- 159 ABYMTMTOE, Haarlemmermeer. Landbouw. Sti0csoubeu. Te IIuiir, In 2 Perceelen, Uit de Hand te Hoop Be Ondergeteefeenden Marktberigten. VERKOOPING van GRASGEWAS VERHURIXG van BOUWLAND. TE MB IIP: 7 k 8000 Roode Oude DAKPANNEN. hezwaar welligt later eenige ondersteuning uit de polderkas zal behoeven. 9°. Yoor notificatie worden aangenomen de mede- deelingen, dat Gedeput. Staten van Noord-Holland het besluit tot onderhandsche verkoop van grond aan C. Apfeld hebben goedgekeurddat Dijkgraaf en Hoogkeemraden van Bijnland de suppletoire begroo- ting voor de dienst van 1860 hebben goedgekeurd, en dat het provinciaal subsidie tot verbetering der wegen in 1860 ad f 13,000.reeds is ontvangen. 10°. Na onderzoek der geloofsbrieven van den ge- kozen Hoofd-Ingelandden heer J. A. B e ij e r i n c k wordt tot diens toelating besloten. 11°. Een adres van den heer Mr. A. A. Delcourt van Krimpen, daarbij 48 bewijzen van adhaesie inzendende, aan het door hem c. s. gedaan verzoek tot verbetering van den watertoestand des polders welk stuk reeds geruimen tijd ter visie van de Hoofd- Ingelanden heeft gelegenwordtten gevolge van de reeds genomen besluiten tot verbetering der stoom- tuigenvoor kennisgeving aangenomen. 12°. Naar aanleiding van een voorstel van Jhr. H. G. Barnaart, wordt aan het Dagelijkseh bestuur een onderzoek opgedragen naar die wegenwelke niet zijn begrepen in het tegenwoordige plan tot begrinding, en in de eerste plaats verbetering zouden behoeven. 13°. llierna gaat de vergadering uiteen. E. W. van Bred erode, Secretaris. Woensdag 1 Augustus heeft eene vergadering van Hoofd-Ingelanden plaats gehad. De heer J. A. Beijerinck heeft als Hoofd-Ingeland zitting geno men. De toestand van den Leegliwater is ter sprake gebragt. Yolgens den heer B e ij e r i n c k gaf het gebrek geen reden tot ernstige bezorgdheid en was reeds sints lang aanwezig; dat het gebouw onder- loops waszeide hijwas onmogelijkwaarschijnlijk was het lekwater alleen afkomstig van het in den omtrek der machine nedervallend regenwater. Het voorstel van het Bestuurom als voorzigtigheids- maatregel een kistdam in de Bingvaart te leggen, met openingen voor het uitstroomen van het water, werd verworpenmaar daarentegen aangenomen het voorstel van den heer B e ij e r i n c k tot het leggen van een dam aan de binnenzijde, om een beter onderzoek naar de oorzaak van het doorlekken mogelijk te maken. Van 1 tot 7 Augustus 1860 zijn bij den Burge- lijken Stand aangegevengeboren 2 mann.2 vrouw. geslacht, te zamen 4; overleden 2 mann., 0 vrouw. geslacht, te zamen 2; levenloos aangegeven geene; ondertrouwd 4 paren; gehuwd 1 paar. In de N. R. C. van 31 Julij leest men het vol- gende berigt Gisteren middag en avond had alhier het volgende plaatsEr werden door den notaris eenige perceelen vlas geveild. Een der daarbij belanghebbenden (een vlasbouwer) uit de omstreken van Dordrecht herkom- stig, werd bij herhaling met woorden en daden be- leedigd door een inwoner dezer gemeentedie in een staat van verregaande dronkenschap verkeerde en zelfs stoornis in de verkooping te weeg bragt. In plaats van de politie in te roepenom een einde aan deze ongeregeldheden te maken, heeft de kastelein, in wiens herberg dit plaats greepdien persoon de deur uitgezet; doch de beschonkene schijnt later terug te zijn gekomen en het bij bovengenoemde vlasser zoover te hebben gebragt dat deze zich met een stok heeft verdedigd. Daarna is de hulp of adsistentie ingeroepen van een rijksveldwachteren deze heeft genoemden vlasser geboeid naar Haarlem getransporteerd. Dit verwekte zooveel opzien onder de alhier nog aanwe- zige vlasbouwers, dat zij ten getale van vijf, met een paar ingezetenen uit deze gemeente naar even gemelde stad gereden zijn, om, ware het mogelijk, bij den officier van justitie te verkrijgendat de arrestant voorloopig