- 144 - WATEBHOOGTE en WERKING tier STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 4 Augustus des middags tot op den middag van 11 Augustus 1860. o WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN z z w U£ IN DE RINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDENT. W H O bij den bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantai Q CRUQUIUS. LEEGH WA TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Aug. 4 0.62 4.77 4.70 4.76 4.78 a a a D a 0 5 0.62 4.80 4.76 4.75 4.79 a a a a i 0 0 0 a 6 0.62 4.76 4.74 4.78 4.78 a a a t 0 0 0 0 i 7 0.61 4.83 4.74 4.73 4.78 a a a 0 0 0 0 8 0.59 4.79 4.73 4.76 4.78 a a a 0 a 0 0 0 a 9 0.58 4.72 4.70 4.72 4.73 a a 0 0 0 0 0 a 10 0.57 4.72 4.70 4.70 4.72 a a a 1 i o 0 0 a 11 0.57 4.68 4.68 4.70 4.70 a a a 0 0 0 0 0 en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. schraal voorzien en ging aan gebruikers tot 30 cents hooger goed van de hand; jarige 11,80 a 12,30, nieuwe 10,80 a 11,30, dito geringe en afwijkende 9,70 a 10,40. Rogge. Zeeuwsche, Vlaam- sche en Overm. vond meer vraag en wcrd 30 cents duurder betaald,/ 7,80 a 8,20; jarige Archangel op 140/2 ffi van het zolder tot 190 te koopen. Garst. Jarige Winter en Zomer prijshoudend; nieuwe Winter bij redelijken aanvoer uit Flakkee en het Overmaassche, verschillend in kwalileit, tot 10 cents hooger, /5a 5,70 naar kwal.gretig genomenjarige Zeeuw sche, Flakkeesche en Overm. Winter 5,50 a 6,60, dito Zo mer 5,60 a 6.30. Spelt met weinig vraag tot 3,40 a 3,60 aangeboden. Haver. InL Voer 30 cents duurder be taald, Dikke prijshoudend; Zeeuwsche en Inl. Voer/3,20 a 3,80, dito Dikke 4,50 a 5. Boekweit meeraangevoerd, doch zonder omgang; Bredasche tot 260, Bosscher tot 250 en Fransche tot/190 aangeboden. Boonen. Paarden- en Duivenb. werden niet meer getoond. Bruine Boonen onvcran- derd en hij gerijven tot 12 a 13 naar kwal verkocht. Witte dito vinden weinig vraag, bij kleinigheden tot/10,50 a 12 verkocht. Erwten. Blaauwe bij kleinen aanvoer stilgoed kookende waren tot 9,50 a 10 en mindere tot 8 a 8,40 aangeboden. Witte vonden iets meer vraag; Koningsb. tot fi a 8,20 verhandeld. Koolzaad. Jarig duurder betaald; mooi Overm. zakgoed tot X 72 verkocht. Van nieuw bedroeg de ganvoer uit Zeeland, Flakkee en het Overm 400 a 450 last, niet minder in kwaliteit dan vorige week; het beste zakgoed vond tot X 65 en dito gestort tot X g6 bij onze olieslagers en ter binnenlandsche verzending goede vraag, mindere en ge ringe soorten waren naar kwal. tot X 60 a 64 moeijelijk te plaatsen. Op 9 v. Olie zonder vraag en op het Najaar lot X 75 geiaten. -Lijnzaad vond meer vraag en werd 12 duurder betaald; 110 ft' Riga tot/302 verhandeld; 112 SI Odessa/340 112 ffi extra mooi zuiver Catania op 380 gehouden. Ka- nariezaad onveranderd; de weinige aangeboden partijtjes golden 9 a 9,70 naar kwal. Olie. Raapolie Viiegend merkelijk hooger verkocht en tot 42£ verhandeldop het Najaar op die vcrhooging zonder vraag, bleef tot 43£ aangeboden. Lijnolie. Viiegend 50 cents duurder, met 31 betaald. Raap- en Lijnkoeken waren tot genotcerde prijzen goed te plaatsen; harde Raapk. 