150 Marktberigten. «-< to WATERHOOGTK en WERKING <ler STOOMTUIGEN in den IIAAKLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 21 Julij des rniddags tot op den middag van 28 Julij 1800. Julij 21 22 23 24 25 26 IN DE KINGVAABT WATERHOOGTE -T- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. 0CO 0.65 0.65 061 0.64 004 0 63 0.63 4.80 4.80 4.82 4.80 4.76 4.77 4.76 4. 77 4.76 4.76 4.77 4.76 4.77 4.78 4.77 4.77 4 78 4.77 477 4.75 4.76 4.76 4.77 4.77 4.81 4.80 4.81 4 81 4.80 4.80 4.79 4.80 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aanlal Uren Pomp Kctels CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Kctels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp Kelels Amsterdam, 30 Julij en 1 Augustus. Hooi en Sthoo. Langstraats Ilooi 16% a 19, Kampcr- Eilands dito 14% a 17%, Koc dito 11% a 15; Itogge Stroo 12% a 14, Tarwe dito11% a 13%. Vee. Rundercn le kwal. 190 a 220, 2o kwal 180 a 200, 3e kwal 160 a 190; Melk- en Kalf-Koeijen 140 a /200. Schapen/28 a 31. Varkens 44 a 48 cents per Ned. IP. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche 45 a 48, Kuinder 47 a 48, Kampcr 47 a 49, Deventer 41 a 45, Zwolsch 1 45 a 48. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd; 129, 130 ffi bonte Poolsche 350 a 355. llogge bij partij merkclijk lager afgegevcn; 121 ffi Galatz 175 bij partij; 120 ffi nieuwe Petersb 184, 185; 120 dito 182; 117 dito/ 168 liij partij; 116, 117 IP dito/ 170, 172; op levering per 2100 kilo nagenoeg onveranderd. Garst lager vcrkocht; 116 IP Deensche 195. Koolzaad 1 hooger; op 9 v. Olie in Aug. 714; Sept. 72%; Oct. 73%; Nov. 74. Lijn- zaad in een doen110, 111 ffi Riga 300; 111, 112 ffi Petersburg/ 315; 104, 105 IP Archangel 285. Olie. Raapolie dadelijk onveranderd, op levering williger; op 6/w. 41^; Vliegend 40. Lijnolie dadelijk in een doen; op levering iets vaster; op 6/w. 31; Vliegend 29%. Hennepolie op 6/w. 37%Vliegend 36. Koeken. Baap- per 1040 st. 70 a 75. Lijn- per 104 st. 11 a 14. Kaas. Goudsche 23, dito gesehept 13. Riga tot/ 290 te koopen. Kanariezaad vond minder vraag; de aangevoerde partijijcs bleven tot 9 a 9,70 ter veil. Olie. Raapolie hooger gehouden; Vliegend 404 Najaar /41a 414. Lijnolie prijshoudend; Vliegend tot/304 gedaan. Raap- en Lijnkoeken tot genotcerde prijzen te koopenharde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. /112 a 115, zaclile dito 130 a 140. Gouda, 26 Julij. Kaas 24 a 274 Pcr kilo naar kwal. Alkmaar, 27 Julij. Kaas. Aangevoerd 587 slapels of 131,584 Ned. ffi; kleine 27,75, kommissie 28, middelbare 28,75; laagste prijs 16,25. Broek in Water land, 26 Julij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 41 slapels, 4217 stuks of 8210 Ned. tP prijs 27. Delft, 26 Julij. Granen zonder handel bij weinig aanvoer; witte Tarwe en Inl. Garst vonden eenige vraag; Tarwe van bet eiland Rozen- burg 10,50 a 11. Eil. Rogge 7,50. Eil. Zomer Garst f 6,50 a 6,75. Duivenboonen 8. Paardenb. 7,50. Aardappelen. Gcldcrsche 3; Westl. 