werd losgelatente meer omdat zijne drukke zaken alhier dringend zijne tegenwoordig- heid eischten, terwijl men het er voor hield, dat de dronkenschap des anderen van alles de oorzaak was en hij toch altijd, om zich te verantwoordenkon worden gedagvaard. Dit alles bleef eehter zonder eenig gevolg. Hij is in arrest gebleven. Dit berigt had reeds onze aandacht getrokken, doch wij namen het niet over, daar wij toen niet in de gelegenheid waren om te onderzoeken of de voorstelling van het feit juist was. In de Amsterd. Courant van 7 Augustus leest men het onderstaande ingezonden schrijven van den Burgemeester Pabst, waardoor een ieder dus in staat is gesteld zich een eigen oordeel over het gebeurde te vormen. Haarlemmermeer, 5 Augustus. Mynheer de Redacteur In uwe Courant van 2 Aug. 11. wordt een berigt uit Haarlemmermeer overgenomen (N. R. Courant van 31 Julij), dat ik mij verpligt acht te verbeteren. H. v. d. V., opzigter van eenige vlasplukkersis den 30sten Julij door den brigadier der rijksveldwacht aangehouden en voor mij gebragt, omdat hij iemand met een stok op den openbaren weg had geslagen en zich had verzet tegen dien ambtenaar, zoodat hij werd verhinderd in de waarneming zijner bediening de kleederen van den brigadier waren gescheurd en deze had eene ligle wonde bekomen. In zijn verhoor heeft II. v. d. V. aan mij verklaard, dat hij den persoon van M. meer dan vier of vijf malen met een stok opof tegen het hoofd had geslagenlater heeft hij opgegeven dat M. hem had aangevallen en beproefd had te slaan, en dat hij zich tegen den brigadier heeft verzet, omdat hij geen lust had te gehoorzamen aan de bevelen van dien ambtenaar. Na deze vcrklaring heb ik hem doen overbrengen naar Haarlemen gesteld ter dispositie van den heer officier van justitie aldaar. H. v. d. V. vvoonde vroeger in deze gemeente en stond toen ongunstig bekend. Z. B., ten wiens huize en met wiens hulp hij zich tegen den brigadier heeft verzetstaat zeer ongunstig bekend en is reeds her- haalde malen veroordeeld. De Burgemeester van Haarlemmermeer Pabst. De bedoelde persoon is zonder in verhoor te zijn geweest weder op vrije voeten gesteld en heeft proces- verbaal tegen den veldwachter laten opmaken. De ingezonden brief van J. van der Poel heeft voor- zeker op dezelfde zaak betrekking, daar men een na- genoeg gelijkluidend berigt in de N. R. C. van 5 Au gustus, als vervolg op het vroeger medegedeeldeleest. Door verschillende ingezetenen wordt de wensch te kennen gegevendat het inrijden der ponten wat gemakkelijker werd gemaaktbij sommige der ponten zijn in de laatste dagen herhaaldelijk ongelukken aan de rijtuigen gekomen. Ook zag men gaarne dat de grove puindie bij den oprid van eenige bruggen is aangebragtgevlakt werddaar het oprijden hierdoor moeijelijk is gemaakt. H. Peereboom, die, gelijk in n°. 29 werd berigt, in voorloopige bewaring was gesteld, is weder ontslagen. Het veenland in den Lisserbroekpolder, den lsten Augustus geveildis opgehouden. '■I i Het bestuur der Koninklijke Landbouw-Vereeniging heeft bij circulaire aan de leden en bij advertentie bekend gemaakt, dat zij tot haar leedwezen moet meldendat de beproeving van stoomwerktuigen geen plaats zal hebben, daar de Engelsche fabriekanten er bezwaar in gevonden hebben de werktuigen tot den wedstrijd in te zenden. De werkzaamheden zijn thans geregeld als volgt Donderdag 9 Augustus. Beproeving van koorn- maaiwerktuigen voor de jury en de leden; Frijdag 10 Augustus. Idem voor het publiek; Zaturdag 11 Augustus. Yergadering en diner. 