110 Marktberigten. ir? 0 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den ITAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 16 Junij des middags tot op den irdddag van 23 Junij 1860. o K as u as ta K h o a WATERHOOGTE A. P. in Ellen. WERKIb fG der STOOMTUIGEN N. IN DE RINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQDIUS. LIJNDE Aantal Aantal Aantal bij den CKCQUITJS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels Junij 16 0.60 4.67 4.72 4.70 4.72 0 D a a 17 0.59 4.75 4.68 4.70 4.73 i a D a a 18 0.60 4. 77 4.69 4.69 4.74 a a J) n 19 0.60 4.70 4.71 4.68 4 72 0 a a t a a 20 0.59 4.69 4.70 4.70 4.72 1 a a V a a a 21 0 57 4.73 4.68 4.71 4.71 0 t) a a a a 22 0.57 4.70 4.68 4.72 4.71 a 0 D a 23 0.58 4.74 4.67 4.70 4.73 i a a a a Amsterdam, 25 en 27 Junij. Vef.. Runderen le kvval. 170 a 200, 2e kwal 150 a 180, 3c kwal 130 a 170; Melk- en Kalf-Koeijen 120 a 200. Schapen/24 a 30. Varkens 40 a 44 cents per Ned. ffi Hooi en Srnoo. Langstraats Hooi 16$ a 19, Kamper Eilands dito 14$ a 17$, Koe dito/11$ a 15; Rogge Stroo 12$ a 14, Tarwe dito 11$ a 13$. Granen en Zaden. Tarwe zonder handel. Rogge iets lager verkocht: per 2100 kilo: 68 kilo nieuwe Petersb./ 191 van boord; op levering onveranderd. Garst onveranderd; 112 ffi Pommer/213; 11! ID Koningsberger 210. Boek- weit/5 hooger; per 2100 kilo: Rijn/255; Inl Veen 242. Koolzaad ruim prijshoudeudop 9 v. 0 lie in Sept 72$. Lijnzaad in eon doen; 105, 106 Riga 81 per mud; 109 ffi Bombay 337$. Olie. Raapolie dadelijk onveranderd, op levering iets aan- genamer; op 6/w. 41 J; Vliegend 40. Lijnolie dadelijk in een doen, op levering iets flaauwer; op 6/w. /31$; Vlie gend 30. Ilennepolie op 6/w. 38$; Vliegend 37. Koeken. Raap- per 1040 st. 66 a 72. Lijn- per 104 st. 11 a 13$. Kaas. Goudsche gcschept 15 a 17. Broek in Water land21 Junij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 56 stapels5978 stuks of 12,118 Ned. fit; prijs 29,75. 200 Eijeren 2,70. Delft, 21 Junij. Boter blijft onveranderd; le kwal. 57 a 582e kwal. 50 a 5G. Dordrecht, 21 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was beden van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. matig voorzien en ging tot de prijzen van vorige week traag van de handjarige /II a 11,60, nieuwe/ 10,40 a 10,70, dito geringe en afwij- kende /9a 9,80; Zorner niet getoond, 8,70 a 9,50. Rogge. Zeeuwsche, Flaamsche en Overm. door schaarschte prijshoudeud7,80 a 8,20; jarige Archangel hooger verkocht, op 140/2 ffi 198 a 205 naar kwal. Garst word tot on- veranderde prijzen geplaatst; Zeeuwsche, Flakkcesche en Overm. Winter/5,50 a 6,50, dito Zomer /5 a 6,50. Spelt wordt weinig mecr aangeboden en blijft tot 3,20 a 3,40 naar kwal. wel te vcrkoopen. Haver vond tot genoteerdc prijzen gretige koopers; Zeeuwsche en Inl. Voer 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit met veel handel tot de volgende prij zen: jarige Holsteinsche bij partij 225, Bredasche 236, Fransche/185 a 200 naar kvval. Boonen. Paardenb. schaarsch getoond; Overm. zakgoed /7 a 7,40, gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7,60 a 7,70 waardig genoteerd. Duivenb. niet ter markt. Witte Boonen tot 11 a 12 verhandeld, met toe- nemende vraag. Bruine dito willig en in de mooije soorten merkelijk duurder betaald, /12 a 13,50 naar kwal. Erwten. Blaauwc worden schaarsch en tot 30 cents hooger met graagle genomen goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche f 10,20 a 10,50, mindere 8,80 a 9,50 en Deensche 9. Witte met meer omzet; mooije Dantziger tot 8,70 en Koningsber ger lot 8,50 verkocht. Koolzaad zonder handeldaar het van het zolder te hoog gehouden werd op 9 v. Olie in het Najaar 72 nominaal genoteerd. Lijnzaad zonder vraag; 112 ffi Odessa werd tot 325 geveild. Kanariezaad bij kleinen aanvoer tot/ 9,50 a 10 beter te verkoopen. Olie. Raapolie prijshoudend Vliegend tot 40 gedaanop het Najaar tot 41$ a 42$ aangeboden. Lijnolie iets hoo ger; Vliegend tot 31 verkocht. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot de volgende prijzen te bekomenharde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120, zachle dito 130 a 140. Groningen, 26 Junij. Granen en Zaden. Het weder was de Iaatsle dagen zeer veranderlijkde behoefte aan eene meer aanhoudende drooge warmle wordt meer en meer gevoeld, zullcn de goede verwach- lingen omtrent den oogst, die men nu nog met grond mag koesteren, later niet worden te leur gesteld. Het Koolzaad rijpt zeer langzaam, maar van bederf of worm in de peulen hoort men bijna niet sprelten, eerst over twee of drie weken zal met snijden een begin kunnen worden gemaakt. De klagten over de Rogge, waarvan wij in ons vorig berigt met een enkel woord melding maakten, hebben zich niet bevestigd. De vroegst gezaaide in onze veen-kolomen staat zeer goedde later gc- zaaide is dun, kort van stroo en klein van aar. Aan onze markt van heden was de aanvoer van aile artikelen zeer klein. Tarwe vond eenige meerdere vraag en werd 10 cents duurder betaald. Rogge 5 cents lager, allecn te plaatsen aan plaat selijke behoefte, die bij de flaauwe stemming aan de hoofd marklen niet meer koopt dan het dadelijk benoodigde. Boek we it word Vrijdag 10 cents hooger verkocht. Sedert hadden eenige nieuwe aanvoeren plaats gevonden, die echler ferm op prijs worden gehouden, zood.it benoodigden op nieuw eene ver- hooging van 10 cents moesten toestaan. Garst uit het land bijna niet meer aangevoerd, maar ook zeer weinig gevraagd prijzen onveranderd genoteerd. Haver in aile soorten bijna zonder vraag; Dikke en witte Voer werden 5 cents, zwarte dito 10 cents lager genoteerd, maar tot die verlaging was de aan voer, hoewel slecbts klein, niet op te ruimen. Koolzaad niet aangeboden. Olie. Raapolie iets duurder verkocht. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 11,— a 11,20; 127 ffi dito witte/11,—a 11,20; 127, 130 ID nieuwe roode/ 10,50 a 11,25; 127 ffi dito witte/10,65 a 10,85. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,90 a 7,20. Boekweit. 113, 116 ffi grijze 7,15 a 7,55; 113, 116 ffi zwarte/6,95 a/ 7,35. Garst. 96, 103 ffi Winter 5,40 a 6,20. Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,35 a 4,75; 65, 68 ffi witte Voer 3,30 a 3,5568, 72 ffi zwarte dito 3,50 a 3,70. Paardenboonen 7 a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a /10,25; Parel-Gort 13,50 a 25. Olie. Raap- 39 a 39$, Lijn- 29$ Haarlem, 20 Junij. Kaas. Aangevoerd en verkocht3747 stuks Zoetemelksche tot 28 de 50 Ned. ffi. Hoorn, 21 en 23 Junij. Kaas. Ter waag gewogen: 383 stapels of 102,478 Nederl. ffi. Hoogsle prijs per 50 Ned. ffi /30. Granen. Tor markt gebragt 40 mud, als19 mud Rogge 7 a 6,50. 10 mud Garst 8 a 7.-5 mud Vale Erwten f 16,50 a 16. 6 mud Bruine Boonen /14 a 13,50. Boter 55 a 58 cents per stuk. Eijeren 2,50 a 2,90. Vee. Aangevoerd; 17 Paarden 55 a 265. 