120 - Publiefce Verfeoop, PuMfefce Verkoop, Marktberigten. WATETIHOOGTE en WERKING tier STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waar^enomen van 23 Junij des middags tot op den middag van 30 Junij 1860, WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. o z WATEEHOOGTE -=- A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN c— G 2 z Ed t£ Ed IN DE IN DEN POLDER LEEOH WATER. 24 RINGVAART Aantal Aantal Aantal EJ bij den bij den bij den bij den aan het 25 VENNEPER- DORP. a CRTJQUIUS. LEEGHWA- TER. CRUQUITJS LIJNDEN. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels 26 Junij 23 0.58 4.69 4.67 4. 70 4.73 0 9 EE 24 0.59 4.69 4.68 4.71 4.72 D n i) 9 9 9 9 27 25 0.59 4. 75 4.69 4.72 4.74 V 9 9 9 9 26 0.58 4.69 4.68 4.71 4.70 i 9 9 9 9 9 27 0.59 4.75 4.68 4.70 4.72 s 9 9 9 9 28 28 0 59 4.87 4.68 4.70 4.74 9 9 9 9 29 0.60 4.76 4.69 4.69 4.74 9 9 9 9 9 29 30 0.63 4.70 4.72 4.68 4.70 I 9 9 0 9 9 Bevallen van een welgeschapen ZOONL. KROON, Eehtgenoote van llaarlemmermeerC. KROON. 2 Julij 1860. door den Notaris BAKKER SCHDT, op Bingsdag 10 Julij 1860, 's voormiddags ten 11 ure, ten Huize van den Kastelein P. DE BOER Czn. aan het Kruis- dorpvan Plet GRASGEWAS van 10 Banders LAND, gelegen te HaarlemmermeerAfdeeling Vijfhuizenhoek IJ- en VijfhuizerwegSectie J, Kavels N°. 1, 2 en 3. De Verkoop geschiedt bij 2 /2 Bunders. Beta- ling op 15 November 1860, mits twee soliede Borgen stellende. door den Notaris BAKKER SCHUTop Jfoensdag 18 Julij 1860, 's voormiddags ten 11 ure, ten Huize van den Kastelein P. DE BOER Czn., aan bet Kruis- dorpvan ongeveer 17 Bunders uitmuntend te veld staande HAVER, ROGGE en GARST. Alles staande op Sectie Q, N°. 17 Afdeeling Beins- dorp nabij het Venniperdorp. Betaling met Kerstijd 1860, mits twee soliede Borgen stellende. Amsterdam, 2 en 1 Julij. Vee. Runderen le kwal. f 160 a 200, 2e kwal f 140 a 180, 3e kwal 120 a 100; Melk- en Kalf-Koeijen 120 a 200. Schapen/24 a 30. Varkens 40 a 44 cents per Ned. ffi Boter per 40 Ned. ffi: Friesche 45 a 47, Kuinder 46 a 47Kamper 46 a 48, Devenler 40 a 44, Zwolsche 44 a 47. IIooi en Sxnoo. Langstraats Hooi 16* a 19, Kamper Eilands dito 14* a 17*, Koe dito 11* a 15; Rogge Stroo 12* a 14, Tarwe dito 11* a 13*. Granen en Zaden. Tarwe bij partij iets lager afgegeven; 129 ffi bonte poolsche 360 a 362; 130 ffi oude Zeeuwsche 360; per 2400 kilo: 76 kilo bonte Poolsche/360 van boord bij par'tij. Rogge stil; 123, 127 ffi nieuwe Pruissische/215 a 231117 ffi jarige Petersb. 192. Op levering per 2100 kilo onvcranderd. Koolzaad lager; op 9 v. Olie in Sept. 72*; Nov. 73*. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolic dadelijk onveranderd, op levering flaauw; op 6/w. 41*; Vlieg. 40. Lijnolie dadelijk en op levering in een doenop 6/w. 31; Vlieg. 29J. Ilennepolie op 6/w 38*; Vlieg. 37. Koeken. Raap- per 1040 st/66 a 72. Lijn- per 104 st./Ilal3*. Alkmaar, 29 Junij. Kaas. Aanvoer 663 stapels of 114,565 Ned. ffi; kleine 30, kommissie 29, middelbare 31; Iaagste prijs 21. Broek in Waterland, 28 Junij. Kaas. Ileden zijn ter markt geweest 45 stapels, 4779 stuks of 10,083 Ned. ffi; prijs 30. 