m 151 ADVMTMra in gewas staande flogge. Openbare Verkooping, Putoliefee Verfcoop, Marktberigten. Jdtgczoubcn. Vrijdag den 3den Augustus 1860, ruim 12 Bunders VLAS itfets uctrlattgt ootu tc ttcmctt om water en melk voor 5 cents de kan te blijven verkoopenals zij slechts een merk op hunne vaatjes zetten aan al die personendie er nog niet toe kunnen besluiten om zeven cents voor de kan te betalen. Zoo als hier met de melkis bet ook met de boter en vele andere artikelen gesteld. De mindere mandie bij het stijgen der prijzen de voile waarde niet wil betalennoodzaakt den leverancier om hem vervalschte waar te geven. Ziet deze de vervalschte waar met evenveel graagte koopen als de puike waar, dan zal hij deze, om goedkooper dan zijn concurrent te kunnen leverenook spoedig beginnen te verval- schen. Maar van den leverancier slaat het vervalschen op den handelaar in het groot overdaar de leve rancier thans bij het inslaan evenzoo meer op lagen prijs, dan op goede kwaliteit gaat zien. Zoo nu de handelaar de waardie hij van den voortbrenger of, om ons weder bij den boterliandel te bepalen van den landbouwer koopt, niet meer zuiver verzendt, maar deze vervalscht, dan is het natuurlijk dat hij de puike boter ook niet meer naar waarde betaalt en geen genoegzaain verschil tusschen puike en ge- ringe kwaliteit maakt. Zoo de boer nu bemerkt dat zijne goede boter niet veel beter betaald wordt en met slechte dooreengemengd en vervalscht wordt, dan is het wel niet te verwonderen dat ook hij den handelaar de moeite van het vervalschen wil bespa- renen dit zelf gaat doen. Zoo slaan de kwade praktijken van den een op den ander over en thans knoeijen in ons land ook reeds vele boeren met de boter, eenvoudig omdat de Engelsche arbeidsman niet meer voor een pond boter wil betalen dan hij gewoon is geweest, en daarom dan maar liever boter van een soortje minder ncemt, en denkt een pond is toeh een pond, en is het ook wat minder lekker, het strekt toch even lang. Zoo kunnen kleine oorzaken groote gevolgen hebben. Een ieder, die het met deze beschouwing van de oorzaken eens is zal dan ook wel tot de overtuiging komen dat vrijwillige noch gedwongen keurnoch andere regeringsmaatregelenin staat zijn het kwaad te keeren. Vooreerst zijn keuren moeijelijk te hand- haven, vooral als het kwaad zoo algemeen is door- gedrongen. Zijdie er thans zoo op geslepen zijn om de boter op allerlei wijzen te vervalschenzoodat het zelfs voor een kenner moeijelijk wordt dit te ontdekken zullen dan ook wel die keuren weten te ontduiken of slechte waar als goede waar te doen keuren. En al verliet nu de boter ook onvervalscht het land of kwam zij zuiver aan de markteer zij bij den uitventer of in de kommenijswinkel is zal zij toch reeds weder vervalscht wezen. Stads keuren op de levensmiddelen zijn zeker voortreffelijkvooral waar het geldt te zorgendat men geene voor de gezondheid schadclijke zelfstandigheden daaronder mengtmaar door geen keur zal men kunnen ma- ken dat er alleen boter van beste kwaliteit verkocht wordt en men niet aan de mindere volksklasse, die deze niet betalen kan boter met vet gemengd of die slecht bereid is voor minder geld levert. Het denkbeeld dat de handel vrij behoort te zijn is gelukkig in ons land bijna overal doorgedrongen en de ondervinding heeft dan ook telkens op nieuw ge- leerd dat door voorzorgsmaatregelenkeuren of vele wettelijke bepalingen de handel wel belemmerd, maar zelden gebaat wordt. Moet men dan dat meer en meer algemeen worden der botervervalsching maar lijdelijk aanzien en zal er niet een tijd komen, dat de vroeger zoo gewilde Nederlandsche boter op alle buitenlandsche markten door boter uit andere landenwaar nog trouw en eerlijkheid gevonden wordenzal verdrongen worden Geenzins; er kan ook gehandeld worden, maar toch het voorname redmiddel is te vinden in den na- tuurlijken loop der dingen. Zoo hooge prijzen en eene levendige vraag de aanleiding tot dezen toestand waren, tijdelijke achteruitgang der prijzen en een oogenblikkelijke stilstand in den handel zijn het beste middel om de zaken weder