- 112 Marktberigten. WATERHOOGTE WATERHOOGTE en WERKING iler STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 9 Junij des middags tot op den middag van 16 Junij 1860. o K z: H fad b] W -T- A. P. in Ellen. IN DE RING V A ART IN DEN POLDER H O bij den bij den bij den bij den aan het Q CRUQTJIUS. LEEGHWA TER. CRUQUIUS LIJNDEN. VENNEPER- DORP. J unij 9 0.58 4.85 4.84 4.87 if* OO —J 10 0.58 4.82 4.78 4.77 CO 11 0.60 4.78 4.74 4.72 4.76 12 0.60 4.73 4.72 4.71 4.76 13 0.59 4.75 4.71 4.71 4.75 >i 14 0 58 4.74 4.71 4.70 4.74 15 0.60 4.70 4.71 4.70 4.72 16 0.60 4.67 4.72 4.70 4.72 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aanlal Uren Pomp. Ketcls CRUQUIUS. Aanlal Uren Pomp. Keteis LIJNDEN. WAARNEMINGEN gedaan op Let Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Aantal Uren Pomp Ketcls Amsterdam, 18 en 20 Junij. Vee. Runderen le kwal. 180 a 220, 2e kwal 100 a 200, 3e kwal 140 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 130 a 210. Scliapen/24 a 30. Varkens 40 a 44 cents per Ned. ffi. Hooi en Stiioo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Kamper Eilands dito 14£ a 17£, Koe dilo 11£ a 15; Rogge Slroo 12£ a 14, Tarwe dilo 11£ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd: 132 0? honle Pool- sche 375 132 IP oude roode Zweedsche 365. Rogge stil120 SC Pruissische 228414 "EC jarige Petersb. 190. Op levering per 2100 kilo iets flaauwer. Boekweit prijs- lioudend per 2100 kilo: Rhijn 250; Inlandsclie Veen 237. Koolzaad iets vaster; Haarlemmermeer 68£; op 9 v. Olie in October en November 73£. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie dadelijk en op levering onveranderdop 6/w. 41 Vliegend 40. Lijnolie dadelijk in een doen, op levering iets aangenamer; op 6/w/31£; Vliegend/30. Hennepolie op 6/w. 37£; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 st. 66 a 72. Lijn- per 104 st. 11 a 13|r. Broek in Waterland, 14 Junij. Kaas. Ileden zijn ter markt geweest 38 stapels3753 stuks of 7501 Ned. IP prijs 29,50. 900 Eijeren 2,80. Delft, 14 Junij. Granen vonden meer koopers bij goeden aanvoer, Haver en Garst was williger. Tarwe van bet eiland Rozenburg f 11,40 a 11,70, Westl 11,30 a 11,60. Eil. Rogge 7,25 a 7,50, westl. 6,70 a 7. Korle Haver 5, lange 4,30 a 4,40. Duivenb. f 8,50 a 10, Paardenb. /8a 8,25. Groene Erwten 12. Vee was willig, vooral vet Vee, bij ruimen aanvoer. Boxer onderging weinig verandering; le kwal. 57 a 58, 2e kwal. 50 a 56. Dordrecht, 14 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. De aangevoerde jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. vond goede vraag, vooral in de beste soorten; en werd door benoodigden 70 cents duur- dcr betaald; Jarige /II a 11,60, nieuwe 10,40 a 10,70, dilo geringe en afwijkendc /9 a 9,80; Zomer schaarsch, was tot 30 cents hoogcr vlug te verkoopen, 8,70 a 9,50. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig getoond en weder 20 cents hooger verkocht, 7,80 a 8,20; jarige Ar changel mede duurder betaald, op 140/2 IP 195 a 200 naar kwal. Garst vond tot genoteerde prijzen goede vraag; Zeeuw sche, Flakkeesche en Overm. Winter /5,30 a 6,50, dito zomer /5a 6,50. Spelt onveranderd; de aangevoerde partijtjes hebben 3,20 a 3,40 naar deugd opgebragt. Haver met kleinen omzet prijshoudend; Zeeuwsche en Inl. Voer 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit wordt