WATEKHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 14 Julij des middags tot op den middag van 21 Julij 18fi0. C3 WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN K Ed u: IN DE BINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. [4 t— o bij den bij den bij den CRUQGIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantal Q CRUQurus. LEEGHWA- TER. VEN NEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels (Jren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Julij 1J 0.69 4.75 4.74 4.76 4.76 n a a a a a a 15 0.68 4.75 4.74 4.76 4.78 H a a a a a 16 0.70 4.73 4.75 4.76 4.77 a a a a a a 17 0.70 4.74 4.76 4.77 4.78 n a a a a a a 18 0.70 4.75 4.76 4.77 4.79 a a a a a a a 19 0 70 4.75 4.76 4.75 4.80 a a a a a 20 0 68 4.83 4.76 4.78 4.80 a a a a a 21 0.66 4.80 4.76 4.78 4.81 a a a a a a a 47, femper 46 a 48, Deventer 40 a 44, Zwolsche 44 a 47. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd; 130 ffi bonte Poolsclie 355; 180 ffi oude Zeeuwsche 360; 127 ffi Friesche/330 aan de Zaan; 154/2 ffi Bovenlandsche/ 330. Rogge dade- lijk flaauw; 127 Pruissische /2I3 bij partij; 124 ffi dito 206; 121 ffi Galatz 194; 117, 118 ffi Petersb. 182, 184; op levering per 2100 kilo lager verkocht. Garst lager verkocht; 116 ffi Deensche /212; per 1950 kilo Fran- sche 195. Kooizaad prijshoudendop 9 v. Olie in Oct. 72. Lijnzaad onveranderd; 106, 107 ffi Memel 285. Olie Raapolie dadelijk onveranderd, op levering traag in een doen; op 6/w. 4I|; Vliegend 40. Lijnolie dade lijk en op levering prijshoudend; op 6/w. 31; Vliegend 29f. Hennepolie op 6/w. 38|; Vliegend 37. Koeken. Raap- per 1040 st. 70 a 75. Lijn- per 104 st. 11 a 14. Kaas. Goudsche 21dito geschept 14. Alkmaar, 20 Julij. Kaas. Aangevoerd 705 stapels of 160,218 Ned. ffi; kleine 27,75. kommissie/28, middelbare/29; laagste prijs/18. Broek in Waterland, 19 Julij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 49 stapels, 5453 stuks of 10,459 Ned. ffi prijs 28. Delft, 19 Julij. Granen waren weinig aangevoerd en gingen slepende van de hand; Tarwe van het eiland Rozenburg 10,90 a 11,40; Westl./11,30 a 11,60. Eil. Zomer Garst /"6,25 a 6,50. Korte Haver 4,50 a 5. Aardappelen met goeden aanvoer; Westl. /3a 3,50. Vee zonder handel bij ruimen aanvoer. Boter flaauwer en achteruitgaande; le kwal. 56 a 57 2e kwal. 48 a 55. Dordrecht, 19 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. Aan onze markt was heden uit Zeeland, Vlaanderen en het Overmaassche meer dan vorige week aangevoerd, doch vond weinig vraag; jarige werd tot vorige prijzen, 11,70 a 12,20, en nieuwe tot 20 cents lager, 10,50 a 11 geringe en afwijkende 9,50 a 10 slechts ge- deeltelijk afgegeven. Rogge. ZeeuwscheVlaamsclie en Overm. traag en 20 cents lager te noteren, 7.60 a 8; jarige Archangel op 140/2 ffi was tot 200 a 192 naar kwal. te bekomen. Garst weinig aangeboden en tot genoteerde prijzen geplaatst; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,80 a 6,60, dito Zomer 5,80 a 6,50. Spelt vond iets meer vraag; de aangevoerde partijljes zijn tot 3,40 a 3,70 naar kwal. verkocht. Haver traag, Ink lager aangeboden; Zeeuwsche en Ink Voer/3,10 a 3,60, dito Dikke /4.50 a 5. Bockweit meer aangevoerd en lager aangebodenvooral in de vermengde soorten; Bredasche was tot/295, Bosscher tot/280 en Fransche tot/ 255 te koopen. Boonen. Paardenb. zonder omgang; Overm. zakgoed 6,80 a 7,60 en gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 