ABTOMMfHEE, 113 Haarlemmermeer. 0PENBARE VERK00PING, Uit de Hand te Koop aangeboden: LANDBOUW- TENTOONSTELLING (ten gevolge van Overlijden) door den Notaris A. W. E. GUNNING, te Oude Weteringbinnen Alkemadein het Logement„Het Schippershuis aldaar, op Dingsdag den 3d™ Julij 1860, des voormiddags ten 11 ure, van: GEVRAAGD: venvenschingendie, zij het ook aan het einde van een vrolijk Congres-dinerworden uitgesproken over de boeijen die de vrije ontwikkeling van den landbouw belemmerenof de warme Uulde die toegebragt wordt aan mannen, die sints jaren aan het hoofd van land- bouw-vooruitgang stonden of nuttige inrigtingen in het leven riepenen de naklank van die woorden dringt verder dan de wanden van de zaal waarin zij met toejuiching worden aangehoord. Het zou ons niet moeijelijk vallen nog een aantal zulke onzigtbare gevolgen van de Congressen op te sommen, gevolgen, die ook wij bij ondervinding kennen maar wij zouden vreezendat menigeen ons gunstig oordeel beschouwde als nog onder den invloed eener zekere Congres-opwiuding gesehrevenen wij dalen daarom liever tot de feiten af. De opkomst tot het Congres was vrij goedhet aantal landbouwers uit den omtrek dat althans aan de vergaderingen deel namwas echter uiterst gering. Het vorig Congres te Groningen had zich juist in dit opzigt bijzonder gunstig onderscheiden. Door zijne oude vrienden en eerste oprigters werd het Congres echter niet verlatenwij behoeven slechts de namen van Prof. Ackersdijck, B. W. A. E. baron S1 oet tot Oldhuis, B. F. baron van "Verschuer, Jhr. Mr. D. B. Gevers Deijnoot, Dr. W. C. H. Staring, te noemenom dit te bewijzen. De af- deelingen vergaderden druk en werden goed bezocht; die van akkerbouw en veeteelt en die van land- en staathuishoudkunde vergenoegden zich zelfs niet met de daarvoor in het Programme gestelde uren, maar belegden nog buitengewone bijeenkomsten. De wis- seling van gedachten in de afdeelingen is wel steeds het belangrijkste onderdeel van het Congreshet is duidelijk dat, zelfs bij den grootsten ijver der secre- tarissenhet later verslag het daar verhandelde slechts onvolkomen terug geeft. Als men in zulk eene bij- eenkomst een ervaren landbouwer de uitkomst zijner veeljarige ondervinding met kracht en warmte hoort voordragen, of als men den strijd der meeningen van bekwame landhuishoudkundigen over een belangrijk onderwerp aanhoortmaakt dit veel dieper indruk en blijft het gehoorde een ieder veel beter bijdan wanneer men daarvan later een bekort en onvolledig verslag leest. Zelfs al werd van het daar gesprokene niets te boek gestelddan nog zullen de daar ge- voerde beraadslagingen dikwerf grooten invloed kunnen uitoefenen. Getrouw aan ons voornemen om slechts eigen in- drukken weer te gevenwillcn wij ook alleen van de werkzaamheden der eerste en derde afdeeling spreken. Met veel genoegen zagen wij het voorzitter- schap van die eerste afdeeling aan den heer J. Bo eke, vroeger in Haarlemmermeer werkzaamthans onder- directeur van de landbouw-school te Groningen, op- gedragen. De vergadering werd door hem uitnemend geleid; door korte toelichting of het vestigeu van de aandacht op eenig bijzonder punt als de vraag wat te algemeen gesteld wasdoor het terugbrengen der discussie tot het eigenlijke onderwerp als die daarvan te ver afweek en door het geven van een beknopt overzigt van de verschillende meeningengaf hij bewijs van grooten tact en maakte hij de behandeling aangenaam en onderhoudend. De heer Schimmelpenninck, secretaris van die afdeeling, kweet zich ijverig van zijne taak en dit doet ons een goed verslag verwach- tendat voorzeker veel belangrijks zal bevatten. Naar ons oordeel zijn de gestelde vraagpunten steeds veel te talrijk; ook nu waren er voor deze afdeeling 48 gesteld, die bijna alle behandeld werden. Wij gelooven dat het Congres zeer veel nuttiger zoude werkenindien slechts een zeer beperkt aantal vragen ter beantwoording