130 - Haarlemmermeer. Landbouw. GEMEENTERAAD VAN HAARLEMMERMEER. HET XVM NEDERLANDSCH LANDHUISHOUDKUNDIG CONGRES, Waterstand in February wordt alleen gedurende de eerste aclit dagen opgemerktdaarna bleef hij steeds lager dan 4.60 el A. P. In de maand Julij was de stand van het water zeer voldoende; slechts ge- durende 2 dagente weten 19 en 20 Julij, rees liet iets boven 4.60 el A. P., ten gevolge van zware regenbuijenen door den Cruquius alleen werd in 4 dagen tijds het overtollige water geheel verwijderd. Eerst in December ontmoeten wij weder een minder gunstigen toestandmaar ook die werd slechts in de 4 laatste dagen der maand waargenomenalle overige dagen was de waterstand zeer gunstig; want, met uitzondering van den 27sten waarop de schaal 4.60 el A. P. teekende, was hij van den lsten tot den 26sten niet hooger dan 4.71 el; de meeste dagen zelfs 4.80 el A. P. Wanneer wij echter nagaan mike hoeveelheid re- gen er na aftrek der verdamping in elke maand van 1858 gevallen is, en in verband daarmede de wor king der stoomluigen nagaan, dan wordt wederom eene ongunstige uitkomst verkregen. Van 1856 tot 1860 zullen wij die uitkomsten in een beknopt tabel- larisch overzigt mededeelen zoodra wij ook over de beide jaren 1856 en 1857 het maandelijksch overzigt van den waterstand en de werking der stoomtuigen zullen hebben medegedeeld. Onze lezers zullen als- dan de gesehiedenis dier werktuigen in zijn geheel kennen, van het tijdstip van den overdragt des polders tot heden en in staat zijn om de juistheid der door ons verkregene ongunstige uitkomsten te toetsen. Vergadering van den 21sten Junij 1860. 1°. Komt ter tafel het door Burgemeester en Wet- houders voorloopig vastgestelde Kohier van den Hoof- delijken Omslag voor 1860. Tegen dat kohier zijn slechts vier reclames ingebragt: van J. van Egmond, L. Bloemendaal, G. Boer en T. Verboom. Na lezing van het kohier en de reclames wordt bij de behandeling van hetzelve, besloten tot de vol- gende veranderingen a. Te verminderen J. van Egmond, met6.en te brengen op/ 14. G. Boer 6.— 14. T. Verboom, 6. >1 14. P. Knaap, 10. M „60. A. van Bedijk, „11. 9 H. Taconis,,,15. 25. A. W. v. Veldhuizen, 5. 20. C. Noteboom2.50 if nihil. B. Te verhoogen: P. Beersmet/25.en te brengen op/ 75. L. van der Beek10. 30. C. Leeflang10. M 60. L. Suringar6. U 20. Jhr. Ii. A.v.Foreest, 6. ft 20. De reclame van L. Bloemendaal wordt afge- wezen, en het kohier, bedragende 6170.50 vast- gesteld. 2°. Op een door de gezamenlijke onderwijzers in- gediend adres, om verhooging van hunne jaarwedde, besluit men, de behandeling van dit verzoek te ver- dagen tot bij de behandeling der begrooting voor 1861. 3°. Een door den Voorzitter gedaan voorstelom de jaarwedde van den te benoemen vijfden onderwij- zer met 100.te verhoogenen te brengen op 500.wordt niet aangenomen. 4°. Aan den ambtenaar bij de Plaatselijke belas- tingen D. Soetens wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleenden in deszelfs plaats voorloopig benoemd P. V e r b e e k te Haarlemmermeer. 5°. Als leden der commissie tot de loting en het onderzoek van reclames van schutterpligtigen worden voor dit jaar benoemd de raadsleden S p a a n s en V erploegh. 6°. Worden medegedeeld de navolgende ingekomen stukken a. missives van heeren Gedeputeerde Staten liou- dende terugzending van goedgekeurde Baadsbesluiten, tot het doen van af- en overschrijvingen en betalin- gen uit de onvoorziene uitgaven alsmede van eene suppletoire begrooting, dienst 1859; b. eene missive van heeren Gedeputeerde Staten nopens de herziening, voor 1 Januarij 1861, van de besluiten tot heffing van schoolgeld; c. eene missive van heeren Gedeputeerde Staten Tan Noord-Hollanddd. 3 Mei 1860, houdende imededeeling dat bij 's Konings besluit van 24 April 1860 aan den heer Mr. S. P. Pabst, burgemees ter van Haarlemmermeerontheffing is verleend van de verpligting tot inwoning binnen die gemeente, onder voorwaarde dat hijop de ten zijnen requeste van 22 April 1858 aangegevene wijze, verblijve in de gemeente Heemstede d. eenige Staats- en Provinciale bladen. 