op den ouden voet te brengen. Naauwelijks toch dalenna hooge markten de prijzen van eenig artikelof goede waar is het eenige dat nog prijs houdt, slechte en vervalschte is onver- koopbaar. Dalen de prijzen der boter op de Lon- densche markt, dan worden de slechte partijen als onverkoopbaar naar Rotterdam teruggezondende boterfabriekanten blijven met hunne kelders vol rnengel- moes zittende opkoopers op de markt gaan wel degelijk onderscheid makengoede kwaliteit kan nog prijs bedingen, maar de boeren, die met slechte of vervalschte boter komenkunnen ze weder naar huis nemen. Zoo worden de bedriegers bedrogen en het oud-hollandsch spreekwoord „eerlijk duurt het langst" weder in zijn regt hersteld. Houden de lage prijzen maar eenigen tijd aandan verdwijnen ook langzamer- hand de kwade praktijken weder uit den handel en alles neemt op nieuw eenen geregelden gang aan. dlet gaat met den handel in het algemeengelijk hier met den boterhandel in het bijzonder. Ook daar komen in tijden van voorspoed en bij stijgende markten allerlei kwade praktijken in zwang; de spekulatien worden hoe langer hoe gewaagder, van het krediet wordt schromelijk misbruik gemaakt, en iedereen klaagt dat eerlijke en soliede handel niet meer mogelijk is en slechts de onbeschaamden en gewetenloozen nog geld kunnen verdienen. Maar de strat volgt spoedig op de misdaad. In een oogwenk wordt door eene han- delskrisis aan dit alles een einde gemaakt; zij, die een oogenblik te voren aller afgunst opwekten, vallen en de eerlijke en soliede handel is weder de eenige die stand houdt. De landbouwers, die aan het knoeijen en verval schen gewoon zijn geraakt, zullen dus voornamelijk door schade wijs moeten worden. Het valt echter niet te ontkenuen, dat zij die puike boter blijven leveren er groot belang bij hebben dat de algemeene markt door deze kwade praktijken niet gedrukt worde en de goede naam der Hollandsehe boter bewaard blijve. Zij kunnen daartoe niet beter medewerken dan door te trachten onmiddelijk aan den verbruiker zelf te leveren. Juist ten gevolge der dikwerf voor- komende vervalsching begint dit reeds veel in gebruik te komen. Vele stedelingendie op puike kwaliteit gesteld zijn en goede waar naar waarde willen betalen ontvangen hunne boter thans onmiddelijk van den boer zonder tusschenkomst van den boterhandelaar. De boer kan op die wijze de hoogste markt bedingen en zal er zijne eer in stellen puike kwaliteit te leveren. Ook bij den uitvoerhandel zou men eenigzins op die wijze te werk kunnen gaan; men verkoope niet onver- schillig aan dezen of genen opkooper, maar trachtte zich in verbinding te stellen met een huis van goeden naam, dat er prijs op stelt alleen eerlijken en solieden handel te drijven. Moge dan al enkele malen bij hooge prijzen een opkooper iets meer kunnen geven, op den duur zal men op deze wijze eenen beteren marktprijs bekomen. Treft men zulk een huis niet aan, of vreest men op die wijze niet de hoogste markt te kunnen bedingen, welnu laat zich dan een aantal landbouwers vereenigen om voor gemeenschappelijke rekening hunne waar aan de Londensche markt te brengen. Indien zij een onderling toezigt uitoefenen en streng zorgen hemdie zich aan vervalsching of eenigen anderen kwaden praktijk schuldig maakt, uit hun midden te werendan zal hunne waar spoedig even zeer in eere zijn als die, welke met eenig regeringsmerk prijken moge, en dan zullen zij spoedig ook eenen marktprijs bedingenwaarbij de voordeelen van hemdie door vervalsching de meeste winst denkt te maken, verre zullen moeten achterstaan. En wordt het eens een ieder duidelijk, dat op den duur de grootste winsten alleen door den eerlijken man behaald wordendan zal dit meerdere invloed uitoefenen, dan eenige dwang- maatregel of keur. Het „help u zelven" behoort alzoo ook hier de leus te wezen. In landen, waar men alles van de tusschenkomst der Regering verwacht, vindt nimmer krachtige ontwikkeling plaats. De Neder landsche landbouw is echter niet door te groote zorg van Regeringswege verwend geworden; ook hier trachtte hij daarom door eigen krachten het kwaad, dat zijne welvaart bedreigtte stuiten. Zaturdag 28 JulijOpening der Jagt op Watenvild in Noord-Holland. 