142 - Landbouw. Jufevnattanalc 2521tcb0tvtjb GRAAN-MAAIWERKTUIGEN YERSLAG VERWACHTINGEN YAN DEN 00GST De meesten ecliter begrepen niet vvaar het kwaad ze- telde; zij waren noch door de sommigennoch door de anderen overtuigd, en wenschte liclit te ontvangen van de deskundigen. In overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-IIollandwerd hiertoe besloten en de commissie Storm Buysing c. s. reeds in het voorjaar van 1857 benoemd, om het Polderbestuur en de Ingelanden althans met goeden raad bij te staan en daarmede den weg te banen, om hen uit den nood te helpen. Eerst anderhalf jaar later zag het rapport het licht onder den titel van Rapport der Commissie tot onder- zoek naar de middelen, welke zouden zijn aan te wen- den, om aan alle landen van den HaarlemmermeerPolder bij voorlduring eene behoorlyke waterontlasting te verze- keren. Haarlem, C. Zwaardemaker, 1858. De ongunstige toestand van den Polder was naar hare uitspraak in de eerste plaats toe te schrijven aan den onvolkomen en onvoltooiden staat, waarin hij is overgedragen. De waterberging bedroeg slechts nominaal /i3de hoofd- en kruisvaarten en de be- staande togten waren belangrijk verondiept en moesten noodzakelijk worden opgemaakt; de werking der stoom- tuigen leverde zeer onvoldoende uitkomstenzij behoefden belangrijke verbeteringen. Maar onder de vele omstandighedendie tot dien zoo ongunstigen toestand medewerkten, moest naar haar oordeel vooral worden gerangschiktde aanzienlijke hoeveelheid kwel- water, waarmede de Polder in ongunstige tijden wordt bezwaard. YAN IN DEN Wilhelmina-Polder hij Goes. Wij hopen in het volgend nommer nog het een en ander omtrent dezen belangrijken wedstrijd mede te dee- len en bepalen ons vooreerst tot het mededeelen van het RAPPORT van de JURY. Er waren vier werktuigen ter mededinging aange- komen; een vijfde uit Engeland overgezonden is, door nog niet bekende omstandigheden, niet teregt gekomen, ter wij 1 een zesde werktuigIlussey's Oraan- maaijerdoor Dray te Londen verbeterdreeds sedert drie jaren in den "VVilkelminapolder voorhanden niet heeft medegedongen. De mededingenden waren 1°. een een-paards-werktuig met eenen de schoven afharkenden arbeider, ingezonden en bestuurd door C u t h b e r tfirma R. Cuthbert C0., te Bedale in het graafschap York, zijnde dit werktuig een verbeterde llussey. 2°. het bekende werktuig van Burgess Key, het werktuig van Mac. Cormick, hetwelk zijdeling, door schroevenhet graan in eene zwade nederlegt. Het werktuig werd gevoerd door denzelfden werkman van de inzenders die, op Rusthoek te Loosduinenden grasmaaijer van Allan, van dezelfde fabriekantenbestuurd heeft. 3°. het werktuig van Wood in Amerikadoor Cranston te Londen ingezonden, met eenen de schoven afharkenden arbeider, hetzelfde werk tuig dat op Rusthoek, als grasmaaijer den derden prijs behaald heeft, en dat hier door denzelfden Engelschman werd bestuurd. De agenten in Nederland voor deze beide laatste werktuigen zijn Keijser en Swertz te Amsterdam. 4°. het vierde werktuig was de een-paards-graan- maaijer van Doctor Mazier in Erankrijkbe stuurd door diens agent te AmsterdamP e i g n a t. Bij de eerste proeve beschadigde dit werktuig zoodanig dat het verder geen deel aan den wed strijd heeft genomen, De aanhoudende regen van Donderdag 9 Augustus belette volkomen dien dag de voorgenomen proeven voor de keurmeesters en leden der Vereeniging te nemen, die alzoo uitgesteld zijn tot vrijdag namiddag, terwijl er des voormiddags voor het publiek gemaaid is, dat in groole hoeveelheid was toegestroomd. Bij de beoordeeling dezer werktuigen hebben de keurmeesters allereerst getracht om den prijs te bepalen waarvoor het graan door hen gemaaid wordt De inkoopprijste Londen geleverd is van n°. 1 264; n°. 2 510, n°. 3 420. Twintig ten honderd dezer sommen zijn gerekend voor onderhoud of vernieuwing in zes jaaren voor rente. N°. 1 52,40, n°. 2 102, n°. 3 84. 40 dagen jaarlijks zal men de werktuigen kunnen gebruiken, zoodat dan deze kosten dagelijks zijn n°. 