7,40 a 7,60 naar kwal. genoteerd. Buivenb. niet ter markt. Witte Boonen stil en tot vorige prijzen,/II a 12 aangeboden. Bruine dito lusteloos en 1 lager, 10,50 a 13 naar deugd, bij gerijven verkocht. Erwten Blaauwe zeer weinig aangevoerd en bij kleinigheden tot vorige prijzen verkocht; goed kookende Zeeuwsche en Flakkeesche 10.20 a 10.50, mindere 8 a 9. Witte traag; Koningsb. tot 8.40 a 8.50 bij uitslijting verkocht. Kooizaad genoeg- zaam zonder omzet; bij gerijf is voor zeer mooi gestort Overm. weder 70 betaald; op 9 v. Olie in het Najaar tot 70 aangeboden. Lijnzaad stil; 112 ffi Odessa tot 325 te koopen. Kanariezaad traag; de aangevoerde partijljes hebhen /9a 9.70 naar kwal opgebragt. Olie. Raapolie vindt steeds weinig vraag; Vliegend 40 en Najaar 40 a 40£ genoteerd naar koopers keuze. Lijn olie traag; Vliegend tot 40 aangeboden. Raap- en Lijnkoeken als vorige week te koopenharde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 115 a 120, zachte dito 130 a 140. Groningen, 24 Julij. Ofsclioon het weder de laatste week onbestendiger is geweest en er van tijd tot tijd vrij wat regen is gevalien, heeft dit op de stemming onzer markt, even als bijna overal elders, nog weinig invloed gehad. Met het snijden van Winter-Garst en Kooizaad heeft men nog weinig voortgang kunnen makendaar het weder niet warm genoeg is om het rijp worden veel te bevorderen. Tarwe tot onveranderde prijzen moeijelijk te verkoopen. De vraag hepaalde zich tot eenige weinige inkoo- pcn ter verzending naar Friesland en voor de consumptie. Rogge wordt nog steeds ruim aangeboden, Vrijdag werd 25 cts. lager genoteerd en zoo was heden aan de consumptie te plaat- sen terwijl Buitenlandsche bij eenige partij 20 k 25 els. be- neden de door oris genoteerde prijzen werd aangeboden en 30 cts. daar beneden geboden. Boekweit werd Vrijdag 25 cts. lager verkocht. Heden was niet veel aangevoerd en de vraag wat levendiger, zoodat men weder 5 cts. meer heeft kunnen bedingen. Garst 15 cts. lager dan heden voor acht dagen met zeer weinig handel. Haver. Dikke en witte Voer- iets meer gevraagd en 5 k 10 cts. duurder verkocht. Zwarte nog steeds veel aangeboden en alleen bij kleinigheden te verkoo pen. Puik jarig Kooizaad tot 14,25 ter veil en daarvoor 13,80 te vergeefsch geboden.Aveelzaad niet ter markt. Gort. De vraag was ook heden weder hoogst onbeduidend zoodat bijna niets verkocht werd, ofschoon men sommige soor ten gaarne 20 a 25 cts. lager zou hebhen willen verkoopen. Raap-Olie meer gevraagd en 75 cts. hooger. Lijn-Olie met weinig handel onveranderd. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 10,60 a 10,80; 127 ffi dito witte/10,50 a 10,70; 127130 ffi nieuwe roode 10,20 a 10,90; 127 ffi dito witte/10,30 a 10,50. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,65 a 6,95. Boekweit. 113, 116 ffi grijze/ 7,55 a 7,95; 113, 116 ffi zwarte/7,35 a/7,75. Garst. 96, 103 ffi Winter 5,55 a 6,15. Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,15 a 4,60; 65, 68 ffi witte Voer 3,25 a /3,50; 68, 72 ffi zwarte dito 3,35 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Kooizaad 13— a 13,90. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a/10,25; Parel-Gort 13,a 25. Olie. Raap- 39£Lijn- 29£. Haarlem, 18 en 23 Julij. Roode Tarwe 10,45. Karweizaad 13 per 50 kilo. Kaas. Ter kaasmarkt aangevoerd 4501 stuks Zoetem. Kaas; verkocht 3988 stuks a 26,50 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 19 en 21 Julij. Kaas. Ter waag gewogen: 353 stapels of 92,330 Nederl. ffi. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi 27,50. Granen. Ter markt gebragt 31 mud, als: 20 mud Garst 7,75 a 6. 5 mud Haver 5,75 a 4,50. 4 mud Vale Erwten 13,50. 1 mud Bruine Boonen 15,50. 1 mud Paardenboonen 6,50. Boter 56 a 60 cents per stuk. Eijeren 2,50. 23 Julij. Vet Vee. Aangevoerd; 21 Kalveren; 630 Scha- pcn, 8 Varkens. Vlugge handel. Leiden, 20 en 21 Julij. Vee. 7 Stieren 58 a 140; 46 Kalfkoeijen 134 a 192; 72 Vette dito 144 a 220; 93 vette Kalveren 19 a 56; 26 nuchtere dito /5 a 12; 392 vette Hamels 16 a 26; 186 rnagere ooijen 8 a 16; 32 Varkens 18 a 30; 40 Biggen /6a 18. Boter. 4200 Ned. ffi. le kwal. 44 a 50, 2e kwal. 34 a 43, per Vat; /1,10 a l,12£en 0,85 a 1,07£ per Ned. ffi. Granen. 12 mud Wintertarwe 11,50 a 12; 16 mud Zomertarwe 9,50 a 10. 31 mud Winter Rogge 7,50 a 8. 16 mud Garst 5,50 a 6; 9 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 26 mud zware Haver 4,50 a 520 mud ligte dito f 3,75 a 4. 7 mud Duivenboonen /8a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 19 Julij. Granen. Bij hoogst onbeduidenden aanvoer was ook de vraag, met uitzondcring van Rogge, zeer beperkt; nieuw Wal- chersche Tarwe met 12.25 a 13 betaald. Zeeuwsche Rogge grclig tot 8.15 genomeu. Winter Garst /6.50; in andere arlikelen ging niets om. Koolzaad van hot zolder op 14 gehouden. Olie. Patent- 43J-, Raap- 41£, Lijn- 32£. Purmerende, 24 Julij. Kaas. Kleine en middelbare 28. Aan de slads waag zijn gewogen 246 stapels of 70,367 Ned. ffi. Boter/1,10 per Ned. ffi met ruimen voorraad. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 2,80. Vee. 824 Schapen en Lammeren, met flaauwen handel; 130 vette Kalveren, 55 a 75 cents per Ned. ffi; vlug; 42 nuchtere dito /5a 14, 76 vette Varkens, 40 a 46 cents per Ned. ffi; vluggen handel, alles weg; 20 rnagere dito, 13 a 17130 Biggen,/5,50 a 7,50; alles vlug verkocht; 107 Rundcren; flaauwer handel; 14 Paarden. Wol. De prijzen van Beemster- en Purmer-Wol zijn in deze week hooger; er was meer kooplust. Men besteedde vlug 1,60 per Ned. ffi. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. S— C r c n Win rigting D- kr. N.ffi Baiiom liij 0°. Th. Fah Afwijk der Temp Vochtig- heid. Gevalien regen. Opmerkin- gen. 15 8 zw. 0,0 760,21 66,6 1,6 0,87 1,1 Zw. hewolkt. 2 zw. 2,0 60,72 73,0 4- 0,9 0,64 0 Bewoikt. 10 zw. 0,0 60,76 65,7 1,0 0,88 0 Idem. 16 8 zw. 0,0 60,77 72,9 1,5 0,74 0 Ligt bewoikt. 2 nno 0,5 59,49 79,2 6,8 0,60 0 Bewoikt. 10 0. 0,5 56,77 69,4 7,6 0,75 0 Zw. hewolkt. 17 8 wnw. 2,0 58,63 63,0 5,6 0,83 0 Betrokken. 2 w. 0,5 59,56 71,2 1,3 0,63 0 Zw. bewoikt. 10 nnw. 0,0 59,60 60,4 1,6 0,89 0 Ligt bewoikt. 18 8 wzw. 0,0 58,78 65,8 2,7 0,82 0 Zw. bewoikt. 2 w. 1,5 58,54 70,9 - 1,6 0,56 0,1 Idem. 10 w. 0,0 58,68 57,6 4,5 0,86 0 Ligt bewoikt. 19 8 zzo. 0,0 57,00 65,7 2,7 0,63 0 Zw. bewoikt. 2 zzw. 0,5 55,28 68,4 4,0 0,63 5,8 Bewoikt. 10 z. 0,5 56,06 57,2 4,7 0,90 0,2 Bewoikt. 20 8 zw. 8,0 55,88 58,8 9,4 0,79 0 Zw. bewoikt. 2 zzw. 3,0 57,08 59,7 12,4 0,91 16,5 Idem. 10 wzw. 0,5 59,01 56,5 5,2 0,94 0 Bewoikt. f 21 8 zw. 2,0 59,25 63,9 3,4 0,65 0 Bijna helder. 2 z. 3,0 58,48 68,7 2,9 0,53 0 Zw. bewoikt. 10 zw. 0,0 57,07 60,8 0,9 0,83 0,2 Idem. 