WEEKBLAD van 1800. Vrijdag, 5 Augustus. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. G Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IiAARLEMMERMEER-POLDER in 1857. >.3) 105270 58417 124170 36497 25255 109015 10102 1418 1090 50551 30341 105737 HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaara C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemwermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in liet Jaar. Elke 3 Maamlen wordt over f 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Van de Waterhoogte de hoogste Ade laagste (I) en die op den laatsten dag van elke maand. Van de werking der Stoomtuigen die in elke maand. 25 W w w m Eh C ft 1856 Deer. 31. 1857. Januarij ,,..31. February. ,,..28. Maart. 31 April. 30. Mei ,,..81. Junij 30. Julij ,,..31. Augustus.. ,,..31. September ,,..30. October. ,,..31. November. 30. December ,,..31. WATERHOOGTE -7- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA TER. bij den CRUQUIUS. bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER DORP. 0.27 4.45 4.40 4.45 (A) 0.23 4.01 4.32 4.40 (7) 0.45 4.58 4.50 5.10 0.39 4.51 4.50 4.49 (A) 0.30 4.48 4.47 4.43 (7) 0.52 5.03 4.83 4.90 0.52 4.69 4.65 4.67 J) (A) 0.39 4.48 4.56 4.55 (7) 0.90 4.80 5.00 5.10 0.54 4.79 4.69 4.65 >5 (A) 0.43 4.55 4.63 4.50 (I) 0.57 5.51 5.15 5.50 0.56 4.61 5.15 4.75 JJ (A) 0.60 4.60 4.68 4.73 (7) 0.73 4,74 5.25 4.80 0.71 4.74 4.72 4.75 (A) 0.71 4.72 4.72 4.75 (7) 0.88 4.89 4.88 4.91 0.88 4.89 4.88 4.80 (A) 0.71 4.76 4.73 4.70 (7) 0.89 4.91 4.87 4.80 0.71 4.81 4.80 a (A) 0.70 4.75 4.77 (7) 0.87 4.87 4.90 0.87 4.87 4.89 (A) 0.61 4.45 4.47 4.65 (7) 0.87 4.88 4.88 5.50 0.61 4.68 4.71 5.30 (A) 0.52 4.64 4.64 4.70 (7) 0.80 4.88 4.92 5.20 0.56 4.83 4.89 4.82 (A) 0.52 4.52 4.64 4.70 (7) 0.64 4.85 4.97 5.40 0.55 4.64 4.69 4.74 JJ (A) 0.43 4.68 4.68 4.67 (7) 0.55 4.92 5.00 5.15 0.46 4.69 4.78 4.76 if WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIIWATER. Aantai. Uren. Pomp. Ketels Slagen. Slagen per Minuut. 1311 175 09 79 391 136821 72012 2) 18974 2) 18582 9856 5.28 4.09 4.55 3.92 4.11 CRUQUIUS. Aantai, Uren. 314 1611 347 107 7 63 3554 36 44 4 190 102 3484 Pomp. Ketels Slagen Slagen per Minuut. 5.58 6.03 5.96 5.68 5.48 5.11 4.63 5.56 4.54 4.43 4.96 5.05 LIJNDEN. Aantai, Uren. Pomp. 5681 2604 209 1544 284 40 145 104 264 40 Ketels Slagen. Slagen per Minuut. 175412 82767 61105 22422 43773 2) 68734 2) 104455 Onb. 5.14 5.29 4.87 2.41 2.25 4.60 6.59 1) De Waterstand aan bet Vennepeudorp is niet waargenomenwegens gemis van Beambte. 2) Bij bet veranderen van het aantai pompen of ketels in werking, is de slagteller ditmaal niet afgelezen, waardoor het aantai gemaakte slagen bij elke werking niet afzonderlijk kan worden opgegeven. 3) Van 24 Julij tot 30 Sept. 1857 is de Waterstand bij den Lijnden niet opgegeven, omdat dit Werktuig ten gevolge der verdieping van de Hoofdvaart van bet algemeene Polderwater was afgesloten. 4) De slagteller aan den Lijnden was defect, zoodat bet aantai gemaakte slagen niet juist kon worden opgegeven. Zoodra wij in de gelegenheid zullen zijn gesteld om ook over 1856 mede te deelen wat wij hierbo- ven over 1857 hebben gegeven, zullen wij in eenige nadere vergelijkende beschouwing treden van het een en ander. Eene enkele opmerking moeten wij ons tlians reeds veroorloven. Eene oppervlakkige beschou wing immers van den medegedeelden waterstand in 1857 doet reeds dadelijk uitkomen, dat deze toen veel ongunstiger was dan in het daaropvolgende jaar 1858 terwijl desniettemin in 1857 de stoomtuigen gedurende een belangrijk aantai uren meer in werking zijn geweest. Opmerkelijk is ook eene vergelijking van het aantai slagen per minuut gemaakt door den Cruquius in vergelijking met den Leeghwater en vooral den Lijnden. Dergelijke afwijkingen zijn reeds in 1858 niet meer waargenomen. Er valt niet aan te twijfelen, of het een en ander is voornamelijk toe te schrijven aan de verbeteringenreeds in 1857 door

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1