128 Marktberigten. 1 4- EEIl! FARTIJ HOOI tot 200 te Koop, 4- ifi WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMERMEER-POLDKR, waargenomen van 7 Julij des middags tot op den middag van 14 Julij 1860. WATERHOOGTE o K A. P. in Ellen. fed •x hi hi IN DE RINGVAART IN DEN POLDER S- a bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. Julij 7 0.65 4.67 4.70 4. 71 4.71 8 0.64 4.67 4.70 4.72 4.72 9 0.64 4.67 4.71 4.74 4.71 10 0.65 4.66 4.71 4.74 4.71 11 0.65 4.65 4.72 4.75 4.72 12 0.67 4.65 4.73 4.76 4.72 13 0.68 4.67 4.74 4.76 4.74 14 0.69 4.75 4.74 476 4.76 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATEll. Aanlal Uren Pomp. Ketels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels goed gewonnen en gemakkelijk te water te vervoeren. Staande nabij de Oruquiusin den Haarlemmermeer- Poldervooraan langs den Kruisvaartwegvan af nabij de Spieringtogt tot nan den Spieringweg, op bet Land Kavel J, 8. Bij H. A. BULTMAN H.Zoon, te AmsterdamN. Z. Yoorburgwal bij de Oude Braak L 445, of bij den Heer C. KALFF, wonende daar- over aan den Spieringwegbij Tanis. Amsterdam, 16 en 18 Julij. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi 16£ a 19, Kamper- Eilands dito 14,a 17£, Koe dito 11£ a 15. Rogge- Stroo/12£ a 14, Tarwc dito 11£ a 13£. Vee. Runderen le kwal. 180 a 220, 2e kwal 160 a 200, 3e kwal 140 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 130 a 200. Schapen 28 a 34. Varkens 44 a 48 cents per Ned. ffi. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche f 44 a 47, Kuinder/ 46 a 47, Kamper 46 a 48, Deventer 40 a 44, Zwotsche f 44 a 47. Granen en Zaden. Tarwe als voren; 130 ffi bonte Poolsche 360; 128, 129 ffi dito 355. Rogge stil; 126, 127 nieuwe Pruissische/218; 121 ffi dito f 198; 116 ffi jarige Petersb. f 180; op levering per 2100 kilo nagenoeg onver- anderd. Koolzaad X£ hooger; op 9 v. Olie te Ieveren in Oct. X ?1£; Nov. X 72. Heden werd een gerijf nieuw Be- tuwsch Aveeizaad geveild, goed van kwaliteit, doch niet geheel droog, waarvoor f 12f gevraagd en 12£ geboden werd en tot geheimen prijs is afgedaan. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- en Lijnolie dadelijk en op levering onveranderd. Raapolie op 6/w. /40£; Vliegend 39|. Lijnolie op 6w. 30J, Vliegend f 29£. Ilennepolic op 6/w. 384; Vlie gend 37. Koekf.n. Raap- per 1040 st. 66 a 72. Lijn- per 104 st. 11 a 13£. Kaas. Goudscbe f 25£. Broek in Waterland, 12 Julij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 49 stapels4986 stuks of 9776 Ned. ffi prijs 28,75. Delft, 12 Julij. Granen. Met beperkten aanvoer bij iets meer vraag; Tarwe van hot eiland Rozenburg 11,75 a 12, Westl. f 11,50 a f 11,60. Eil. Rogge f 7,80 a 8,20. Eil. Zomer Garst 6,40 a 6.50, Westl./ 6,60 a 6,80. lange Haver 4,50 a f 5. Paardenb. 8. Aardappelen 2,50 a 2,70. Vee weinig handel. Boter blijft onveranderd; le kwal. 57 a 582e kwal. 50 a 56. Dordrecht, 12 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. Boor schaarschte van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. werd er heden aan onze markt door gebruikers 30 a 20 cents duurder betaald; jarige/ 11,70 a 12,20; nieuwe10,80 a 11,20; dito geringe en afwijkende /9,60 a 10,30. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. zeer weinig ter veil en daardoor prijshoudend 7,80 a 8,20; jarige Archangel was op 140/2 ffi tot 195 a 202 naar kwal. te koopen. Garst zeer schaarsch en genoteerdo prijzen waren gemakkelijk te bedingen; Zeeuwsche Flakkeesche en Overm. Winter 5,60 a 6,60, dito Zomer 5,80 a 6,50. Spelt niet ter markt, 3,20 a 3,50 naar kwal. waardig. Haver flaauw, Inlandsche Voer en Dikke tot genoteerde prijzen aangeboden; Zeeuwsche en Inl. Voer/3,20 a 3,70, dito Dikke 4,60 a 5. Boekweit werd merkelijk hooger gehouden, doch bleef zonder omzet; Fransche werd tot 215 a 240 naar kwal.Rijn tot/290 met aandrang geveild. Boonen. Paardenb. werden weinig meer getoondOverm. zak- goed werd 6,80 a 7,20 en gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7,40 a 7,60 naar deugd waardig genotecrd. Duivenb. niet ter markt. Witte Boonen vonden weinig vraag en tot vorigen prijs, 11 a 12, te bekomen. Bruine dito prijshoudend en bij gerijven tot 12,50 a 14,50 naar kwal. verkocht.Erwten. Blaauwe weinig ter markt; goed kookende Zeeuwsche en Flak keesche tot 10,20 a 10,50 en mindere dito tot 8 a 9 wel te verkoopen. Witte stil; Koningsb. zijn bij gerijven tot/8,40 a 8,50 verkocht. Koolzaad slap en op het Najaar tot mer kelijk lager prijs te koopen. Voor een gerijf zeer puik gestort Overmaasch is X ingewilligd. Op 9 v. op het Najaar tot X 70 aangeboden. Lijnzaad zonder omzet; 112 ffi Odessa tot 325 te koop. Kanariezaad meer ter veil en tot 30 cents lager,/9 a 9,70 moeijelijk te verkoopen. Olie Raapolie. Vliegend op 40 gehoudenop het Najaar tot merkelijk lager prijs verhandeld, 40 a 40£ Lijnolie flaauw; vliegend tot/30 gedaan. Koeren door schaarschte prijshoudend; harde Raap-72 a 74, dito Lijnk./ 115 a 120, zachte dito 130 a 140. Gouda, 12 Julij. Kaas 25 a 27£ per 50 kilo naar kwal. Groningen, 17 Julij. Granen en Zaden. Onder den invloed van voortdurend gunstig weder en lagere berigten van de lioofdmarkten was ook aan onze markt van heden de stemming voor de meeste artike- len zeer flaauw. Tarwe vond bijna geen vraag, tot eene verlaging van 20 a 25 cents had de konsumtie ruimschoots gelegenheid zich te voorzien, en om bij eenige partij te kun- nen verkoopen, zou men nog eene dergelijke verlaging zicli hebben moeteu getroosten, waartoe echter de houders zich niet genegen betoonden. Rogge 15 cents lager genoteerd en zoo aan konsumtie kleinigheden geplaatst. Bij partij werd buitenlandsche 20 cents beneden onze notering aangeboden, zonder koopers te vinden. Boekweit, lioewel niet vcel ter markt, vond heden op den verhoogden prijs der vorige week geen vraag. Tot eene verlaging van 45 cents bij heden voor aclit dagen, is hetgeen naar koers ter veil was, opgeruimd. Hetgeen van Oost-Friesche ter markt was, werd hooger gehouden en is onver- kocht gebleven. Garst bijna niet ter markt en onveranderd in prijs. Haver. Dikke en witte Voer iets meer gevraagd en tot vorige prijzen beter te plaatsen. Zwarte Voer zeer veel aangeboden5 cents lager alleen bij kleinigheden te verkoopen. Boonen bijna zonder handel. Koolzaad niet aangeboden. Gort vond zeer weinig vraag en was veel aangeboden, zoodat de weinige orders weder tot iets lagere prijzen konden worden uitgevoerd. Van Aveeizaad was omstreeks 3 last ter markt, meestal beter van kwaliteit dan hetgeen in de vorige week werd aangevoerd; voor de beste partijijes betaalde men 11,40 a 11,50 ter verzending naar Friesland. Het beschot is zeer verschillendgemiddeld 8 a 10 mud per bunder, een enkel partijtje leverde 16 mud. Men is op vele plaatsen bezig met het snijden van Garst en bier en daar ook met Koolzaad begonnen. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 10,60 a 10,80; 127 ffi dito witte/10,50 a 10,70; 127,130 ffi nieuwe roode/10,20 a 10,90; 127 ffi dito witte/10,30 a 10,50. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,90 a 7,20. Boekweit. 113, 116 ffi grijze 7,75 a 8,15; 113, 116 ffi zwarte 7,55 a 7,95 Garst. 96, 103 ffi Winter 5,70 a 6,40. Haver. 78, 85 ffi Dikke4,10 a 4,50; 65, 68 ffi witte Voer 3,25 a 3,4568, 72 ffi zwarte dito 3,40 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 12,50 a 13,50. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25; Parel-Gort 13,50 a 25. Olie. Raap- 38J, Lijn- 29£. Haarlem, 11 Julij. Kaas. Ter kaasmarkt aangevoerd en verkocht: 45 stapels 4030 stuks, a 28 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 12 en 14 Julij. Kaas. Ter waag gewogen: 354 stapels of 96,178 Nederl. ffi. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi 29,50. Granen. Ter markt gebragt 36 mud, als: 6 mud Rogge 8 a 6. 13 mud Garst/ 7,75 a 6. 3 mud Haver 5,75. 4 mud Bruine Boonen /16 a 15,50. Boter 56 a 60 cents per stuk. Eijeren 2,60 a 2,90. 16 Julij. Vet Vee. Aangevoerd; 21 Kalveren845 Scha pen, 8 Varkens. De handel was zeer vlug. Langstraat, 12 Julij. Hooi. De markt is nog niet gemaakt, men spreekt van10 a 12; de voorraad is enorm, de opbrengst aanzienlijk. Leiden, 13 en 14 Julij. Vee. 36 Kalfkoeijen 144 a 215; 98 Vette dito 145 a 220; 107 vette Kalveren 19 a 57; 28 nuchtere dito 3,50 a 9,50; 36 rnagere Hamels 12 a 18; 137 vette dito 15 a 24; 19 vette ooijen 14 a 22; 44 rnagere Varkens 14 a 26- 72 Biggen 6 a 13. BoTEn. 0200 Ned. ffi. le kwal. 46 a 52, 2c kwal. WAARNEMINGEN gedaan op het Ron. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. e: r Win uigting D- kr. N. ffi Barom. hij 0°. Th. Fah. Afwijk der Temp Yochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 8 8 2 nw. 0,5 766,58 54,9 12,8 0,75 0 Zw. bewolkt. n. 0,5 66,38 59,5 12,1 0,68 0 Idem 10 n. 0,5 66,47 54,0 6,7 0,81 0 Betrokken. 9 8 no. 0,0 65,64 55,9 11,7 0,77 0 Idem. 2 nno 1,5 64,51 61,9 9,7 0,59 0 Bewolkt. 10 nno. 0,0 63,42 50,2 10,4 0,93 0 Helder. 10 8 ono. 0,0 62,78 63,3 4,3 0,62 0 Bewolkt. 2 ono. 0,5 61,81 69,1 2,5 0,59 0 Idem. 10 ono. 1,5 61,80 58,8 1,8 0,89 0 Ilelder. ii 8 0. 0,0 61,95 71,6 0,43 0 Idem. 2 10 ono. 2,5 61,41 72,0 0,4 0,43 0 Bewolkt. ono. 0,5 61,50 62,1 0,9 0,78 0 Ligt bewolkt. 12 8 110. 0,0 61,07 67,6 0,2 0,51 0 Bijna helder. 2 no. 6,5 59,74 70,5 1,3 0,51 0 Ligt bewolkt. 10 nno. 1,5 59,46 59,9 1,4 0,94 0 Idem. 13 8 ono. 0,0 58,55 69,4 1,4 0,62 0 Idem. 2 ono. 1,0 57,94 73,8 1,8 0,53 0 Bewolkt. 10 n. 0,0 57,84 64,8 3,2 0,82 0 Bijna helder. 14 8 wzw. 0,5 58,47 60,8 7,2 0,81 0 Betrokken. 2 w. 0,5 59,03 68,4 3,2 0,68 0 Zw. bewolkt. 10 zw. 0,5 59,38 62,6 1.1 0,86 0 Idem. 36 a 45, per Vat; 1,15 a 1,30 en 0,90 a 1,12£ per Ned. ffi. Granen. 19 mud Wintertarwe 11,50 a 12. 12 mud Zomertarwe 9,50 a 10; 41 mud Winter Rogge 7,50 a 8; 19 mud Garst 5,50 a 6; 12 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 29 mud zware Haver 4,50 a 5. 20 mud ligte dito f 3,75 a 4. 