15 Augustus: Paardenmarkt te Room. Haarlemmermeer, 6 Aug. 1860. Mynheer UEd. zult mij verpligten met het volgende te plaatsen in het Weelcblad van Haarlemmermeer. Er is in den laatsten tijd in deze gemeente veel gesproken over het al of niet noodzakelijke, dat onze Burgemeester in plaats van in eene andere in deze gemeente wone. In de vorige week is hier iets voorgevallen hetwelk over die zaak een helder licht verspreidt. Donderdag laatstl. vervoegde zich bij den Burgemeester iemand, welke, als vreemdeling hier verkeerende, op eene zeer ernstige wijze meende be- leedigd te zijn door personen alhier wonendeom van die zaak Procesverbaal te laten opmaken doch zulks kon door den Burgemeester niet geschieden omdat aldaar aan zijne woonplaats (te Heemstede) de Secretarie niet wasdaarna vervoegde genoemde vreemdeling zich den volgenden dag ter Secretarie dezer gemeentedoch kon ook daar niet worden geholpen om reden dat de Burgemeester daar niet waseindelijk werd hij Zaturdag na den middag zoo laat geholpendat hij ook op dien dag niet meer naar huis kon (naar de omstreken van Dordrecht), zoodat hij daarmede moest wachten tot Zoudag mor- gen. Mij dunktwaar zoodanige feiten spreken daar is geen betoog langer noodig. UEd. Dv. Dienaar, J. van der Poel. Mynheer Ik neem de vrijheid UEd. te verzoeken het onder staande te plaatsen. Op de vergadering van den Gemeenteraad van den 21sten Junij was ik tegenwoordig en vernam aldaar het volgende: Door het lid A. 't Ilooft werd voor- gesteldom L. van der Beek in den hoofdelijken omslag met f 10.te verhoogen. Na eenige woor den wisseling tusschen de leden 'tHooft, Knaap en den Yoorzitter, is deze zaak blijven steken en niet in omvraag gebragten nu zie ik tot mijne verwonderingdat er in de notulen van die verga dering is opgenomen, dat van der Beek door den Kaad is verhoogd met 10.en, om het werk de kroon op te zettenzie ik in N°. 34 van uw blad, dat die notulen door den Baad zijn goedgekeurd. W. IIagoort. EN 1°. Op Donderdag 16 Augustus 1860, ten 11 ure, ten Huize van J. Knol aan het Kruisdorp, YERKOOP van GBASGEWAS van 28 Bunders WEILAND, aan den SloierwegIIII N°. 5 en GG 20. 2°. Op Woensdag 22 Augustus 1860, ten 10 ure, ten Huize van Kamferman, op het RieilandYEB- KOOP van GBASGEWAS, Afd. FijfhuizenC 9, groot ongeveer 6 Bunders. YEBHUBING van BOUWLAND, Afd. RijkA A 8, groot 10 Bunders. Breeder bij Biljetten en Notitien gratis te bekomen bij den Notaris BAKKEB SCHUT, te Haarlemmermeer. met of zonder Woning: 118 BUNDEBS goed in Gewas staand BOUW- en WEILANDgelegen te Haarlemmermeeraan den IJiceg. Franco te bevragen bij den Notaris D o LLEMANte Heemstede. Het uitmuntend staande GBASGEWAS (ETGBOEN) van VIEB BUNDEBS LANDom te maaijen. Te bevragen op Sectie O ON°. 2te Haarlemmermeer. Franco te bevragen bij den Bouwman P. LANSEB op Sectie KK, N°. 29, in Haarlemmermeer. brengen ter kennis van vele Ingezetenen dezer Ge meente dat B. OUDEJANS wonende op Sectie H H Kavel N°. 30, aan den Kruisweg alhier, HUN, bij een tegen-natuurlijk afkalven hunner Koeijen, zeer goed heeft voldaan, en durven genoemden OUDE JANS voor dusdanige Hulp en bij Veeziekte gerus- telijk aanbevelen. Haarlemmermeer, 8 Augustus 1860. COBNELIS EDITS. D. NIEUWENHUIZEN. Jb. KATS. M. TANIS. Amsterdam, 6 en 8 Augustas. Vee. Runderen le kwal. 180 a 210, 2e kwal f 170 a 200, 3e kwal 160 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 140 a /200. Schapen /28 a 34. Varkeris 50 a 54 cents per Ned. fit. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche/45 a 48, Kuindcr 47 a f 48, Kamper 47 a 49, Deventer 41 a 45, Zwolscha 45 a 48. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend128, 129 ffi bonte Poolsche f 355; 127 ffi nieuwe Friesche/330 a/Zuan 132 ffi oude roode Poolscbe f 375. Rogge tot voorgaande prijzen met goeden ban del126 ffi Pruissische /212; 124 ffi dito 205; 121 ffi Galatz 188119 ffi Nerva /185; 117 It* jarige Petersb. 178, 180; 118, 119 dito/ 180, 182; 120 ffi dito 188, 190; 119 ffi Archangel 183. Garst iets hooger verkocht; 111 ffi Koningsberger f 210. Koolzaad

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3