schaarsch en is aan benoodigden duurder geplaatst, Bergen op Zoomsche tot 236 en Fransclie tot 185 a 200 naar kwal. Boonen. Paardenb. weinig ter markt en tot vorige prijzen verkocht; Overm. zakgoed /7a 7,40, gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7,60 a 7,80. Duivenb. niet ter markt. Witte Boonen von den tot verhoogde prijzen, f 11 a 12, meer vraag. Bruine dito in do mooije soorten weinig getoond en tot 50 cents hooger, 11,50 a 12,50, met graagte genomen. Erwten. Blaauwe bij verminderden aanvoer weder 20 cents hooger vcrhandeld; goed kookendc Zeeuwsche en Flakkeesche 10 a 10,20, min dere 8,70 a 9, mooije Deensche 8,80 a 9, van hot zolder te ontvangen. Witle werden ook iets hooger betaaldDantzigcr met 8,70 en Koningsb. met 8,50. Koolzaad zonder han deldaar bet van het zolder te hoog gehouden werd, op 9 v. Olie in het Najaar kon men tot 71 koopen. Lijnzaad zonder vraag; 112 IP Odessa blijft tot325 aangeboden. Kanariezaad weinig ter markt, vond tot/9,50 a 10 meer vraag. Olie. Raapolie traag; Vliegend tot 40 en Najaar tot/41 a 41£ aangeboden. Lijnolie flaauw: Vliegend tot 30£ gedaan. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot vorige prijzen le koopen; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120, zachte dito 130 a 140. Gouda, 14 Junij. Kaas met flaauwen handel26 a 27 per 50 Ned. IP; aanvoer 20 wagens. Groningen, 19 Junij. Granen en Zaden. Sedert ons berigt van den 12den dezer is het weder gunstiger geweest, alleen gisleren en heden hecft het wat geregend. Omtrent de te veld staande gewassen heb ben wij niets nieuws mede te deelenalleen van de Rogge komen van sommige streken enkeie klagten in, die echter te onbepaald en te weinig algemeen zijn om daaraan nog veel waarde te hechten. Tarwe. De aanvoer was heden zeer klein, maar ook de vraag niet levendig. Tot eene verlaging van 10 cents bij heden voor aclit dagen ruimde goede kwaliteit langzaam op. Rogge was Vrijdag 10 cents lager, heden bleef de noicring onveranderd, er ging echter niet veel in om daar voor verzending genoegzaam niets werd gekocht. Boek weit Vrijdag en ook heden weder 10 cents hooger, met eenige vraag voor Overijssel. Garst. Van Inlandsclie wordt niet veel meer aangebodenmaar ook de kooplust is zeer gering. In de prijzen heeft eene verlaging plaats gehad van 10 cents sedert ons vorig berigt. Haver. Voor Dikke was de aanvoer heden weder wat ruimer, dit gevoegd bij de flaauwe berigten van Engeland, veroorzaakte eene verlaging van 5 a 10 cents. Ook witte Voer moest men 10 cents lager afgeven. Zwarte onveranderd, maar zeer weinig gevraagd. Gort niet lager te bekomen, maar zeer weinig verkocht. Koolzaad zonder handel. Olie. Raap- en Lijnolie onveranderd Noteringen. Tarwe 130 IP oude en jarige roode f 11, a 11,20127 IP dilo witte11,a 11,20; 127130 IP nieuwe roode/10,40 a 11,10; 127 IP dito witte/10,60 a 10,80. Rogge. 120, 123 IP Inlandsclie 6,95 a 7,25. Boekweit 113, 146® grijze 6,95 a 7,35; 113, 116 0? zwarte 6,75 a 7,15. Garst. 96, 103 0? Winter 5,40 a 6,20. Haver. 78, 85 fit Dikke4,35 a 4,80; 65, 68 0," witte Voer 3,40 a /3,65; 68, 72 ffi zwarte dilo 3,55 a 3,80. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25; Parel-Gort 13,50 a 25. Olie. Raap- 39 Lijn- 29J. Haarlem, 18 Junij. Granen. Witte Tarwe 11,10. Rogge 7,40. Zo mer Garst/ 6 a 6,70. Haver/5,25. Paardenb. 