7°. Op het voorstel van den Voorzitter en naar aanleiding der gedane mededeelingen wordt goedge- vonden om de zaak der waterverversehing voorloopig te laten rusten. 8°. Overeenkomstig. het voorstel van Burgemeester en Wethouders, belast geweest met het Onderzoeken der geloofsbrieven van het benoemde raadslid C. L e- w i swordt besloten tot diens toelating. 9°. Ilet lid Koot spreekt over de wenschelijk- heid om een aanplakbord te hebben aan den Spaarn- wouderweg, waarop later zal worden teruggekomen. 10°. Het lid Knaap vraagt een afschrift van het Reglement van Orde, hetwelk door den Voorzitter wordt toegezegd. Waarna de vergadering wordt gesloten. De Commissaris des Konings in Noord-IIolland heeft den 24sten dezer, vergezeld van den heer grif- fier en twee leden van de Prov. Statendeze gemeente bezoeht. Z. H. E. G. werd aan de pont nabij den Cruquius door den burgemeester opgewacht en bezoeht eerst het dorp aan de Kruisvaart, dat door het uit- steken van vlaggen van de hoofd- en vele partikulieren gebouwen en het luiden der klok een feestelijk aan- zien hadhier werden de voor den aanbouw bestemde gronden, de hoofdschool en de onderwijzerswoning in oogenschouvv genomen. De plaatselijke schoolcom- missie wachtte Z. H. E. G. in de school opde kinderen zongen het volkslied en gaven eenige proeven van hunne bekwaamheden. Daarna begaf men zich naar de nieuw aangelegde begraafplaats en bezigtigde de daar aanwezige brandspuit; heeren brandmeesters toonden hoe spoedig dezelve van den daartoe bestemden wagen kon worden op en afgeladen. Vervolgens begaf Z. H. E. G. zieh naar het raad- huis en ontving vele plaatselijke ambtenaren en auto- riteiten ten gehoore, die zich, benevens eenige ingezetenen, voor de audientie hadden laten inschrijven. Met burgemeesterwethoudersleden van den raad en met den seeretaris werd over de belangen der gemeente gesprokenverschillende registers onderzocht en het arehief nagezien. Na het gebruik van eenige ververschingen begaven de heeren zich met den burgemeester naar het ont- worpen dorp aan de Vennepertogt, alwaar de brand spuit n°. 2de school en de onderwijzerswoning werden bezoeht. Ook de in deze schoolten getale van 124, aanwezige kinderen gaven eenige bewijzen hunner kennis van reken- en aardrijkskunde. Na het betuigen zijner tevredenbeid over al het geziene vervolgde Z.Il.E.G. zijnen weg naar Leijmuiden. Twintig bunders te veld staand vlas, aan den IJweg nabij den Bennebroeker weg, dezer dagen publiek geveild, hebben circa 5000 opgebragt. TE AMERSFOORT. Vervolg BOTER-VERVALSCHING. Wij wenschen thans nog het een en ander mede te deelen over de zaak der botervervalschingeen onderwerp dat en in de derde afdeeling en in de algemeene vergadering herhaaldelijk ter sprake kwam, en dat ook buitendien in den laatsten tijd reeds zeer de aandacht getrokken had. Ook hier willen wij meer den algemeenen indruk dien de gehouden beraadslagingen bij ons nalieten trachten weder te geven dan een juist verslag doen van de verschillende gevoelens over deze zaak. Het bestaan van het kwaad werd door niemand ontkend maar toch werd er veel aangevoerd ten be- wijzedat de zaak dikwerf erger wordt voorgesteld dan die werkelijk is. Het geroep over de uitgebreid- heid van deze kwade praktijken en over den nadee- ligen invloed die daardoor op onzen uitvoerhandel van boter werd uitgeoefendgrondde zich voorname- lijk op de prijsnoteringen aan de Londensche markt, waar de Hollandsche en Groninger boterdikwerf 20 en meer, lager in prijs stond dan de Friesche en ook beneden die van verschillende andere landen. o In Friesland nu bestaat eene provinciale keur op de v boter; in de andere provincien niet. Yandaar dat zi velen door eene oppervlakkige beschouwing geleid b terstond in het invoeren van eene algemeene keur bij den uitvoer het redmiddel zagenom den uit- b voerhandel voor verval te bewaren en den alouden n roem van onze boter op vreemde markten te hand- n haven. Het bleek echter uit mededeelingen van ver- vi sehillende personen, goed met den boterhandel bekend, w dat de puike Groninger boter meest in Friesche vaten d verzonden werd en even goeden prijs als de Friesche t( bedong. De zoogenaamde Groninger boter was in de