- 108 - to -f" WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 2 Junij des iniddags tot op den middag van 9 Junij 1860. o WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN z w IN DE LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. ta IN DEN POLDER w RINGVAART H O Q bij don bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantal CRUQUIUS. LEEGHWA- TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels Junij 2 0.62 4.64 4.65 4.68 4.69 0 0 3 0.60 4.68 4.63 4.67 4.69 0 b 0 0 9 0 A 0.60 4. 72 4.63 4.65 4.70 0 0 0 0 12 7 5 5 0.60 4.74 4.70 4.78 4.72 0 0 0 0 0 24 7 5 6 0.60 4.76 4.74 4.85 4.78 0 0 0 0 0 24 7 5 7 0 58 4.76 4.79 4.87 4.83 0 0 0 24 7 5 8 0.55 4.95 4.84 4.83 4.90 0 0 0 0 0 24 7 5 9 0.58 4.85 4.84 4.87 4.87 0 0 0 0 12 7 5 Te zamen 120 7 5 Aantal slagen 0 0 33317 Alzoo per minuut 4.627 a 6,70. Kortc Haver /5a 5,50, Iange 4 a 5. Bruine Boonen/ It a 12. Groene Erwten 10 a 11. Vef, meer gevraagd met veel handel tot fiksche prijzen. Boter genoegzaam in een doen; le kwal. 57 a 58, 2e kwal. 51 a 56. Dordrecht, 7 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige en nieuwe Zeeuxvsche, Vlaamsche en Overm. was kleiner dan vorige week en ging aan gebruikers tot 10 cents hooger beter van dehand; jarige 10,40 all, nieuwe 9,50 a 10, dito geringe en af- wijkende 8,50 a 9; van Zomer waren enkele partijtjes uit het Overm. ter markt, die mede duurder betaald werden, 8,20 a 9,20. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. aan benoodigden wcl le verkoopen f 7,50 a 8jarige Archan gel hooger gehouden; 140/2 ffi/ 194 a 198 naar kwal. Garst schaarsch en tot genoteerde prijzen begeerdZeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,20 a 6,40, dito Zomer 5,20 a 6,50. Spelt prijshoudendtot 3,10 a 3,40 naar deugd verkocht. Haver weinig getoond en genoteerde prijzen zijn vlug bedongen; Zeeuwsche en Inl. Voer/3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit weinig ter markt en op de volgende prijzen gehouden: Bredasche 232 en Fronsche 188 a 190 naar kwal. Boonen. Paardenb. zeer weinig aangevoerd en tot hooger prijs verhandeld; Overm. zakgocd 7 a 7,40. gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7,60 a 7,80 waardig. Duivenb. niet ter veil. Witte Boonen prijshoudend, tot/ 10 a 11,30 verkocht. Bruine dito tot verhoogde prijzen 11 a 12, beter te plaatsen. Erwten. Blaauwe vonden 20 cents hooger goeden aftrekgoed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche 9,80 a 10, mindere 8,40 a 8,80 en mooije Decnsche 8,50 a 8,60 van het zolder te ontvangen. Witte met toenemende vraag duurder betaald; Dantziger tot 8,60 en Koningsb. tot 8,50 bij eenige kwantiteit verhandeld. Kool- zaad vond weinig kooplust en is lager afgegeven puik gestort Overm. tot 68, mindere kwal. zakgoed tot CO aan olie- slagers geplaatstop 9 v. Olie op het Najaar tot 70£ aange- hoden. Lijnzaad zonder omzet; 112 9? Odessa tot 325 geveild. Kanariezaad weinig aangevoerd en tot vorige prijzen 9,20 a 9,80 met graagte genomen. Olie. Raapolie dadelijk hooger; Vliegend tot 40 gedaan; op het Najaar dnarenlegen tot verlaagde prijzen ,/41gelaten. Lijnolie stil; Vliegend tot 31 te koopen. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot onderstaande prijzen aan- geboden: harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120, zachte dito 130 a 140. Gouda7 Junij. Kaas 23 a 23,50 per 50 Ned. ffi. Groningen, 12 Junij. Granen en Zaden. De vorige week is zeer regenachtig ge- bleven, geen dag ging voorbij waarop geene zware huijen vielen dikwijls gepaard met sterken wind. Sedert gisteren is het be- paald beter en heden is het warm met helderen zonneschijn. Tarwe. De verhooging der prijzen op alle buitenmarkten is hier niet zonder invloed gebleven. Reeds Vrijdag werd de kleine aanvoer tot eene verhooging van 25 a 40 cents grif ver kocht ter verzending naar Belgie, en heden was de vraag ter verzending daarheen op nieuw zeer levendig, zoodat alles, wat cenigzins naar koers ter veil was, koopers vond tot eene ver hooging van 30 a 35 cents; ook witte deelde in die verhooging en bedong 75 cents meer dan heden voor 8 dagen. Rogge, waarvan in den laatsten tijd nog al veel aan konsumtie was verkocht, werd minder dringend aangebodcn; de vraag daar- entegen was meer uitgebreidzoodat reeds Vrijdag gemak- kelijk eene verhooging van 10 cents bedongen werd. He den betaalde men voor konsumtie op nieuw 25 cents meer, maar deze verhooging niet algemeen ingowilligd wordende, kreeg de handel niet die uitgebreidheid, die men verwacht had. Boekweit werd weder meer gevraagd ter verzending en was tot eene verhooging van 25 cents sedert heden voor 8 dagen ge- makkelijk te plaatsen. Garst onveranderd in prijs, met zeer weinig handel. Haver. Iloewel de aanvoer van Dikke klein was, kon toch geen hooger prijs bedongen worden dan 11 Vrij dag Voersoorten waren daarentegen iets vaster door zeer geringen aanvoer. Paardenboonen zonder handel. Gort zonder prijsveranderingmet weinig handel. Koolzaad was Vrijdag iets flaauwer, maar heden weder de prijzen van Dingsdag waard. Raap- en Lijnolie hooger betaald. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 11,20 a 11,40; 127 ffi dito witte/11,10a 11,30; 127, 130 ffi nieuwe roode 10,60a 11,25; 127 If dito witte/10,80 a 11. Nieuwe Rogge. 120, 123 If Inlandsche/7,05 a 7,35. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijzo 6,75 a 7,15; 113, 116 ffi zwarte 6,55 a 6,95. Nieuwe Garst. 96, 103 If Winter f 5,50 a 6,30. Nieuwe Haver. 7885 iff Dikke/4,45 a 4,90 65, 68 if witte Voer 3,50 a/3,75; 68, 72 ffi zwarte dito 3,60 a 3,80. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25; Parel-/13,50 a 25.— Olie. Raap-/39, Lijn-/29f. Haarlem, 11 en 13 Junij. Granf.n. Roode Tarwe 10. Rogge 7,35 a 7,50. Zomer Garst 6,10 a 6,20. Haver 4,20 a 5,10. Kaas. Aangevoerd en verkocht: 1818 stuks Zoetemelksche tot 23 de 50 Ned. if. Hoorn, 7 en 9 Junij. Kaas. Ter waag gewogen 85 stapels of 21,056 Nederl. Hoogste prijs per 50 Ned. if 29,50. Granen. Ter markt gebragt 28 mud, als: 6 mud Rogge /7,50. 14 mud Garst/8 a 6 2 mud Groene Erwten/13. 2 mud Graauwe dito 19. 1 mud Vale dito 16. 3 mud Bruine Boonen 13,50 a 10,50. Boter per stuk 53 a 58 cents. Eijeren 5. Vee. Aangevoerd: 19 Paarden 45 a 237. 55 Koeijen 90 a 260. 39 Kalveren/ 3 a 13,50. 300 Schapen/8 a 26. 450 Lammeren 4 a 17. 175 Varkens 7 a 22. 35 Zeugen 23 a 51. 300 Biggen 4 a 9. 90 Bokken 50 cents a11,50. 60 Geilen 60 cents a/13. 95 Kippen 55 cts. a 1,75. 40 Eenden 70 cts. a f 1,20. 11 Junij. Vet Vee. Aangevoerd: 2 Koeijen, 20 Kalveren, 6 Schapen, 6 Varkens. Langstraat, 7 Junij. IIooi 10 a 12 de 1000/2 Ned. if. Vlas 2 a 3 de steen of 3 Ned. if. Hop 13 a 17 de 50 Ned, if. Alles met redelijken handel naar kwaliteit Leiden, 8 en 9 Junij. Vee. 7 Stieren 66 a 114; 58 Kalfkoeijen 124 a 184: 55 Vette dito 180 a 240; 47 Vare dito 78 a 158; 146 vettc Kalveren 21 a 58; 28 nuchtere dito 3,50 a 8; 226 rnagere Hamels 13 a 24; 87 vette dito19 a 31; 7541 Lammeren 5,25 a 13,25; 12 magere Varkens 17 a 33; 64 Biggen 9 a 16. Boter. 