140 - WATEEHOOGTE en WEKKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 28 Julij des middags tot op den middag van 4 Augustus 1860. X 1% hooger; op 9 v. Olie in Sept. X 75%; Oct. X 76% Nov. X 77% Lijnzaad 5 a 10 hooger; 104, 105 ffi Ar changel/ 295; 108 ffi Bombay 340, 345. Olie. Raapolie dadelijk en op levering merkelijk hoo ger; op 6/w. 4.3%Vliegend /42, 42% Lijnolie dadelijk en op levering iets aangenamer; op 6/w. 31 J; Vliegend 30% Hennepolie op 6/w. /37%; Vliegend /36. Koeken. Raap- per 1040 st. 70 a 75. Lijn- per 104 st. 11 a 14. Kaas. Goudschc geschept 16. Alkmaar, 3 Augustus. Kaas. Aangevoerd 708 stapels of 155,685 Ned. ffi; kleine 28, kommissie 28, middelbare 30; laagste prijs/ 18,25. 4 Augustus. Heden was er voor het eerst nieuw Zaad ter markt, dat echter door de overhaasting nog niet goed droog is. De korrel is goed en wanneer de oogst droog biunen kan ko- men, mag men mooi zwaar goed vervvachten. Garst werd tot 6,50 verkocht. Zaden. Koolzaad 13,25, geel Mos- terdzaad/15, Karweizaad 15,75. Broek in Waterland, 2 Augustus. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 52 stapels5490 stuks of 10,736 Ned. ffi; prijs 27,75. Delft, 2 Augustus. Boter De markt was heden weder flaauwer; le kwal./52 a 54; 2e kwal. 48 a 51. Dordrecht, 2 Augustus. 'Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige en nieu- we Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden kleiner dan vorige week en ging iets beter van de hand; jarige tot/11,50 a 12, nieuwe tot 10,50 a 11; dito geringe en afwijkende 9,50 a 10. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. iets trager, tot 10 cents lager met meer vraag, 7,50 a 7,90; 140/2 ffi jarige Archangel van het zolder is tot 188 a 195 naar kwal. te koopen. Garst. Jarige Winter en Zomer werd weinig meer getoond; jarige Zeeuwsche; Flakkeesche en Overm. Winter 5,50 a 6,50, dito Zomer 5,60 a 6,30. Nieuwe Winter met cenigen aanvoer uit Flakkee en het Overmaassche meerendeels wak en wankleurig, tot 5 a 5,60 naar deugd verkocht. Spelt onveranderd en tot 3,40 a 3,60 aange- boden. Inl. Haver traag en 10 cents lager afgegeven; Zeeuw sche en Inl. Voer /3a 3,50, dito Dikke/4,50 a 5. Boek- weit zonder kooplust tot verlaagde prijzen aangebodenals Bosscher en Geldersche tot 265 en Fransche geringe kwal. tot 190. Boonen, Paarden- en Duiven-werden niet meer aangevoerd. Bruine werden bij gerijven duurder verkocht, 12,50 a 13,50. Witte zeer weinig ter veil, noteren 11 a 12 nominaal. Erwten. Blaauwe werden weinig meer gevraagd, goed kookende waren tot 9,50 a 10 en mindere tot/8 a 8,40 gemakkelijk te koopen. Witte vonden tot iets lager prijs meer aftrek, Koningsb. 8,10 a 8,20. Koolzaad. Jarig zonder handel. Van nieuw was uit Zeeland en het Overmaas sche ruim 40 last aangevoerd, zeer verschillend in kwal.niet droog, doch goed van graan, is tot 60 a 65 naar kwal. aan Olieslagers verkocht. Op 9 v. Olie in het Najaar kon men tot X 73 koopen. Lijnzaad met meer handel; 110 ffi Riga tot 290 verkocht, 112 ffi Odessa werd op 330 gehouden. Kanariezaad stil, was tot 9 a 9,70 te koopen. Olie. Raapolie Vliegend vond tot 40|goede vraag, op het Najaar minder begeerd, was tot/41 a -41% te bekomen. Lijnolie onveranderd; Vliegend tot 30% te koopen. Raap- en Lijnkoeken lot genoteerde prijzen verhandeld; harde Raapk. 