ApyjEiRTraraKr,,- 155 - |gf|| Openbare Verkooping, |jH NOG EEN WOORD OVER MAAIWERKTUIGEN TIENDEN. PROGRAMMA HAARLEMMERMEER. PuMieke Verliuring', 20 Bunders BOUWLAND, Uit de Hand te Koop of te Huur: Bij middelprijzen of betrekkelijk gelijke prijzen vau raapkoeken paardenboonen en graanhadden proeven ons geleerd, dat het voederen van brood voordeeliger was dan van raapkoeken. In den winter van 1857/58 lieeft men aan paarden en rundvee uitsluitend als toe- voeder brood gevoederd. Daar de broodbakkers bier echter nog al aan het oude stelsel, om nevens het bakgeld zoogenaamde mate (een deel van het meel) te nemenblijven heehten, waardoor de onkosten van het bakken nog al hoog zouden loopen en wij konden rekenen in het jaar ten minste 500 a 600 mudden boonen en graan te zullen noodig hebbenzoo scheen het de kosten ruimschoots te zullen vergoeden om eene bakkerij uitsluitend tot eigen gebruik op te rigten, waarbij de onkosten voor het bakken van brood niet meer dan 50 cents per mud zouden bedragen. Met dit oogmerk is in het voorjaar van 1857 eene broodbak- kerij gebouwd. Aanvankelijk werd het brood van half boonen- en half roggemeel gemaakt; later werd de rogge met haver verwisseld en gewoonlijk vier deelen boonen tegen drie deelen haver genomen, daar het mengsel van half boonen- en half havermeel een niet genoeg zamenhangend deeg gaf. Dit mengsel van haver en boonen gaat in den molen tweemalen door de steenenom het tot een behoorlijk fijn meel te vermalen. Het meel wordt in den bakkerstrog gedaan en daarvan eene dunne zuring aangelegdd. i. er wordt een gedeelte van het meel in lcokend water gezet en een paar malen omgeschept, zoodat het een weinig afkoelt. Tot het aanleggen van de zuring wordt echter al het water gebruikt, dat voor het geheele baksel noodig is. Daarna blijft het acht tot negen uren staantotdat het goed doorzuurd is. Daarna wordt het overige meel er door geschept en goed vermengdhet geheele baksel effen in den trog gemaakt en dan getreden, om het deeg digt en taai en de behandeling gemakkelijker te maken. Het zoo toebereidde brooddeeg wordt nu uit den trog genomen en tot brooden gevormd, van 4 Ned. pond elk. Men bestrijkt de brooden met zemelen om het aan een heehten te voorkomen en brengt ze vervolgens in den te voren wit of grijsgloeijend gestookten oven, waarin zij zes en een half uur blijven, waarna het brood gaar is. Het alzoo toebereidde brood blijft in de heete zomermaanden 6 tot 8 en in den winter 16 tot 18 dagen goed, zonder uit te slaan of te schim- melen. Indien men brood van enkel boonenmeel maakt, wordt het meel niet gezuurdmaar aanstonds in kokend water opgepingd en tot deeg gemaakt, daar het anders gevaar loopt van zuur te worden en daar- door walgelijk van smaak en ongezond zou zijn. Het zuren van het meel van andere graansoorten is echter voor de gezondheid en voedzaamheid meestal aan te radenongezuurd roggebrood b. v. veroorzaakt dun- lijvigheid en te sterken afgang bij het vee. Yoor het voederen snijdt men het brood met het gewone broodmes aan stukken. De kosten van het boonen- en haverbrood stellen zich als volgt. In 1857 waren de boonen buitenge- woon droog en zwaar, en van uitstekende kwaliteit, zoodat toen uit een mud konden worden gebakken 40 broodenvan 4 Ned. ponden elk. Een mud boonen van ordinaire kwaliteit zal echter 34 brooden van dat gewigt kunnen gevenen een mud haver van 46 Ned. ponden, 22 brooden, alzoo gemiddeld per mud 28 brooden, 1 mud boonen6.50 1 haver van 46 Ned. ponden 3.50 Gemiddelde prijs van 1 mud 5. Bakgeld per mud 0.50 Maalloon)s 0.25 5.75 waarvan 28 brooden van 4 Ned. ponden verkregen worden, zoodat het Ned. pond brood ongeveer 5 f8 cent kost. Het guste vee ontving dagelijks gedurende de win- termaanden 1 Ned. pond brood; het dragtige doch niet melkgevende 2 Ned. pond en het melkgevende 4 Ned. pond per kop. Vergelijkende proeven toonden dat deze voedering goedkooper