- 145 - AB¥MTMTOI0 ^ttgcsonbem HAARLEMMERMEER-POLDER. Puklieke Verkoop, Uit tie Hand tc Hoop Marktberigten. Op Woensdag 22 Augustus 1860, daarna door het koude weder aehterlijk gebleven doch de plant begint zich nu te herstellen en heeft eene gezonde kleur. De meekrapeen zuidelijk gewas heeft veel warmte noodig; over het algemeen zijn dan ook de berigten uit ons land over den stand van dit gewas niet gunstig en dit is ook van invloed op de prijzen, die nog steeds stijgende blijven. Het vlasdat zeer veel werd uitgezaaidheeft een uitmun- tend gewas geleverd. Van het vele, dat op beraad gehuurd werdiszoo ver wij wetenslechts weinig gekat; vele stukken zijn uit de hand of in veiling tot hooge prijzen 400 en /450 verkocht. Een voornaam landbouwer in onzen polder had 20 bun ders voor halve rekening met eenen vlasboergezaaid voor 10 bunders verkreeg hij de voile paeht, op be raad, van 245 en de overige 10 verkocht hij aan dien vlasboer uit de hand voor /400. De kwaliteit van het vlas uit dezen Polder wordt zeer geroemd en de vlasboeren schijnen ook weder ijverig in de weer te zijn, om gronden voor het nieuwe saizoen te pachten. Wij hoorden dat er voor goede gronden op stuk sta vast, reeds 250 per bunder, gemeten ter halver sloot, wordt bedongen. Het vlas kan dus eene zeer winstgevende kultuur voor onzen Polder worden; men vergete eehter niet dat het een zeer uitputtend gewas is en het mesten dus niet vergeten mag worden. Bij den landbouwer van wien wij zoo even spraken lag nevens een vijftal bunders vlas reeds eenehoop van ruim 400 karren goede vaaltmest gereed om de krachten van het land te herstellen. Alleen als men zoo handelt zal men het vlassen kunnen volhouden. Het koolzaad schijnt over het algemeen geen zwaar beschot te leveren; de prijs (voor goede kwaliteit 12 a 13) zal dit eehter eenigzius vergoeden. De oogst zal dit jaar eehter zeer laat zijn; voor- leden jaar toch was om dezen tijd een goed gedeelte der granen reeds binnen; het weder blijft daarbij nog zeer ongestadig en regenachtig; het is zeer te hopen dat er spoedig droogte volge, wijl anders velen in hunne overigens goede vooruitzigten nog konden worden teleurgesteld. Door elf firma's in den bloemen- en bollenhandel te Haarlem is, dd. 1 Julij, eene circulaire rondge- zonden, waarin eene algemeene vereeniging van bloem- bollen-kultuur wordt ontworpen. Binnen korten tijd hebben reeds een honderd vijftig personen verklaard als leden tot eene zoodanige vereeniging te willen toetreden, zoodat zij als gevestigd kan beschouwd worden. Het doel der vereeniging is: De belangstelling in de bloembollen-kultuur levendig te houden en het onderling verkeer der beoefenaren van dat vak te bevorderen. Zij Iracht dit doel te bereiken door het houden eener winter-tentoonstelling, zoo mogelijk jaarlijkshoofdzakelijk van bolgewassen. Zij zal pogen eene gelegenheid daar te stellenbij wijze van beurswaar een of tweemalen 's weeksin het bij- zonder gedurende de maanden AugustusSeptember en October, bloemisten en bloemkweekers elkander kunnen ontmoeten, ten einde hunne wederzijdsche belangen te bespreken. De leden zijn gesplitst in drie afdeelingen; leden bloemisten, met eene jaarlijksche contributie van zes gulden; leden bloemkweekers, met eene dito van drie gulden; leden donateurs, met vrijwillige jaarlijksche bijdrage van minstens vijf gulden. Leden der eerste afdeeling kunnen zijnde hoofden der firma'sdie zich met den handel in en de verzending van bloem- bollen naar het buitenland bezig houden; der tweede afdeeling de verdere deelgenooten van zulke firma's en alien die zich op het kweeken van bloembollSh toeleggen, of den tuinbouw op andere wijze ah bedrijf uitoefenen. De beurs zal gehouden worden des Maandags namiddags, van 12 tot 2 ure, op de groote zaal van den Stads Doelen te Haarlemen neemt den 6den Augustus een