13 Koeijen 90 a 220. 36 Kalveren /5 a 12. 170 Schapcn 7 a 23. 90 Lammeren 5 a 16. 105 Varkens 7 a 22 19 Zeugen 21 a 34. 245 Biggen 4 a 7. 30 Bokken 60 cents a 9. 21 Geiten 75 cents a/13. 40 Kippen 50 cts. a 1,50. 30 Eenden 60 a 90 cents. 25 Junij. Vet Vee 19 Kalveren, 455 Schapcn, 12 Var kens. De handel hicrin was zeer vlug. Leiden, 22 en 23 Junij. Vee. 20 Kalfkoeijen 140 a 190; 15 Vette dito/150 a 170; 10 Vare dito 100 a 140; 70 vette Kalveren 30 a 60; 20 nuchtere dito 3 a 780 rnagere Hamels 11 a f 18; 30 vette dito 18 a 25; 25 magere Ooijen/12 a 18 200 Lammeren /5 a 9; 14 Varkens/15 a 26; 46 Big gen /6a 14. Boter. 7840 Ned. ffi. le kwal. 46 a 52, 2e liAval. 36 a 45, per Vat; 1,15 a 1,30 en 0,90 a 1,12$ per Ned. ffi. Granen. 37 mud Wintertarwe 10,50 a 11. 16 mud Zomertarwe 8,75 a 9,50; 46 mud Rogge 7,50 a 8; 10 mud Garst5,50 a 6; 17 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 20 mud zware Haver4,50 a 5; 14 mud ligte dito /3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen 8 a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg21 Junij. Granen en Zaden. De aanvoer uit onze buiten-eilanden alsmede uit Walcheren, was van weinig beteekenis en bepaalde zich het verhandelde alleen tot dadelijke behoefte. Tarwe. Puike nieuwe Walchersche tot 10,50 a 11,50 afgegeven; jarige dito niet getoond; nieuwe Zeeuwsche 10,60. Zeeuwsche Rogge lot 8,30 genomen. Winter en Zomer Garst tot 6,60 afgedaan. Boonen. Walchersche Witte 25 cents hooger; gaarno vverd 11,75 betaald. Dito Bruine niet ter markt. Dito Paardenb. met /8 betaald; Zeeuwsche op/7,85 gehouden. Koolzaad houdt men op 13,50, zonder koopers te vinden. Olien als voreu. Purmerende, 26 Junij. Ka as. Kleine/30, middelbare 30,50. Aan de stads waag WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. c 3! UREN. Win rigting D- kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk der Temp 2. OQ Gevallen regen. Opmerkin- gen. 17 8 zzo. 4,5 753,21 57,2 8,3 0,73 0,5 Zw. hewolkt. 2 zzo. 7,0 53,11 60,8 8,8 0,66 0,7 Bewolkt. 10 zzo. 1,0 53,28 52,9 5,0 0,85 0,3 Idem. 18 8 zzw. 7,0 54,89 54,9 10,8 0,81 0 Zw. bewolkt. i zw. 11,0 56,35 55,0 14,8 0,86 03 Idem. 10 wzw. 1,0 57,54 53,8 4,3 0,93 0 Idem. 19 8 AVZW. 0,5 57,92 63,0 2,5 0,71 0,1 Idem. 2 wzw. 0,0 57,57 68,7 0,9 0,47 0 Idem. 10 AV. 0,0 56,63 57,6 0,4 0,93 1,1 Idem. 20 8 zzw. 0,5 54,96 69,1 3,8 0,61 2,1 Ligt bewolkt. 2 zw. 5,0 54,33 71,8 2.3 0,50 0 Zw. bewolkt. 10 z. 0,5 55,06 60,1 2,3 0,91 0,1 Idem. 21 8 wzw. 3,5 55,95 61,7 3,8 0,86 1,2 Idem. 2 10 AVZW. 0,5 57,45 69,4 0,2 0,58 0,2 Idem. wzw. 2,5 59,00 58,5 0,4 0,86 1,5 Idem. 22 8 zw. 4,0 61,00 57,6 7,6 0,89 0,1 Betrokken. 0 w. 7,5 62,29 65,8 3,8 0,64 0 Bewolkt. 10 w. 0,0 63,93 52,5 5,6 0,95 0 Helder. 23 8 zzw. 5,0 62,98 68,0 2,2 0,56 0 Bijna helder. 2 zw. 7,5 62,36 73,9 4,0 0,47 0 Ligt bewolkt. 10 wnw. 0,0 63,08 64,2 5,8 0,84 Zw. hewolkt. zijn gewogen 213 stapels of 58,016 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/ i Vee. 490 Schapen en Lammeren prijzen; 114 vette Kalveren, 60 vlug; 70 nuchtere dilo 2 all, kens, 36 a 44 cents per Ned. ffi; 23; 250 Biggen,/5 a 7,50, Runderen, flaauwer; 35 Paarden. Ned. ffi. Boter 1 2,30; Eenden- 2,80. vlugge handel en hooge a 80 cents per Ned ffi, stug; 120 vette Var- 16 magere dito, 14 a vlugge handel; 180 Rotterdam, 25 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Witte