was dan het geven van raapkoeken zoo als men hier vroeger deeden de uitkomstenzoowel wat de groei van het vee, als de hoeveelheid en hoe- danigheid der melk betrof, veel gunstiger waren. De smaak der melk en boter van het vee, dat daarmede gevoederd werdwas uitmuntend. Ook het mesten van varkens met brood van half garste- en half boonenmeel voldeed zeer goed. Het brood kan ook met zeer goed gevolg gedurende de zomermaanden als loevoeder bij de stalvoedering gege- veu worden. Wanneer aan vee, ook van de zwaarste soort, dat voor de slagtbank gemest wordt, behalve het groenvoederb. v. een boonenbrood van 4 Ned. pond per dag gegeven wordt, dan zal het even goed gedijen en evenveel vet en vleesch opleveren als in de beste oude weilandendie in ons land worden aangetroft'en. Het volgende kan hiervoor ten bewijs dienen. Eene derdekalfs kleine koe werd, in den zomer van 1858, op stal, bij gebrek aan klaver tot het laatst van Augustus met groen gesneden graan gevoederd en ontving als toevoeder, omdat graan minder voedzaam is dan klaver, daags een boonen brood van 4 Ned. pond. Daarna van September tot ruim half December, nevens stroo, eerst l/2 en later 2 zulke brooden. Volgens billijke schatting zou zij niet zwaarder in de weide hebben kunnen worden dan 550 halve Ned. ponden. Ruim half December tot eigen gebruik ge- slagt, woog zij echter 640 halve Ned. ponden, waar- onder begrepen 112 halve Ned. ponden vet. Vleesch en vet waren van uitmuntende hoedanigheid. Dit stak te meer af, omdat niet alleen in dat jaar weinig goed vet vee werd geweid, maar vooral ook omdat het vet, zelfs bij de beste koeijen, zeer afviel; de meeste koeijen van dat gewigt leverden dat jaar niet meer dan 60 tot 80 halve Ned. ponden vet uit. Bijna gelijktijdig met den Wedstrijd van Maaiwerk- tuigen te Loosduinenheeft ook eene beproeving in Erankrijk, tijdens de groote tentoonstelling te Parijs en in Engeland te Canterbury plaats gehad. De werktuigen van Wood en van Burgess en Key (systeem Allen) hadden ook daar verre den voor- rang boven alle anderen. In Engeland heefteven als hier, Burgess en Key den eersten prijs be- haaldinzonderheid om de meer soliede constructie dan het werktuig van Wood. De Eransche jury heeft aan dit laatste werktuig den eersten prijs toe- gekend om de meer eenvoudige zamenstelling en den lageren prijs. De door beideu verrigte arbeid liet niets te wenschen over. Het wetsvoorstel van den heer Sloet totOldhuis tot afkoopbaarstelling der tienden is in de afdeelingen onderzocht geworden. Naar aanleiding van de daar gemaakte bedenkingen, heeft de heer Sloet zijn voor- stel eenigzins gewijzigd. De afkoopprijs is gesteld op het vijf en twintigvoud van de jaarlijsche opbrengst, in plaats van het twintigvoud, zooals vroeger was aangenomen tot maatstaf van de jaarlijksche opbrengst zal echter de gemiddelde zuivere opbrengst der laatste dertig jaren, na aftrek der twee voordeeligste en twee nadeeligste jaren, genomen worden, in stede van de laatste 15 jaren zooals te voren was voorgesteld. Het wetsvoorstel, zoo als het thans luidt, is te vinden in N° 29 der Landbouw-Courant. Deze wijziging heeft een nieuw onderzoek in de afdeelingen noodig gemaakt. Het is daarnain de zitting van de Tweede Kamer van 30 en 31 Julij in behandeling gekomen. Ten gevolge van een amendement van den heer van N i s- p e nis de laatst gemaakte wijziging weder vervallen en de afkoopprijs weder gesteld op het twintigvoud der jaarlijksche zuivere opbrengst, berekend naar het gemiddeld bedrag der laatste vijftien jaren. Het geheele wetsvoorstel is daarna met 50 tegen 9 stemmen aangenomen. Het is te hopendat het thans een gunstiger onthaal dan de vorige keer bij de Eerste Kamer zal ondervinden, en de tiend- heffing in natura in Nederland weldra tot de geschie- denis zal behooren. In de Boeren-Qoudmijn, 1860 n°. 