512 Augustus: Wedstrijd van Korenmaaiwerktui- gen en Stoomploegen in den Wilhelminap older, bij Goes. Beemster. Maandag 30 Julij: Stierenmarkt Dingsdag 31 JulijPaardenmarkt; Woensdag 1 Au gustus Veemarkt. Woensdag 15 Augustus: Paardenmarkt te Hoorn. Mijnheer de Redactenr Mogt het onderstaande U soms ten gebruike geschikt toeschijnen, dan zal dit eene aangename satisfactie zijnvoor Een uwee Abonnes. Den 24sten Julij had een gedeelte der afdeeling Rijk een waar feestelijk aanzien. De inwoners toch hadden vernomen dat Zijne Exc. de Commissaris des Konings in deze Provincie de openbare gebouwen in onzen polder zoude bezoekenen dat daarbij aan de hulpschool in hunne buurt de eer van eene bezichti- ging zoude te beurt vallen. Reeds vroeg in den mor- gen staken zij Hollands driekleur uiten plantten die insgelijks op de plaats der toekomstige school. Groot was hunne teleurstelling toen zij vernamen dat Zijne Exc., door de ongunstige weersgesteldheid zijn bezoek tot het Kruis moest bepalen. Immers meer dan eene reden hadden zij om veel van dit bezoek te verwachten. Voor geruimen tijd is door den heer Seters c. s. een geschikte hoek gronds geschonken; lang geleden heeft de Raad die schenking aangenomenen niettemin zijn zij tot nu toe verpligt om hunne kinderen naar het hulplokaalreeds twee jaren bereidwillig door den landbouwer M. Tan is tot dat doel afgestaan, te zenden. Moge de heer M. Tan is weldra zijn lokaal weder in eigen gebruik verkrijgen, moge het 80tal kinderen spoedig in de gelegenheid gesteld wordenom het onderwijs in eene expresselijk daartoe gebouwde school te ontvangendan zullen de inwoners dankbaar de belangrijke subsidie van de provincie gedenkenen niettegenstaande de teleurstelling, den 2-Dten Julij in aangename gedachte bewaren. Haarlemmermeer24 Julij 1S60. 's namiddags ten 2 ure, na afloop der Verkoop van Haveraan de Ringvaart, onder Bennebroek VERKOOPING op den TEELGROND, gelegen nabij het Dorp te Heemstedetegenover de Hofstede Meer en Bosch, van aldaar EXTRA op Dingsdag den 7den Augustus 1860, des voormiddags ten 10 ure, in het Raad- h u i s aan de Oude Wetering binnen Alkemadeten overstaan van den aldaar residerenden Notaris A. W. E. GUNNINGvan 1°. Het REGT van OPSTAL op een P ere eel DIJKGROND van den Haarlemmermeer-Poldernabij den Huigslooterpolder, Gemeente Haarlemmermeer, Kad. Sectie 0, N°. 450, groot 8 Roeden, met het HUIS, op dien Grond staande. 2°. Een Perceeltje BOUWLANDtusschen den Huigslooterpolder en de Kagertogt, Kad. Sectie O, N°. 400 groot 41 Roeden 50 Ellen. 3°. Een Perceel BOUWLAND, aldaar, naast het voorgaande, gedeeltelijk met Veenklei bezet, zijnde de N. O. Helft van het Kad. Perceel Sectie O, N°. 399, groot 1 Bunder 5 Roeden 15 Ellen. 4°. Eene PARTIJ van 700,000 Stuks STEEK- TURVEN, aldaar. 5°. Eene Partij ROGGE, HAVER en AARD- APPELEN-GEWAS aldaar; en 6°. Eene behoorlijke BURGER INBOEDEL en verdere ROERENDE GOEDEREN. Nadere Information ten Kantore van den Notaris GUNNING. Aanwijzer JACs. BORST, Veenman aan den Kanaaldijkin het te veilen Huis wonende. ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT op Maandag 30 Julij 1860 's namiddags 1 ure. ten Huize van Zeegeii Bestman aan het Kruisdorpvan 4 /5 Bunder op Sectie E N°. 9aan den Spiering- wegtusschen den Spaarmcouder- en Vijfhuizerweg 8 Bunders op Sectie NN, N°s. 10 en 11, aan den Sloterwegtusschen den Bennebroeker- en Venneperweg. Inmiddels Uit de Hand te Hoop. EENE GEBRUIKTE Wie zoodanige Machine Te Koop heeft, adressere zich bij den Heer J. DE J ONGHte Aalsmeer. Amsterdam, 23 en 25 Julij. Hooi en Stroo. Langstraats Hooi 16| a 19, Kampcr- Eilands dito 14| a 17£, Koe dito 11£ a 15; Rogge Stroo 12| a 14, Tarwe dito/ 11£ a 13£. Vee. Runderen 1e kwal. 200 a 230, 2e kwal 180 a f 210, 3e kwal 160 a 200; Melk- en Kalf-K.oeijen f 150 a /220. Sehapen28 a 34. Varkens 44 a 48 cents per Ned. Boter per 40 Ned. Friesche/44 a 4-7, Kuinder 46

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3