3,50. Vee zonder aftrek. Boter blijft flaauw gestcmd; le kwal. 54 a 55, 2e kwal. 48 a 53. Dordrecht, 26 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. De aangevoerde jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. werd in de bcste soorten door gebruikers tot vorige prijzen genomen jarige 11,70 a 12,20, nieuwe 10,50 a/11, dito geringe en afwijkende 9,50 a 10. Rogge, Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. door schaarschte prijshoudend, 7,60 a 8; jarige Archangel op 140 2 IP van het zolder tot 190 a 198 naar kwal. vcr kocht. Garst zeer weinig ter markt en tot onveranderde prijzen genomen; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,60 a 6,60, dito Zomer 5,80 a 6,50. Spelt zonder handel, was tot 3,40 a 3,70 te koopen. Inl. Haver tot genoteerde prijzen beter te plaatsen; Zeeuwsche en Inl. Voer 3,10 a 3,60, dito Dikke 4,50 a 5. Boekweit meer ter veil; alleen vcrkocht mooije zuiverc Fransche tot 238 en Bosscbcr tot 275, Boonen. Paardenb. traag; Overm zak- goed/ 6,60 a 7,10 en gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche/7,30 a 7,50 naar deugd genoteerd. Duivenb. niet ter markt. Witte Boonen traag; bij gerijven tot 11 a 12 verkocht. Bruine dito vonden weiing vraag en zijn weder 50 cents lager, 11 a 12,50, afgegevcn. Erwten. Blaauwe vonden weinig koop- lust; goed koukende Zeeuwsclieen Flakkeesche bleven tot 10 a 10,20 en minderc tot 8 a 8,50 aangeboden. Witte on veranderd; Koningsb. tot 8,40 a 8,50 verliandeld. Koolzaad. Jarig hooger verkocht, zeer mooi gestort Overm tot 72 en zakgoed tot 69 aan olieslagers; op 9 v. Olio in het Najaar 714 a 72 genoteerd. Van nieuw was eene partij Zeeuwsch (Bath) aangevoerd, vrij goed van Graan, docli niet droog, dat ter binnenlandsche verzending 66 opgebragt lieeft. Lijn- zaad zonder omzet112 ffi Odessa was tot 325 en 110 IP WAARNEMINGEN gedaan op Let Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Groningen, 31 Julij. Granen en Zaden. In de vorige week tot aan Vrijdag hehben wij zeer veel regen gehad00k Zaturdag heeft het op verscliil- lendo plaatsen in dcze provincio nog geregend. Sedert echtcr is bet droog gebleven Met sriijden van VVintcr Garst en Kool zaad zijn belangrijke vorderingen gemaakt en wordt men, wan- ncer hot weder daarvoor gunstig blijft, in den loop dezer week daarmede genoegzaam gereed. Ook met do Rogge is op eenige plaatsen een begin gemaakt. Voor zooverre reeds mi is te oordeelen naar bet weinige dat is afgedorscht, levert de Garst een middelmalig bcschot, 45 a 50 mud pcr bunder. Koolzaad is zeer ongelijk, enkele stukken geven 20 mud per bunder, maar zeer velc niet meer dan 8 a 10 mud. De ziekte in de Aardappelen wordt meer en meer algemeen, droog weder kan echter voor de latere soorten gunstig werken. Van Kool zaad was heden ongeveer 3 last tor markt, zonder uitzon- dering verre van droog; men betaalde voor het bestc 12 a 12,50, het mindere 10 a 11. Tarwe met zeer weinig handel en onveranderd in prijs. Rogge 15 cents la ger, bij kleinigheden aan konsumtie te plaatsen. Bij partij te vergeefs lager aangeboden. Boekweit bijna zonder vraag en daardoor, hocwel niet ruim aangevoerd, 90 cents lager en zoo voornamelijk ter verzending naar Friosland langzaani opgeruimd. Garst. Van nieuwe Winter waren eenigo partijtjes aan de markt. De kwaliteit was zeer goed van stuk, maar buitengewoon vocli- tig, zoodat het meercndeel niet zwaardcr was dan 93 a 95 IP Voor 93 ffi betaalde men /5a 5.25 Van jarige waren slechts enkele partijtjes aan de markt die tot genoteerde prijzen zijn verkocht. Ilaver in alle soorten onveranderd in prijs, voor verzending werd echter weinig gevraagd. Gort ruim aange boden, maar met zeer beperkte vraag, zoodat, hocwel men 50 cents lager kon koopen, weinig is verkocht. Noteringen. Tarwe 130 IP oude en jarige roode 10,60 a 10,80; 127 ffi dito witte/10,50 a 10,70; 127,130 IP nieuwe roode 10,20 a 10,90; 127 IP dito witte /10,30 a 10,50. Roagc. 