72 a 74, dito Lijnk. 110 a 120. Gouda9 Augustus. Kaas 24 a 27 per 50 kilo naar kwal. 15 Augustus. Kaas. Op de heden alhier gehouden groote markt waren aangevoerd circa 250 wagens; de aanvoer zou stellig grooter geweest zijn, ware het niet de markt dit jaar op een heiligen dag is ingevallen. De prijzen zijnKaas van 10 a 12 kilo 30 a 31dilo van 7 a 8 kilo 27 a 28 en dito van 5 en 6 kilo 25 a 26 per 50 kilomindere soorten of 2c kwal. alien 2 a 3 lager. Groningen, 14 Augustus. Granen en Zaden. Het weder blijft als vroeger, meest alle dagen meer of minder regen uit enkele gedeelten der provincie vcrnemen wij echter dat men sedert Zalurdag geen regen gehad heeft, maar dit blijft eene uitzondering. Men maakt zoo veel mogelijk voortgang met het binnenhalen van Koolzaad, maar toch is er nog veel ongedorschen. Vrijdag 11. bedroeg de aan voer circa 180 last, die tot/10 a 13,25 werden opgeruimd. Heden was ermeer ter veil, namelijk 350 last, als vroegere kwal. doch zeer uiteenloopend. Ten gevolge der lagere berigten van Amsterdam en het ontbreken van belangrijke orderswas de stemming vooral op het laatst van de markt flaauwer, en werd er circa 40 a 60 cents lager dan Vrijdag besteed. Voor ver zending werd weinig gekorht; olieslagers in onze provincie waren weder hoofdzakelijk de koopers; ongeveer de helft is tot 10 a 13 verkocht. Raapolie op nieuw hooger verkocht. Tarwe onveranderd in prijs met weinig handel. Rogge 10 cents hooger met kleinen handel. Een paar partijtjes nieuwe uit de Kolonien vertoonden eene vrij goede kwaliteit, maar daaruit kan geene gevolgtrekking hoegenaamd gemaakt worden van de kwal. van den oogst in het algemeen. Boekweit was Vrijdag en heden op nieuw 30 cents hooger, door kleine aan- biedingen. Nieuwe Winter-Garst vond reeds Vrijdag meer altentieen werd toen 10 cents hooger verkocht, heden was zij op nieuw 10 cents hooger met eenige vraag voor verzen ding. Haver onveranderd, maar door uitgeputten voorraad bijna zonder handel. Gort met iets meer handel onveranderd in prijs, Noteringen. Tarwe 130 ft? oude en jarige roode f 10,80 a 11,—127 ft? dito witte/10,70 a 10,90; 127130 ft? nieuwe roode 10,30 a 11,— 127 ft? dito witte 10,40 a 10,60. Rogge. 120, 123 ft? Inlandsche 6,55 a 6,85. Boekweit 113, 116 ft? grijze 7,50 a 7,95; 113, 116 ft? zwarte/7,30 a/7,75. Nieuwe Garst. 93, 99 ft? Winter /4,30 a 5,35. Haver. 78, 85 ft? Dikke4,25 a 4,65; 65, 68 ft? witte Voer 3,40 a /3,65; 68, 72 ft? zwarte dito 3,40 a 3,60. Paardenboonen 6,50 a 7. Koolzaad 10,50 a 13, Gort. Grove 8,75 a 9,puiko 9,25 a/9,50; Parel-Gort 12,50 a/ 25. Olie. Raap- 42 a 42|, Lijn- 29£. WAARNEMINGEN gedaan op liet Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecbt. C o c cn H G CA e X x J2 Win rigting D- kr. N.ffi Barom. hij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 5 8 w. 10,0 751,73 62,2 5,4 0,54 0 Bewolkt. 