werden gestelddoor eene com- missie van bekwame landbouwkundigen ontworpen. In dat geval zouden de landbouwers, die het Congres bezoekenvoorzeker eerst eens over die vragen na- denken en hunne ondervinding daaromtrent verzamelen, en men zoude tevens den tijd hebben die enkele onder- werpen grondig te behandelen. Bij een programma van 125 punten kon men dit bezwaarlijk verwachten. Wij zouden gaarne zien dat een volgend Congres- bestuur daarmede eens de proef nam, en hoogstens 5 tot 10 punten ter behandeling voor elke afdeeling aangaf. Wordt vervolgd.) TE HAABLEI. Te Haarlem zal den 16den en 17den September eene Landbouw Tentoonstelling gehouden wordendoor de afdeeling der IJollandsche MaaUchappij van Landbouw aldaar. De volgende prijzen worden uitgeloofd Veulens, geboren in 1859: lste prijs 10; 2de prijs 5. Veulensgeboren in 1860: lste prijs 10; 2de prijs 5, Graskalverenlste prijs 10; 2de prijs 5. Kalfstierenlste prijs 10; 2de prijs 5. Pink-Kalfvaarzenlste prijs 15; 2de prijs 5. Pink-Qustevaarzenlste prijs 15; 2de prijs 5. Pinkstierenlste prijs 40; 2de prijs 25. Kalfvaarzendie eens gewisseld hebben: lste prijs 202de prijs 10. Kalfdragende of Melkschotten.- lste prijs 20 2de prijs 10. Varkens, Beereninlandsch raslste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Dito vreemd ras: lste prijs 5 2de prijs Getuigschrift. Zeugeninlandsch ras met of zonder Biggenlste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Dito vreemd ras, met of zonder Biggen: lste prijs 52de prijs Getuigschrift. Kippen, in te zenden een Haan en twee Hennen, broed 1860: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Kalkoenenin te zenden een Haan en twee Hennen broed 1860, lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Paren Buivenminstens in te zenden 3 soorten lste prijs 52de prijs Getuigschrift. Groenten, in te zenden minstens 10 soorten of verscheidenhcdenlste prijs 10; 2de prijs 5. Vruclitenin te zenden minstens 8 soorten: lste prijs 10 2de prijs 5. Verzameling Appelen en Peeren: lste prijs 10; 2de prijs 5. Tarwe: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Rogge: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Gerst: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Haver: lste prijs 5: 2de prijs Getuigschrift. Duivenboonenlste prijs5; 2de prijs Getuigschrift. Verzameling Erwtensoortenlste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Boterin te zenden 10 Ned. Pondenlste prijs 52de prijs Getuigschrift. Kaas, (Noord-Hollandsche) in te zenden 4 stuks lste prijs 5 2de prijs Getuigschrift. Planten(bloeijende en nietbloeijende) 25 stuks, in te zenden door liefhebbers: lste prijs 10; 2de prijs 5. Dahlia's in potten, (bloeijend) in te zenden 12 stuks: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Bloemtafels, met 12 soorten bloeijende Planten in te zenden door liefhebbers: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Bal-Bouguetten(levende bloemen), in te zenden 2 stuksuiterlijk Zondag 16 Septemberdes voormid- dags ten 8 ure: lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. Van het graan moet worden ingezonden J Ned. Mud gedorscht en 3 schoven of bossen ongedorscht, met vermelding, dat er van ieder dezer gewassen 10 Ned. Mudden bij den inzender voorhanden zijnen bij de boter en kaas moet schriftelijk verklaard wor den dat de ingezonden voorwerpen zijn bewerkt door den inzender of onder diens toezigt op zijne boerderij. Bij het bestuur der afdeeling zijn ingekomen de volgende prijsuitlovingendie het gaarne bij dit pro gramma wil opnemen. A. Boor een liefhebber van voornitgang door vergelijking. Voor de schoonste en beste Melkkoe, welke naar gelang van ouderdomafkalving en voedingde meeste melk geeft, Een Gouden Medaille of 50. Behoudens het bepaalde bij art. 2 en 4 van dit programmawordt als voorwaarde gesteld. Overlegging eener verklaring van drie onpartijdige leden der Hollandsche MaaUchappij van