's Morgens 10£10^ u. onweder met zwaren regen. i Van 11J1| u. onweder met zwaren regen. Rotterdam, 23 Julij. Granen en Zaden Tarwe. Witte bij matigen aanvoer weinig gevraagd en 20 cents lager langzaam afgaande. Roode en Poolscbe tot de genoteerde prijzen met weinig afzet. Puike Overm, Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat/10,10 a 11,25; goede dito 9,70 a 9,90; afwijkende soorten 9 a 9,50; 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 385 a 390; 160/2 ffi Kleefsehe /3G5; 158, 160/2 ffi Bovenlandsche Ris 365 a 360; 154, 155/2 ffi Bovenlandsche/340 a 345; 163, 164/2 ffi Straalsunder 390 a 385; 2400 Kilo Netto (133, 134 ffi) Rostocker 375 a 380. Rogge. Zeeuwsche met redelijken aanvoer, welke meerendeels in lager verhouding werd afgegeven en gedeeltelijk onverkocht bleef. Buitenlandsche in ongedroogde soorten lager afgegeven, terwijl hardgedroogde ruim prijshoudend was. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,90 a 8,20; Noordbrabandsche Overm. dito /7,60 a 7,80; goede en mindere 7,25 a 7,50; 152, 154/2 ffi Koningsberger /220 a 240; 152/2 ffi Dantziger/213; 150/2 ffi Gothenburger bij partij /200; 147/2 ffi Archangel/205. Garst. Zeeuwsche als voren. Buitenlandsche soorten op de verhoogde koersen prijshoudend. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat 4,75 a 6,3tf; dito Zomer 4,75 a 6,40. Haver onveranderd. Goede en puike korte 3,80 a 4,90; dito lange 3,50 a 4,25; afwijkende soorten 1,90 a 3; 78, 80 ffi Petersburger 9£ 100 Kilo Netto. Boekweit 20 lager en alzoo ter veil gehleven. Noord-Bra- bandsche /280 a 285; Vlaamsche 280Fransche 2100 Kilo Netto 230 a 235. - Erwten. Blaauwe bij kleinen aanvoer 50 cents lager. Puike Schokkers /ll,25 a 11,75 andere puike groote 10,75a 11,25, dito kleine /10,50 a 11, min dere /8a9,25, witte/8 a 9; Zeeuwschegraauwe/8 a 10,25 Oostzee dito 10 a 14. Boonen prijshoudend. Puike Witte Walchersche /12,75 a 13,25; dito Zeeuwsche /12 a 12,50; mindere/9 a 11. Puike Bruine Walchersche 14,50 a 15,50; dito Zeeuwsche 14,25 a 14,75; mindere 11 a 12,50. Paar denboonen 6,75 a 7,80. Duivenboonen 7 a 9. Kooizaad. Puik Zeeuwsch gestort (1859) 71. Van Lijn- en Hennep- zaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad 25 cents lager, 8 a 10. Meekrap werd heden weinig aangeboden, vraagprijzen waren weder hooger en de kooplust niet algemeenmooije Onberoofde 28 a 29. Rijp, 18 Julij. Kaas. Hoogste prijs /28; aangevoerd: 38 stapels, 5619 stuks of 11,228 Ned. ffi. Boter 55 a 57£ cents per Ned. ffi. Eijeren 2,50. Sehagen, 19 Julij. Vee. Vette gelde Koeijen 217 a 255 of 65 a 70 cents per Nedl. ffi. Kalf-Koeijen 150 a 152. Vaarzen 90 a 100. Nuchtere Kalveren 5 a 7. Vette Schapen /18 a 26; rnagere dito/10 a 13. Lammeren 7 a 11. 1 Engelsche Ram 40. Bokken en Geiten /2a 3,50. Magere Varkens 9 a 13 Biggen 3 a 6. Kippen 50 a 75 cents. Duiven 20 a 50 cents. Boter. per kop 72£ cents, of 96£ cents, per Ned. ffi. Kaas. 25 a 45 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,20. Eenden- 2,60. Zaandam, 19 Julij. Granen en Zaden. Rogge op levering in Oct. /185, Maart 187, 188. Kooizaad op 9 v. Olie in Sept. 71£, Oct. 72, Nov. X 72£. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie op 6/w. 41Vliegend/39f; Sept./40f Okt. /4l£; Nov. /41f; Dec./42£. Lijnolie op 6/w. /30f; Vliegend /29£; Najaar /30£ a 30J; Voorjaar 31 J. Koeken. Raap- 70 a 74, Lijn- 10£ a 12|. Zierikzee, 19 Julij. Granen. Tarwe 1858 /12 a 12,25dito 1859/11.50 a 12. Rogge 8,25 a 8.50. Haver 3,75 a 4. Paardenboonen /8a 8,25. Meekrappen onveranderd. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4