 8 exem- plaren van E. C. Enklaar, Handleiding tot de kennis der Natuur- en Landhuishoudkunde". Van 29 Mei tot 12 Junij zijn bij den Burgerlijken Stand aangegeven geboren 2 maun.3 vrouw. ge- slachtte zamen 5overleden 5 mann.7 vrouw. geslaeht, te zamen 12; levenloos aangegeven geene; ondertrouwd 2 paren gehuwd 1 paar. IJgpffll'Js Eene Zuid-Hollandsche BOERENWONING, gesehikt om te verplaatsen. Lang 27 en breed 9 Nederlandsche Ellen. Te bevragen bij J. SPBEIJ Mr. Timmermante Kondekerke. Brieven franco. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS van HAARLEMMERMEER brengen ter kennisse van de Belanghebbendendat de GROOTE JAARLIJK SCHE PAARDENMARKT dit jaar op Woensdag den 20sten Junij zal worden gehouden, in het Dorp aan de Kruisvaart, en wel op het daartoe inge- rigte Maektplein achter de Openbare School. Wanneer wij in aanmerking nemen de uitgestrekt- heid der Gemeente, het aantal zich daarin bevindende Paarden, de aanzienlijke aanfokking en de behoefte aan meerdere Paardendan gelooven wij met grond te kunnen veronderstellendat deze Markt eene der aanzienlijkste belooft te zullen worden het is daarom ook dat wij inzonderheid de Ingezetenen tot deelne- ming uitnoodigen en Vreemde Kooplieden op deze Markt in hun voordeel opmerkzaam maken. Haarlemmermeer, 1 Junij 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd PABST. De Secretaris, D. EGGINK. gelegen in Sectie G Gin Haarlemmermeer voor dit Jaar tot Kerstijd. Te bevragen bij C. STOLWIJK, Sectie I, N°. 21, aldaar. bet GRASGEWAS van circa 16 Bunders LAND, en later het ETGROEN, gelegen in de Haarlemmer meer langs den Kruisweg tot aan den Spieringweg, op Kavel JN°. 8nabij de Cruquius en de Ring- vaart; bij II. A. BULTMAN Hzn.te Amsterdam, op de N. Z. Voorburgwal bij de Oude Braak, L 445. in de Herberg (vroeger Berendsen) aan de Lijnden, te Haarlemmermeer, op Dingsdag 26 Junij 1860, ten 11 ure, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, van te Haarlemmermeer, Vijfhuizen, Sectie C, N°. 9 en RijlcSectie A AN°. 67 en 8als 6 Bunders GRASGEWAS, om eens te hooijen, in perceelen. 6 Bunders WEILANDom te weiden of eens te hooijenin perceelenen daarna te scheurenom met Koolzaad, Tance of andere Vrucliten te bezaaijen. Uitgezonderd HennipVlas en Moslerdzaad. waar nu Koolzaad op slaat, te beteelen als boven in Perceelen van 2 Bunders. Breeder bij BiljettenNotitien gratis te bekomen. Aanwijzing door DIRK VAN WIERINGEN en JE- REMIAS SCHAAP. Amsterdam, 11 en 13 Junij. Vee. Runderen 1e kwal. 160 a 190, 2e kwal 140 a 170, 3e kwal 120 a 150; Melk- en Kalf-Koeijen 120 a 170. Schapen/24 a 30- Varkens40 a 44 cents per Ned. ft'. Granen en Zaden Tarwe bij gerijven onveranderd131 ft bonte Poolscbe 363 a 365; 128, 129 ft dito 352 a 358; 127 ft nieuwe Friesche 330. Rogge prijshoudend met redelijken handel; 125, 127, 128 ft nieuwe Pruissische/225, 231 a 234; 131 ft dito 242; 125 ft oude Decnscbe 215; 121 ft Galatz 210; 123 ft geringe dito208 a f 210; 124 18 Finsche/215; 119 ft nieuwe Petersburger 205: 117, 1 18 ft jarige dito 198. Op levering onveran derd. Koolzaad a 1 lager; op 9 v. Olie in Oct. en Nov. 73. Lijnzaad in een doen; 103, 204 ft Archangel 275. Olie. Raapolie dadelijk in een doen, op levering flaauw; op 6/vv. 41 J; Vliegend 40. Lijnolic in een doen; op 6/w. 31£; Vliegend 30. Hennepolie op 6/w./37J; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 st. 66 a 72. Lijn- per 104 st. 11 a 13£. Alkmaar, 8 Junij. Granen en Zaden zijn weinig of niet aangevoerd 'on tot vo- rigen prijs verkocht; voor geel Moslerdzaad is vergeefs/21 geboden. Kaas. Kleine hooi- 28,50, dito gras- /29; middelbare liooi- 26,25, dito gras- 26; kommissic dito 27; iaagste prijs 18,50. Broek in Waterland, 7 Junij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 31 stapels, 2641 stuks of 4517 Ned. ft prijs 28,75. 650 Eijeren 2,70. Delft, 7 en 8 Junij. Granen waren weinig ter markt en vondcn geen aftrek. Tarwe van het Eiland Rozenburg 10,25 a 11,25. Eii. Rogge 7,80 a 8,40, Westl. 7,50 a 8. Eil. Zomer Garst/0,30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3