8940 Ned. if. le kwal. 48 a 54, 2e kwal. 42 a 47, per Vat; 1,20 a 1,35 en /1,05 a 1,17£ per Ned. if. Granen. 24 mud Wintertarwe 10,50 a 11. 16 mud Zomertarwe 8,75 a 9,50; 40 mud Rogge7,50 a 8; 10 mud Garst 5,50 a 6; 17 mud Chevalier dito f 6,50 a 7. 20 mud zware Haver 4,50 a 5; 14 mud ligte dito /'3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 7 Junij. Granen en Zaden. Heden was de aanvoer uit onze buiten- eilanden en uit Walcheren zeer klein. Naar Tarwe bestond levendige vraag voor verzending, houders waren echter terug- houdend, en hidden zoo hoog, dat weinig is kunnen gedaan worden. Tarwe. Nieuwe is met 9,50 a 10,25 betaald, zijnde door de konsumtie nog 10,50 a 10,60 voor enkele uitgelezene partijljes ingewilligd; van Zeeuwsche slechts enkele kleine partijtjes ter markt, 9,25 a 9,50; jarige niet ter veil. Zeeuwsche Rogge/7,75 a 8, met weinig aanbieding. Garst. Winter /6a 6,50, Zomer is in de puike soorten tot 6,30 afgedaan. Boonen. Walchersche Witte met /II betaald. Bruine niet ter veil. Walchersche Paardenb. zoo goed als opgeruimd; gaarne zou men 7,75 hebben betaald; Zeeuw sche dito 7,40, doch einde beurs nog onverkocht. Wal chersche Groene Erwten met 10,25 betaald. Koolzaad van het zolder veelal te hoog gehouden; een partijtje van 100 mud, van onder den boer, is tot 12,25 gekocht. Olie. Patent- 44, Raap- 41fLijn-34J. Purmerende12 Junij. Kaas. Middelbare hooi- 28,25kleine dito 28dito gras 29,50. Aan de stads waag zijn gewogen 162 stapels of 42,531 Ned. If. Boter 1 per Ned. If; vlug. Eijeren. Kippen- 2,20; Eenden- 2,80. Vee. 670 Schapen en Lammeren; de haudel niet vlug; - 106 vette Kalveren, 60 a 80 cents per Ned. ffi; slug; - 90 WAABNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. G 2 G G Pi 2 Win rigting D- kr. N. ffi Barom bij 0°. Th. Fah. Afvvijk der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 3 8 zzw. 12,0 752,36 61,5 1,8 0,62 0 Bewolkt. 2 zzw. 9,0 51,39 66,0 3,4 0,49 0 Zw. bewolkt. 10 zw. 0,0 51,89 53,1 3,4 0,91 2,5 Ligt bewolkt. 4 8 zw. 5,0 54,81 55,9 7,6 0,89 0,1 Zw. bewolkt. 2 wzw. 6,0 55,81 61,7 6,1 0,66 1,4 Idem. zw. 0,0 56,74 50,2 6,5 0,95 0,6 Ligt bewolkt. 5 8 zw. 2,5 58,44 56,1 7,4 0,73 0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 5,0 59,13 61,2 6,7 0,79 0,3 Bewolkt. 10 wzw. 0,0 60,47 50,4 6,3 0,84 0,2 Zw. bewolkt. 6 8 zzw. 0,5 60,82 60,8 2,5 0,60 0 Ligt bewolkt. 2 zzo. 4,5 59,02 63,0 4,7 0,51 0,3 Zw.bew.reg.* 10 zw. 0,0 59,11 50,7 5,8 0,94 4,6 Bijna helder. 7 8 zw. 1,5 59,09 61,0 2,5 0,58 0 Idem. 2 1 0,5 58,17 64,9 2,9 0,52 0,3 Zw. hew. 1 10 zw. 0,5 58,48 51,3 5,4 0,91 0 Ligt bewolkt. 8 8 zw. 11,0 58,76 57,6 6.3 0,67 0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 8,0 59,61 55,9 12,2 0,86 6,3? Idem. 10 w. 0,0 59,83 49,6 7,4 0,89 2,4 Bijna helder. 9 8 wzw. 0,0 57,96 63,0 1,3 0,56 0 Bewolkt. 2 z. 0,5 55,05 68,7 0,2 0,47 0 Zw. bewolkt. 10 ozo. 0,5 49,74 55,2 2,2 0,91 0,4 Idem. Van 1 u. 50 m. tot 2 u. 10 m. onwedcr. 1 Van 1 u. 50 m. tot 2 u. 15 m. onweder. Hierbij was 0,4 mm. hagel. nuchtere dito,/4 a 10; vlug; - 82 vette Varkens, 36 a 43 cents per Ned. ffi; - 16 magere dito, 12 a 20; 265 Biggen, /5a 6,50; stugge handel; - 298 Runderen; hoogo prijzen met tragen handel; - 20 Paarden. Rotterdam, 11 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Van Witte was de aanvoer niet ruim en 30 a 40 cents hooger aan consumtie wcl le plaatsen. Roode en Poolsche bij den aanvang op vorige coursen meer gevraagd, doch later bij uitslijting10 a 15 hooger betaald. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat/11,50 a/11,75; goede dito/ 10,75 a 11,25; puike dito 1859/10 a 11; goede dito 9,50 a 9,75; afwiikende soorten 8,50 a 9,25; Zomer 9 a 9,50; 161/2 ffi Witbonte Poolsche 364 a 370; 159/2 ffi oude dito 385; 160/2 ffi oude roode dito/ 375; 158/2 ffi Kleefsche 360; 160/2 ffi jarige Bovenlandsche Ris/ 350; 155, 156/2 ffi Bovenlandsche 327 a/ 330; 164/2 ffi Stralsunder f 385; 129, 130 ffi Witbonte Poolsche per 2400 K°. netto 365; 129, 130 ffi Bonte dito bij partij 355. Roggo. Zeeuwsche met kleinen aanvoer; echter 10 cents hooger met weinig kooplust. Buitenlandsche soorten prijshoudend en gedeeltelijk bij uitslijting iets hooger verkocht. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zak maat /8a 8,25; Noordbrabandsche Overm. dito/7,75 a 8; goede en mindere 7,25 a 7,60; 154, 158/2 if Konings- berger 235 a 250; 154/2 ffi Wolgasler 245145, 147/2 ffi Archangel 210 a 218; 142, 144/2 ffi dito 200 a 210; 148/2 ffi Petersburger 223. Garst. Zeeuwsche onveran derd. Buitenlandsche soorten algemeen iets hooger gehouden. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4,50 a 6,20; dito Zomer 4,50 a 6,40. Ilaver als vorcn. Goede en puike korte 3,80 a 4,90, dito lange/3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boekweit in de beste kwa- liteitcn iets hooger betaald. Noord-Brabandsche 235 a 240. Puike Steenbergscbe 246. Belgische 230. Rhijn 230. Maas 226. Groninger zwarte Zand 230 en Fransche per 2100 Klg. netto 185 a 190. Erwten Puike Schokkers 10 a 10,50, andcre puike groote 9,75 a 10,25. Kleine 20 cenls hooger, puike 9,75 a 10,20, mindere 8,10 a 9 witte 8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe /8a 10,25. Oost- zee dito f 10 a 14. Boonen. Witte en Bruine 25 cents hooger. Puike Witte Walchersche/11,25 a 11,40; dito Zeeuw sche 10,75 a 11,25; mindere /8 a 10; Puike Bruine Wal chersche 12,50 a 13; dito Zeeuwsche 12 a 12,50; min dere 9,50 a 11. Paardenboonen als voren wel te verkoopen 6,75 a 7,70. Duivenboonen 7 a 9. Van Kool-Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanarie zaad 25 cents hooger, 7,50 a 10. Rijp, 6 Junij. Kaas. Hoogste prijs: gras-/ 27,75, hooi-27,50. Aan gevoerd 31 stapels, 3993 stuks of 8175 Ned. ffi. Boter 50 cents per J Ned. ffi. Eijeren f 2. Schagen, 7 Junij. Vee. Paarden 70 a 90. Stieren 110. 15 magere gelde Koeijen 80 a 130. 15 Kalf-Koeijen 100 a 140. 10 Vaarzen (Hokkelingen) 35 a 60. 14 nuch tere Kalveren 5 a 7. 188 Overhouders 18 a 31. 125 Melk-Schapen 14 a 21. 600 inlandsche Lammeren 6 a 9. 1000 gekruiste dito 8 a 14 12 Bokken en Geiten 50 cents a 3,50. 12 magere Varkens 12 a 24. 129 Biggen 5 a 8. Konijnen 20 a 75 cents. Kippen 60 a 100 cents. Eenden 40 cents. Boter per kop 67£ cents, per Ned. ffi. 90 cents. Kaas 30 a 35 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-Eije- ren 2. Eenden-Eijeren 2,55. Zierikzee7 Junij. Granen. Tarwe 1859 10,25 a 10,50. Rogge 7,75 a 8 Winter Garst /6a 6,25. Zomer dito 5,50 a 5,75 Haver 3,75 a 4,50. Paardenb. 7,75 a 8. Witte Boonen 10,75 a 11. Bruine dito 11 a 13. Groene dito 9,75 a 10. Gele dito 8,75 a 9,50. Meekrappen als voren. Drukkerij van Bonga 8t C°, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4