Wmmmmmm, 127 - Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Landbouw. VEEPRIJZEN. ADYElTElMEHo Vijf Partijen Veenland, Haarlemmermeer. Verkoopinji' van 40 Bunders GR A S GE WAS, vijftigfolio 161, houdende zeven bladen met een renvooi. Ontvangen voor Zegel f 2.65£. 38 opc. 1.01. Salaris 5.26. 8.92£.' Totaal acht gulden twee en negentig en een halve cent. De Hypotheekbewaarder H. MANGER MUNCK. Bij gebreke van aanduiding van Kadastrale ken- merkenkan van deze acte geene behoorlijke aantee- kening in de daartoe dienende registers geschieden. De Hypotheekbewaarder te Leijden, H. MANGER MUNCK. Deze Kadastrale aanwijzing is bij latere acte geschied. Naar wij uit eene volkomen geloofwaardige bron vernemen, is door Dijkgraaf en Heemraden aan de heeren J. G. S t a r c kopzigter en S. A. N o o r- d e n d o r pmachinist aan den Leeglmatereervol ontslag verleend uit hunne respective betrekkingen ingaande met 1 November aanstaande. Bij den Leeghwater heeft zich een verschijnsel ver- toond, dat aan het gebeurde met den Lijnden in 1855 herinnert. Het gebouw is onderloops. In eene weldra te houden vergadering van Hoofd-Ingelanden zullen afdoende maatregelen worden voorgesteld om het dreigende gevaar voor den polder af te wenden terwijl thans reeds voorbereidende maatregelen genomen worden. In verband met deze omstandigheid is het niet van gewigt ontbloot, dat bij de afdamming van den Cruquius en het droogmaken van den put tot het nazien der pomphartenevenveel hinder van kwelwater thans is ondervonden als vroeger en dat men zich derhalve tot nog toe ten onregte heeft gevleiddat de tijd daarop gunstig zoude werken." Op beide verschijnselen komen wij spoedig uitvoe- riger terug. In de zitting van den Gemeenteraad van Haarlem, van 11 Julij, heeft de heer Dijserinck bedenkin- gen in het midden gebragt tegen de verbetering van de bestaande wegen naar den Haarlemmermeer-Polder. Naar zijn oordeelwas die verbetering kostbaarder dan een weg langs de Zomervaart, over het land van van Loon, met eene brug over de Ringvaart, waar- van de kosten op 16,337 zijn begroot. Hij vermeende dat de verbetering van den Lieweg, als onbelangrijk achterwege kon blijven, terwijl een weg langs het Zuider-Sparen ook voor Zuid-Schalkwijk belangrijk kan worden geacht, uithoofde van den door die gemeente gehevenen tol. Hij wenschte daarom de aandacht der vergadering daarop te vestigenen van Burg, en Weth. te vernemen hoeveel die weg zou kosten, hetwelk zeker minder zal bedragen dan het opgegeven cijfer, vermits de zomerweg reeds voor een groot gedeelte is hard gemaakt, De voorzitter deed opmerken dat dit punt niet aan de orde was, dat Burg, en Weth. aan de hier opge- dragen last hadden voldaan, maar niettemin bereid waren om in eene volgende bijeenkomst de verlangde opgave van kosten mede te deelen. Den 17 den Julij is in de vergadering van den Gemeenteraad de heer C. Lewis als lid van dien raad geinstalleerdtot wethouder is benoemd het raadslid A. t Ho oft. Er is besloten tot het aan- stellen van een vijfden onderwijzer. Aangaande den brand bij den heer Amersfoordt vernemen wij nog naderdat de twee schuren met de zich daarin bevindende stoom- en landbouwwerk- tuigen slechts gezamenlijk voor 19,000.verze- kerd waren. De assurantie van het graan was sedert korte dagen afgeloopen. De twee hooibergen met het zich daarin bevindende hout voor den nieuwen aanbouwwaren niet verzekerd. De geledene schade is dus aanzieplijk. In den nacht van 2 Julij is eene woning op sec- tie HH 30, afgebrand. Dezelve was voor 1900 bij de Noord-Hollandsche Brandwaarborg-Maatschappij verzekerd. De eigenaarH. Peereboom, is in voorloopige bewaring gesteld. Zondag morgen hebben in de