- 125 AD¥MTliram 0rl)iitkcipoU)er te Qlalsmcer. Pnlbliefee Verkoop, OPENBARE VEEKOOPING, 26 Bund. HAVER, 4 Bund. ROGGE, en 2% Bund. WINTEE-KOOLZAAD gevenliet ill eigen beheer zijn tier boerderij is daartoe wel een eerst vereischte, opdat men ook in praktijk zal kunnen tooneu wat theorethiseh als het beste geleerd wordt. Vele der overige gestelde vragen omtrent landbouvv en veeteelt gaven dikwerf nog aanleiding tot belang- rijke mededeelingenwij moeten ons echter tot het voornaamsle bepalen en willen daarom liever nog eeriige zaken mededeelendie in de derde afdeeling bekandeld werden. Een der belangrijkste onderwerpendie daar ter sprake kwam was de vraagwelke invloed van het meer algemeen worden van het stelsel van vrijen en van de verbetering der communicalie middelen in Europaop de prijzen der landbouw-voortbrengselen kon verwacht wordenen welke wijziging in de wijze van landbouwen in Nederland daardoor zou kunnen worden te weeg gebragt. Het is eerie vraag, waarbij ieder landbouwer het grootste belang heeft en niet het minst de bewoner van eenen nieuwen polder, waar men althans in den eersten tijd nog aan geen stelsel gebonden is en nog meer de vrije keuze heeft om inzonderheid graan te bouwen of zich uitsluitend op veeteelt toe te leggen. De vrees voor het dalen der prijzen van de land- bouw-produkteninzonderheid van de granen, is een oud en telkcns terugkomend verscbijnsel. In vroeger tijd was men in de meeste landen van Europa van meening, dat het noodig was om bij een overvloedigen oogst terstond door hooge regten op den invoer te zor- gen, dat men niet door buitenlandsch graan werd overstroomd, wijl men vreesde dat daardoor de prijzen terstond aanzienlijk zoude dalen en de landbouwers te gronde zouden gaan. Men wenschte dus de land- bouw te bescliermeu en te zorgen dat de prijzen der landbouw-voortbrengselen althans zoo hoog bleven dat de boeren eene behoorlijke winst van hun bedrijf trokkenwant anders vreesde men zouden vele gronden braak blijven liggen en kon een slecht jaar hongers- nood veroorzaken. Betere begrippen hebben eehter in den laatsten tijd ingang gevonden. Engeland, Nederland stelden limine havens in alle tijden openook Frank- l'ijk deed dit gedurende verscheidene jarenmaar voorleden jaar gaf het weder aan het vooroordeel toe en stelde zijne schaalregten weder in werking. Tot nu toe werd echter nog geen land, ook bij den meest overvloedigen oogst door graan overstroomd en in plaats dat de landbouw daardoor benadeeld werd nam jnist zijn bloei in die landen het meest toe, waar men den invoer van vreemde landbouw-produkten geheel vrij liet. Toeh hadden zijdie de prijzen door regten op den invoer op cene kunstmatige hoogte wilden houden wel schijnbaar reden tot vrees gehad Jaarlijks werden tocli aanzienlijke streken in Amerika in kultuur gegebragtde rijkste gronden waren daar voor een kleinigheid te koopoogsten zoo als men ze liier slechts bij zware beinesting en zorgvuldige be- werking kon bekomenwerden daar met geringe moeite verkregen. Zoo men den invoer van Ameri- kaansch graan en meel niet belette dan zouden de landbouwers hier spoedig ten ondergang gebragt zijn want legen zulk eene mededinging viel niets te doen. En zict, naauwelijks brengt de oorlog met Paisland eenige stoornis in den handel of de tarwe stijgt tot 16 en 18, de roggetot/ 10 en 12, en Amerika, dat zonder eenige belemmering zijne granen naar het westen van Europa kon zenden is niet in staat om aan de vraag naar brood te voldoen. Doch de ongeluks-profeten zijn nog niet gerust ge- steld. Thans is Rusland het schrikbeeld geworden. Rusland gaat spoorwegen maken. De granendie anders een half ja dikwijls anderhalf jaar noodig had den om liierheen te komenzullen thans weinige inaanden na den oogst hier zijn. De engelsche fabri- kanten kunnen aan de vraag naar dorschwerktuigen voor Rusland niet voldoen. In de beroemde zwarte streek van Ruslandwaar de grond zonder mest rijke oogsten geeft, liggen nog wel negen tienden van de oppervlakte onbebouwd; al die gronden zullen in kul tuur gebragt worden; wij zullen met Russisch graan overstroomd worden. Gelukkig dat men de kunst van puike boter en kaas te maken niet zoo spoedig leert; laten wij dus maar ons bouwland tot weiland makenwant binnen weinige jaren zullen wij tegen de lage prijzendie ons wachtenmet geen