2 w. 10,0 54,09 65,5 6,8 0,48 0 Idem. 10 wzw. 0,0 54,39 55,4 - 7,4 0,86 0 Zw. bewolkt. 6 8 z. 2,0 51,56 65,7 1,8 0,74 0 Bewolkt. 2 z. 7,0 49,12 69,3 2,9 0,65 0,2 Zw. bewolkt. 10 zzw. 1,5 49,56 55,0 7,6 0,89 3,1 Bewolkt. 7 8 w. 10,0 54,77 61,7 5,6 0,69 1,7 Idem. 2 wzw. 14,0 57,31 65,1 6,8 0,49 0 Idem. 10 zw. 0,5 59,16 53,6 8,8 0,88 0 Helder. 8 8 zw. 5,0 59,72 62,2 - 4,7 0,72 0 Bewolkt. 2 zw. 7,5 58,36 62,1 9,5 0,62 0,1 Zw. bewolkt. 10 zzw. 8,0 53,67 55,8 6,3 0,95 8,1 Bctrokkcn. 9 8 zw 5,0 52,73 58,6 - 7,9 0,85 0 Zw. bewolkt. 2 z. 0,0 51,40 59,0 12,2 0,88 3,4 Idem. 10 wzw. 0,5 53,45 54,9 6,8 0,93 2,2 Idem. 10 8 wzw, 0,5 57,80 60,2 5,0 0,79 0 Bewolkt. 2 zw. 4,0 58,94 63,1 7,7 0,66 0 Zw. bewolkt. 10 zw. 0,5 59,23 55,0 6,3 0,90 0 Idem. 1! 8 zzo. 0,0 57,45 55,0 10,6 0,88 0,1 Idem. 2 10 zzw. 8,0 54,32 63,3 - 7,4 0,70 0,1 Idem. z. 0,5 52,05 56,1 - 5,4 0,98 1,9 Bewolkt. Haarlem, 8 en 13 Augustus. Kaas. Ter Kaasmarkt aangevoerd en verkocht 3154 stuks Zoetem. Kaas a 26,75 per 50 Ned. ft?. Roode Tarwe 10,50. Haver 5,25. Koolzaad 12,60 a 13. Hoorn, 9 en 11 Augustus. Kaas. Ter waag gewogen van 3 tot en met 9 dezer: dage- lijksche weging 19 stapels of 5315 ft?, Donderdagsche markt 372 stapels of 94,353 ft?, te zamen 391 stapels of 99,668 ft?. Prijs: hoogste 27,50, middelste 26laagste 24. Weer naar huis gekeerd 1 stapel. Granen. Ter markt gebragt 150 mud, als: 144 mud Garst f 7,75 a 6. 6 mud Koolzaad /12 a 11,75. Boter 55 a 58 cents per stuk. Eijeren /2,50. Vee. 19 Paarden 65 a 240. 6 Koeijen 140 a 225. 16 Kalveren/6 a 12. 375 Schapen 9 a 19. 65 Lam- meren 8,50 a 17. 85 Varkens 10 a 24. 28 Zeugcn 26 a 39. 175 Biggen 5 a 10. 70 Kippen 40 cents a 1,15. 40 Eenden 50 a 80 cents. Aardappelen 256 mud2,50 a 4. Fruit. 7500 manden Roode Bessen 80 cents; - 5000 ft? Zwarte dito 13 a 16 per 100 Ned. ft?. 89 mand. Peeren 4,20 a 5,40 per mand. 13 Augustus. Vet Vee. Aangevoerd: 2 Koeijen, 19 Kal- veren, 686 Schapen, 7 Varkens, met vluggen handel. Leiden, 10 en 11 Augustus. Vee. 32 Ossen 92 a 124; - 9 Stieren 56 a 97 - 56 Kalfkoeijen 124 a 225; - 138 Vette dito/ 142 a 230; - 18 Vare dito 92 a 148; - 126 vette Kalveren 20 a 56; - 33 nuchtere dito 5 a 13 - 426 vette Hamels 19 a 28; 400 rnagere Ooijen 12 a 16; 45 vette dito 16 a 24; - 22 magere Varkens 15 a 30; 108 Biggen 6 a 13. Boter. 4100 Ned. ft?, lste kwal. 44 a 50, 2do kwal. 34 a 43 per Vat; /1,10 a 1,25 en 0,95 a 1,07£ per Ned. ft?. Granen. 20 mud Wintertarwe 11,50 a 12; 14 mud Zomertarwe 9,50 a 10. 30 mud Winterrogge 7,50 a 8. 20 mud Garst 5,50 a 6; 16 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 24 mud zware Haver 4,50 a 5 16 mud ligte dito f 3,75 a 4. 