aanvang; tot dezelve hebben al de leden toegang. Het bestuur der vereeniging wordt voorloopig uitgeoefend door eene commissie bestaande uit de heeren: H. Polman Mooij, H. D. Kruseman Jr. en J. H. Krelage. Er worden in de gemeente Haarlemmermeer tot bereiking van bijoogmerkenvele valsche geruchten verspreid, waaronder ook moet gerekend worden de mededeeling van J. van der Poel, die partij trekt voor zijnen vriend H. van der Vorm en opgeeft dat deze Donderdag 2 Augustus bij mij te Heemstede is geweest en ik hem toen het onverstandige antwoord zou hebben gegeven, dat ik daar geen proces-verbaal kon opmaken oradat de secretarie er niet was, en naauwelijks twee dagen geleden had hij daarvan een deugdelijk bewijs gehad; maar die opgave is onwaar Donderdag 2 Augustus (den geheelen morgen heb ik vergadering met het collegie van zetters gehad en daarna moest ik nog trouwen) des avonds omstreeks zes ure heeft van der Vorm mij staande gehouden op den Kruisweg, en heeft mij toen gevraagd, waar en wanneer hij proces-verbaal kon laten opmaken; ik heb hem toen medegedeeld dat ik den volgenden dag niet op de secretarie kon zijnomdat ik naar de Ljnden moest, maar dat ik Zaturdag aan het Kruis zitting had; daar is hij toen weder de eerste geholpen en een uur nadat hij de opgave voor het proces-verbaal gedaan had is hij geroepen om het te teekenenmaar was toen niet present; omstreeks 2 ure heeft hij daaraan voldaanhet schijnt eehter dat zijn vertrek niet zeer gehaast was, want een paar dagen daarna is hij weder na bezetten tijd gevonden in de herberg van Zeger Best man; indien men nu nagaat de personen die zich met de verspreiding van dergelijke geruchtenmenigmaal met verwaarlozing hunner eigene zakenbezig houdendan reeds ver- liezen zij al hare waarde en kracht; ik gevoel dan ook geen lust om mijne vele werkzaamheden en de wezenlijke belangen der gemeente te veronachtzamen en mij met de wederlegging van alle die opgaven bezig te houdenmaar ik verklaar mij bereid aan alle welgezinden in de gemeente die inlichtingen en ophel- deringen te geven, welke ik kan geven, en die zoo ik vertrouwhen de overtuiging zullen schenken dat de algemeene en bijzondere belangen zoo veel mogelijk worden behartigden wanneer men in dat zelfde belang eenen welgemeenden raad van mij wil aannemen laten dan alle welgezinden zich meer en meer aan- sluitenom mij voor te lichten en met hunnen raad bij te staan; daardoor zullen de kwaadwilligen en heethoofden worden wederstaandie uit eigen belang gekrenkt eergevoel, of om welken reden ook, de bloei de orde, het nuttig en genoegelijk gezellig verkeer in de gemeente wederstrevenwaarop ik zoo zeer prijs stel. Haarlemmermeer, 15 Augustus 1860. Pabst. Door W. Hagoort is in het vorige Weekblad eene opgave gedaan, waarvan de onjuistheid door het onderstaande officieele extract wordt wedersproken. Is die opgave met een bijoogmerk geschiedt, dan strekt zij Hagoort tot oneer, is die uit overtuiging gedaan, dan heeft W. Hagoort daardoor getoond ongeschikt te zijn om lid van den raad te worden. De voorzitter van den Raad, Pabst. EXTRACT uit de Notulen van den Raad der Gemeente Haarlemmermeer. Vergadering van Donderdag 21 Junij 1860. 1°. Wordt in behandeling gebragt het Kohier van den Hoofdelijken omslagvoor de dienst 1860, enz. Tot de verdere behandeling van het kohier overge- gaan zijnde, wordt achtereenvolgens besloten Op enz. Op de daartoe door het lid 't H o o f t gedane voor- stellen 1°. Omenz. 2°. Om L. van der Beek, aangeslagen op/20 (n°. 55 van het kohier)te verhoogen met 10, en te brengen op 30. (Voor stemden de leden Spaans, van Vuu- ren, Verploegh, 'tHooft en Koot; Tegen het lid Knaap). 