HI - 124 - Marktberigten. WATBSHOOGTE ■2 Purmerendeto Julij. K» K'.V WATE11H00GTE en WERKING der STOOMTU1GEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 30 Junij des middags tot op den middag van 7 Julij 1860. o Junij 30 Julij 1 2 3 A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART Lij den CRDQUIUS. IN DEN POLDER hij den LEEGII WA TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. 0.62 0.65 0.60 0.62 0.61 0 60 0.63 0.65 4 .70 4.67 4.65 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.72 4.72 4.70 4.69 4.69 4.70 4.72 4.70 4.68 4.70 4.70 4.71 4.71 4.70 4.72 4.71 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.71 WERKING der STOOMTUIGEN J.EEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEX. Aanlal Aantal Aantal Cren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels a 0 a s a n 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 9 0 s a a a a V a 9 a a a a a a 9 Amsterdam, 9 en II Julij. Vke. Rundercn le kwal. 190 a 230, 2e kwal 170 a 210, 3e kwal 150 a 190; Melk- en Kalf-Koeijen 150 a 230. Schapen/"28 a 34. Varkens 40 a 44 cenls per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe zonder handel. Uogge dade- lijk stil; 126 nieuwe Pruis>isehe/221120 ffi dito Pelersb. f 193; 116 ffi jarige dito 188, op levering per 2100 kilo lager afgegeven Garst in een docn; 117 ffi Deensche/230; 101 ffi Friesche Winter 200. Koolzaad 1 lager; Rubsen op 9 v. Olie te levercn in Sept. 68£op 9 v Olie in Sept. <£70£; Oct, 71; Nov. 71% Lijnzaad in een doen; 105 it; Riga 250. Olie Raapolie dadelijk lager afgegeven, op levering begin markt slap, sluit iets vaster; op 6/w./40£; Vliegend 39% Lijnolie dadelijk in een doen, op levering flaauw; op 6 w. 30|, Vliegend/ 29% Ilennepolie op 5/w. 38^; vlie- gcnd 37. Koeken. Raap- per 1040 St. 66 a 72. Lijn- per 104 *t. 11 a 13% Alkmaar, 6 Julij. Kaas. Kleine en kommissie 29,75, middelbare 31, laagsle prijs/17,75aangevoerd 725 stapels of 166,695 Ned. ffi. Broek in Waterland, 5 Julij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 59 stapels, 6013 sluks ■of 12,220 Ned. ffi prijs 29,50. Delft, 5 Julij. Van Granen was de aanvoer onbeduidend. Witte Tarwe vond gereede koopers, prijzen bleven ovcrigens in een doen; Tarwe 11,50 a 12,50. Aardappelen ruim aangevoerd en tot vorige prijzen verhandeld. Vee minder ter markt. Boter lilijft in een doen; le kwal. 57 a 58, 2e kwal. f 50 a 56. Dordrecht, 5 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van jarige en nieuwe ZeeuvvscheVlaamscbe en Overm schraal voorzien en werd door gebruikcrs tot 30 cenls prijsverbooging vlug op- geruimd; jarige 11,30 a 11,90, nieuwe 10,60 all, dito geringe en afwijkende 9,50 a 10. Zomer werd niet meer aan gevoerd. Rogge. Zceuwsrhe, Vlaamscbe en Overm. weinig getoond en tot vorige prijzen begeerd, 7,80 a 8,20; jarige Archangel op 140/2 ffi tot196 a/205 naar kwal. verkocht. Garst weinig aangevoerd en tot genoteerde prijzen geplaatst, Zecuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,60 a 6,60, dito Zomer /5a 6,50. Spelt schaarsch blijft tot 3,20 a 3,50 naar kwal. te plaatscn, Inl. Haver vond minder vraag; Zeeuwsche en Inl. Vocr 3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Bockweit vond tot merkeiijk hooger prijs goede vraag; voor Groninger Zand is 260 a 265 en voor Fransche 225 besteed. Boonen. Paardenb onvcranderdOverm. zakgoed 6,80 a 7,20 en gestorte Zeeuwsche en Vlaamscbe 7,40 a 7,60 waardig genoloerd. Duivenb. niet ter markt. Witle Boonen prijshoudend, tot 