AlDVlERfElTOEfL ill Landbouw. SCHAPEN-TEELT in NOOBD-HOLLAND. YVedstrijd van Gras-Maaiwerktuigen. REPLIEK—DORS CH WERKTUIGEN. SLIJK- of BAGGER-BADEN, Pnklicke Verkoop Grasgewas, enz. van 16 Bunders Land, 4 Bunders BOUWLAND, Te I&oop! Men vraagt, De vlas-fabriek onder Dubbeldam is door eenige aanzienlijke ingezetenen van Sliedrecht, TJtreclit en Dordrecht voor 50,300.aangekochtnaar men zegt om die tot beetwortel-suiker-fabriek in te rigten. Aan een schrijven van den beer J. Bouman uit den Beemster ontvangenontleenen wij de volgende mededeeling aangaande het kruisen met Engelsche rammen, waarover wij in N°. 21 een kort berigt mededeelden. De vroeger veel gebezigde Leycester rammen heeft men bier later doen vervangen met eene Engel sche soortdie meer gelijkheid heeft met het Noord- Hollandsche ras, evenveel aanleg tot vleesch en vet- groei bezit, meer wol afwerpt en steviger van lig- chaamsbouw is dan het Leycester ras. -Behalve deze gebruikt men vele half- en driekwart-bloed eigen geteelde rammen, zoodat de dusgenoemde gekruiste wel niet alle even ver in de krnising gevorderd zijn. De zoogenoemde inlandsche zijn die, waaraan geen spoor van kruising is te ontdekken; hun aantal wordt steeds kleiner en zij vinden weinig koopers. De wol der gekruiste sehapen is wel zeer begeerd doch wordt weinig duurder betaald. Over het geheel echter is de wol fijner dan vroeger, maar in den regel ook ligter per vacht." Ook de heer de Leeuw, Dijkgraaf van den Anna- Paulo wna-Polder, meldde ons De lammeren zijn dit voorjaar bijzonder gewild vooral de gekruisteafkomstig van Leycester ram mener zijn bijzonder veel tweeling-lammeren geval- len; de prijs van de wol schijnt boog le zullen zijn." Hoe sterk de kruising met Engelsche rammen in de laatste jaren is toegenomenkan men opmaken uit de marktberigten van Schagen. Op de 4 markt- dagen van 16, 24, 31 Mei en 7 Junij, werden al- daar aangevoerd 6786 lammeren, waarvan 4100 alzoo nagenoeg gekruiste warende prijs van deze werd 4,a 5,per kop hooger genoteerd. Wij vermoedendat het later ingevoerde Engelsche ras, waarvan de Ileer Bouman spreekthet Lin colnshire ras is wij weten althans dat daarvan ver- scheidene rammen in Noord-Holland werden ingevoerd. Over beide rassen (het Leicester en het Lincolnshire) hopen wij binnen kort wat meer uitvoerig te handelen. Wij waren gaarne in de gelegenheid geweest goede berigten omtrent de inlandsche wolmarkt te geven wij hebben in het verkrijgen daarvan echter nog niet naar wensch kunnen slagen alleenlijk vernamen wij van eene vertrouwde hand, dato 31 Mei, dat de laatste prijs, dit voorjaar op Texel voor de nieuvve scheer aangelegdf 1.90 per kilo voor de gewasschen wol bedroeg. Gaarne zouden wij zien dat personendie hunne wol reeds verkochtten of daarvoor bod ontvingen ons daarvan eens het berigt inzonden. Het Hoofdbestuur der Ilollandsche Maatschappij heeft de volgende bepalingen vastgesteld, omtrent den internationalen wedstrijd van gras-maaiwerktuigen welke zal worden gehouden op de hooilanden der hofstede Rustkoekonder Loosduinen nabij's Graven- liage, op Vrijdag 29 Junij, aanvangende des mor- gens ten 9 ureom zoo noodig den daaraanvolgenden Zaturdag, 30 Junij 1860, te worden voortgezet. De werktuigen zullen ieder afzonderlijk worden beproefd en beoordeelddaartoe zal voor ieder werk- tuig bij het lot ter afmaaijing worden aangewezen eene uitgestrektheid van ongeveer /2 bunder hooiland. De beoordeeling zal geschieden door eene talrijke commissie van deskundigen, waartoe eenige beroemde Nederlandschealsmede Engelsche, Fransche en Belgi- sche land- en werktuigkundigen zijn uitgenoodigd. De leden der Hollandsche Maatschappij van Land bouw hebbenop vertooning van hun persoonlijk bewijs van lidmaatschapmet eene vrouw vrijen toegang; alle andere bezoekers zullen worden toegelaten tegen betaling van 2.de persoon. Op den 29sten Junij 1860 zal voor de leden der Ilollandsche Maatschappij van Landbouw gelegenheid zijn om deel te nemen aan eenen gemeenschappelijken