3°. Enz. Voor Extract conform, He Secretarie van Haarlemmermeer D. Eggink. De Notulen van den 21 Junij 1860 zijn goedge- keurd in de Raadsvergadering van den 17 Julij 1860. Mij bekend, He Secretarie van Haarlemmermeer D. Eggink. Wel-Ed. Heer De gunstige resultaten der vlasgewassen in de laatst verloopene jarengeven aanleiding tot veelvuldige ver- huringen voor dat doelin onzen polder. Het groot- ste gedeelte der landbouwers is van het in huur geven op St. Jans beraad teruggekomenen weigert 250 tot 325 op die voorwaarde. De prijzen op stuk- sta-vast uitgeloofdzijn dan ook zoodanig gerezen dat er vlug 230 275 besteed wordt. De maat, op enkele uitzonderingenis volgens kadastrale opgave. Reeds zijn, tot bovengenoemde prijzen, belangrijke verhuringen bewerkstelligd. Met de meeste achting, Een uweb Abonnes. Haarl. Meer, 15 Aug. 60. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Haarlem- mermeer-Polder brengen bij deze ter kennis van de Ingelandendatingevolge genomene besluiten de NOTULEN der VERGADERINGEN van HOOFD- INGELANDEN voor de Ingelanden verkrijgbaar zijn tegen betaling van 20 Cents per Vel druks. Zijdie verlangen die Notulen in bezit te hebben worden verzocht daartoe met franco Brieven aanvrage te doen bij den Secretaris. De Kosten der Notulen van het begin der inslelling van het Polderbestuur tot zooverre zij in 1860 zijn afgedrukt bedragen ongeveer 10. Haarlem, 14 Augustus 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN DER BURCH, Voorzitter. E. ~W. VAN BREDERODE, Secretaris. aan den Ringdijknabij Aalsmeerte Haarlem mermeer, op Hingsdag 21 Augustus 1860 ten 11 ure, door den Notaris BAKKER SCHUT, van eene groote partij GEZAAGDE en ONGEZAAGDE HOUTWAREN. ZEGT HET VOORT. ten 10 ure, ten Huize van Kamfekman, op het RietlandVERKOOP van GRASGEWAS, Afd. Vijf- huizenC 9 groot circa 6 Bundersen VER- HURING van BOUWLANDAfd. RijkA A 8, groot 10 Bunders. D Verder bij Biljetten en Notitien gratis te bekomen bij den Notaris BAKKER SCHUT, te Haarlemmermeer. 8 Bunders HAVER, 2 Bunders PAARDENBOONEN goed te veld staande. Te bevragen bij II. TROOST, Sectie J JKavel N°. 20, te Haarlemmermeer. Amsterdam, 13 eD 15 Augustus. Vise. Runderen le kwal. 180 a 210, 2e kwal/170 a 200, 3e kwal 160 a 180; Melk- en Kalf-Koeijen 140 a /200. Scliapen/ 28 a 34. Varkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Boter per 40 Ned. ffi: Friesche 45 a 48, Kuinder 47 a 48hamper 47 a 49Deventer 41 a 45Zwolsche f 45 a 48. Ilooi en Stroo. Langstraats Hooi 16J a 19, Kamper- Eilands dito 14£ a 17£, hoe dito 11£ a 15; Rogge Stroo 12£ a 14, Tarwe dito f 11£ a 13£. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend; 129 S? bonte Pool- sche 365 129 fit nieuwe Friesche/350. Rogge nagenoeg onveranderd; 124, 125 ffi Pruissisehe 205, 208; 118 ffi jarige Petersb. 182 bij partij. Op levering per 2100 kilo lager afgegeven. Haver in een doen; Zweedsclie per 100 kilo 9p Koolzaad op het Najaar lagerop 9 v. in Oct. JL 74; April 78. Lijnzaad zonder liandel. Olie. Raapolie dadelijk onveranderd, op levering traag; op 6/w. 43J; Vliegend 42. Lijnolie in een doen; op 6/w. 31%Vliegend /30£. Hennepolie op 6/w./38£; Vliegend /37. Koeken. Raap- per 1040 st. 70 a 75. Lijn- per 104 st. 11a 14. Alkmaar, 10 Augustus. Garst 6,50. Koolzaad 13,50. Karweizaad /16. Kaas. Kleine/27,25, middelbare/29,75kommissie/28,25. Iaagste prijs/22,25; aangevoerd 605 stapels of 132,139 Ned.ffi. Broek in Waterland, 9 Augustus. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 40 stapels, 4337 stuks of 8439 Ned. ffi prijs 27. Delft, 9 Augustus. Granen wel aangevoerd, zonder vraag dan voor konsumlie; Zeeuwsche Tarwe /II a 12; Eilandsche Winter Garst/6,75 dito Zomer/5,75 a 6,75. Koolzaad/ 12,75 a 13. Aardappelen. Westl./2,50; Geldersche 2,25. Yee ruim ter markt en goeden handel in vet Vee. Boter met meer kooplust dan vorige weken; le kwal. 53 a 54 2e kwal. 48 a 52. Dordrecht, 9 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was iieden van jarige

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3