1 1,32 n°. 2 2,55 n°. 3 2,10. Cuthbert en Wood behoeven elk twee, zich afwisselendeafharkers van het graan, waarvan de eerste zwaarder werk verrigten dan de laatste, n°. 1 3, n°. 3 2,50, Burgess Key behoeven eenen begeleider daags tegen 1,60. De voerlieden, daags van n°. 12 en 3 1.50. De gemiddelde kracht door de paarden aangewend, gemeten met eenen krachtmeter van B e c k e r te Arnhem, bedroeg van n°. 1 100 en n°. 2 en 3 310 Ned. pond. Terwijl het paard bij Cuthbert in een lemoen trekt en met den rug kracht uitoefentkan deze niet geheel door den krachtmeter aan den knuppel gehecht bepaald worden, zoodat deze hier geschat is op 150 Ned. pond. Yan een paard, tien uren daags werkende, kan niet meer gevergd worden dan eene krachtsaanwen- ding van 75 Ned. pond., zoodat de maaijers wissel- spannen zullen noodig hebbenhetgeen daags vor- dert voor n°. 1 4 en voor n°. 2 en 3 8. Alle deze sommen maken dus eene dagelijksche uitgaaf voor n°. 1/9,82 n°. 2/13,55 n°. 3/ 14,10. De aan elk mededinger toegewezen 2 0 Ned roeden te maaijen graan zijn door n°. 1 in 46n°. 2 in 40 n°. 3 in 44 minuten afgemaaid. Tegen 10 uur werkens gerekend, zou dit maken voor n°. 1/3,77, n°. 2 4,52, n°. 3 5,18 per bunder; maar terwijl hier bij elken omgang steeds de overhellende zijde van het graan gemaaidde lig- gende voorbijgegaan is, zullen werkelijk die kosten omstreeks de helft minder bedragenals voor n°. 1 f 1,88, n°. 2 2,26, n°. 3 2,59. De beide werktuigen van Burgess Key en Wood hebben haspels om het graan op de zaag te bezigen. Cuthbert heeft er geen. Het gewigt der werktuigen is van n°. 1 350 n°. 2 750, n°. 3 4S0 Ned. pond. De breedte van het geheele werktuig is van n°. 1 2,52, n°. 2 3, n°. 3 2.95 Ned. ellen. De breedte van de zaag of de breedte der snede is van n°. 1 1,55, n°. 2 en 3 1,77 Ned. ellen. De maaijers hebben dientengevolge elk de 20 Ned. roeden afgemaaid, n°. 1 in 15, n°. 2 in 12, n°. 3 in 14 gangen. De beide eersten zetten de zaag gemakkelijk uit het werk door eenen hefboom; bij Wood geschiedt dit moeijelijker. Het ligten van de snijdende gedeelten geschiedt bij Cuthbert met eene schroef aan het lemoen, bij Burgess door eenen hefboom aan de buitenzijde en schroef aan de binnenzijde, bij Wood door eenen hefboom aan de binnenzijde; bij alien genoegzaam even gemakkelijk. Burgess Key maken het wenden gemakkelijker door het wieltje aan de buitenzijde te kunnen verdraaijen met den hefboom. De tanden der zaag zijn gekapt bij Burgess Key, met gladde snede bij de beide anderen. Alle deze bijzonderheden zijn echter niet van dien aarddat zij aan een dezer werktuigende voorkeur verre boven de anderen schijnen te moeten doen toekennen. De lengte der afgemaaide stoppels was bij alien gelijk en zoo kort als 't mogelijk is om met de zigt te maaijen. Bij greppels in het land of tegen den grond liggend graan bleven de stoppels bij alien wel eens langeren alien overwonnen zwarighedendoor den stand van het graan veroorzaakt, op gelijke wijze. Alleen bestond er een aanmerkelijk onderscheid in de wijze waarop het graan op het veld werd neerge- legd. Bij Burgess Key kwam het graan hoogst regelmatig in eene zwade te liggenzonder dat er eenige halmen in de stoppels achterbleven en waar van 2 binders, in 2 uur 24 min., 354 regelmatige schoven hebben kunnen binden; van de 20 afgemaaide roeden namelijk. Bij Cuthbert daarentegen lagen de schoven onge- lijk gevormd en ruw daarhenen geworpenterwijl er vele halmen op den gang in de stoppels verspreid lagenwelke alzoo niet opgebonden werdenwelk gebrek eveneens, zoo niet meer, bestond bij W o o d. Bij Cuthbert bonden 2 binders in 2 uren 14 min. 390 onregelmatige schoven, bij Wood in 1 uur 45 min 273 groote zeer onregelmatige schoven. Het nederleggen van het graan was bij Burgess K e y zooveel beter dan bij de anderendat zulks naar het oordeel der keurmeesters, ruim de meerdere kosten, 0,38 per bunder, die dit werktuig boven dat van Cuthbert vereischtvergoeden. Aangenomen dat de beide andere werktuigen op gelijke wijze het graan