7,10. Hoorn, 14 en 16 Junij. Kaas. Ter waag gewogen: 347 stapels of 94,696 Nederl. Hoogste prijs per 50 Ned. 01/30 voor gras-Kaas. Granen. Ter markt gebragt 32 mud, als: 10 mud Rogge /8a 5,50. 11 mud Garst 8 a 6. 1 mud Haver/5. 4 mud Graauwe Erwten 20. 2 mud Vale dito/17,25. 3 mud Bruine Boonen 14 a 12.1 mud Witte dito/11,50. Boter 55 a 60 cents per stuk. Eijeren 2,80 a 3. Vee. Aangevoerd28 Paarden 45 a 220. 7 Koeijen 90 a 215. 37 Kalveren 7 a 14. 230 Schapen 8 a 26. 90 Lammeren 6 a 17. 75 Varkens /7a 21,50. 35 Zeugen 27 a 63. 350 Biggen 4,50 a /7,45. Bokken 60 cents a 9,50. 35 Geiten 75 cents a 13. 75 Kippen 50 cts. a 1,15. 45 Eenden 55 cents a 1,05. 18 Junij. Vet Vee. Aangevoerd: 2 Koeijen, 18 Kalveren, 98 Schapen, 16 Varkens. Leiden, 15 en 16 Junij. Vee. 9 Sticren 88 a 146; 68 Kalfkoeijen 114 a 190: 36 Vetle dito 148 a 220; 44 Vare dito 92 a 154; 146 velte Kalveren 19 a 54; 18 magcre dito /3a 7,50; 225 rnagere Hamels /16a/ 24.25; 126 vette dito 19,50 a 28; 76 Ooijen 14 a 18; 2975 Lammeren 4,50 a 11. Boter. 8380 Ned. IP. le kwal. 46 a 52, 2e kwal. 36 a 45, per Vat; 1,15 a 1,30 en 0,90 a 1,12| per Ned. ffi. Granen. 27 mud Winlcrtarwe 10,50 a 11. 16 mud Zomertarwe 8,75 a 9,50; 40 mud Rogge 7,50 a 8; 10 mud Garst 5,50 a 6 17 mud Chevalier dito f 6,50 a 7. 20 mud zware Haver 4,50 a 5; 14 mud ligte dito /3,50 a 3,75. 8 mud Duivcnboonen 8 a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Burmerende, 19 Junij. Kaas. Middelbare 29kleine 30. Aan de slads waag zijn gewogen 296 stapels of 81,532 Ned. 01. Boter 1 per Ned. 01, met ruimen aanvoer. Eijeren. Kippen-/2,25; Eenden- 2,80. Vee. 240 Runderen; vet Vee vlugger, magerstug; 98 vette Kalveren, 60 a 80 cents per Ned 0?, handel vlug; - 80 nuchlere dito 3 a 12, stug; - 902 Schapen en Lammeren, handel tamelijk; - 96 velte Varkens, 36 a 44 cents per Ned. 0.'; 10 magere dito, 13 a 22; 224 Biggen,/ 5 a 7, geen vlugge handel- 21 Paarden. Rotterdam, 18 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Witle matig aangevoerd, in de puikste kwaliteiten prijshoudendgewone en mindere echter minder gevraagd. Roode en Poolsche aan consumptie op nieuw 10 11 12 13 14 15 16 WlND- kr. nglmg N w. wnw. w. zw. w. no. z. z z. zzw. wzw. zzw. wzw. w. wnw. zw. zo. 0. 0. zo. 0. 7,5 10,0 0,0 1,0 4.0 0,0 0,0 6,5 4,0 1,0 2,0 0,0 0,5 4,0 0,0 0.5 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 Barom bij 0°. 749,89 53,05 55,74 58,62 59,19 59,39 56,73 53,51 51,26 54,00 54,78 55,37 56,31 56,48 56,67 55,98 55,34 55,62 54,97 54,04 53,82 Tu Fab Afwijk dor Temp <i 2. 55,9 59.2 52.3 57,2 63,9 54,7 68.2 74,7 63.7 63.3 66,6 55.8 58.3 64,2 51,1 62.8 64.4 53,6 67,1 69,1 54.9 8.6 9.7 5,4 7,7 3.4 5,8 6.5 1,4 2.3 1.4 6.8 5,0 6.5 2.3 4.9 4,0 1 0,4 2,9 0,79 0,70 0,91 0,83 0,59 0,88 0,58 0,43 0,86 0,70 0,55 0,89 0,72 0,50 0,88 0,59 0,54 0,72 0,43 0,36 0,73 0,7 0 0 0 1,6 0 0 0 0,2 0,2 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 Opmerkin- gen. Bewolkt. Zw. bewolkt. Idem. Idem. Idem. Bewolkt. Ligt bewolkt. Bewolkt. Zw. bewolkt. Idem. Idem. Betr. regen. Zw. bewolkt. Bewolkt. Ligt bewolkt. Idem. Zw. bewolkt. Bijna helder. Idem. Bewolkt. Idem. iets hoogcr verkocht. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat 11,50 a 11,75; goede dito 10,75 a 11,25; puike dilo 1859 10 a 11 goede dito 9,50 a 9,75; afwij- kende soorten 8,50 a 9,25; zomer/9 a 9,50; 156, 159/2 0? Oude Witbonte Poolsche 375 a 385; 160/2 0? oude roode dito 375; 160/2 01 Jarige Bovenlandsche Ris 355; 154, 155/2 01 Bovenlandsche f 335 a 340. Rogge. Zeeuwsche schaarsch aangevoerd, ruim prijshoudend. Buiteclandscbe soorten door het binnenkomen van een gedeelte der verwachte aanvoercn mot weinig omgang; aan consumptie echter onveranderd. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat/8,10 a 8,50; Noordbrabandsche Overm. dilo 7,90 a 8,20; goede en min dere dito 7,40 a 7,75; 154, 158/2 IP Koningsberger/235, 240, 250; 150/2 0? Gothenburger 230; 150/2 0? Belgische 225; 142, 144, 145, 147/2 0? Archangel 203, 208 /212, 216. - Garst. Zeeuwsche bij kleine aanvoer als voren wel te plaalsen. Buitenlandsche soorten prijshoudend. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat 4,75 a 6,30dito Zomer 4,75 a 6,50; 131/2 fp Windau/193. Haver als voren. Goede en puike korle 3,80 a 4,90, dito lange 3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boek weit onveranderd. Noord-Brabantsche 237 a 240. Puike Steenbcrgsche 246. Belgische f 230. Groninger zwarte Zand 230. Fransche per 2100 Klg. nelto 190 a 195. Erwten door kleinen aanvoer mcerder gezocht. Puike Schokkers 10 a 10,75, andere puike groote 10 a 10,60, puike kleine 10 a 10,50, mindere 8,10 a 9, witte 8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe 8 a 10,25, Oostzee dito/10 a 14. Boonen 25 cents hooger. Puike Witte Walchorsche 11,50 a 11,75, dito Zeeuwsche /II a 11,40, mindere/8 a 10. Puike Bruine Walebersclie 12,50 a 13,25, dito Zeeuwsche 12,25 a 12,75, mindere 9,50 a 11. Paardenboonen als voren 6,75 a 7,70. Duivenboonen 7 a 9 Kool-, Lijn- en Hennepzaad zonder verkoopen. Kanariezaad als voren 7,50 a 10. Rijp, 13 Junij. Kaas. Hoogste prijs: 29,50, per 50 Ned. 01. Aanvoer: 25 stapels, 3435 stuks of 7101 Ned. 01. Boter 50 cents per Ned. 0?. Eijeren f 2 a 2,20. Schagen, 14 Junij. Vee. Paarden 50 a 120. 22 Kalf-Koeijen 90 a 150. Vaarzen 70. Nuchtere Kalveren 5 a 9. 100 Magere Schapen f 16 a 21. 60 Geschoren dito IS a 24. 94 Overhouders 24 a 32. 520 inlandsclie Lammeren 4 a 7. COO gekruiste dito 8 a 11. 15 Bokken en Geiten 50 cents a 3,50. 8 magere Var kens/12 a 20. 103 Biggen 5 a 7. Konijnen 15 a 45 cents. Kippen 50 a 60 cents. Duivcn 15 a 20 cents. Boter 65 cents per kop, of 86£ cents per Ned. 0?. Kaas 30 a 4-5 cents per Ned. 01. Eijeren. Kippen-Eije- ren 2,20 a 2,30. Eenden-Eijeren 2,60. 18 Junij. Vee. Op de heden alhier gehouden jaarlijksche Paardenmarkt werden 240 Paarden en 4 Veulens aangevoerd; de prijzen liepen van 40 tot 350, behalve een span dat op 1000 werd geschat; de Veulens werden bij de moer verkocht. Ofschoon men ferme prijzen besteedde, was de han del niet zeer vlug. Zaandam14 Junij. Granen. Rogge op levering in deze maand 194Julij 195 a 194; Aug. 197 a 196; Oct. 199; Pruissische per Julij 199. Koolzaad ^op 9 v. Olie in Oct. 72, Nov. 72|. Olie. Raapolie op 6/w. 41|; Vliegend 40; Najaar 42£, 42. Lijnolie op 6/w. 31|; Vliegend/30; Na jaar 32£. Koeken. Raapkoeken 68 a 72. Lijnkoeken /II a 13. Zierikzee, 14 Junij. Granen. Tarwe 10,75 all. Rogge 7,75 a 8 Winter Garst f 6 a 6,25. Zomer dito 5,75 a 6. Ha ver 3,75 a 4,50. Paardenb. 7,50 a 8. Witte Boonen 11 a 11,50. Bruine dito 12 a 13. Groene dito /10 a 10,25. Gele dito 8,75 a 9,50. Meekrappen als voren. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4