300 Eijeren/ 2,65. Delft, 28 Junij. Granen zeer lusteloos bij weinig aanvoer; Tarwe van het ciland Rozenburg 10,50 a 11,25; dito Rogge/8; dito Zomer Gast 6,25 a 6,50. Aardappelen veel aangevoerd; per J mud 3,50 a 4. Boter blijft onveranderd; le kwal. 56 a 58, 2e kwal. 50 a 55. Dordrecht, 28 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was beden kleiner dan vorige week, de beste soorten werden door gebruikers tot vorige prijzen genomen, de mindere moesten, om geplaatst te worden, iets lager afgegeven worden; jarige 11 a 11,60, nieuwe 10,40 a 10,70, dito geringe en afwijkende /9a 9,80. Zomer niet aangevoerd, 8,70 a 9,50. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. door schaarschte wel te vcrkoopen, 7,80 a 8,20; jarige Archangel op 140/2 ffi van het zolder tot 196 a 205 naar kwal. verhandeld. Garst. Winter schaarsch en 10 cents duurder betaald, Zomer prijshoudendZeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,60 a 6,60, dito Zomer /5a 6,50. Spelt weinig ter veil en 10 cents hooger, 3,20 a 3,50 naar kwal., verkocht. Haver. De aangevoerde partijtjes Ink hebben genoteerde prijzen naar deugd opgebragt; Zeeuwsche en Ink Voer 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit met goeden handel tot 5 hooger, voor Oosterhoutsche is 240, voor jarige Hoisteinsche 230 en voor Limburgor/ 225 be- steed. Boonen. Paardenb. minder begeerd en 20 cents lager te noteren; Overm. zakgoed tot 6,80 a 7,20, gcstorte Zeeuw sche en Vlaamsche tot 7,40 a 7,60 te koopen. Duivenb. niet ter markt. Witte Boonen prijshoudend, golden 11 a 12 naar kwal. Bruine dito bij gerijven tot vorige prijzen,/12 a/ 13,50 naar kwal., genomen. Erwten. Blaauwe werden door schaarschte in de goed kookende soorten wedcr 30 cents duurder betaald; Zeeuwsche en Flakkeesche 10,50 a 10,80, mindere 8,80 a 9,50. Witte onveranderd; mooije Dantziger tot 8,70, Koningsb. tot 8,50 verkocht. koolzaad als volgt aan onzc olieslagers verkocht: Overm. gestort tot 70* en moot zakgoed tot 68; op 9 v. Olie in het Najaar tot 72 te bekomen. Lijnzaad zonder handel; 112 ffi Odessa tot 325 te koopen. Kanariezaad vond tot vorige prijzen, 9,50 a 10, goede vraag. Olie Raapolie onveranderd; Vliegend tot f 40 gedaan; op het Najaar zonder vraag, tot 41* a 42 te koopen. Lijnolie traag: Vliegend lot 31 aangeboden. Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot de volgende prijzen to bekomen: harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120, zachte dito 130 a 140. Gouda 28 Junij. Kaas f 25 a 27* per 50 kilo naar kwal. Groningen, 3 Julij. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 11, a 11,20127 ffi dito witte11,a 11,20; 127130 ffi nieuwe roode/ 10,50 a 11,25; 127 ffi dito witte/10,65 a 10,85. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 7,a 7,30. Boekweit 113, 116 ffi grijze 7,50 a 8,113, 116 ffi zwarte 7,30 a 7,80 Garst. 96, 103 ffi Winter 5,60 a 6,30. Haver. 78, 85 ffi Dikke 4,25 a 4,65; 65, 68 ffi witte Voer 3,25 a 3,4568, 72 ffi zwarte dito f 3,45 a 3,65. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25; Parel-Gort 13,50 a 25. Olie. Raap- 39*Lijn- 29*. Haarlem, 27 Junij. Kaas. Ter markt gebragt en verkocht3970 stuks Zoele- melkschc a 28,50 de 50 Ned. ffi. Hoorn, 28 en 30 Junij. Kaas. Ter waag gewogen: 393 stapels of 109,051 Nederl. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi /30. Granen. Ter markt gebragt 50 mud, als: 18 mud Rogge 8 a 7. 18 mud Garst 7,75 a 6. 1 mud Haver 5,50. 9 mud Vale Erwten 18 a 16. 4 mud Bruine Boonen 13. Boter per stuk. 56 a 60 cents. Eijeren 2,60 a 3. 2 Julij Vee. Aangevaerd 2 Koeijen, 23 Kalveren, 587 Schapen, 5 Varkens. Leiden, 29 en 30 Junij. Vee. 18 Kalfkoeijen 134 a 184; 44 Vette dito 150 210128 vette Kalveren 19 a 56; 27 nuchtere dito f 2,75 a 8,50; 108 rnagere Hamels 12 a 22; 137 vette dito 18 a 23; 14 rnagere Varkens 13 a 26; 46 Big- gen 8 a 12. Boter. 6780 Ned. ffi. le kwal. 46 a 522e kwal 36 a 45, per Vat; 1,15 a 1,30 en 0,90 a 1,12 per Ned. ffi. Granen. 17 mud Wintertarwe 10,50 a 11. 11 mud Zomertarwe 8,75 a 9,50; 32 mud Winter Rogge 7,50 a 8; 10 mud Garst/5,50 a 6; 14 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 19 mud zware Haver 4,50 a 5. 12 mud ligte dito/3,50 a 3,75. 7 mud Duivenboonen /8 a 8,50 20 mud Paardenboonen /7a 7,50. Purmerende3 Julij. Kaas. Middelbare en kleine/30, niet vlug. Aan de stads waag zijn gewogen 245 stapels of 72,461 Ned. ffi. Boter 1 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/2,40; Eenden-/2,80. Vee. 520 Schapen en Lammeren, handel levendig, prijzen hoog; 125 vetto Kalveren, 60 a 80 cents per Ned. ffi, Wind- ngting Nkrffi Barom. bij 0°. Th Fall Afwijk. der Temp 2. 30 zzw. zw. ozo. zzw. wzw. AVZW. z. nw. zw. wzw. zw. w. zw. wzw. zw. w. w. w. nnvv. nw. nw. 0,0 0,5 0,0 0,5 7,5 4,0 0,0 2,5 0,0 4,0 8,0 0,0 8,0 18,0 2,0 10,0 13,0 0,5 5,0 12,0 6,0 763,17 62,16 61,48 59,24 57,97 58,62 56,10 59,61 61,99 62,20 61,58 58,73 55,1 57,46 56,99 55,60 56,90 58,31 60,55 61,83 64,54 68,4 77,0 64,0 73,4 68,9 60.4 54,7 61,9 54.5 60.4 67.5 57,0 58.6 60.0 56.1 59,4 03.7 50,9 57, 62,4 53,6 2.3 6.8 5.4 7,2 1.4 1,6 11,7 6.6 4.5 6.1 3.2 2,2 7.9 4.7 3,1 6.8 6.7 7.9 8.8 8,1 5,4 0,77 0,54 0,94 0,76 0,73 0,81 0,93 0,64 0,87 0,75 0,51 0,91 0,86 0,56 0,76 0,83 0,57 0,90 0,71 0,55 0,86 a Cg a 5T Opmerkin- gen. 0,1 0 0,2 1,4 0,1 0 2,7 4,0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,6 0 0 Zw. bewolkt. Idem. Idem. Ligt bewolkt. Zw bewolkt. Idem. Belr. rcgen. Zw. bewolkt. Heldcr. Bewolkt. Zw. bewolkt. Helder. Bewolkt. Idem. Zw. bewolkt. Idem. Idem. Bijna helder. Zw. bewolkt. 0 Bewolkt. 1,0 Zw, bewolkt. handel niet vlugger; 46 nuchtere dito3 a 9, vlug; 87 vette Varkens, 37 a 47 cents per Ned. ffi; met vlugger han del; 10 rnagere dito, 12 a 20; 120 Biggen, 4 a /6,50, tamelijk vlug; 160 Runderen, stugge handel. Rotterdam, 2 Julij. Granen en Zaden- Tarwe. Witte zeer weinig aangevoerd en 10 cents hooger wel te plaalsen. Roode op nicuw iets hooger verkocht. Poolsche ruim prijshoudend. Puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat/10,25 a 11,25; goede dito 9,70 a 9.90; afwijkende soorten/8,75 a 9,25; 158/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 375; 158/2 ffi Witbonte Poolsche 375; 160/2 ffi Oude Roode dito 375; 156/2 ffi Puike Jarige Bovenlandsche Ris 365; 163/2 ffi Stralsunder/ 385; 388, 390; 133 134 ffi per 2400 Kil. Netto Stralsunder 385. Rogge. Zeeuwsche met tamelijken aanvoer 10 cents lager verkocht Buitenlandsche soorten zonder verandering. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat/7,90 a 8,25; Noordbrabandsche Overm. dito 7,70 a 8; goede en mindere dito 7,25 a 7,50; 150, 152, 154/2 ffi Koningsberger/225; 228, 230, 240; 154 2 ffi Zweedsche 233150/2 ffi Go- thenburger f 223; 144, 145/2 ffi Archangel 208, 210; 146/2 ffi Pernau 208. Garst. Zeeuwsche als voren. Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat/4,75 a 6,30; Zomer dito 4,75 a 6,40. Haver onveranderd. Goede en puike korte 3,80 a 4,90, dito lange 3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boekweit op nieuw/20 hooger betaald. Noord-Brabandsche 260, 265. Belgische 255, 260. Fran- sche per 2100 Klg. netto 215 a 225. Erwten 25 cents hooger. Puike Schokkcrs/10,75 a 11,25, andere puike groote 10,50 all, puike kleine 10,50 all, mindere/8 a 9,50, witte 8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe 8 a 10,25, Oost- zee dito 10 a 14. Boonen. Witte en Bruine meerder gezocht. Puike Witte Walchersche 12,25 a 13dito Zeeuw sche 11,75 a 12, mindere /9 a II. Puike Bruine Wal chersche/ 13 a 13,75, dito Zeeuwsche/13 a 13,75, mindere 10 a 12. Paardenboonen als voren 6,75 a 7,60. Duiven boonen 7 a 9. Van Koot-, Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad 25 cents hooger 8 a 10,60. Meekrap werd heden weinig geveild, de prijzen werden weder iets hooger gehouden met meer kooplust; Onberoofde/25* a 28. Rijp, 27 Junij. Kaas. Aangevoerd: 32 stapels, 4015 stuks of 8262 Ned. ffi. Hoogste prijs: 29*, Schagen, 28 Junij. Vee. Paarden 100 a 150. Vette gelde Koeijen 190 a 220. Kalf dito 80 a 120. Nuchtere Kalveren 7 a 14. Engelsche Rammen 28 a 35. Vette Schapen 18 a 26. Lammeren 8 a 10. Bokken en Geiten 60 a 80 cents Magere Varkens 8 a 12. Biggen 4 a f 6. Konijnen 10 a 50 cents. Kippen 60 a 70 cents. Boter. per kop 70 a 72* cents, per Ned. ffi 93 a 96* cents. Kaas. 25 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-Eije- ren 2,20. Eenden-Eijeren 2,70. Zaandam, 28 Junij. Granen. Rogge op levering in Julij 189. Koolzaad willig; op 9 v. Olie in Sept. en Oct. 73; Nov. 73*. Olie. Raapolie op 6/w. /41*; Vliegend/40; Sept./41f Oct. 42*Nov. 42*Dec. f 43*43Mei 4443J. Lijnolie op 6/w. 31*; Vliegend 30; Najaar/31*; Voorjaar 32*, Koeken. Raapkoekcn f 70 a 76. Lijnkoeken f 11 a 13. Zierikzee, 28 Junij. Granen. Tarwe 1858 11,25 a 11,50; dito 1859 11 a 11,25. Rogge/8 a 8,10. Winter Garst/6 a_6,40. Zomer dito /6a 6,25. Haver /4a 4,50. 7,50 a 8. Witte Boonen 11,75 a 12. 12,50 a 13. Groene Erwten 10,25 a dito 9,25 a 9,50. Meekrappen. als voren. Paardenb. Bruine dito 10,50. Gele Drukkerij van Bonqa C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4