120, 123 ffi Inlandsche 6,50 a 6,80. Boekweit. 113, 116 IP grijze 6,65 a 7,05; 113, 116 IP zwarte 6,45 a 6,85. Garst. 96, 103 IP Winter 5,55 a 6,15. Haver. 78, 85 ffi Dikke4,15 a 4,60; 65, 68 ffi witte Voer 3,25 a /3,50; 68, 72 ffi zwarte dito f 3,35 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad/13,a 13,90. Gort. Grove 9,a 9,25; puike 9,50 a/9,75Parci-Gort 12,50 a 25. Olie. Raap- 40 Lijn- 29. Haarlem, 25 en 30 Julij. Kaas. Ter kaasmarkt aangevoerd 3661 sluks Zoelcm. Kaas; verkocht 3449 stuks (44 slapels) a 26,50 pcr 50 Ned. ffi. Garst 6,10 a 6,50. Rogge 7,25. Nieuw Kool zaad 13. Hoorn, 26 en 28 Julij. Kaas. Ter waag gewogen: 374 stapols of 97,412 Ncderl. ffi. Hoogste prijs per 50 Ned. ffi 27,50. Granen. Ter markt gebragt 72 mud, als: 5 mud Rogge 8 a 663 mud Garst 7,25 a 6. 3 mud Vale Erwten en 1 mud Bruine Boonen 14. Boter 56 a 60 cents per sluk. Eijeren 2,50 a 2,90. 30 Julij. Vet Vee. Aangevoerd; 18 Kalveren; 487 Sclia- pen, 12 Varkcns. Leiden, 27 en 28 Julij. Vee. 69 Kalfkoeijen 122 a 195; 136 Vette dito 142 a/ 230; 92 vette Kalveren 19 a 56; 27 nuchlere dilo 4 a 12,50; 36 rnagere Hamels 10,50 a 16; 270 vette dito 18 a 25; 30 magere Varkcns 15 a 27 62 Biggen 7 a 14. Boter. 3660 Ned. ffi. le kwal. 44 a 50, 2e kwal 34 a 43, per Vat; /1,10 a 1,25 en 0,85 a 1,074 per Ned. ffi. Granen. 20 mud Winlertarwe 11,50 a 12; 16 mud Zomertarwe 9,50 a 10. 30 mud Winter Rogge 7,50 a 8. 20 mud Garst 5,50 a 6L; 12 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 24 mud zwarc Haver 4,50 a 5 24 mud e r n P3 Win rigting D- kr. N. ffi Barom bij 0°. Tu Fah. Aewuk der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 22 8 zw. 0,0 755,69 63,7 3,4 0,80 2,9 Bowoikt. 2 zw. 13,0 54,22 65,1 6,3 0,62 1,1 Zw. hewolkt. 10 wzw. 0,5 55,46 56,1 5,4 0,88 3,1 Bijnahelder.* 23 8 wzw. 4,5 57,40 63,1 4,1 0,70 0,5 Zw. bewolkt. 2 wzw. 5,0 58,09 68,4 3,2 0,46 0 Bewolkt. 10 zzw. 0,5 56,64 56,5 5,2 0,92 0,8 Betr. regen. 24 8 wzw. 3,0 53,94 61,2 4,1 0,84 6,6 Zw. hewolkt. 0 wzw. 3,5 54,34 63,0 8,6 0,78 0,1 Bewolkt. wzw. 0,5 54,05 55,2 6,5 0,95 0,3 Zw. hewolkt. 25 8 nw. 1,0 54,70 61,7 5,8 0,72 0 Bewolkt. 2 nw. 12,0 55,82 65,8 5,9 0,67 0 Idem. 10 nw. 5,0 57,15 55,2 6,7 0,94 0,3 Betrokken. 26 8 wnw. 4,0 58,03 55,2 12,4 0,79 1,3 Zw. bewolkt. 2 wnw. 7,0 57,82 61,0 11,0 0,58 1.0 Idem. 10 w. 0,5 58,01 51,4 10,6 0,91 0,2 Bewolkt. 27 8 wnw. 0,5 57,00 60,8 7,0 0,59 0,1 Ligt hewolkt. 2 nw. 2,5 57,33 64,9 7,2 0,52 0 Bewolkt. 10 w. 0,0 57,30 54,0 8,3 0,93 1,2 Zw. bewolkt 28 8 z. 0,5 55,72 60,1 7,9 0,76 0 Idem. 2 zzw. 0,5 55,21 62,2 10,1 0,72 0,1 Idem. 10 nno. 0,0 55,26 57,9 4,5 0,91 0,4 Zw. bew. ree 7 e 4 en 5 u onweder. ligte dito f 3,75 a 4. 5 mud Duivenboonen /8a 8,50. 9 mud Paardenboonen /7a 7,50. Purmerende 31 Julij. Kaas. Middelbare en kleine 28. Aan de stads waag zijn gewogen 161 stapeis of 41,548 Ned. ffi. Boter/1,10 per Ned. ffi. Eijeren. Kippen- /2,60; Eenden-2,80. Vee. 728 Schapen en Lammeren en 52 Runderen; handel flaauw. 140 vette Kalveren, 55 a 75 cents pcr Ned ffi; vlug; 50 nuchlere dito 4 a 15, vlug; 75 vette Varkcns, 44 a 49 cents per Ned. ffi; alles vlug verkocht. 