WEEKBLAD van •3BK& 1860. Vrijdag, 27 Julij. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER in 1858. Februarij. (0 0.71 Maart. Mei 1514 7 7 7 7 7 6704 7 7 73707 75237 63441 24108 80539 117230 64930 23740 HAARLGMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaara C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Iieer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Van de Waterhoogte de hoogste ill)de laagste 7) en die op den laatsten dag van elke maand. Van de werking der Stoomtuigen die in elke maand. WATERHOOGTE d X -f- A. P. in Ellen. X w IN DE tsd RINGVAART IN DEN POLDER W w o Q bij den bij den bij den bij den aan het CRUQTJIUS. LEEGHWA- VENNEPER TER. CRUQUIUS. LIJNDEN. DORP. 1857. Deer. 31. 0.46 4.69 4.78 4.76 1858. Januarij (h) 0.43 4.60 4.61 4.51 4.55 {I) 0.62 5.15 5.75 5.05 4.80 ,,..31. 0.60 4.65 4.58 4.51 4.55 0.38 4.47 4.48 4.45 4.48 4.77 4.94 5.10 4.79 ,,..28. 0.71 4.75 4.72 4.74 4.71 (h) 0.41 4.61 4.63 4.65 4.62 0.75 5.11 4.94 5.30 4.92 ,,..31. 0.52 4.78 4.88 4.82 4.79 April 0'i0.46 4.56 4.69 4.78 4.72 010.68 4.96 5.15 4.96 4.93 ,,..30. 0.63 4.82 4.69 21 4.76 (h) 0.63 4.65 4.71 4.74 (I) 0.80 4.86 5.30 4.80 ,,..31. 0.76 4.76 4.71 H 4.75 Junij (h) 0.76 4.54 4.70 if 4.70 (0 0.90 4.83 4.80 tt 4.82 ,,..30. 0.90 4.77 4.71 ft 4.74 Julij (It) 0.58 4.63 4.60 tt 4.57 (I) 0.94 4.91 4.80 tt 4.84 ,,..31. 0.60 31 4.75 4.75 4.72 Augustus. (h) 0.53 4.61 4.61 4.64 (I) 0.77 4.80 4.82 4.83 ,,..31. 0.53 4.61 4.61 4.64 September (h) 0.43 11 4.65 4.63 4.70 II (I) 0.61 ft 5.00 5.01 5.04 ,,..30. 0.60 ft 4.69 4.68 4.71 October. (h) 0.47 4.64 4.68 4.66 4.70 It (0 0.59 4.81 5.01 4.96 5.05 ,,..31. 0.50 4.81 4.80 4.79 4.82 November. (h) 0.50 4.65 4.68 4.67 4.70 (7) 0.60 5.20 4.90 5.01 4.85 30. 0.50 4.97 4.69 4.67 4.74 December (A) 0.34 4.49 4.48 4.47 4.49 (7) 0.57 5.35 4.88 4.76 4.84 ,,..31. 0.43 4.55 4.54 4.53 4.53 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGII WATER. CRUQUIUS. Aantal Slagen Aantal Slagen Uren. Pomp. Ketels Slagen. per Minuut. Uren. Pomp. Ketels Slagen. per Minuut. 49 8 5 15604 5.307 80* 60* 6 6 5 6 22403 17667 4.638 4.846 64j 914 8 8 5 4 17449 29669 4.500 5.404 314* 6 6 106642 5.655 8 5 39609 4.375 2384 34 6 7 6 6 76364 1099 5.334 5.635 tt it it it II 104 6 32350 5.184 it it it it tt 69* 21* 6 5 16664 5250 3.996 4.069 it it it a tt II II tt it tt a 11 186* 5 58495 5.227 it it tt a II II n JJ it it ft it tt It 95 5 24388 4.278 it a it tt It It It II It 129 J 8 5 40382 5.197 tt It II It 8 5 225051 5.594 297* 31 6 5 100804 8690 5.647 4.672 LIJNDEN. Aantal Uren. Pomp. Ketels Slagen, Slagen. per Minnut. 2144 214 73 3631 188 75 5.720 5.738 4.940 5.504 5.823 5.375 5.756 5.275 1) Voor 10 Januarij 1858 is de Waterstand aan het Vennepeblorp niet waargenomen, wegens gemis van Beambte. 2) Van 17 April tot 30 Julij is de Waterstand bij den Lijnden niet waargenomen, omdat dit Werktuig wegens verdieping van de Hoofdvaart van het algemeene Polderwater was afgesloten. 3) Van 14 Julij tot 16 October is dit bij den Leeghwateb om dezelfde reden, niet geschied. Wij zijn dezer dagen in staat gesteld, mededeeling te doen van den Waterstand en de werking der Stoom tuigen in de jaren 1857 en 1858, en zullen daarna ook die in 1856, voor zoo ver de waarnemingen strekken, opnemen. Uit het bovenstaande overzigt over 1858 blijktdat de toestand van den polder, jvat den waterstand betreft, doorloopend zeer gunstig was. Een blik op dien aan het Venneperdorp ge- tuigt daarvan reeds voldoende. Tweemaal werd daar zelfs een peil lager dan 5 el A. P. bereikt. Het water in den polder rees slechts zeer zeldzaam hooger dan 4.60 el A. P. Die zeldzame toestand kwam slechts voor in de maanden JanuarijFebruarijJulij en December. Wanneer wij echter de voor ons liggende staten nagaandie den waterstand en de werking der stoom tuigen van elken dag der maand bevattendan zien wij dat in de maand Januarij de medegedeelde hoogste waterstand slechts op 1 dagnamelijk den laatsten voorkwam terwijl alle overige dagen geen hooger werd waargenomen dan 4.62 el A, P. De hooge

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1