voordeel meer graan kunnen teelen. Ook die vrees is ongegrond. Rusland zal evenmin en nog minder dan Amerika de prijzen der landbouw voortbrengselen sterk kunnen doen dalenter naau- wernood zal de vooruitgang van den landbouw in die streken het langzame maar geregelde stijgen van flie prijzen eenigermate kunnen tegen houden. De reden hiervan is deze. In de landen, waar nog met weinige kosten ruime opbrengsten worden verkregen, zoo als in Amerika, neemt de bevolking ook in zeer sterke mate toe. Het gezegdenaast een brood groeit een menseh, is voor zulke streken vol- komen waar. Terwijl in enkele landen van Europa, zoo als b. v. in Frankrijkde bevolking nagenoeg stilstaat, is zij in enkele staten van Amerika in 25 of 30 jaren verdubbeld. Waar dus groote streken ontgonnen worden kan wel [in de eerste jaren een vrij belangrijke uitvoer plaats hebbenmaar spoedig neemt de bevolking ook zoo toedat verre het grooste gedeelte op de plaats zelve verbruikt wordt. Voor Rusland zal de reden eenigzins anders zijn. Uitbreiding en verbetering van den landbouw is niet mogelijk zonder vermeerdering van kapitaal, en kapi- taal vormt zieh slechts langzaam. Al werd Rusland met een tooverslag door een net van spoorwegen over- dekt, dan nog zoude de vermeerdering der landbouw- opbrengsten en het in kultuur brengen der thans nog woest liggende gronden slechts zeer langzaam gaan. Maar hetgeen men wel van het stelsel van vrijen handel en het verbeteren der middelen van vervoer kan verwachten is dat de prijzen hoe langer hoe meer gelijkmatig zullen worden en het sterk rijzen en dalen veel zeldzamer plaats zal hebben. De overvloed in het eene landzal terstond de behoefte in een ander komen aanvullenen het verschil in prijs van de eene plaats tot de andere zal steeds verminderen. Dit is een groot voordeel niet alleen voor den ge- bruiker, maar ook voor den landbouwer. Wel zal hij bij sleclite oogsten niet zoo veel vergoeding vinden in het sterke stijgen der prijzen; maar bij ruime oogsten zal hij ook goede middenprijzen kunnen be- dingende goede en slechte jaren dooreengeslagen zal hij meer maken, dan in landen, waar zoo- genaamde beschermende wetten voor den landbouw heerschen. "Eene tweede voorname vraag is echter, of men in de toekomst eene verandering in de verhouding tusschen de graanprijzen en die van de veeprodukten heeft te verwachten. Het antwoord hier op is, dater zeer veel reden is om te verwachten dat vooral de prijs van het vleesch in verhouding tot die van het graan nog stijgen zal. Men weet dat de hooge prijzen van de zuivelprodukten en van vet vee hier te lande voornamelijk ontstonden door den grooten uitvoer naar Engeland, toen daar in 1848 de hooge invoer- regten, die van deze handels artikelen werden geheven, waren afgeschaft. In 1854 werd dit voorbeeld door Frankrijk gevolgd. Vele vreesden dat daardoor de veeteelt in dit land zeer zou worden benadeeld en de vleeschprijzen daar zoo zouden dalen, dat het vee- fokken en vetmesten geen voordeel meer zou kunnen geven. Maar niettegenstaande een belangrijke invoer van vet veevooral van vette schapenuit Nederland Belgie en Duitschland bleef het vleesch even duur. Naauwelijks had Frankrijk de vrije invoer van vee toegelaten of de uitvoer naar Engeland nam sterk af daar er niet genoeg vleesch in de overige landen werd voortgebragt om in beider behoefte te voorzien. Terwijl in Engeland in de 5 jaren van 1850/54 jaarlijksch gemiddeld van het vaste land 485.500 runderen van verschillenden ouderdom en 1.018.000 schapen werden ingevoerdbedroeg de aanvoer van 1854/59 per jaar slechts 427.600 runderen en 909.800 schapen, hetgeen dus een jaarlijks verschil van 5 7.900 runderen en 108.200 schapen bedraagt. Hoe- wel nu het fokken en vetmesten van vee in Engeland en vooral ook in Schotland en Ierland buitengewoon was toegenomenzoo kon daardoor toeh het ontbre- kende aan den invoer uit vreemde landen niet worden aangevuldzoodat de vleeschprijzen sints het laatste tiental jaren regelmatig zijn gestegen en thans eene ongekende hoogte hebben bereikt. Ook in Duitschland is het daarmede niet veel beter gesteld. Zelfs hebben verscheidene staten tijdelijk den uitvoer van vee verbodenuit vrees dat de vleesch prijzen iu het binnenland daardoor te sterk zouden stijgen. De laatste drooge jarenin welke de oogst van voedergewassenvooral