nederleggen, zoo verdient Cuthbert de voorkeur omdat hij 0,71 minder dan deze per bunder vereischt. Ilieruit is van zelve voortgevloeid dat de keurmeesters hebben geoordeeld te moeten voordragen voor den eersten prijs van 500, het werktuig van Burgess en Key, voor den tweeden prijs, de gouden medaille, dat van Cuthbert, en voor eenen derden prijs, eene zilveren medaille, dat van Wood door Cranston ingezonden. OMTRENT DE IN DE PROVINCIE ETOORD-HOLLAND. De tarwe is op eeDe der voornaamste productie- plaatsen, namelijk Texel, niet zwaar bezet, zoodat er daar geen ruim beschot verwacht wordt. Overigens luiden de berigten omtrent dit graanzoowel uit de genoemde plaatsals uit de meeste overige plaatsen waar het verbouwd wordt, in alle opzigten gunstig. De rogge heeft op onderscheidene plaatsen veel geleden zoowel van de aanhoudende koude in het voorjaar, als van de stormen op 27 en 28 Mei. Er schijnt geen ruime oogst van te kunnen verwacht worden. De garst is op enkele plaatsen door zoogenaamden brand aangetast. Op eenige andere plaatsen laat dit gewaszonder door eene bepaalde ziekte te zijn aan- gedaan, zich niet zeer gunstig aanzien. Over het geheel schijnt er echter eene goede opbrengst van verwacht te worden. De haver staat bijna zonder uitzondering goed te veld en belooft eenen zeer vol- doenden oogst. Yan de erivten en paardenboonen worden over het algemeen vrij gunstige verwachtingen gekoes- terdde gele en bruine boonen daarentegen zullen waarschijnlijk slechts weinig opleveren. Het mosterd- zaad staat bijna overal goed en op verscheidene plaatsen zelfs zeer gunstigzoodat daarvan een ruime oogst wordt te gemoet gezien; de uitslag van het koolzaad zal minder goed zijn. De weersgesteldheid in het voorjaar is voor dit gewas niet gunstig geweest en de storm van 28 Mei heeft er daarenboven eenige schade aan toegebragt. Wat betreft het karweizaad de opbrengst daarvan zal zeer gering zijndaar de zoo even vermelde storm den bloesem van dit gewas grootendeels heeft doodgeslagen. De boekweit is eenigzins achterlijkdoch staat overigens niet ongun- stigen kanbij goed weder in het vervolgnog wel een voldoenden oogst opleveren. De aardappelen staan over het algemeen goed en schijnen tot nu zeer weinig door de gewone ziekte te zijn aangedaan. Omtrent het vlas en de meekrap luiden de berigten gunstig. De toestand en opbrengst der graslanden is over het geheel zeer bevredigend. De hooi-oogst ofschoon minder overvloedig dan in het voorgaande jaar, is toch zoowel wat de hoeveelheid als de hoe- danigheid van het hooi betreft zeer voldoende. Alleen is het weder voor de inzameling van het hooi over het geheel niet gunstig geweest. Op een overvloe- digen oogst van appelen en peren, zoo als men in het voorjaar reden had te verwachtenkan sedert den storm van 28 Mei niet meer gerekend worden. Er schijnt evenwel ook hu nog uitzigt te bestaan dat eene vrij ruime hoeveelheid van die vruchten zal worden ingezameld. Handelsblad Dit overzigt van den stand der gewassen is, gelooven wijook ten opzigte van den Haarlemmer- meer-Polder vrij juist. De koude en regenachtige zomer is voor de lage en zwaardere gronden wel wat ongunstig geweest, maar voor de hooge en inzonderheid voor de veenachtige en ligte gronden was deze weers gesteldheid, vooral voor de graangewassenweldadig. De rogge heeft van het schrale voorjaarsweder en van den Pinksterstormwaardoor althans van de vroege het bovengedeelte der aar weinig of geen vrucht zettehet meest geledendoch de korrel schijnt grof en goed uitgegroeid en het beschot zal dus nog wel mede vallen. De tarwe staat meerendeels goed en rijpt langzaam nahetgeen voorzeker op de opbrengst in vergelijking der vorige jarentoen de korrel door de sterke hitte onvolkomen bleef, van veel invloed zal wezen. De haver staat zeer goed. Ook voor boonen is de koele zomer bijzonder weldadig; zij zijn zwaar in het loof en hebben zeer goed gezet. De jong geplante meekrap is eerst door den storm en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2