maaltijd tegen/ 5.per couvert, welke mede onder Loosduinennabij het land waarop de wedstrijd plants heeft, zal gehouden worden. Wegens het beperkt getal plaatsen zal de inschrijving tot deelneming aan jlien maaltijd des middags te 12 uur worden gesloten. Verder verneemt men, dat er 15 maaivverktuigen tot deelneming aan dien wedstrijd zijn ingeschreven waaronder, behalve de werktuigen van eenige Neder- landersmaaiwerktuigen worden gevonden van de meest beroemde buitenlandsche vervaardigers van Landbouw-werktuigenzoodat met grond is te verwachten, dat deze binnen- en buitenlandsche wed strijd de eerste welke tot dus ver in ons vaderland werd gehouden, allerbelangrijkst zal zijn, vooral ter oorzake van het gewigtige doel, hetwelk de Ilollandsche Maatschappij van Landbouw er mede beoogt, namelijk de bevordering om door werktuigelijk grasmaaijen te gemoet te komeu aan het gebrek aan genoegzame handenhetwelk zich in ons vaderland gedurende den liooibouw bijna jaarlijks voordoet, vooral indien de vreemde werklieden, welke soms in overgroote hoeveelheden hier gedurende den hooitijd werk komen zoeken, wegblijven, zooals in 1859, toen bij den overvloedigen hooioogst zeer vele bezwaren en nadeelen voor de landlieden zijn ontstaan, door gemis van handen om tijdig de hooilanden af te maaijen en het hooigras te bewerken. De belangstelling in deze wedstrijd is dan ook allerwege groot, zoodat een zeer talrijk bezoek van leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw en van anderen is te verwachten. Zij zullen daardoor tevens gelegenheid bekomen om te Loosduinengelegen op een uur afstand van 's Gravenhage, een gedeelte van het vruchtbare Westland te bezigtigen. Werden in N°. 20 van dit Weekblad door mij eenige vragen omtrent dorschwerktuigen gedaanen deze, tot mijn genoegen en zoo ik verwacht ook ten nutte van belanghebbendeneerst in N°. 2 2 door den heer Hoeufft van Yelsenen later in N°. 23 ook door de Redactie beantwoordik vind mij genoodzaakt nog eens op die zaak terug te komen. Heb ik mij tochongevraagd ongeweigerdals woordvoerder (niet als verdediger) opgeworpen zoo ben ik aan partij die ik hier ter onderscheiding de kneppel-garde" zal noemenverschuldigdop te komen tegen de meeningals zoude zij beweren dat door de werktuigen het graan niet zoo zuiver werd uitgedorschenals met den vlegel. Juist het tegendeel toeh is waaren het bijgebragte verhaal van dien Engelschen zadelmaker met zijne kippen, zou zij met meer regt kunnen aanvoeren als argument om haar gevoelen te staven. Zij zegt kortelijk het navolgende De machines dorschen het koren zoo schoon uit en kneuzen het stroo zoodanig, dat het even onvoed- zaam als onsmakelijk voor het vee wordten vraagt dan aan de heeren machinistenof de snel- heid en juistheid van het dorschen op die wijze, kan opwegen tegen de schadedie men er door aan het stroo lijdthetzij als veevoederhetzij als handels- artikelongerekend nog de kosten van het aan- schaffen en onderhouden, vooral van de brug er toe, de machine van het gebouw, dat door de hevige dreuning ook wel wat lijden zalvan het extra voerenbeslaan en scherpzetten der paardenvan de dagloonendie zij toch ook uitkeeren moeten, enz. enz. enz. Onder betuiging, dat ook met dit schrijven mijn doel geen ander isdan te trachten door wisseling van denkbeelden licht te verspreidenkennis te bevorderen herhaal ik de vraag W AT is Waarheid Nieuwveen. VAN HULST. een beproefd middel tegen de Varkensziekte. Nog al een middelzal men welligt zeggen dat weer evenmin baten zal als al de andere." Ik beken dat het aantal middelentegen deze ziekte reeds aangewend, groot is; dat de uitkom- sten er van over het geheel niet gunstig te noemen zijn; en vooral, dat ze in aard en werking dik- werf lijnregt tegen elkander overstaan; doch niet- tegenstaande dat allesdurf ik beweren, dat ze alien van de salpeter af, tot de gedroogde (waarom niet gebakken?) scholletjes (zie het Programma van het 9Je Landhuishoudkundig CongresAfd. veeteelt, par. 