Landbouw, vermeldende (wanneer zulks bekend is) den datum en de plaats van geboorte en de afstamming der koe, den datum der afkalving en het genoten voedsel, gedurende de laatste drie maanden. Verder moet deze verklaring constateren de hoeveelheid melk in Ned. maat, per keer en datum verkregen, bij drie achter- eenvolgende uitmelkingen van de mededingende koe. De commissie van beoordeeling doet uitspraak naar de uiterlijke waarde van de koe, en de haar voor- komende waarde der verklaringenmet vermelding van het getal stemmen waarmede de prijs wordt toegekend. B. Boor de Heeren E. E. Krelage en Zoon, te Haarlem. Voor de best gekeurde verzameling van honderd plantenverzameld en ingezonden door jongelingen of meisjes, die den vollen ouderdom van zestien jaren nog niet bereikt hebben, wo'onachtig binnen den kring der afdeeling. lste prijs een net gebonden exemplaar van Dr. C. A. J. A. Oudemans. De Planlenkunde algebaeen bevattelijk voorgesteld door Dr. Moritz Seubert. 2de prijs een exemplaar van II. G. van Hall, Neerlands plantenschat of landhuishoudkundige Flora. Voor verdere bijzonderheden zie het Programma. Door het Pro v. GenooUchap van Kunsteh en IVeten- schappen in Noord-Braband is aan het ingekomen ant- woord op de in 1858 uitgeschreven prijsvraag: Welke verbeteringen zijn wenschelijk in het alge meen Polderregt in Noord-Braband?" de gouden medaille toegewezen. De schrijvcr van dit antwoord was de heer J. F. Boogaard, com mies bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhage. De Landbouw-Proeftuin te Deventer is in eene verga dering van deelnemersden 5deu Mei 1860 gehotiden, tot stand gekomen. De eerste vergadering van het lioofdbestuur heeft den 2den Junij plaats gehad. De toestand der geldmiddelen was de volgendejaarlijksche bijdragen/ 660.bijdragen in eens 777.50. Tot voorzitter van het Hoofdbestuur is verkozen de heer Mr. G. Dumbar, bUrgemeCster van Deven ter; tot onder-voorzitter, Dr. J. Wrttewaall, te Voorst; tot secretaris-thesaurier, Dr. L. Mulder, te Deventer. Het voor den Proeftuin bestemde terfein groot 3,05 bunders, daartoe kosteloos voor den tijd van negen jaren door het Gemeentebestuur van Deventer afgestaan, is thans nog beteeldzoodat men eerst in het najaar met de werkzaamheden zal kunnen aan- vangen. Een kort verslag van het verhandelde en de vast- gestelde wet zijn aan de leden toegezonden. Van 19 tot 26 Junij zijn bij den Burgeriijken Stand aangegeven geboren 2 mann.4 vrouw. ge- slachtte zainen 6overleden 3 mann.3 vrouw. geslachtte zamen 6levenloos aangegeven geene ondertrouwd 1 paargehuwd 2 paren. 1°. Eene BOUWMANS-WONING met verder Ge- timmerteERF en diverse Perceelen uitmuntend BOUW-, WEI- en HOOILAND, zeer gunstig staande en liggende aan elkanderaan den Sloiericegnabij den Lisserdwarsweg en Togt, in den Haarlemmermeer- PolderAfd. Burgerveen, Sectie RR, Kavel 18. onder de Gemeente Haarlemmermeerop den Kad. Legger dier Gemeente bekend in Sectie O, onder de N°s. 34, 365, 366 en 367, te zamen ter grootte van 20 Bunders. 2°. DRIE Bunders KOOLZAAD en NEGEN Bun ders HAVERGEWAS uitmuntend te veld staande op de Landen tot voorschr. Woning behoorende; en 3°. TWEE beste WERKPAARDENeen WAGEN, eene KAR en eenig verder BOUWERIJ-GEREED- SCHAP. Alles bij aangeslagen Billetten breeder omschreven. Informatien zijn te bekomen ten Kan- tore van bovengenoemden Notaristerwijl aanwijzing zal worden gedaan door J. VAN MAREN, Bewoner der voorschr. Bouwhoeve. circa 25 BUNDERS, welig te veld staand en zwaar geladen UIT BE HANB TE KOOP. Te bevra- gen bij A. BOK, Sectie E, N°. 1te Haarlemmermeer. TWEE vaste PLOEGKNECHTShet Boeremcerk ver- staande en van goede Getuigenis voorzien, tegen een Vast Weekgeld en Vrij Woning. Adres Sectie N, N°. 12, te Haarlemmermeer. TWEE BUNDERS uitmuntend te veld staand KOOL ZAAD, op Sectie N, N°. 13, te Haarlemmermeer, bij Hillegom.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3