in het binnenland van Europa zoo buitengewoon gering was, hebben eene vermin- dering in den veestapel veroorzaakt, welke nog niet overal is aangevuld. Het blijkt dus ten duidelijkste dat de vraag naar vleesch veel grooter is dan het aanbod bedraagt. Blijft in Europa vrede en welvaart heerschen, dan zal die vraag nog toenemen; men weet in hoevele streken de lagere volksklassen dikwerf nog geheel van het gebruik van vleesch zijn verstokenhet toe nemen der welvaart kenmerkt zich dan ook terstond door een vermeerderd verbruik van vleesch. De vermeerdering van den veestapel kan slechts langzaam gaan. Slechts daar waar de landbouw reeds eene hooge ontwikkeling heeft, wordt veel vee gehouden en vetgemest. In de weidestreken kan ja dikwerf nog meer zorg aan het grasland besteed wordenmaar veel meer kan hier niet worden voortgebragt dan thans reeds gesehiedt. Het is echter voornamelijk in de bouwstrekenwaar het teelen van graan thans de hoofdzaak isdat het vee fokken en vetmesten zeer kan toenemen. Niet door het bouwland tot weiland te maken, maar door meer voedergewassen op het bouwland te teelen. Klaver grassenwortel gewassen moeten een deel der granen vervangenhet aanfokken en vetmesten van vee is tegen de tegeuwoordige prijzen en voor sterke daling isgelijk wij zagenweinig vrees eene voordeelige zaak. En niet alleen zal men op die wijze van het land even groote geldelijke opbrengsten verkrijgen als bij graanbouw, maar door de zwaardere bemesting die men al het land zal kunnen gevenzal men van het verminderd aantal bunders dat men met graan beteelt spoedig eene gelijke opbrengst verkrijgen als van de vroegere bezaaide oppervlakte. Blijven de vleeschprijzen hoog, dan zullen ook die van het zuivel niet dalen en zoolang men van de Hol- landsche goede trouw verzekerd zal kunnen zijn zullen ook de Hollandsche boter en kaas overal een gewild en duur betaald artikel zijn. Waar grond en gele- genlieid daartoe geschikt zijnzal het aanleggen tot weiland altijd goede en zekere renten afwerpenmaar waar op goeden grond graanbouw in verband met het houden en vetmesten van veel vee en het teelen van handelsgewassen plaats vindtdaar zullen de opbrengsten veelal nog aanzienlijker en de winsten voor den landbouwer grooter kunnen zijn. Meer vleesch voort te brengen is dus het voorname, waarop het oog van den landbouwer moet gerigt zijn, en alles doet voorziendat de veeteelt een der meest winstgevende takken van het laudbouw-bedrijf zal worden. Misschien hebben wij wel iets meer gezegd en de zaak wat uitvoeriger behandeld dan in de afdeeling geschiedde, maar wij gelooven toeh, dat wij het eind- oordeel tot hetwelk men bij de discussie kwamge- trouw hebben wedergegeven. Wordt vervolgd.) In onze mededeeling over den Weddrijd van Gras- maaiwerlctuigen hebben wij verkeerd berigt, dat het werktuig van Manny door den beer G. Stout was vervaardigd. Het is een oorspronkelijk Amerikaansch modelmaar de heer Stout is genegen hetzelve na te maken en te leveren. Wij kunnen ook nog mededeelen dat het werktuig van Burgess en Key, dat den eersten prijs behaaldeaan den heer G e- vers Deynoot door de inzenders ten geschenke is aangeboden. Den dag na den wedstrijd en Maandag j. 1. is het werktuig nog weder, in het bijzijn van verschillende genoodigden op Rudhoek beproefd. BeemsterMaandag 30 JulijStierenmarkt Dingsdag 31 Julij, PaardenmarktWoensdag 1 Augustus, Veemarkt. op Woensdag den 18den Julij 1860, des voormiddags ten 10 ureten Huize van G. DE YRIESte Aal- smeer, door den Notaris LICIITENBELT, van: alles uitmuntend goed te Yeld staande, in den onlangs drooggemaakten Schinkelpolderom en nabij de Wo- ning van den Heer IIaksteen genaamdde Goede Verwaclitingaan den Kleinen Noorddijkin het Oosteinde te Aalsmeer. Aanwijzing wordt gedaan door FRANK VERMEER, op gezegde Woning; terwijl informatien te bekomen zijn ten Kantore van den Notaris LICHTENBELT te Aalsmeer. door den Notaris BAKKER SCHUTop Woensdag 18 Julij 1860, 's voormiddags ten 11 ure, ten Huize van den Kastelein P. DE BOER Czn., aan het Kruis- dorpvan ongeveer 17 Bunders uitmuntend te veld staande HAVER, ROGGE en GARST. Alles staande op Sectie QN°. 17 Afdeeling Beins- dorp nabij het Venniperdorp. Betaling met Kerstijd 1860, mits twee soliede Borgen stellende.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3