11 mud Duivenboonen 8 a 8,50; 20 mud Paardenboonen /7a 7,50. Eurmerende, 17 Julij. Kaas. Middelbare 27 kleine 28,50. Aan de stads waag zijn gewogen 227 stapels of 64,071 Ned. ffi. Boter/1,10 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen-2,50; Eenden-2,80. Vee. 810 Schapen en Lammeren, flaauwer; 85 vette Kalveren, 60 a 80 cents per Ned. ffi; vlug; 32 nuchtere dito /6a 16, vlug; 70 vette Varkens, 40 a 48 cents per Ned. ffi; alles vlug weg; 20 rnagere dito, 12 a 15; 130 Biggen, 5 a 7, minder vlug; 120 Runderen, flaauwer; 26 Paarden. Botterdam, 16 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. Witte ruimer aangevoerd met weinig kooplust en vooral in de gewone kwaliteiten 30 cents lager afgegeven. Roode en Poolsche aan consumptie mecren- deels onveranderd. Puike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 10,25 a 11,25 goede dito 9,75 a 9,90 afwij kende soorten /9a 9,50; 158, 160/2 ffi Oude Witbonte Pool sche 375 a 390; 158/2 ffi Hooglandsche Kleefsche 375 160/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris/ 358; 163/2 ffi Straalsun- der 390; 2400 K°. Netto Deensche 355. Rogge. Zeeuwsche door kleinen aanvoer prijshoudend. Buitenlandsche soorten minder gevraagd en gedeeltelijk iets lager afgegeven. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat/7,90 a 8,25; Noordbrabandsche Overm. dito f 7,70 a 8; goede en mindere 7,25 a 7,50; 152, 154/2 ffi Koningsberger 222 a 240; 152 154/2 ffi Dantziger/ 212 a 245; 152/2 ffi Pruissische 218 a 220; 153, 156/2 ffi Zweedsche 225 a 240; 146/2 ffi Memel/198; 145/2 ffi Petersburgcr/192. Garst. Zeeuwsche onveranderd. Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zak maat 4,75, a 6,30, dito Zomer/4,75 a 6,40. Haver als voren. Goede en puike korte 3,80 a 4,90 dito lange /3,50 a 4,25. Afwijkende soorten 1,90 a 3. Boekweit prijs houdend. Noord-Brabandsche 295 a 300. Rhijn/280. Vlaam sche 290 a 295. Geldersche 275. Fransche 2100 Kilo netto 245. Erwten onveranderd. Puike Schokkers /I 1,25 a 11,75, andere puike groote 11 a 11,50, puike kleine 10,90, a 11,25, mindere /8a/ 9,50, witte/8,25 a 9,25. Zeeuwsche graauwe /8a 10,25, Oostzee dito 10 a 14. Boonen. Witte en Bruine als voren. Puike Witte Walchersche 12,75 a 13,25, dito Zeeuwsche 12 a 12,50, mindere/9 a 11Puike Bruine Walchersche 14 a 15, dito Zeeuwsche 13,50 a 14,25, mindere 11 a 12,50. Voor Paardeboonen werden ruim vorige prijzen besteed, 6,75 a 7,80. Duiven boonen 7 a 9. Koolzaad. Puik Overmaasch 70, gestort Fransch 65 Van nieuw waren twee kleine klussen Vlaam- sch ter markt, droog en goed van kleur, echter niet grof doch te weinig om hiernaar het gewas te kunnen beoordeelen. Van Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. i Kanariezaad 25 cents lager,/8 a 10,10. Bijp, 11 Julij. Kaas. Hoogste prijs 29,75; aangevoerd: 23 stapels, 3246 stuks of 6593 Ned. ffi. Boter 50 a 55 cents per Ned. ffi. Eijeren 2,30 a 2,40. Schagen, 12 Julij. Vee. Paarden 70 a 75. Vette gelde Koeijen 160 of 55 a 65 cents per Nedl. ffi. Nuchtere Kalveren /10 a 14. vette Schapen 18 a 26. rnagere dito /II a 13. Lammeren 8. Magere Varkens 12 a 14. Biggen 4 a 6 Konijnen 15 a 20 cents. Kippen 20 a 75 cents. Duiven 20 a 25 cents. Boter. per kop 72£ cents, of 96£ cents, per Ned. ffi. Kaas. 25 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,10. Eendcn-Eijeren 2,60 a 2,65. Drtlkkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4