vond bij iets ruimer aan voer minder kooplust en waren de bestc 10 a 20 cents lager, terwiji de gewone en mindere nog iets onder deze verhouding werden verkocht. Roode en Poolsche prijshoudend. Puike Ovcnn., Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 zakmaat 11,50 a 11,75; goede dito/10,75 a 11,25; puike dito 1859 10 a/11; goede dito 9,50 a 9,60; afwijkende soorten 8,50 9,25; zomer/9 a 9,50; 159, 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 380 a 385; 160/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 360; 163/2 ffi Stralsunder 385; per 2400 Kil. Netto Stralsunder 380. Rogge. Zeeuwsche redelijk aangevoerd 10 cents lager langzaam afgaande. Buitcnlandschc soorten met redelijken omgang tot weinig veranderde prijzen. Puike Zeeuw sche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 8 a 8,40Noord- brabandschc Overm. dito 7,80 a 8,10; goede en mindere dito 7,40 a 7,60; 155/2 ffi Dantziger 255154, 158/2 ffi Koningsberger 235, 240, 250; 150/2 ffi Zweedsche 228; 150/2 ffi Gothenburger/ 225; 144/2 ffi Archangel 208. Garst. Zeeuwsche bij kleinen aanvoer langzaam als voren. Bui- tenlandsche soorten als voren gehouden. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4,75, 5,75, 6,30; dito Zomer 4,75, 5,75, 6,40. Haver als voren. Goede en puike 3,80 a 4,90, dilo lange 3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boekweit voertdurend gevraagd en 5 a 10 hooger betaald. Noord-Brabandsche 242243, 245. Puike Steenbergsche 250. Belgiscbe 232, 235, 240. Rbijn 235. Groninger zwarte Zand/ 232, 235. Fransche per 2100 klg. netto 200, 205, 210. Erwten 25 cents hooger. Puike Schokkers 10,25 a 11, andere puike groote 10 a 10,75, puike kleine 10 a 10,75, mindere 8 a 9, witte 8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe/8 a 10,25, Oostzee dito 10 a 14. Boonen. Witte en Bruine 50 cents hooger. Puike Witte Walchersche 11,75 a 12,25, dito Zeeuwsche 11,40 a 11,75, mindere/8 a 10,50. Puike Bruine Wal chersche /13 a 13,75, dito Zeeuwsche/12.75 a 13,25, min dere /10 a 12. Paardenboonen als voren 6,75 a 7,60. Duivenboonen 7 a 9. Van Kool-, Lijn- en Henncpzaad zijn gecne verkoopen opgegeven. Kanariezaad 25 cents hoo ger, /8a 10,40. Meekrappen werden zeer weinig geveild; door de hooge rraagprijzen was cr weinig kooplust. Rijp, 20 Junij. Kaas. Hoogstc prijs: 30, per 50 Ned. ffi. Aangevoerd: 43 stapels, 6143 stuks of 12,696 Ned. ffi. Boter 50 a 52$ cents per Ned. ffi. Eijeren f 2,30. Schagen, 21 Junij. Vee. 10 magere gelde Koeijen 80 a 140. 6 Vette dito 180 a 225. 12 Nuchtere Kalveren 5 a 7. 72 Magere Schapen /16 a 21. 80 Vette dito 18 a 26. 70 Overhouders 20 a 30. 226 Lammeren 8 a 11. 8 Bokken en Geiten 50 cents a 3,50. magere Varkens 14 52 Biggen 5 a 8. Konijnen 25 a 60 cents. Kippen 55 a 60 cents. Duiven 15 a 20 cents. Boter. per kop 67$ cents, per Ned. ffi 90 cents. Kaas. 25 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-Eije- ren 2,20. Eenden-Eijeren 2,70. Zierikzee, 21 Junij. GnANEN. Tarwe 185811,50 a 12dito 1859/11 a 11,50. - Rogge /8a 8,25 Winter Garst 6,25 a 6,50. Zomer dito 6 a 6,25. Haver 3,75 a 4,50. Paardenb./7,50 8. Witte Boonen 11,25 a 11,50. Bruine dito/12 12,25. Groene Erwten 10,25 a 10,50. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 27 a 30, 1/1 dito 27 a 30, Onberoofden 25 a 28, Mullen 6 a 8. Drukkerij van Bonoa 8t C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4