si eerste plaats voornamelijk boter uit Munsterland van o veel geringer kwaliteit, die in groote hoeveelheden ri werd doorgevoerden onder den naam van Groninger p aan de Londensche markt gebragt werd in de h tweede plaats de boterdie in de streken van Gro- o ningen waar de boterbereiding meer bijzaak dan v hoofdzaak is en minder zorgvuldig plaats vindtdoor n opkoopers in kleine hoeveelhedenmeest in stukkend wordt bijeengekocht en door hen dooreengemengd en e dikwerf ook vervalscht werd. ri In Holland schijnt de toestand ook eenigermate z dezelfde te zijn. Yolgens het getuigenis van velen, n werd van de puike Hollandsche boter weinig uit- is gevoerd maar de beroemde Delftsche en Leidsche h boter werd hoofdzakelijk in de groote steden van r Holland verbruiktwijl men hier hooger prijs dan p aan de Londensche markt bedingen kon. De uit- k voer van boter vindt voornamelijk over Rotterdam b plaatsdit was voor een groot deel boter uit de n Meijerijvan minder kwaliteit, en dan ook weder ii boter, die bij kleine hoeveelheden in de andere pro- s vincien wordt opgekoclit en die dan dooreengemengd e en dikwerf ook met andere zelfstandigheden vervalscht s onder den naam van Hollandsche boter naar Louden g gezonden werd. Het bijmengen van aardappelmeel en vetof het wellen met heet water, schijnt veelal o plaats te hebben. k Het bleek alzoodat de botervervalsching in die a streken waar het winnen van boter het hoofdbedrijf ti is en deze door de boeren in vaten wordt afgeleverdh nog weinig in praktijk wordt gebragt. Zij vindt ech- g ter op groote schaal plaats waar de boter in stuk- o ken wordt ter markt gebragt en door de handen van h opkoopers gaatdie of trachten boter van geringe o kwaliteit onder eenen valschen naam voor goede te o doen doorgaan of door het vermengen met andere k bestanddeelen eene oneerlijke winst te verkrijgen. h Om te weten hoe men een kwaad te keer moet b gaan moet men eerst de oorzaken daarvan opsporen. z AVelke zijn die hier? Het is een bijna algemeen o verschijnseldat bij hooge prijzen van eenig handels- v artikel ook aanmerkelijke vervalsching van dat artikel j g plaats heeft. Het gaat daarmede als met den smok- n kelliandelhoe hooger de regten van invoer zijn k des te meer neemt deze toe, wijl de te behalen winst w grooter is zoo ook wordt bij hooge prijzen de ver- d valscliing door het meerder voordeeldat deze nan- d biedtsterk aangemoedigd. Voorts wordt bij goeden vraag voor eenig artikel veel minder op de kwaliteit g geletieder handelaar en ook ieder landbouwer weet, d dat zoodra de vraag voor eenige waarhetzij vee 1< hetzij graan hetzij boter levendig isde slechtste w kwaliteit veelal in verhouding het best betaald wordt. zi Wanneer nu hijdie puike kwaliteit levertziet dat een ander voor veel geringer of vervalschte waard slechts weinig minder mnaktdan wordt hij zeer ei geneigd om door vervalsching of meer zorgelooze IS behandeling dezelfde voordeelen te genieten. Eindelijk d nog geeft de verbruiker zelf, in dure tijdenveel ei aanleiding tot vervalschingde meeste menschen be- driegen dan gaarne zich zelven en nemen liever h slechtere waar tegen den ouden prijsdan voor ti puike waar meer te betalen dan zij gewoon zijn. De e< handel in zoete melk in Amsterdam levert daarvan w een sprekend bewijs. Tot voor een paar jaren bleef oi men daar de kan melk steeds tegen vijf cents betalen, m hoewel sints de laatste 10 jaren de waarde van alle b zuivelproductenen dus ook van de melkbijna tot het dubbele gestegen was. Dat men voor dien prijs p geen zuivere melk kon hebbenwist iedereen en d; naarmate de boter duurder werdmoest ook de melk ki dunner wordenhet was den melkboeren wel niet di kwalijk te nemen, dat, zoolang als de huismoeders oi niet te bewegen waren meer dan vijf cents voor de b< kan te gevenzij den regel alle waar naar zijn m geld in praktijk bragten. Thans heeft men in Am- di sterdam eene stedelijke keur op de melken voor pi zuivere melk betaalt men zeven cents de kanmaar v< het vooroordeel is daardoor nog niet uitgeroeid en n< daarom vergunt het reglement aan de melkboeren oi

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2