7, vindt men een statistiek overzigt van het Beemster Veefondsdat in 1840 opgerigt, thans reeds alzoo ruim 20 jaren bestaan heeft. In den aanvang met 36 deelhebbers begonnen, bedroeg in 1859 het aantal derzelve 226. De verwaarborging is onderling; terwijl van de ge- taxeerde waarde vergoed wordt. Voor de ver- loopen twintig jaren bedraagt deze uitgekeerde ver- goeding meer dan f 300,000.Het aantal verwaar- borgd vee bedroeg bij den aanvang ruim 1000, en klom spoedig tot boven de 5000; het bleef van 1843 tot 1849 op die hoogtedaarna verminderde het weder tot op ruim 4000, en bleef op dit bedrag tot nu toe. De gemiddelde jaarlijksche omslag per koe heeft van 18401859 2.83 bedragen; in de na deeligste jaren, waaronder ook 1859 behoort, beliep de omslag f 5.30 tot f 5.80. Gemiddeld stierven van de 100 stuks verzekerd vee jaarlijks 4%; in de ongunstigste jaren ruim 9. DEE EEGELING VAN DEN Internutionulen Wedstrijd run Stoom- ploegen en Korenntaaitverlttuigen te houden door de ALGEMEENE KONINKLIJK.E LANDBOUW-VEREENIGING, van 8 tot 11 Augustus 1860, in den TFilhelminap olderbij Goes. TFoensdag8 Augustus 1860. Beproeving stoora- cultuur voor de Jury en voor de leden der Vereeniging. Bonderdag9 Augustus 1860. Beproeving van ko- renmaaiwerktuigen voor de Jury en voor de leden der Vereeniging. Vrijdag10 Augustus 1860. Beproeving van beiden voor het publiek, te beginnen des voormiddags ten 9 uur. Zaturdag11 Augustus 1860. Tentoonstelling te Goes van de werktuigen van 93 uren; ook van de buiten Programmauit belangstelling gezondene. Algemeene Vergadering ten 10 ure, in de Zaal der Societeit van Ongenuchten vrijwaar de uitslag der Jury wordt bekerid gemaakt en de bekroonden worden geluk gewenschten vvaar tevens onderwerpen naar aanleiding van art. 9 der Statuten kunnen behandeld worden. Vervolgens optogt naar de Tentoonstelling om de werktuigen der bekroonden kenuelijk te maken en te versieren. Ten 4 ure diner in bet lokaal der Societeit van Ongenuchten vrij. De Middelburgsche Sloomloot vertrekt van Rotterdam 5 Augustus, ten 9 ure 45 min.en den 6, 7, 8, 9 en 10 Augustus, ten 10 ure 30 min. De Goessche Stoomboot vertrekt van Rotterdam den 7 Augustus, ten 10 ure 15 min., en den 9 Augus tus ten 11 ure 30 min. De Vlissingsche Stoomboot Donderdags 9 Augustus ten 10 ure 15 min. MMSSig °P Dingsdag den 7den Augustus AAjjli 1860, des voormiddags ten 10 ure, in het Raad- h u i s aan de Oude Wetering binnen Alkemadeten overstaan van den aldaar residerenden Notaris A. W. E. GUNNINGvan 1°. Het REGT van OPSTAL op een P ere eel DIJKGROND van den Iiaarlemmermeer-Poldernabij den HuigslooterpolderGemeente Haarlemmermeer Kad. Sectie O, N°. 450 groot 8 Roeden, met het IIUIS, op dien Grond staande. 2°. Een Perceeltje BOUWLANDtusschen den Huigslooterpolder en de Kagertogt, Kad. Sectie O N°. 400 groot 41 Roeden 50 Ellen. 3°. Een Perceel BOUWLAND, aldaar, naast het voorgaandegedeeltelijk met Veenklei bezetzijnde de N. O. Helft van het Kad. Perceel Sectie O, N°. 399, groot 1 Bunder 5 Roeden 15 Ellen. 4°. Eene PARTIJ van 700,000 Stuks STEEK- TURVEN, aldaar. 5°. Eene Partij ROGGE, HAVER en AARD- APPELEN-GEWAS aldaar; en 6°. Eene behoorlijke BURGER INBOEDEL en verdere ROERENDE GOEDEREN. Nadere Information ten Kantore van den Notaris GUNNING. Aanwijzer JACs. BORST, Feenman aan den Kanaaldijkin het te veilen ILuis wonende. ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT op Donderdag 9 Augustus 1860 's middags 12 ure, ten Iluize van J. KNOLaan het Kruisdorpvan zijnde Kavel N°. 6, in Sectie HLI, voor den tijd van 1 Jaar, aanvangende 15 Augustus 1860 en eindi- gende met het ontblooten der Schoof in 1861. Be Huurder zal 8 Bunders met Vlas en het overige met Taewe en Koeen mogen bebouwen. voor den tijd van 6 Jaren of langer, 20 BUNDERS WEI- en BOUWLANDmet daarop staande HUIS- MA.NS-WONING en verdere Getimmerten. Adres met franco Brieven aan bovengenoemden Notaris.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3