- HO- Rijnland. Haarlemmeriiieer. Het scliijnt dusdat de Mecrcomraissic zicli gereg- tigd aclitte, de noodzakelijk vereischte ambtenaren aan de dienst des Polders te onttrekkenreeds voor dat de overdragt had plaats geliadondanks dat de Itigelanden 7.per builder Polderlasten opbragten onder anderen ook om de tractementen dier opzigters aan het Eijk te vergoeden. De Meercommissieonvermogend als zij scheen te zijnheeft echter tot dergelijke handeling den moed gehadwat meer iszelfs den moedom er on- bewimpeld voor uit te komen. Op eene handige wijze maakt zij zich af van het verzoek van Dijkgraaf en Ileemraden om in ge- meenschappelijk overleg een onderhoudsbestek voor het reeds ingetreden jaar te ontwerpen. Yan een bestck maakt zij een contract, en zegt daarna dat dit tot de bemoeijingen van Dijkgraaf en Ileemraden behoort; dat hebben Dijkgraaf en Heemraden zeker toen ook wel reeds vermoed. Het bestek is echter iets andershet is de weg om later tot een contract te geraken, en het opmaken daarvandat zeker met het einde van Maart reeds geschied had moeten zijn, en derhalve tot de bemoeijingen der Meercommissie behoorde, sloot eene opneming van het besiaande gebrekkige in. Van eenig overleg omtrent eene toekomstige aanbe- steding van steenkolen door het Polderbestuur wordt hetzelfde gezegd. Maar wat zeker nog meer verbazing wekkend is de Commissie mogt deswegens in gecn overleg treden met het Polderbestuur en kon derhalve deswegens ook geene magtiging op den Ingenieur „Michaelis verstrekken". Waarom niet? De Minister van Eeenen, die bij brief van 27 October blijkens het antwoord der Meercommissie van 5 November 1855 de Commissie ernstig om voorziening vroeg, heeft zeker dat verbod niet gegeven. De in elk opzigt zeer zonderlinge brief eindigt ten slotte met eene hernieuwde herinnering aan art. 4 der slotbepalingen van het reglement. De Meercom missie wenscht den brief als de bij dat art. bedoelde aanschrijving te hebben aangemerkt, op welke de overname moet geschieden zoodra de reeds voorloopig toegezonden voorwaarden van overname en inventaris (met welk laatste zeker de bijlagen zijn bedoeld) zal gcreed zijnwaarop de Commissie eerstdang3 de goedkeuring der Eegering venvaclit. Men ziet, van eene goedkeuring dier voorwaarden door het Polderbestuur is geene sprake meer. De gelegenheid om ook in het geringste opzigt in overleg te tredenwordt in eens volkomen afgesneden. Wij vragenwelke beteekenis nu aan de uitnoodiging in den eersten brief van 10 Maart, ten geleide van de nog onvolledige concept-overeenkomst, moet worden gehecht? Welke gelegenheid is er gegeven, om aan de Meercommissie eveniuele aanmerkingen te maken en zelfs slechts voorloopige lescliouwingen mede te deelen? Wij wensehen ons met den inhoud van dien brief, die slechts 16 dagen na den eersten werd verzonden, thans niet verder in te laten. Wij constateren alleen, dat op die wijze de Meercommissie gemeend heeft uit- voering te geven aan het slot van art. 20 der koop- voorwaardenen dat daarmede aan den Polder en aan de Ingelanden diep te betreuren onregt is gedaan. Wat stond het Polderbestuur tegenover zulk schrij- ven te doen? Wij hebben den inhoud van het op 4 April gegeven antwoord reeds medegcdeeld. Dat dit in den aanhef eenig blijk draagt van de levendige verontwaardigingdie den steller daarvan vervulde wie zal het euvel duiden? Toch komt in den ver- deren inhoud gcen enkel onaangenaam woord voor; Dijkgraaf en Heemraden dringen nogmaals aandat de toestand van de meest gewigtige Polder-eigendom- men worde opgenomenen geven ten slotte kennis datmet het oog op het algemeen reglementhet Polderbestuur tegen den 21sten April zijne eind- instelling kon hebben bereiktzeker eene waar- dige beantwoording tegenover het verwijt, dat er nog niet genoeg voortgang met de zaak werd gemaakt een verwijt te grievender, omdat het bijna onmoge- lijke werd gedaanom de zaak te bespoedigen. Wclligt ware het in de gegevene omstandigheden beter geweestden brief eenvoudig ter zijde te leggen, gelijk zulk schrijven dit verdiende; maar het nog niet volledig benoemde Polderbestuur had dan zeker een belangrijk bewijs van groote welwillendheid te minder gegevenen bovendien de moraliteii