72 a 74, dilo Lijnk. tot 110 a 115. Groningen, 7 Augustus. Granen en Zaden. Sedert ons vorig berigt is het weder on- gestadig gebleven van Woensdag tot Vrijdag heeft het niet, maar sedert Zaturdag 11. heeft het weder veel geregend. Het snijden van Koolzaad is zoo goed als afgeloopenmet de Garst wordt men doze week gereed en met Rogge is men druk bezig, terwijl ook op enkele plaatsen met Mosterdzaad een begin ge- maakt is. Hot bcschot van Koolzaad blijft als vroeger opgegeven en valt dus nog al tegenGarst levert cen middelmatige op- brengst. Koolzuad. De aanvoer was Vrijdag 11. nog klein, circa 20 a 25 last, alles min of meer nat en zelfs het beste verre van droog; men betaalde daarvoor/10 a 12,25 naar kwal. Heden was de aanvoer circa 130 last, van kwaliteit als vroeger, zeer enkele partijtjes iets beter; vraag voor verzending bestond er weinig, maar olieslagers betaalden 10 a 12,50 naar deugd, terwijl de zeer weinige belere partijtjes tot boven de 13 opbragten. De aanvoer is meest opgeruimd. Tarwe noteert men 10 cents hooger, maar er ging weinig of niets in om. Rogge werd Vrijdag 15 cents lager genoteerd en bij eenige partij nog al wat daar beneden afgegeven; reeds gisteren was er iets meer vraag en heden herstelde het artikel zich bijna van de dating van Vrijdag, terwijl de konsumtie meer begeerte tot koopen toonde en de houders algemeen hooger hielden ook voor verzending zijn nog een paar partijtjes genomen. Boekweit zeer weinig aangeboden en door vraag voor verzending 30 a 35 cents hooger verkocht Nieuwe Winter Garst werd door ruimer aanbod en totaal gebrek aan vraag Vrijdag merke lijk lager afgegeven; heden werden tot dien koers de beste partijtjes geplaatst, maar het meeste was nat en slecht van kleur. Haver in alle soorten iets hooger dan heden voor 8 dagen. Gort bijna zonder handel. Raapolie hooger belaald. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode f 10,80 a 11,— 127 ffi dito witte/10,70 a 10,90; 127, 130 ffi nieuwe roode10,30 a 11,— 127 ffi dito witte/10,40 a 10,60. Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,45 a 6,75. Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,90 a 7,40; 113, 116 ffi zwarte 6,70 a/7,20. Nieuwe Garst. 93,99 ffi Winter/4,10 a 5,10. Haver. 78, 85 ffi Dikke/ 4,25 a 4,65; 65, 68 ffi witte Voer 3,40 a /3,65; 68, 72 ffi zwarte dito 3,40 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 10,50 a 13,40. Gort. Grove 8,75 a 9,puike 9,25 a/9,50; Parel-Gort 12,50 a 25. Olie. Raap- 41 Lijn- 29. Haarlem, 1 en 6 Augustus. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 3099 stuks (36 stapels) Zoetem. Kaas a 26,50 per 50 Ned. ffi. Koolzaad: 40 mud a 12,65. Hoorn, 2 en 4 Augustus. Kaas. Ter waag gewogen van 27 Julij tot heden: dagelijk- sche weging 17 stapels of 5013 ffi, Donderdagsche markt 285 stapels of 72,380 ffi, te zamen 302 stapels of 77,393 ffi. Prijs: hoogste 28,50, middelste 25, laagste 22. Granen. Ter markt gebragt 97 mud, als: 5 mud Rogge 8 6 mud Tarwe 11,50 a 10; 83 mud Garst 6,50 a 6. 3 mud Koolzaad 12. Boter 55 a 58 cents per stuk. Eijeren/2,50 a 2,70. Langstraat, 2 Augustus. IIooi 10 all de 1000/2 Ned. ffi. Vlas met ruimen handel van het te veld staande gewas, men besteedt tot/500 per bunder voor de beste kwaliteit. Onder Berlichem vindt men een stuk Vlas, waarvan de lengte op 1% Ned. el gerekend wordt; knop en Stengel zijn uitmuntend. Hop met weinig omzet tot vorige prijzenhet nieuwe gewas staat zeer goed. Leiden, 3 en 4 Augustus. Vee. 66 Kalfkoeijen 124 a 196; 179 Vette dito 145 a 23093 vette Kalveren 19 a 6528 nuchlere dito 4 a 13; 56 rnagere Hamels 12 a 18; 347 vette dito 16 a 27; 54 magere Ooijen 12,25 a 17 34 magere Var- kens 15 a 28; 110 Biggen /6a 14. Boter. 3780 Ned. ffi. le kwal. 44 a 50, 2e kwal. 34 a 43, per Vat; 1,10 a 1,25 en 0,95 a 1,07% per Ned. ffi. Granen. 