11 a 12 naar kwal. verkocht. Bruine Boonen schaarsch en weder 50 cents duurder,/12,50 a 14 naar kwal., verhandeld. Erwten. Blaauwe vonden minder kooplust en zijn 30 cents lager afgegevengoed koo- kende Zeeuwsche en Flakkeesche 10,30 a 10,50, mindere 8,50 a 9. Witte onveranderd; mooije Danlziger tot/8,70 en Koningsb. tot 8,50 verhandeld. Koolzaad zonder han- deld, daar bet van bet zolder te hoog gehouden wordt, op 9 v. Olie tot vorige prijzen in bet Najaar tot 72 aangeboden. Lijuzaad zonder omzet; 112 ffi Odessa tot 325 geveild Kanariezaad prijshoudend, de weinig aangevoerde partijljes heb- ben 9,50 a 10 opgebragt. Olie Raapolie traag; Vliegend tot 40 gedaanNajaar tot vorige prijzen,/ 4l£ a 42, aangeboden. Lijnobe 50 cents lagerVliegend tot 30J afgegeven. Koeken. Raap- en Lijnkocken tot genoteerde prijzen ver handeld: harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120 aachte dito 130 a 140. Gouda, 5 Julij. Kaas f 25 a 28 per 50 kilo naar kwal. Groningen, 10 Julij. Granen en Zaden. Hoewel het weder de Jaatsle dagen der worige week nog koud is geblcvcn, heeft bet loch zeer weinig geregend; nu is bij noord-ooslcwind de lueht balderhetgecn voor de te veld staande gewassen zoo gunstig is als men bet WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. wenschen kan. De berigten, die men ontvangt, zijn gunstiger. Tarwe wordt zeer gcroemd. Rogge is veel bijgekoinen en gecft uitzigt op een middelmatigen oogst. Bockweit laat veel le wenschen over en is klein en arm; van Veen Boekweit staat ongevecr 4 minder te velde dan bet geval zou geweest zijn, wanneer hot weder op het branden der gronden gunstiger ge weest ware. Van Garst verwacht men een zeer goeden oogst, ofschoon bet ons voorkomt, dat die te spoedig rijp wordt, daar bij gunstig weder in bet laatst dezer week reeds met som- migc stukken een begin met snijden zal worden gemaaktter- wijl met Koolzaad, dat zeer veel heeft nagebloeidhetgeen niet gunstig zal zijn voor de kwaliteit, niet voor bet laatst der volgcnde week een begin zal kunnen worden gemaakt. Van Aveelzaad was heden een enkel parlijtje ter markt, zeer gering van kwaliteit, nat en ongelijk van stuk, waarvoor10,50 is belaald. Tarwe vond alleen ecnige vraag tot 25 a 30 cents lagere prijzen, en daar de meeste houders daaitoe niet wilden besluiten, is hierin zeer weinig omgegaan. Rogge onveran derd genoteerd, omdat kleinigheden Inlandschewaarvan weinig ter markt was, aan de konsumtie tot die prijzen zijn verkocht; voor 123 ffi Pruissische werd 213 gevraagd en niet meer dan /210 geboden. Boekweit zeer weinig ter veil en levendig govraagd, ruimde tot eene verliooging van 70 cents vlug op. Garst genoogzaam niet aangeboden, 10 cents hooger genoteerd. Haver weinig gevraagd; Dikke 10 cents lager; Voersoorten on veranderd. Koolzaad zonder handel. Gort ruim aangebo den lot eene verlaging van 25 a 30 cents bij heden voor 8 dagen werd slechts weinig verkocht. Olie. Raap- en Lijnolie met weinig handel onvcranderd. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 10,80 a f ii,127 ffi dito witte10,70 a 10,90; 127130 ID nieuwe roode/ 10,40 a 11,10; 127 ID dito witte/10,45 a 10,60. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 7,a 7,30. Boekweit. 113, 116 ffi grijze 8,20 a 8,70; 113, 116 ffi zwarte 8, a 8,50 Garst. 96, 103 ffi Winter 5,70 a 6,40. Haver.' 78, 85 ffi Dikke f 4,10 a 4,50; 65, 68 ffi witte Voer 3,25 a /3,45; 68, 72 ffi zwarte dito 3,45 a 3,65. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,50 a 13,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25; Parel-Gort 13,50 a 25. Olie. Raap- 39£ a 39£, Lijn- 29% Haarlem, 4 Julij. Kaas. Aangevoerd en verkocht4394 stuks Zoetemclkscbe Kaas a 28,25 de 50 Ned. ffi. Hoom, 5 en 7 Julij. Kaas. Ter waag gewogen: 347 stapels of 94,883 Nedcrl. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi /30. Granen. Ter markt gebragt 17 mud, als: 6 mud Rogge f g a 7. 5 mud Garst 7,50 a 6. 5 mud Vale Erwten 17. 1 mud Bruine Boonen 16 9 Julij. Vet Vee. Aangevoerd: 18 Kalvcren, 620 Schapen, 6 Varkens; de handel was zeer vlug. Leiden, 6 en 7 Julij. Vee. 28 Kalfkoeijen 145 a 232; 72 Velle dito 144 a 22517 vare dito 72 a 145; 114 vette Kalveren 18 a 52; 26 nuchtere dito/3 a 8,50; 166 rnagere Hamcls 11,50 a 20,50; 243 vette dito 16 a 24; 31 Varkens 16 a 40- 68 Biggen 7 a 13. Boter. 5900 Ned. ffi. le kwal. 46 a 52, 2c kwal 36 a 45, per Vat; 1,15 a 1,30 en 0,90 a 1,12% per Ned. ffi. Granen. 14 mud Winterlarwe /II a 11,50. 9 mud Zomertarwe 9,25 a 10; 28 mud Winter Rogge 7,50 a 8; 17 mud Garst 5,50 a 6; 14 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 22 mud zware Haver 4,50 a 5. 17 mud ligte dito/3,50 a 3,75. 9 mud Duicenboonen 8 a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 5 Julij. Granen en Zaden. Heden was de aanvoer, zoowel uit onze builen-eilanden als uit Walcheren, hoogst onbedoidend. Voor uitvoer bestond weinig of geen vraag, dan tct zeer lagc prijzen, waaraan niets is kunnen gedaan wordtn. Tarwe. Voor nieuwe Walchersche werd door de konsumtie 11,50 a 12,25 naar deugd betaald. Jarige niet getoond. Nieuwe Zeeuwsche 10,50 all. Zeeuwsche Rogge tot 8,50 afgedaan docta slechts twee partijtjes ter markt. Garst. Winter- 6,50, Zomer- gevraagd, doch veelal opgeruimd6,30 a 6,40 werd gaarne ingewilligd. Boonen. Walchersche Witte gezocht, doch niet ter veil. Onder den boer zijn die opgeruimd. Dito Bruine niet getoond. Dito Paardenb. 8, Zeeuwsche dito 7,85 Walchersche Groene Erwlen niet meer voorhandeu. Koolzaad van 't zolder werd op 13,50 gehouden. Olie. Patent-/44, Raap-/41£, Lijn-/31% n r e S3 PI z Win rigting 0- kr. N.ffi Barom bij 0°. Tit Fab Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 1 8 nw. 0,5 766,03 57,0 9,5 0,73 0,2 Zw. hewolkt. 2 nw. 8,0 67,13 55 0 15,5 0.87 0,3 Idem. 10 wzw. 1,0 67,54 51,7 4,9 0,9l 1,6 Belrokken. 2 8 nnw. 5,0 69,31 58,6 8,1 0,74 0 Zw bewolkt. 2 nnw. 7,5 70,18 61,5 9,2 0,6i 0 Bewolkt. 10 11. 0,0 71,00 56,1 3,6 0,87 0 Zw, hewolkt. 0 0 8 w. 0,5 70,26 61,0 5,9 0,81 0 Idem. nw. 3,5 68,98 66,0 4.9 0,65 0 Bewolkt. 10 nw. 0,0 66,98 58,3 1,6 0,80 0 Ligt hewolkt. 4 8 nw. 1,0 63,12 63,0 - 4,! 0,72 0 Zw bewolkt. 2 nw. 11,0 62,65 59,9 11,2 0,85 0 Idem. 10 nnw. 9,0 61,93 53,2 6,8 0,69 0,1 Idem. 5 8 nw. 3,0 65,93 57,0 10,3 0,58 0 Idem. "2 nw. 6,5 65,99 63,1 8,1 0,52 0 Idem. 10 wzw. 3,0 62,63 55,4 - 4,9 0,82 0 Bewolkt. 6 8 nnw. 12,0 60,82 56,7 10,8 0,80 1,0 Zw. hewolkt. ■2 nnw. 18,0 62,98 00,6 10,8 0,49 0 Bewoikt. 10 nnw. 2,0 G5.34 52,9 7,6 0,70 0 Zw. hewolkt. 