der handelende personen sloot elke gedaehte aan boos opzet uit. Juist om het raadselachtige en bevreemdendedat die han deling kenmerkte, mogt niets anders dan eene ernstige dwaling als de oorzaak hiervan worden aangemerkt en het antwoord van Dijkgraaf en Heemraden mag met het oog hieropals een toys antwoord worden beschpuwd. Alle ondergeschikte punten werden voorbij- gegaan, en op niets meer dan de hoofdzaak gelet. V Het begiusel opneming van den toestand der voornaamste Polder-eigendommenzonder tot klein- gccstigheden af te dalen volgehouden. Na dit schrijven heeft het Polderbestuur niet meer met de Meercommissie onderhandelder is geen ant woord op ingekomende Meercommissie heeft gezwe- gen maar eenige dagen later heeft het Polderbestuur zich regtstreeks tot den Minister gewend. YEEEBNIGDE VEEGADEBING VAN BIJNLAND gehouden in het Gemeenelandshuis te Leijden den lllcn Junij I860. De Voorzitter doet mededeeling van eene missive van Gedeputeerde Statenwaarbij kennis wordt ge geven van de benoeming van den heer Mr. A. H. van Wickevoort Crommelin, als lloogheemraad. Vervolgens worden in behandeling genomen de navolgende onderwerpen, als 1°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden tot het verstrekken van eene tegemoetkoming aan C. Cosijn, te Gouda, welke zich bij de aanneming van zekere leverantie van ijzerwaren in zijne berekening vergist had. De vergadering besluit op dit verzoek afwijzend te beschikkeudaar het bestek duidelijk was opgeraaakt, en eene dergelijke tegemoetkoming voor het vervolg een gevaarlijk antecedent zoude kunnen worden. 2°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden om nogmaals eene som van 9000.toe te staan ten einde in de verdere kosten van het Gaarderboek te kunnen voorzien. Dijkgraaf en Hoogheemraden geven hun leedwezen te kennen, dat zij gedwongen zijn gewordendeze aanzienlijke som aan te vragenniettegenstaande zij bij de behandeling der Begrooting voor het jaar 1859, aan de vergadering de verzekering hadden ge geven, dat het toen voorgestelde cijfer van20,000. in geen geval zoude worden overschreden. Zij waren toen afgegaan op de verklaring van den lsten Land- meter bij het Kadaster te Leijdenaan wien men de uitvoering van het werk wenschte te zien opgedragen het is hun evenwel geblekendat deze heer zich vergist heeft in zijne berekeningenen dat het geraam- de cijfer der perceelen, waarvan extracten moeten worden genomen uit de kadastrale registersongeveer met een derde is vermeerderd geworden. Zij geven verder de verzekeringdat de uitvoering van het werk allezins keurig is en niets te wensehen overlaat. De vergadering vereenigt zich stilzwijgend met het voorstel, en wordt alzoo besloten eene som van 9000 gulden uit den post van onvoorziene uitgaven over te schrijven. 8°. Nader adres van J. Nagtegaal, om schade- loosstelling voor gemis van vroegere inkomsten Wordt op voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden om redenen als vroeger, van de hand gewezen. 4°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden hen te magtigen tot het aanstelleu van een buiten- gewonendoch onbezoldigden opzigterbelast met liet toezigt op het baggeren in de Vroon-Wateren van Leijdenwordt aangenomen. 5°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden tot goedkeuring van eene concept-overeenkomst met de stad Gouda, betrckkelijk den eigendom van het perceel grondwaarop het stoomgemaal gevestigd iswordt aangenomen. 6°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden, tot het verstrekken van eene toelage van hoogstens 80 gulden, aan den machinist Tregner, ten einde hem in staat te stellen zijn huisgezin uit Engeland herwaarts te doen overkomenwordt aangenomen. 7°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden om het bestuur der Middelburgsche Veenderij te magtigen tot het graven van een boezerawordt aaugenomen. 