herberg van Holla, sectie A A 1 eenige Amsterdamsche sjouwerlieden een ingezeten ernstig mishandeld. Alle vijf zijn zij door den gemeente-veldwachter Danens, met behulp van eenige bereidvaardige ingezetenen aangehouden en voor den burgemeester gebragt, die de belhamels heeft laten overbrengen naar Haarlemdat die wonden doodelijk zouden zijn, is overdreven. Het nummeren der hoofdgebouwen in Haarlemmer meer is afgeloopen, en daardoor gebleken, dat er thans 1570 woningen zijn; in Eebr. 1856 waren er 387 burgerwoningen en 164 boerderijen. De inge zetenen worden verzocht het nummer van hun huis goed te onthouden, om het, des gevorderddadelijk te kunnen opgeven. Menigeen in onzen Polder werd welligt voorleden najaar afgeschrikt om zooveel vee op te stallenals de voorraad voeder toeliet om de buitengewoon hooge prijzenwelke het toen gold. Het vooruitzigt was ook niet gunstig en men hoorde dikwerf beweren dat men blijde mogt zijnals men in het voorjaar weder hetzelfde geld voor het opgestalde vee terug kreeg. Zoo erg is het echter niet geloopen en daar het vee dit voorjaar weder zeer in trek waszal er toch over het algemeen nog al een vrij goed stalgeld gemaakt zijn. Daar getallen echter beter spreken dan eene algemeene beschouwing over de zaak, veroorloven wij ons eens mede te deelen welke de verkregen uit- komsten op de boerderij de Vennep, Sectie O, n°. 7 waren. Ook hier was men in het najaar wat huiverig om tegen zulke prijzen veel vee op te stallen, dat toch niet alles aangehoudenmaar in het voorjaar meest weder verkocht moest worden. De veestapel gedu- rende den winter op deze hoeve, ruim 50 bunders groot, bedroeg 13 stuks groot en 11 stuks jong vee. De rekening van het veedat dit voorjaar weder verkocht werdstelde zich als volgteene kalfkoe 7 November te Alkmaar voor 151 gekocht, werd den 1 Junij te Leiden gemarkt en bragt /210 op. Drie vare koeijen, als voren gekocht en verkocht, kostten /130,/137 en/148en bragten, door een verkocht, /193 per hoofd op. Yier dragtige vaarzen gekocht 7 November te Alkmaar en 26 November te Yelzen, te zamen voor /354, werden op stal verkocht den 12 Mei voor483 drie van deze waren reeds eenige weken nieuwmelkschzoodat men van de kalveren en de verkochte melk nog 25 maakte. Men verkreeg alzoo gemiddeld per stuk groot vee 56 en per stuk jong vee 39 stalgeld. Aan de gezamenlijke veestapel van 24 stuks werd vervoederd het hooi van bunder, de eerste klaversnede van bunder, 375 mud koolrapen en het stroo van 8 bunders haverdat tevens ter strooijing diende. Yoorts werden nog aan het groote vee 1475 stuks lijnkoekenter waarde van 183, gegeven. Dezer dagen is verschenen eene brochure van den heer C. Schiffer van Bleiswijk, oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende eene Proeve van Wets - Ontwerp tot afschaffing der Tienden. Schr. acht het wetsvoorstel van den heer S1 o e t niet in overeenkomst met de bepalingen der Grondwet en niet uitvoerlijk. Zijn voorstel is dat alle tienden en tiendregten zullen worden onteigend door den Staat, tegen voorafgaande behoorlijke scha- deloosstelling der tiendheffers of eigenaarsde ont- eigenings- of afkoopprijs wordt vastgesteld op het bedrag van het zestienvoud van de jaarlijksche op- brengst, waarbij tot maatstaf wordt genomen de zui- vere opbrengst der laatste vijftien jarenna aftrek van de twee voordeeligste jaren. De tiendpligtigheid wordt vervangen door eene grondrente, geheven door het Eijken gerekend tegen 4 pet. van den betaalden onteigeningsprijs. Deze grondrente zal door iederen rentepligtige ten alien tijde kunnen worden afgekocht of afgelosttegen het zestienvoud van den onteige ningsprijs. Het komt ons niet waarschijnlijk voor dat