24 magere dito,/14 a/20; 68 Biggen, 6 a 7,75; matig vlug. Wol. De prijs is in de afgeloopen week gebleven op/ 1,60 per Ned. ffi. Rotterdam, 30 Julij. Granen en Zaden. Tarwe. Witte met kleinen aanvoer, waardoor de beste partijtjes als voren genomen werden, tcrwijl gewone en mindere soorten alzoo moeijeiijk te plaatsen waren. Roode en Poolsche op vorige koersen met weinig omgang. Puike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakmaat 10,10 a 11,25; goede dito 9,70 a 9,90; afwijkende soorien/9 a 9,50; 156, 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 365 a 390; 158/2 ffi Witbonte Poolsche 375; 160/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 358 2400 Kilo Nello (133, 134 ffi) Rostocker375. In pu- biieke Veiling circa 60 Last: 118, 126 ffi min en meer B.S. f 288, 330. Rogge. Zeeuwsche schaarsch aangevoerd, echter door de hooge verhoitding tegenover de zware Buiten- landsche nagenoeg zonder koopers. Buitenlandsche soorten op de vorige verlaagde koersen nog met weinig omgang. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat/7,75 a 8,10; dito Noordbraliandsche Overm. /7,40 a 7,60; goede en mindere /7 a 7,25; 152, 154/2 ffi Koningsberger/220 a 225; 152, 153/2 ffi Dantziger 213, 215; 152/2 ffi Pruissische 212; 146, 148/2 ffi Gaiatz 192, 190. Garst. Zeeuwsche als voren. Van Nieuwe waren eenige partijtjes ter markt, echter nog meer of minder wak en donker van kleur, welke van 5 tot 6 genomen werden. Jarige Overm Zeeuwsche en Vlaam sche Winter en Zomer zakmaat /4,75 a 6,40. Haver onver anderd. Goede en puike korte 3,80 a 4,90; dito lange 3,50 a 4,25 Afwijkende soorten f 1,90 a 3. Boekweit op vorige koersen met beperkte vraag. Noordbraliandsche/280 Fransche 2100 kilo netto 225 a 235. Erwten langzaam als voren Puike Schnkkers 11,25 a 11,75; andere puike groote/10,75 a 11,25; puike kleine/10,50 a 11; mindere /8a 9,25; witte 8 a 9; Zeeuwsche graauvve 8 a 10,25; Oostzee dito /10 a 14. Boonen. Witte en Bruine als voren minder gevraagd. Puike Witte Walchersche 12,75 a 13,25; dito Zeeuwsche 12 a 12,50; mindere/9 a 11. Puike Bruine Walchersche 14,50 a 15,50; dito Zeeuwsche/14,25 a 14,75; mindere/11 a 12,50 Paardenboonen /6,75 a 7,80. Duiven boonen 7 a 9. Koolzaad. Van Nieuw waren eenige par- tijljes aangevoerd, waaronder geen regt droog voorkwam en voor 52 a 66 verkocht werd en een puik partijtje iets hooger. Van Lijnzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Hennepzaad. Inlandsch/ 265. Kanariezaad als voren, 8 a 10. Meekrap weinig geveild; de vraagprijzen voor mooije Onbe- roofde waren meest 30 waartoe geen kooplust was. Rijp, 25 Julij. Kaas. Hoogste prijs 28; aangevoerd: 29 stapeis, 4335 stuks of 8735 Ned. ffi. Boter 55 a 574 cents per 4 Ned. ffi. Eijeren 2,40 a 2,50. Schagen, 26 Julij. Vee. Paarden 50 a 125. Veulens 45. Stieren 60 a 140. Magere gelde Koeijen 100 a 125; vette dito 180 a 210, of 55 a 65 cents per Nedl. ffi. Kalf- Koeijen 150 a 225. Nuchtere Kalveren 8 a 15. Magere Schapen 13 a 18; Vette dito/18 a 26,50. Lam meren 8 a 17. Magere Varkens 14 a 26. Biggen 4 a 6. Kippen 40 a 75 cents. Duiven 10 a 80 eents. Boter. per kop 724 cents, of 964 cei)ts. per Ned. ffi. Kaas. 25 a 50 cents per Ned. ffi. Eijeren. Kippcn- 2,20. Eenden- 2,60. Drukkerij van Eonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4