8°. Voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden, om het voorschot, verstrekt aan het Hoog Dijksbe- stuur van Stein en Willensdoor de Prov. Zuid- Hollandaan haar terug te gevenen zulks na kennis genomen te hebben van het te dier zake ingewonnen advies van den advocaat van der Lin den, hetwelk mede wordt overgelegd. Daar evenwel de conclusie van dit advies strijdig is met het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden zoo meenen eenige leden, dat deze zaak niet genoeg- zaam is toegelicht, en wensehen dat nogmaals een ander bevoegd regtsgeleerde daarover gehoord worde. Dit voorstel, in omvraag gebragt, wordt met 10 tegen 9 stemmen venvorpen. Het voorstel van Dijk graaf en Hoogheemraden tot kwijtschelding der scliuld wordt daarna met 11 tegen 8 stemmen aangenomen. 9°. Adres van den Burgemeester van Ter-Aar aangaande schadeloosstelling als hoofd van het opge- heven Ambacht van Ter-Aar; wordt in handen gesteld der Commissie voor de Ambachten. 10°. Wordt magtiging verleend aan Dijkgraaf en Hoogheemraden tot het publiek verkoopen van eenig materieel en buiten gebruik gestelde sehuiten 11°. De Hoofd-Ingeland van Lennep, tegen- woordig zijndezoo wordt zijn voorstel (aangehouden in de vergadering van 21 April), strekkende tot eene nadere regeling van de reiskosten van Iloofd-Ingelanden en Hoofd-Ingelanden-Plaatsvervangersbuiien Eijnland wonende, ter tafel gebragt; doch niet ondersteund wordende, ook niet in behandeling genomen; - waarna de bijeenkomst door den Dijkgraaf wordt gesloten. Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer verzoeken ons te willen mededcelendat het Lokaal tot School in gebruik, Sectie II, Kavel 4, daartoe lcosteloos is afgestaan door den landbouwer M. Ta- nis, in overleg en met goedvinden van de eigenarcs mevrouw de Wed. W. A. Blussd de Jonge, en niet gehuurd is, zoo als abusievelijk in het verslag van den toestand der gemeente over den jare 1859 is vermeld. Donderdag 7 Junij is in de school op Sectie J J, Kavel 1 vergadering gehouden der Afdeeling Haar lemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Tot nieuwe leden werden aangenomende heeren J o h. van E g m o n dF. C. K o h 1 e rD. van der Linden, P. Lanser, 11 e n d r. M e ij e rC. d e Vlaming, A. van Sassenberg, en G. van B e ij n u m. Eenige stukken, ingekomen van het Hoofdbestuur, worden voor kennisgeving aangenomen. Bij de stemming voor eeuen voorzitter in plaats van Mr. J. P. Amersfoordt, welke den wensch had te kennen gegeven niet meer in aanmerking te komen werd deze echter met nagenoeg algemeene stemmen lierkozen. De heer Amersfoordt betuigde echter bij zijn eens genomen besluit te moeten volharden omdat zijne drukke bezigheden en het waarnemen van eenige andere betrekkingen hem niet toelieten, het voorzitterschap langer waar te nemen. Na eenige tus- schenstemmingcn moest eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren S. de Clercq Wz. en II. A. Hanedoes. De laatste verklaarde, voor de herstemming, gaarne te ziendat men den Heer S. de Clercq Wz. tot voorzitter verkooshetgeen dan ook met nagenoeg algemeene stemmen geschiedde. De heer de Clercq, ter vergadering aanwezig verklaarde de benoeming gaarne te willen aannemen. De heer P. Knaap, aftredend lid van het Bestuur, werd als zoodanig lierkozen. Tot afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering der Maatschappij te Gouda werden gekozen, de heeren S. de Clercq, C. Kroon en D. Eggink. Het Bestuur deelde mede, dat het voornemens was, omter gelegenheid der eerstvolgende vergadering eenen ploeg-wedstrijd te houden en verzocht daarom dat men de plaats van die vergadering, welke van het vinden van een gescliikt terrein voor dit doel af- hankelijk was, aan hetzelve zoude overlaten; waartoe magtiging werd verleend. Werd goedgekeurd dat de Afdeeling zich zal aan- melden als lid der Algemeene Koninklijke Landbouw- Vereenigingtot afgevaardigde voor de algemeene Ver gadering, door die Vereeniging in Augustus te Goes te houden, werd gekozen Mr. J. P. Amersfoordt. In de bijeenkomst van den Gemeenteraad van Haarlem, van 13 Junij jl.is een verslag van Bur gemeester en Wethouders ingediendwaarin onder anderen wordt voorgestelddrie wegen naar den Haarlemmermeer-Polder te verbeterenen daarvoor te stel'en eene som van f 10,900. Van 12 tot 19 Junij zijn bij den Burgerlijken Stand aangegeven geboren 2 mann.2 vrouw. ge- slachtte zamen 4overleden 5 mann.1 vrouw. geslachtte zamen 6levenloos aangegeven geene ondertrouwd geenegehuwd geene.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2