23, lett. c.toe, aangewezen hunnen zijn; alles hangt hier maar af van het tijdperk, waarin de ziekte verkeert; dit nu met juistheid te beoordeelen daartoe is alleen de bekwame vee-arts in staat en daarom behoort dan ook, mijns inziens, dit onderwerp (als van zuiver vee-artsenijkundigen aard) meer be- sproken te worden in eene vergadering van vee- artsen, dan wel in eene van landbouwers; alleen in zooverre als er sprake is om deze, of welke andere ziekte der huisdieren dan ook, door eene gepaste levenswijze voor te komen of te bestrijden kunnen zulke zaken in gemengde bijeenkomsten met vrucht behandeld worden. Op het gebied der leef- regelkunde toch ontmoeten landbouw- en vee-artsenij- kunde elkander onvermijdelijk; en het is eene onweder- sprekelijke waarheid, dat menige ziekte, door eene levenswijze, meer overeenkomstig met de natuur van het dier, had kunnen voorgekomen of weggenomen wordenware hethelaas nietdat het belang van den veehouder niet altijd strookt met dat van zijn vee Hoe dit nu ook zijhet middel waarvan hier sprake zijn zalis zoo eenvoudig en gemakkelijk aan- wendbaar, zoo onschadelijk en min kostbaar, dat het waarlijk wel verdient nader beproefd te worden. Ter zake dus. Van 't voorjaar vertoefde ik wat langer dan gewoon- lijk bij een' landman; 't was vastenavond, daar buiten zoo guur, en we zaten zoo gezellig in 't hoekje van den haard onder den antieken schoorsteen, met een' trofee van hammen en van spek boven onze hoof- den. Het gesprek liep eerst letterlijk over koetjes en kalfjes; later spraken we over inentenover machines jaover wat niet alen het koste mij vrij wat moeite om mijn' gastheer (die onder ons gezegd een behouds- man isterwijl ik van gemagtigden vooruitgang houd) van eene te sterke gehechtheid aan het oude en aan vooroordcelen te genezen. Eindelijk kwamen we ook op hot chapitre; varkensziekte," en nu was het mijne beurt om te luisterenom te leeren, toen hij vertelde, zoolang die ziekte reeds geheerscht hader geen zomer van verschoond te zijn geble- ven en toch, er nooit een varken aan verloren te hebben't geen hij zonder grootspraak toeschreef aan de wijze waarop hij ze behandelde. Zoodra een mijner varkens ziek wordt (zeide hij) graaf ik een tamelijk groote en diepe kuil en laat die vol baggeren; uit instinkt, en anders gedwongen, gaat de patient daarin, en dikwijls, behalve zijn kop, er geheel onder liggen; dit bad verversch ik nu en dan en bedek het bovendien met stroo voor de felle zonen onder die behandeling zijn de var kens in den regel binnen acht dagen weder in zoo verre hersteld, dat de eetlust teruggekeerd is." Een ander, even geloofwaardig veehouder verhaalde mij, dat hij van eene gelijke behandeling dezelfde goede resultaten ondervonden had. Men beproeve nu en oordeele Nieuwveen. VAN HULST. Van 26 tot 28 Junij, Landbouw-Tentoonstelling te Wageningen. in de IJerberg (vroeger Berendsen) aan de Lijnden te Haarlenmermeerop Dingsdag 26 Junij 1860, ten 11 ure, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, van te HaarlemmermeerVijfhuizenSectie C, N°. 9 en RijkSectie A AN°. 67 en 8als 6 Bunders GRASGEWAS, om eens te hooijen, in perceelen. 6 Bunders WEILANDom te weiden of eens te hooijenin perceelenen daarna te scheurenom met KoolzaadTarwe of andere Vruchten te bezaaijen. Uitgezonderd IlennipVlas en Mosterdzaad. waar nu Koolzaad op staatte beteelen als boven in Perceelen van 2 Bunders. Breeder bij Biljetten; Notitien gratis te bekomen. Aanwijzing door DIRK VAN WIERINGEN en JE- REMIAS SCHAAP. Een nieuwe TILBURRIJmet veel kopervverk ge- monteerd en Amerikaansche kapeen nieuwe BLOKWIELDER WAGEN, een gebruikte, doch nog goede DITO, en een nieuwe WANMOLEN, voor een billijken prijs. Te bevragen bij L. VAN DEN BERG, Mr. Wagenmaker, te Amstelveen. om dadelijk in dienst te treden Eene VROUWELIJKE DIENSTBODE goed kunnende Melkenenz.tegen een goed Loon. Reflecterenden vervoegen zich in Persoonop de Hofstede 7PILDENHORST, EE, 8,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3