26 mud Winterlarwe 11,50 a 12; 20 mud Zomertarwe 9,50 a 10. 37 mud Rogge 7,50 a 8. 29 mud Garst 5,50 a 622 mud Chevalier dito 6,50 a 7,50. 30 mud zware Haver 4,50 a 5; 20 mud ligte dito f 3,75 a 4. 5 mud Duivenboonen /8a 8,50. 7 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 2 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Heden was de aanvoer weder uiterst gering, houders waren zeer hoog gestemd, koopers daarentegen geretireerdvoor Walchersche werd 12 a 13 naar deugd betaald Zeeuwsche 10,75 a 11, een enkel par- tijtjo is tot 11,35 gekocht. Zeeuwsche Rogge is tot/7,85 a 7,90 verhandeld. Van nieuwe Winter Garst waren twee partijtjes ter markt, die onverkocht bleven uithoofde der natle kwaliteit. Boonen. In Walchersche Witte en Bruine, die veelal opgeruimd zijn, ging niets om. Dito Paardenb. niet ge toond. Walchersche Groene Erwten niet ter veil. Kool zaad. Van nieuw Winter was plus minus 900 mud ter markt mooi van korrel en kleur, maar niet droog, hetwelk gedeelte- lijk aan olieslagerij verkocht is tot 11 a 12; een partijtje jarig van het zolder werd te hoog gehouden om tot zaken aan- leiding te geven. Bij aanhoudend droog weder kunnen wij aan- staande week eenigen aanvoer ter markt hebben. Olie. Patent- 44, Raap- 41%, Lijn- 34. Purmerende7 Augustus. Kaas. Middelbare 30, kleine 28. Aan de stads waag zijn gewogen 228 stapels of 65,000 Ned. ffi. Boter1 per Ned. ffi, met varierende prijzen. Eijeren. Kippen- /2,50; Eenden- 2,80. Peren 4,50. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. d WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN 25 SS u us w w IN DE RINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. H 52 bij den bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantal O CRUQUIUS. LEEGHWA- TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Julij 28 0.63 4.77 4.77 4.77 4.80 a B 1 B B B 29 0.62 4.74 4.76 4.77 4.77 a B B B B B B 30 0.62 4.73 4.76 4.76 4.76 B B B B B B B 31 0.62 4.75 4.76 4.76 4.77 B B B B B B B B B Aug. 1 0.62 4.75 4.75 4.76 4.78 J» B B B B B B B 2 0.62 4.76 4.76 4.77 4.78 D B B B B B B 3 0.62 4.76 4.77 4.75 4.78 B B B B B B B 4 0.62 4.77 4.76 4.76 4.78 B B B B B B B B e_ c n c 50 Z Win rigting D- kr. N.ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen j regen. j Opmerkin gen. 29 8 n. 0,0 755,76 57,2 11,0 0,85 0,5 Zw. bewolkt. 2 10 n. 1,0 56,08 64,8 4,3 0,92 0,9 Idem. n. 0,0 58,89 57,0 5,6 0,93 5,5 Idem. 30 8 nno. 2,5 61,51 61,2 7,0 0,67 0 Idem. 2 nnw. 5,5 62,29 63,3 9,2 0,58 0 Bewolkt. 10 nnw. 0,5 62,55 56,1 6,5 0,79 0 Zw. bewolkt. 31 8 nnw. 3,5 61,80 61,2 7,0 0,61 0 Idem. 2 nnw. 2,5 61,72 61,9 7,6 0,58 0 Bewolkt. A. 10 wnw. 0,5 62,36 55,8 6,8 0,90 0 Helder. 1 8 zw. 0,0 62,24 57,9 9,5 0,91 0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 3,0 61,54 61,3 10,8 0,80 0,1 Idem. 10 w. 0,0 60,69 57,4 5,2 0,92 0 Idem. 2 8 w. 0,5 59,45 59,7 - 7,7 0,78 0 Idem. 2 wzw. 1,0 58,94 63,3 8,8 0,63 0 Idem. 10 wnw. 0,5 58,12 57,2 5,4 0,89 0,1 Idem. 3 8 w. 1,0 55,67 62,6 4,9 0,77 0,1 Idem. 2 w. 4,0 53,86 66,9 5,2 0,54 0 Idem. 10 wzw. 0,U 51,58 56,8 5,8 0,93 0 Bewolkt. 4 8 w. 0,5 59,19 61,0 6,5 0,92 1.7 Betrokken. 