7 8 n. 0,5 66,35 56,8 10,6 0,65 0 Idem. 2 nnw. 3,5 67,01 61,2 10,3 0,63 0,1 Idem. 10 nnw. 0,5 67,16 53,"2 7 2 0,86 0,1 Idem. De berigten omtrcnt de te veld staande Tarwe, Garst, Erwten en Paardenboonen luiden voortdurend zeer gunstig, Wilte en Bruine Boonen daarentegen lalen veel te wenschen over. Warm en droog weder kan echler nog veel ten goede tucbrengen. Omtrent bet Koolzaad valt weinig te zeggenveel is er in der tijd omgeploegd, bier en daar vindt men ecliter vrij goede stukken die nog al beloven. Kaas. Middelbare 29,50, kleine 29,75. Aan de slads waag zijn gewogen 212 stapels of 59,987 Nod. ffi. Botf.r l"per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-/2,40; Eendcn-/2,80. Vee. 700 Schapen en Laramercn, vlug en duur; 170 vette Kalveren, 55 a 75 cents per Ned ffi; vlugge handel; 40 nuchtere dito 4 a 14, vlug; 85 velte Varkens, 40 a 47 cents per Ned. ffi; vlugge handel; 6 mngcre dito, 14 a f 2-2; -106 Biggen, /5 a 7,50, levendigo handel; 118 Runderen, vlugge handel met hooge prijzen. Rotterdam, 9 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. Wilte met kleincn aanvoer waar- door vooral de middelbare soortcn 20 a 25 cenls hooger larig- zaam aan consumptie verkocht worden. Roode gedecltelijk iets- hooger gehouden. Poolsche onveranderd. Puike Overm Zeeuw sche en vlaamscbe 1859 zakmaat 10,50 a 11,50; goede dito 9,90 a 10,10; afwijkende dito /9 a 9,50; 158/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 375158/2 ffi Witbonte Poolsche/375 163.2 ffi Slralsundcr 390; 154, 155, 157/2 ffi Bovenland- sche 340, 345, 353, Rogge. Zeeuw:che bij maligen aanvoer onveranderd, Buitenlandsche soortcn minder gevraagd doch aan consumptie nagenoeg als voren verkocht. Puike Zeeuw sche en Vlaamscbe 1858 en 1859 zakmaat 7.90 a 8,25 Noordbrabandsche Overm. dito 7,70 a 8; goede en mindere 7,25 a 7,50; 152, 154/2 ffi Koningsherger 227 a 240; 155/2 ffi Danlziger 248 a 250. Garst. Zeeuwsche als voren. Buitenlandsche soorten onveranderd, Nieuwe Overm Zeeuwsche en Vlaamscbe Winter Zakmaat f 4,75 a 6,30; dito Zomer 4,75 a 6,40. Haver zonder vcrandering. Goede en puike korte 3,80 a 4,90, dito lange f 3,50 a 4,25. Af wijkende soorten 1,90 a 3; 68, 70 ffi Inlandsche Voer/8| per 100 Klg. netto. Bockweit door kleine aanbiedingen wc- dcrom merkeiijk hooger betaald. Noord-Brabantsehe f 285 a 300 Rhijn 280. Fransche per 2100 Klg "220 a 250. Erwten als voren, Puike Schokkers 11,25 a 11,i5, andcre puike groolc II a 11,50, puike kleine 10,90 a 11,25, mindere /8a 9,50, witle 8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe /8a 10,25, Ooslzec dito 10 a 14. Boonen. Witte 25 cents en Bruine i hooger. Puike Witte Walchersche/12,75 a 13,25, dito Zeeuwsche 12 a 12,50, mindere 9 a II. Puike Bruine Walchersche 14 a 15, dito Zeeuwsche/13,50 a 14,25 mindere 11 a 12,50. Paardeboonen als voren 6.75' a 7,60. Duivenboonen 7 a 9. Van K00I-, Lijn- en Ilenncpzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanaiiezaad mecrder aangevoerd 50 cents lager /8a 10,25. Rijp, t Julij- Kaas. Hoogste prijs: 30, Aanvoer: 39 stapels stuks of 12,681 Ned. ffi. Boter 52£ a 55 cent Ned. ffi. Eijeren 2,40 a 2,50. Schagen, 5 Julij. Vee Paardcn 50. Vette gelde Kocijen 160 a 216 per stuk, of 65 cents per N'edl. ffi. Melk dito/ 110 a 130 Nuchtere Kalvcren 7 a 14. gcschoren Schapen 15 a 18. Vette dito 20 a 26,50. ongeschoren dito f 28. Lammcren Sail. Bokken en Geiten 60 cents a I Magere Varkens /10 a 16 B.ggen /5a f 7. Konijnen 50 a 60 cents. Kippen 60 a 90 cents. Boter. per kop 70 a 72£ cents, per Ned. ffi 93£ a 9G£ cents. Kaas. 25 a 42% cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,20. a 2.30 Eendcn-Eijeren 2,65. Zierikzee, 5 Jnlij. GnvNEN. Jarige Tarwe 11,50 a 12: nieuwe dito 10,75 a 11,25. Rogge /8a 8,25. Alleen voor konsumtie is aan- gekocht, in andere artikclen is niets aangeboden. Meekrappen. als voren. 6119 cents per Drukkerij van Hong a C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4