10 mud Duiyenbooncn 8 a 8,50. 10 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg9 Augustus. Granen en Zaden. Even als vorige week, was de aanvoer zoowel uit Walcheren als uit onze Buiten-eilandenmaar klein. Tarwe. Walchersche werd tot 12 a 13 naar deugd verhan deld; Zeeuwsche 10,75 a 11,35. Zeeuwsche Rogge tot 7,85 afgedaan. Garst. Van nieuwe Winter waren eenige partijtjes ter marktmeerendeels niet goed droogvoor de puikste wcrd gaarne/5,50 a 5,75 betaald, terwijl de afwij kende tot 4,75 a 5,25 moeijelijk koopers vond. Jarige Win ter niet aangevoerd de enkele mudden Zomer, die ter markt waren, werden tot 6,50 afgedaan.In Walchersche Witte, Bruine en Paarden-boonenbenevens in Groene Erwtenging niets om. Kool?aad. Van nieuw zal ongeveer 40 last ter markt zijn geweest, voor het grootste gedeelte zeer wak; het puikste bragt 12,75 a 13 op, doch weinig is gekocht om derzelver natte kwaliteitvoor een puik partijtje jarig Winter, groot 10 last, werd vergeefs 13,20 gebodenmen liield op 14 vast. Olie. Patent- 45}, Raap-/43, Lijn- 34}. De berigten over de te veld staande Witte en Bruine Boonen luiden bij voortduring ongunsligook over de Groene Erwten wordt zeer geklaagdalgemeen wordt naar droog weder ver- langd. Ook in de Aardappelplant vertoont zich hier en daar de ziekte. Purmerende, 14 Augustus. Kaas. Middelbare 29, kleine 27. Aan de slads waag zijn gewogen 190 stapels of 54,082 Ned. ft?. Boter1 per Ned. ft?, slug. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 2,80. Vee. 1172 Schapen en Lammeren; vluggen handel; 140 vette Kalveren, 50 a 70 cents per Ned. ft?; tamelijk vlug; 35 nuchtere dito /6 a 16, minder vlug; 92 vette Varkens, 46 a 53 cents per Ned. ft?; flaauwer handel; 90 magere dito,/15 a /20; 134 Biggen, 6 a 7,50; gragen handel; 230 Runderen; vluggen handel, 19 Paarden. In Wol is niets omgegaan le kwal. gold/1,60 per Ned. ft?. Rotterdam, 13 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Witte bij schaarscben aanvoer meer gevraagd en 40 cents hooger verkocht Buitenl. soorten met meer handel en veelal iets hooger betaald. Puike Overnt., Zeeuwsche en Vlaamschc 1859 zakmaat 10,60 a 11,75; goe de dito 10,a 10,50; afwijkende soorten 9,30 a 9,80; 156, 160/2 ft? oude witbonte Poolsche 378 a 400; 158, 160/2 ft? witbonte Poolsche 385Tjp- 2400 kilo Netto bonte Poolsche bij partij/355 id. (133, 134 ft?) Rostocker/380; 163/2 ft? Stralsunder /400; 161/2 ft? Beijersche 385 155/2 ft? oude Bovenlandsche Ris 360; 158/2 ft? nieuwe dito 360. Rogge. Zeeuwsche met weinig toevoer lang- zaam als vorcn. Buitenlandsche soorten tot iets hooger prijzen mot meer omgang. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakpiaat 7,60 a 8; puike Noordbrabandsche Overnt. dito 7,25 a 7,50; afwijkende dito 6,50 a 7; 152, 154/2 ft? Koningsberger220 a 230; 150, i53/2 ft? Dantziger 205 a 222 151/2 ft? Zweedschc 212; 145/2 ft? Archangel 190147/2 ft? nieuwe dito /200; 147/2® oude dito/205. Garst. Jarige Zeeuwsche komt weinig meer voor. Nieuwe dito redelijk aangevoerdwaaronder enkele partijtjes van beter kwa liteit, en was 30 cents hooger vrij wel te plaatsen. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 4,75 a 6; 132/2 ft? Windau 190. Haver 20 cents hooger: goede en puike korte 4 a 5,10; dito lange 3,70 a 4,30; afwijkende soorten /2,10 a 3,25. Pelersburger 100 klg. netto 9,50. Boekweit met weinig handel. Noordbraband sche f 260 a 268; Maas/ 260; Fransche 2100 klg. netto 200 a 225. Erwten nominaal als voren. Puike Schokkers 11,25 a 11,75; andere puike groote 10,75 a/11,25; pui ke kleine 10,50 all; mindere 8 a 9,25; witte 8 a 9. Zeeuwsche graauwe /8 a 10,25; Oostzce dito 10 a 14. Boonen. Witte en Bruine onveranderd. Puike Witte Walchei- sche 12,75 a 13,25; dito Zeeuwsche 12 a 12,50; mindere 9 a 11; puike Bruine Walchersche 14,50 a 15,50; dito Zeeuwsche 14,25 a 14,75; mindere/11a 12,50. Paarden boonen 6,75 a 7,60. Duivenboonen 7 a 9. Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 300 lastgedeeltelijk iets drooger dan vorige week en werd bij meer kooplust 2 a 3 hoo ger verkocht. Zeeuwsch X 64, 66 en beter Vlaamsch iets hooger. Vlaamsch, Overmaasch, Zeeuwsch en Brielsch 60, X 6265 en vroeg-Beurs als beter uitgezocht /66, alles in zakken. Flakkeescli X 60, 63, 64 zakmaat. Lijnzaad. 108, 109 ft? Koningsberger 281. Van Honnepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad prijshoudend, 8 a 10. Meekrap werd weinig gevcild met flaauwe stemming, klei nigheden iets lager afgegeven. Rijp, 8 Augustus. Kaas. Hoogste prijs 27,75; aangevoerd: 34 stapels, 5242 stuks of 10,460 Ned. Boter 47} a 50 cents per }Ned. ft?. Eijeren 2,10 a 2,40. Schagen, 9 Augustus Wee. Paarden 50 a 150. Vette gelde Koeijen 160 a 220, of 55 a 65 cents per Nedl. Nuchtere Kalveren 7 a 11. Magere Schapen 8 a 14; Vette dito 18 a 25. Lammeren9 a 13. Magere Varkens/22 a 22,50. Biggen 5 a 7. Konijncn 25 a 30 cents. Eenden 25 a 35 cents. Duiven 10 a 15 cents. Boter 67} cents per kop of 90 cents per Ned. Kaas 25 a 45 cents per Ned. ft?. Eijeren. Kippen- 2,20 Eenden- 2.70. Zaandam, 9 Augustus. Granen en Zaden. Rogge op levering per Oct. 185. Koolzaad geanimeerd op 9 v. Olie in Sept. X 76Oct. X 77 Nov. X 78April X 80. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie zeer willig; op 6/w. 43}Vliegend/42}; Sept. 43; Oct. 44, 43}; Nov. 44}; Dec. 44}. Lijnolie op 6/w./31}; Viiegend 30}; Najaar/31}, 32. Koeken. Raap- 70 a 75, Lijn- 10} a 13. Zierikzee, 9 Augustus. Granen. Tarwe 1859 11,50 a 12. Rogge /8,10 a 8,25. Winter Garst 1860/ 5,25 a 5,50. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 29 a 30 1/1 dito 29 a 30; Onberoofden 29 a 30, met onbe- duidenden voorraad. Drukkerij van Bonga 8; C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4