2 w. 2,0 48,58 61,9 10,3 0,87 0,3 Zw. bewolkt 10 w. 1,5 51,73 59,7 - 4,7 0,91 0,1 Idem. Van 3 tot 4% ure onweder. Vee. 1010 Schapen en Lammerenmet flaauwen handel 120 vette Kalveren, 50 a 70 cents per Ned. ffi; redelijk vlugge handel; 40 nuchlere dito/ 6 a 15, vlug; 110 vette Varkens, 46 a 51 cents per Ned. ffi; alles vlug verkocht; 38 magere dito,/ 14 a/ 19; 192 Biggen, 6 a 7,50; redelijk vlug; 160 Runderen; met flaauwer handel, 37 Paarden. Wol. De prijs is in de afgeloopen week gebleven op/ 1,60 per Ned. ffi. Rotterdam, 6 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Wilte schaarscb aangevoerd en hierdoor prijshoudend. Roode en Poolsche aan consumtie ge- deeltelijk iets lager afgegeven. Puike Overm., Zeeuwsche eu Vlaamsche 1859 zakmaat 10,10 a 11,25; goede dito 9,70 a 9,90; afwijkende soorten /9a 9,50; 158, 160/2 ffi Oude Witbonte Poolsche 375 a 390; 157, 160/2 ffi Witbonte Poolsche 355 a 375 158, 160/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 355 a 358; 157/2 ffi Bovenlandsche Ris 343. Rogge. Zeeuwsche met zeer weinig aanvoer doch bijna zonder kooplust en alleen in lager verhouding te plaatsen. Buitenland- sche soorten met beperkten omgang. Puike Zeeuwsche en Vlaam sche 1858 en 1859 zakmaat 7,60 a 8; Noordbrabandsche Overm. dito 7,25 a 7,50; goede en mindere 6,50 a 7; 152, 154/2 ffi Koningsberger 212 a 225; 148/2 ffi Dantzi- ger 200; 148/2 ffi Petersburger 180148/2 ffi Galatz 188. Garst. Van Nieuwe Zeeuwsche was circa 200 last aangevoerd, dooreen iets drooger als vorige week, waarvan do beste meerendeels tot/5,30 werd genomen, lerwijl enkele weinigo uitgezochte 5,40 a 5,75 te noteren zijn. De mindere vondeu tot lager koersen slechts langzaam koopers. Jarige Overm,, Zeeuwsche en Vlaamsche Winter en Zomer zakmaat 4,75 a 6,40; 129/2 ffi Libau 187. Haver prijshoudend. Goede en puike korte 3,80 a 4,90; dito lange 3,50 a 4,25; af wijkende soorten /1,90 a 3. Boekweit meer aangeboden maar lager afgegeven. Noordbrabandsche 255 a 265. Fransche 2100 kilo netto /2I0 a 225. Erwten nominaal als voren. Puike Schokkers 11,25 a 11,75; andere puike grootc/10,75 a I I; mindere /8a 9,25witte 8 a 9Zeeuwsche graauwe /8a 10,25; Oostzee dito 10 a 14. Boonen. Witte en Bruine onveranderd. Puike Wilte Walchersche 12.75 a 13,25 dito Zeeuwsche 12 a 12,50; mindere /9a 11; puike Bruine Walchersche 14,50 a 15,50; dito Zeeuwsche/14,25 a 14,75; mindere /11a 12,50 Paardenboonen 6,75 a 7,60. Duiven boonen f 7 a 9 Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 200 last; de kwaliteit was, hoewel eenigzins vcrbeterd, bijna zon der uitzondering meer en minder wak en ruimde het aange- voerde tot de genoteerde prijzen op. Vlaamsch X 63 gestort. Zeeuwsch X 62% gestort. Overmaasch X 60 a 62% Roozen- burgsch X 63. Brielsch X 62. Vlaamsch X 58 a 62%. Zeeuwsch X 56 a 61%. Flakkeesch X 65 a 61 alles in zakken. Lijn zaad. 107/108 ffi Windau 245110/111 ffi dito 290. Hcnnepzaad op 265 a 270 gehouden. Kanariezaad als voren8 a 10. Meekrap vrij wat meer geveild dan de vorige week en alles op 30 gehouden, wclke prijs echter niet is betaald, dienten- gevolge is er weinig gedaan. Rijp, 1 Augustus. Kaas. Hoogste prijs 27,75; aangevoerd: 13 stapels, 1712 stuks of 3433 Ned. ffi. Boter 52 a 55 cents per Ned. ffi. Eijeren 2,40. Sehagen, 2 Augustus Vee. Paarden 70 a 150. Magere gelde Koeijen 90 a 120; vette dito 180 a 220, of 55 a 65 cents per Nedl. Nuchlere Kalveren 5 a 11. Magere Schapen 12 a 17; Vette dito 18 a 26. Lammeren 8 a 13. Magere Varkens 12 a 18. Biggen 4 a 6. Konijnen 30 cents. Eenden 25 cents. Driven 15 a 20 cents. Boter 70 cents per kop of 93 cents per Ned. ffi. Kaas 25 a 45 cents per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 2,20. Zierikzee, 2 Augustus. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 27 a 30; 1/1 dito 27 a 30; Onberoofden 27 a 30. Granen onveranderd. Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4