de Staat zich met zulk een reuzenwerk zal willen be- lasten. In den laatsten tijd is de luchtkarn van S t i e r n s- ward weder herhaalde malen in Groningen en met goed gevolg beproefd. Het eigenaardige isdat men daarmede de zoete melk, na 10 of 20 uren gestaan te hebben, karnt; de beweging geschiedt zeer snel en bij het karnen trekt een sterke luchtstroom door de melk heen. In 68 minuten is de boter gereed en de goede kwaliteit van deze wordt zeer geroemd. Voor het wel gelukken moeten echter verschillende zaken naauw in acht genomen worden, zooals: juiste warmtegraad der melk, snelle beweging, een zuiver en luchtig lokaalenz.; men behoort zich alzoo door eene eerste mislukte proefneming niet te laten afschrik- ken. Hoeveel gemak en voordeel het karnen der zoete melk zou geven, waarbij men geen grooten melkkelder noodig heeft en veel moeite en tijd kan besparen, behoeft wel niet gezegd te worden. Men kan hierover verder nalezende Landbouw-Courant 1859 n°. 17, 19, 20 en 28; 1856, n°. 22; de Voltcsvlijt 1856, pag. 57. Bij de Yereeniging voor Yolksvlijt zijn nog eenige van deze karntoestellen voor- handen. In n°. 23 van dit Weekblad deelden wij het een en ander omtrent eene ronddraaijende egge mede, die in Amerika was uitgevonden en in Groningen met goed gevolg beproefd werd. Zij wordt ook in Enge- land vervaardigdgeheel van ijzer. Men gebruikt ze daar ook als koppel-eggendoor er twee met eenen ijzeren beugel aan elkander te verbinden. Dit is voorzeker eene gewigtige verbetering; een voornaam gebrek was toch dat de egge steeds op zijde liep en daardoor lastig in het trekken voor de paarden was; dit bezwaar zal hierdoor geheel worden opgeheven. Het Amerikaansche dorschwerktuig van G. Stout te Tiel, waarvoor hij brevet heeft genomen, is thans, volgens zijne opgavereeds bij meer dan honderd vijftig landbouwers in Nederland in gebruik. Inzon- derheid heeft het zich langs de oevers van den Gel- derschen IJsselonder Marie, Veesen, Wijhe en Olst zeer verbreid. Hit Haarlemmermeer treffen wij de namen aan van de heeren d e Jong en C°.W i s- boom, LI. Schone, Dijserinck, Mr. J. D. Yiruly, D. Meijer, W. Veldhuijzen, Mr. J. P. Amersfoordt en W. Yerploegh. Door de provinciale staten van Zuid-Holland is aangenomen het voorstel tot het verleenen van een subsidie van 250,000, verdeeld over 10 jaren, tot droogmaking van plassen beoosten Rotterdam. Deze ontworpen droogmaking is die van de zooge- naamde kleine plassen van Schieland, tusschen Rotter dam en Gouda. De oppervlakte bedraagt 2730 bunders en de kosten zijn op omstreeks 2 millioen gulden geraamd. Zaturdag 28 JulijPaardenmarkt te Voor&choten. behoorende tot DE GEOCTROOIJEERDE VEENDERIJ YAN DEN LISSEKBROEK. (Haarlemmermeer-Polder I) De Notaris D. J. van STOCKUM, te Lisse zal op Woensdag den lsten Augustus 1860, des middags ten 12 ure, in het Logement „De WITTE ZWAAN" aldaarin het Openbaar verkoopen: gelegen in genoemden Polder, Gemeente Haarlemmer meer Afd. BeimdorpKad. Sectie G, N°. 9295 en 125, te zamen groot 6 Bunders 1 Roede 30 Ellen. Te aanvaarden 2 January 1861, bij de betaling der Kooppenningen. Nadere inlichtingen zijn te beko- men ten Kantore van voorn. Notaris, alwaar tevens het REGLEMENT betreffende de YERVEENING van den LISSERBROEK ter inzage ligt. Bij YAN DER LINDE te koop, MM 5, ver schillende ENGELSCHE PLOEGEN, PAARDEN- MOLEN en ZAAI-MACHINE. Brieven franco. ten overstaan van den Notaris BARKER SCHUT op Bingsdag den 24sten Julij 1860, des voormiddags ten 10 ure, ten Huize van J. KNOL, aan het Kruis- dorpvan 40 Bunders GRASGEWAS op Kavel N°. 6 in Sectie HH, en op Kavel GG, N°. 21. In Perceelen en bij Combinatien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3